കുരിശടയാളം ചെറുത് Glory be to the Father,

0
1643

കുരിശടയാളം
ചെറുത്
പിതാവിന്‍റെയും പുത്രന്‍റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെയും നാമത്തില്‍. ആമ്മേന്‍.

വലുത്
വിശുദ്ധ കുരിശിന്‍റെ അടയാളത്താല്‍/ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളില്‍ നിന്നും/ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ/ ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ/ പിതാവിന്‍റെയും പുത്രന്‍റെയും/പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെയും/ നാമത്തില്‍. ആമ്മേന്‍.

ത്രിത്വസ്തുതി
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദിയിലെപ്പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും, ആമ്മേന്‍.

യേശു പഠിപ്പിച്ച പ്രാര്‍ത്ഥന (സ്വര്‍ഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ)
സ്വര്‍ഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമെ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമെ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ്‌ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമെ. അങ്ങു‍വേണ്ട ആഹാരം ഇന്നു‍ ഞങ്ങള്‍ക്കു തരണമെ, ഞങ്ങളോട്‌ തെറ്റു ചെയ്യുന്നവരോട്‌ ഞങ്ങള്‍ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകള്‍ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമെ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തരുതേ, തിന്‍മയില്‍ നിന്നും‍ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ആമ്മേന്‍ (ലൂക്കാ 11:2-4, മത്താ. 6:9-15)..

നന്‍മനിറഞ്ഞ മറിയം
നന്‍മനിറഞ്ഞ മറിയമെ സ്വസ്തി! കര്‍ത്താവ്‌ അങ്ങയോടുകൂടെ, സ്ത്രീകളില്‍ അങ്ങ്‌ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു‍. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിന്‍ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു‍ (ലൂക്കാ 1:28, 1:42-43).

പരിശുദ്ധ മറിയമേ; തമ്പുരാന്‍റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട്‌ അപേക്ഷിക്കണമെ, ആമ്മേന്‍.
(സഭയുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനയാണിത്‌)

സാധാരണ ത്രികാലജപം
കര്‍ത്താവിന്‍റെ മാലാഖ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോട്‌ വചിച്ചു;
പരിശുദ്ധാത്മാവാല്‍ മറിയം ഗര്‍ഭം ധരിച്ചു. 1 നന്‍മ.
ഇതാ കര്‍ത്താവിന്‍റെ ദാസി!
നിന്‍റെ വചനം പോലെ എന്നി‍ല്‍ സംഭവിക്കട്ടെ. 1 നന്‍മ.
വചനം മാംസമായി,
നമ്മുടെ ഇടയില്‍ വസിച്ചു.
(ലൂക്കാ 1:26-38, യോഹ 1:14) 1 നന്‍മ
ഈശോമിശിഹായുടെ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഞങ്ങള്‍ യോഗ്യരാകുവാന്‍,
സര്‍വ്വേശ്വരന്‍റെ പരിശുദ്ധമാതാവേ, ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം

സര്‍വ്വേശ്വരാ/മാലാഖയുടെ സന്ദേശത്താല്‍/അങ്ങയുടെ പുത്രനായ/ഈശോമിശിഹായുടെ/മനുഷ്യാവതാര വാര്‍ത്ത/അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞങ്ങള്‍/അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവവും/കുരിശുമരണവും മുഖേന/ഉയിര്‍പ്പിന്‍റെ മഹിമ പ്രാപിക്കുവാന്‍/അനുഗ്രഹിക്കണമെ എന്നു‌/ ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവായ ഈശോമിശിഹാവഴി/ അങ്ങയോട്‌ ഞങ്ങള്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു‍. ആമ്മേന്‍. (3 ത്രിത്വ)

വിശുദ്ധവാര ത്രികാലജപം
(വലിയബുധന്‍ സായാഹ്നം മുതല്‍ ഉയിര്‍പ്പ്‌ ഞായര്‍ വരെ ചൊല്ലേണ്ടത്‌)

മിശിഹാ നമുക്കുവേണ്ടി മരണത്തോളം കീഴ്‌വഴങ്ങി
അതേ, അവിടുന്നു കുരിശുമരണത്തോളം കീഴ്‌വഴങ്ങി;
അതിനാല്‍, ദൈവം അവിടുത്തെ ഉയര്‍ത്തി.
എല്ലാ നാമത്തേയുംകാള്‍ ഉന്നതമായ നാമം അവിടുത്തേയ്ക്കു നല്‍കി (ഫിലി. 2:6-10) 1 സ്വര്‍ഗ്ഗ.

പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം

സര്‍വ്വേശ്വരാ/ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവായ ഈശോമിശിഹാ/ മര്‍ദ്ദകരുടെ കരങ്ങളില്‍ ഏല്‍പിക്കപ്പെട്ട്‌/ കുരിശില്‍ പീഡകള്‍ സഹിച്ചു രക്ഷിച്ച ഈ കുടുംബത്തെ തൃക്കണ്‍ പാര്‍ക്കണമെ/ അങ്ങയോടുകൂടി/ എന്നേക്കും/ ജീവിച്ചു വാഴുന്ന/ ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവായ/ ഈശോമിശിഹാ വഴി അങ്ങയോടു ഞങ്ങള്‍ അപേക്ഷിക്കുന്നു‍.

പെസഹാക്കാല ത്രികാലജപം
(ഉയിര്‍പ്പു ഞായര്‍ തുടങ്ങി പരിശുദ്ധത്രിത്വത്തിന്‍റെ ഞായര്‍ വരെ ചൊല്ലേണ്ടത്‌)

സ്വര്‍ല്ലോകരാജ്ഞി ആനന്ദിച്ചാലും, അല്ലേലൂയ്യ!
എന്തെന്നാല്‍ ഭാഗ്യവതിയായ അങ്ങയുടെ
തിരുവുദരത്തില്‍ അവതരിച്ചയാള്‍, അല്ലേലൂയ്യ!
അരുളിച്ചെയ്തതുപോലെ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റു‌, അല്ലേലൂയ്യ!
ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി സര്‍വ്വേശ്വരനോട്‌ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമെ, അല്ലേലൂയ്യ!
കന്യകാമറിയമേ ആമോദിച്ചാനന്ദിച്ചാലും, അല്ലേലൂയ്യ!
എന്തെന്നാല്‍ കര്‍ത്താവ്‌ സത്യമായി ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റു‌. അല്ലേലൂയ!

പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം

സര്‍വ്വേശ്വരാ/അങ്ങയുടെ പുത്രനും/ ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവുമായ / ഈശോമിശിഹായുടെ ഉത്ഥാനത്താല്‍/ ലോകത്തെ ആനന്ദിപ്പിക്കുവാന്‍‍/ അങ്ങ്‌ തിരുമനസ്സായല്ലോ/ അവിടുത്തെ മാതാവായ/ കന്യകാമറിയം മുഖേന/ ഞങ്ങള്‍ നിത്യാനന്ദം പ്രാപിക്കുവാന്‍/ അനുഗ്രഹം നല്‍കണമെന്നു‌ അങ്ങയോടു ഞങ്ങള്‍/ അപേക്ഷിക്കുന്നു‍.

Glory be to the Father,
Who by His almighty power and love created me,
making me in the image and likeness of God.

Glory be to the Son,
Who by His Precious Blood delivered me from hell,
and opened for me the gates of heaven.

Glory be to the Holy Spirit,
Who has sanctified me in the sacrament of Baptism,
and continues to sanctify me
by the graces I receive daily from His bounty.

Glory be to the Three adorable Persons of the Holy Trinity,
now and forever.

Amen.

PRAYERS ALL STUDENTS ARE TO KNOW ___
Sign of the Cross Sign of the Cross
In the name of the Father,
and of the Son,
and of the Holy Spirit. Amen.
Our Father Our Father
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name;
Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us;
and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.
Hail Mary Hail Mary
Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee.
Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb,
Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of
our death. Amen
Glory Prayer Glory Prayer
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit;
as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen
Prayer to the Holy Spirit Prayer to the Holy Spirit
Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful.
And kindle in them the fire of your love.
Send forth your Spirit and they shall be created.
And you will renew the face of the earth. Amen
Act of Contrition Act of Contrition
My God, I am sorry for my sins with all my heart. In choosing to do wrong
and failing to do good, I have sinned against you whom I should love
above all things. I firmly intend, with your help, to do penance, to sin no
more, and to avoid whatever leads me to sin.
Our Savior, Jesus Christ suffered and died for us.
In his name, my God, have mercy. Amen

2
Apostles’ Creed Apostles’ Creed (rev 2011) (rev 2011) (rev 2011)
I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth;
and in Jesus Christ, His only Son, our Lord:
Who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary; suffered
under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried.
He descended into hell; the third day He rose again from the dead;
He ascended into heaven, is seated at the right hand of God the Father
Almighty; from thence He shall come to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of
Saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body,
and life everlasting. Amen.
The Mysteries of the Rosary (4) The Mysteries of the Rosary
Joyful Mysteries

 1. The Annunciation
 2. The Visitation
 3. The Nativity
 4. The Presentation of Jesus
 5. The Finding of Jesus in the Temple
  Mysteries of Light
 6. The Baptism of Jesus in the Jordan River
 7. The Miracle at the Wedding at Cana
 8. The Proclamation of the Kingdom of God
 9. The Transfiguration of Jesus
 10. The Institution of the Eucharist
  Sorrowful Mysteries
 11. The Agony in the Garden
 12. The Scourging at the Pillar
 13. The Crowning with Thorns
 14. The Carrying of the Cross
 15. The Crucifixion
  Glorious Mysteries
 16. The Resurrection
 17. The Ascension
 18. The Coming of the Holy Spirit
 19. The Assumption of Mary
 20. The Coronation of Mary

 21. 3
  Hail, Holy Queen Hail, Holy Queen
  Hail, holy Queen, mother of mercy,
  our life, our sweetness, and our hope.
  To you do we cry, poor banished children of Eve;
  to you do we send up our sighs,
  mourning and weeping in this valley of tears.
  Turn, then, most gracious advocate,
  your eyes of mercy toward us;
  and after this our exile show us the blessed fruit of your womb, Jesus:
  O clement, O loving, O sweet Virgin Mary.

The Ten Commandments The Ten Commandments (know in order)

 1. I, the Lord, am your God. You shall not have other gods besides
  me.
 2. You shall not take the name of the Lord God in vain.
 3. Remember keep holy the Lord’s Day
 4. Honor your father and mother
 5. You shall not kill
 6. You shall not commit adultery
 7. You shall not steal
 8. You shall not bear false witness
 9. You shall not civet your neighbor’s wife
 10. You shall not covet your neighbor’s goods
  Grace before Meals Grace before Meals race before Meals
  Bless us, O Lord, and these your gifts
  which we are about to receive from your goodness (bounty).
  Through Christ our Lord. Amen.

Grace after Meals Grace after Meals
We give you thanks for all your gifts, almighty God,
living and reigning now and for ever. Amen.

A Vocation Prayer A Vocation Prayer n Prayer

God, I know you will call me for special work in my life.
Help me follow Jesus each day and be ready to answer your call.
4
Morning Prayer
Dear God,
as I begin this day, keep me in your love and care.
Help me to live as your child today.
Bless me, my family, and my friends in all we do.
Keep us all close to you. Amen.
Evening Prayer Evening Prayer
Dear God,
I thank you for today. Keep me safe throughout the night.
Thank you for all the good I did today.
I am sorry for what I have chosen to do wrong.
Bless my family and friends. Amen.

Act of Faith Act of Faith
O my God, I firmly believe that you are one God in three divine Persons,
Father, Son, and Holy Spirit;
I believe that your divine Son became man and died for our sins, and
that he will come to judge the living and the dead. Amen.