യേശുക്രിസ്തു മുതിർന്ന മനുഷ്യനായി അവതരിക്കാഞ്ഞതെന്തുകൊണ്ട്?

0
256

ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചതിന്റെ പിന്നിലുള്ള പല രഹസ്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടിയ വിശുദ്ധനായിരുന്നു ലൂയിഡ് ഡി മോഫോർട്ട്. യേശു ക്രിസ്തു ഒരു കുഞ്ഞായി അവതരിച്ചതിനെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച വെളിപാട്

ഒരു തടവുകാരനെയും സ്നേഹമുള്ള അടിമയെയുംപോലെ മറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ വസിക്കുവാൻ ദിവ്യനാഥൻ വിസമ്മതിച്ചില്ല. മുപ്പതുവത്സരക്കാലം അവിടുന്ന് അവൾക്ക് കീഴ്വഴങ്ങി ജീവിച്ചു . മനുഷ്യർക്ക് തന്നെത്തന്നെ സ്വയം നല്കുവാൻ മനസ്സായ ‘മനുഷ്യനായ ജ്ഞാന ത്തിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ മുമ്പിൽ, അതെ ഇവിടെയാണ് , ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, മനുഷ്യമനസ്സു പ്രജ്ഞയറ്റതായി തീരുന്നത്. തന്നെ നേരിട്ടു മനുഷ്യകുലത്തിനു നല്കാമായിരുന്നിട്ടും അവിടുന്ന് അപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ തിരുമനസ്സായില്ല. മറിയം വഴി അതു നിർവ്വഹിക്കണം, അതാ യിരുന്നു അവിടുത്തെ തിരുമനസ്സ്. പൂർണ്ണവളർച്ച പ്രാപിച്ച സ്വതന്ത്രപുരുഷനായി ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാനല്ല, ഒരു പാവപ്പെട്ട ശിശുവായി അവതരിച്ചു മറിയത്തിനു കീഴ്പ്പെട്ടു ജീവിച്ചു തന്റെ പിതാവിനെ മഹത്ത്വപ്പെടുത്തുവാനും മനുഷ്യകുലത്തെ ഉദ്ധരിക്കുവാനും അതിയായി ആഗ്രഹിച്ച അനന്തജ്ഞാനമായ അവിടുന്ന് ഇതിനെക്കാൾ എളുപ്പമായ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗവും കണ്ടില്ല. മറ്റു കുട്ടികളെപ്പോലെ ബാല്യകാലം മാത്രമല്ല , മുപ്പതു നീണ്ടവർഷങ്ങൾ അപ്രകാരം ചെലവഴിക്കാൻ അവിടുന്നു തിരുമനസ്സായി. അക്കാലമെല്ലാം അദ്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചും പ്രസംഗിച്ചും ലോകം മുഴുവൻ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ നല്കാമായിരുന്നതിലും കൂടുതൽ മഹത്ത്വമാണ്, മാതാവിന് കീഴ്പ്പെട്ടും അവളെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടും അവിടുന്ന് പരമപിതാവിനു നല്കിയത്. ഹാ ! അവിടുത്തെ അനുകരിച്ച് നാമും മറിയത്തിനു നമ്മെത്തന്നെ സമർപ്പി ക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ എത്രയധികം മഹത്ത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഇപ്രകാരം സുവ്യക്തവും ലോകം മുഴുവൻ സുപ്രസിദ്ധവുമായ മാതൃക നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കെ അവിടുത്തെ മാതൃക അനുകരിച്ചു നമ്മെത്തന്നെ മറിയത്തിനു സമർപ്പിച്ചു ദൈവമഹത്ത്വം സാധിക്കുന്നതിന് ഇതിനെക്കാൾ പൂർണ്ണവും ഹ്രസവുമായ വഴി സങ്കല്പിക്കുവാനാകുമെന്ന് കരുതാൻ മാത്രം ബുദ്ധിശൂന്യരാണോ നാം ?

നമുക്കു മറിയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ആശ്രയഭാവത്തെപ്പറ്റി പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും തരുന്നതും , ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്തു വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ളതുമായ മാതൃകകൾ ഈ ആശ്രയഭാവത്തിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്ക് തെളിവായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. പിതാവ് തന്റെ പിയസുതനെ മറിയംവഴി മാത്രമേ ലോകത്തിനു നല്കിയുള്ളൂ . ഇപ്പോൾ നല്കുന്നതും അപ്രകാരം തന്നെ. അവിടുത്തേയ്ക്ക് അവളിലൂടെയല്ലാതെ മക്കളില്ല . അവൾ വഴിയല്ലാതെ കൃപാവരങ്ങൾ നല്കുന്നുമില്ല.

പുത്രൻ സമസ്ത ലോകത്തിനുമായി മറിയത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താലല്ലാതെ രൂപപ്പെടുന്നില്ല. കൂടാതെ, അവിടുന്ന് അനുദിനം അവളിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ നമ്മിൽ രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തന്റെ സുകൃതങ്ങളും യോഗ്യതകളും അവ ളിലൂടെയത്രേ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അവിടുന്നു ഒഴുക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദിവ്യശിശുവിനു രൂപം നല്കിയത് മറിയത്തെ കൂടാതെയല്ല. അവിടുന്ന് അനുദിനം ക്രിസ്തുനാഥന്റെ മൗതികശരീരത്തിന്റെ മറ്റവയവങ്ങൾക്കു രൂപം നല്കുന്നതും, ദാനങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതും അവൾവഴി തന്നെയാണ്. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ മാതൃക മുമ്പിലിരിക്കെ, ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നതിനും അവിടുത്തേക്കു നമ്മെ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും മറിയത്തെ മാർഗ്ഗമായി സ്വീകരിക്കുകയും അവൾക്കു നമ്മെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും അവളിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? കടുത്ത അന്ധതയ്ക്കു മാത്രമേ നമ്മെ അതിൽനിന്നു വ്യതിചലിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കു.

നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം

പരിശുദ്ധ മറിയമേ, എന്റെ അമ്മേ, ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ അങ്ങയുടെ വിമലഹൃദയത്തിനു പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. ഞാനും എനിക്കുള്ളവയും അങ്ങയുടേതാണ്. അങ്ങയുടെ കരുണയുടെ മേൽവസ്ത്രം കൊണ്ടെന്നെ മറയ്ക്കണമെ. എന്നെ അങ്ങയുടെ പൈതലായി സംരക്ഷിക്കുകയും, എന്റെ ആത്മാവിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഈശോയുടെ സവിധത്തിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി നയിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. കരുണയുടെ മാതാവേ എന്നെ മുഴുവനായി അങ്ങേയ്ക്കു ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും, നിത്യതയിലും എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ അങ്ങേയ്ക്ക് ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ മേലങ്കിയാൽ എന്നെ പൊതിയണമെ, ആമ്മേൻ