അന്ത്യനാളിനെ പറ്റി പാസ്റ്റർ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാം Evg.John P Thomas

0
1018

എല്ലാ സഭാ വിശ്വാസികളും ഒരേ സ്വരത്തിൽ തന്നെ കർത്താവിൻറെ രണ്ടാം വരവിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു

https://www.youtube.com/watch?v=7YgGqzY41zU

Evg.John P Thomas

Joshua Ruth

https://youtu.be/coWAA85xnlA

Atlanta COG Bible Study : DAY – 1 : Evg: John P. Thomas

Atlanta COG Bible Study : DAY – 3 : Evg: John P. Thomas

Atlanta COG Bible Study : DAY – 4 : Evg: John P. Thomas