നവവൃന്ദം മാലാഖമാരെപ്പറ്റിയറിയാമോ?

0
132

സഭാപിതാവായ അരിയോപഗൈറ്റിലെ ഡയണോഷ്യസിൻറെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒമ്പതു വൃന്ദം മാലാഖമാർ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി. പത്രോസും വി. പൗലോസും ഏതാനും വൃന്ദം മാലാഖമാരുടെ പേരുകൾ നല്കുന്നുണ്ട്. മാലാഖമാരുടെ പരിപൂർണതയ്ക്കനുസരിച്ചു മൂന്നു ഹയരാർക്കികളുണ്ട്. ഓരോ ഹയരാർക്കിയിലും മൂന്നു വൃന്ദങ്ങളുണ്ട്.

 1. ഭക്തിജ്വാലകന്മാർ
  സെറാഫുകൾ – (Seraphim)
  ജ്ഞാനാധിക്യന്മാർ കെരൂബുകൾ – (Cherubin)
  ഭദ്രാസനന്മാർ സിംഹാസനങ്ങൾ – (Thrones)
 2. നാഥകൃത്യന്മാർ
  അധികാരികൾ-(Dominations)
  തത്ത്വകന്മാർ ശക്തികൾ-(Powers)
  ബലവത്തുക്കൾ (Virtues)
 3. സമാധാനമുഖ്യന്മാർ
  പ്രധാനികൾ – (Principalities)
  മുഖ്യദൂതന്മാർ – (Archangels)
  ദൈവദൂതന്മാർ – (Angels)

നവവൃന്ദം മാലാഖമാരുടെ ദൗത്യങ്ങൾ

 1. സ്രാപ്പേന്മാർ, ഭക്തിജാലകന്മാർ (Seraphim) സ്തുതിപ്പിൻറെ കൃപ നല്കുന്നവർ, യഥാർത്ഥ സ്‌നേഹം പങ്കിടുന്നവർ (Violet).
 2. ക്രോവേന്മാർ, പരിശുദ്ധർ, ജ്ഞാനാധിക്യന്മാർ (Cherubin) പു ണ്യംവഴി പരിശുദ്ധിയിലേക്കു നയിക്കുന്നവർ (Blue).
 3. ഭദ്രാസനന്മാർ, സിംഹാസനസ്ഥർ (Thrones). ദൈവികശ്രവണം നല്കുന്നവർ, യഥാർത്ഥമായ എളിമ നല്കുന്നവർ (Green).
 4. ആധിപത്യങ്ങൾ, അധീശന്മാർ, നാഥകൃത്യന്മാർ, അധികാരികന്മാർ (Dominations) ഇവർ ദൈവിക അധികാരം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കി ദുർവാസനകളെ മാറ്റുന്നു, പിശാചിൻറെ ചതിവ്, പരീക്ഷ എന്നിവയിൽനിന്നു നമുക്കു രക്ഷ നല്കുന്നു.
 5. തത്ത്വകന്മാർ, പ്രവാചകരുടെ ആത്മാക്കൾ (Virtues). ഇവർ ദൈവികതത്ത്വങ്ങൾ നമുക്കു വെളിവാക്കുന്നവരാണ്.
 6. ബലവാന്മാർ, ശക്തികന്മാർ, ബലവത്തുക്കൾ (Power Authorities). ഇവർ ദൈവികകല്പനകൾ നിറവേറ്റാൻ നമുക്കു ശക്തി നല്കുന്നു. പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടാതെ കാക്കുന്നു (yellow).
 7. പ്രാഥമികന്മാർ, അഭിഷിക്ത കെ രൂബുകൾ, സമാധാനമുഖ്യർ (The Principalities) ദൈവരാജ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നവർ, കീഴ്വഴക്കത്തിൻറ അരൂപി നല്കുന്നവർ (Red).
 8. മുഖ്യദൂതന്മാർ, സപ്താത്മാക്കൾ, മുഖ്യ ദൈവദൂതന്മാർ (Archangels). ദുഷ്ടാരൂപികൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തിലും നന്മപ്രവൃത്തികളിലും സ്ഥിരത നല്കുന്നവർ (Gold).
 9. ദൈവദൂതന്മാർ, സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ, സകല ദൈവദൂതന്മാർ (The Angels). ഇവർ ദൈവമക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരും ജീവിതത്തിൽ സംരക്ഷണം നല്കുന്നവരും സ്വർഗത്തിലേക്കു നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവരുമാണ്.