എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇത്തിരി സമയം ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ?ഞാൻ വരുന്നു നിങ്ങളെ മുഖാമുഖം കാണുവാൻ.എന്നെ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി.ബൈബിളിൽ ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.എന്നിലേക്കു വരുവാൻ സമയമായി മക്കളെ

എനിക്ക് നിങ്ങടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണം.. എന്നെയൊന്നു വിളിക്കാമോ മക്കളേ.? ഞാൻ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കും. എന്നെ ഒന്ന് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്. എൻറെ ജനമേ നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ വരുന്നു മുഖാമുഖം കാണാൻ എല്ലാവരെയും Amen കണ്ടവർ കണ്ടവർ എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക.ദൈവത്തിൻറെ വലിയ അത്ഭുതം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും ഉറപ്പാണ് Amen ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി വർക്ക് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഷിബു കിഴക്കേകുറ്റ് സുവിശേഷം ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കുവാൻ. ഓരോ വ്യക്തിക്കും … Continue reading എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇത്തിരി സമയം ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ?ഞാൻ വരുന്നു നിങ്ങളെ മുഖാമുഖം കാണുവാൻ.എന്നെ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി.ബൈബിളിൽ ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.എന്നിലേക്കു വരുവാൻ സമയമായി മക്കളെ