അമേരിക്കയിൽ ഡോക്ടർ എബ്രഹാം കരോട്ട് കുന്നേൽ നിര്യാതനായി

0
1058

ഡോക്ടർ എബ്രഹാം കരോട്ട് കുന്നേൽ താമ്പായിൽ നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം -കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും പിന്നീട്.

Dr. Abraham Karottukunnel M.D. (born in Cherpunkal in 1943)Lived: 1943 to 2020Background: Abraham graduated from Kottayam Medical School and founded the Modern Clinic in Kalathipady in 1970. He then

through Ethiopia in 1977 completing his medical training in Internal Medicine and Pediatrics at Rutgers University. After spending time in Arkansas, Abraham spent the past 40 years serving as a physician to the Tampa community. Son of: Late K.C. Mathew and Late Aley KarottukunnelWife:

Indira (Coipurathu, Ranni)Children: Matt (Suraj) & Vishali Tom (Sunil) & Jelitta (Pullanappallil)Shaun & Mithu (Vanchinthanathe)PriyaGrandchildren: Thomaskutty, Jonah, Nithya, and MayaDr’s siblings in order:Late, Br. Ruffino (Capuchin)Late, Fr. Joseph KarottukunnelSr. Josetta – (Visitation Convent, Kottayam)Kuttiamma Philip Akkamyalil- (Lakeland, FL)Elizabeth (Josamma) Zachariah Ottatthyckal – (Cleveland, OH)Mathai & Annies – (Columbia, SC)Joy & Lisamma- (Minneapolis, Minnesota)Simon (Kunjunju) & Lissy (Bartow, FL)Funeral details will follow tomorrow.