സമയം ഉള്ളവർ ഇതൊക്കെ ഒന്നു കേട്ടു നോക്കണം

God who knows the thoughts of our heart, Sr. Nandini Joykutty

Br Shibu Kizhakkuttu

അത്ഭുത മാതാവിനെയും ഉണ്ണീശോയുടെയും പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചേരാം. എല്ലാ മെസ്സേജുകളും നടക്കുന്നത് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ആണ് 13 ദിവസം ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ വലിയ അത്ഭുതം ദൈവത്തിൻറെ നടക്കും

https://www.facebook.com/groups/826352598242134