ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തടസ്സങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുക

0
2955

പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. Amen  ഈശോയുടെ തിരുരക്ത കൊണ്ട് കഴുകണമേ. ഇത്രയും ചൊല്ലുക

ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ പറയുക. ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നവർ .ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തടസ്സങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുക

അതുപോലെ ജോലിയിൽ പ്രയാസം വരുമ്പോഴും ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുക .അതുപോലെതന്നെ പരീക്ഷയെഴുതാൻ പോകാൻ നേരത്ത് പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥന മനസ്സിൽ ഓർക്കുക

ഈ പ്രയാസത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ഈ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലുമ്പോൾ . എൻറെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് മൂന്ന് ആമേൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയാൽ ദൈവം അനുഗ്രഹം തരും .നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറിക്കിട്ടും .അതിനുശേഷം പറഞ്ഞതുപോലെ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുക

ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാൽ സാക്ഷ്യം പറയാതെ ഇരിക്കരുത്

Br Shibu Kizhakkekuttu

വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഈ നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക

416 839 7744