അഹങ്കാരം എല്ലാം നശിപ്പിക്കും

4
260

ദൈവവചനം കേൾക്കാം FR DOMINIC VALANMANAL | SHALOM TV

Fr. Daniel Poovannathil ദൈവവചനം കേൾക്കാം

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here