വിഗ്രഹാരാധന എന്താണ്? ദൈവത്തെ അല്ലാതെ മറ്റെന്തിനെയെങ്കിലും ആരാധിച്ചാൽ അതാണ് വിഗ്രഹാരാധന എന്നു പറയുന്നത്

0
484

എന്താണ് വിഗ്രഹാരാധന? ഫാദർ. ഡാനിയേൽ പൂവണ്ണത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം.നമ്മൾ ദൈവത്തെ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻറെ പടം ഉണ്ടാക്കി .ഭൂമിയിലുള്ള മറ്റൊന്നിനും കൊടുക്കരുത് ഒന്നാം സ്ഥാനം

https://www.youtube.com/watch?v=AkZgY3Bb1ok

Ads in 2

19:48 / 1:01:19

0:02 / 23:12

Fr Daniel Poovannathil അമ്മ വന്ന വീട് Part 1

Fr Daniel Poovannathil അമ്മ വന്ന വീട് Part 2

Holy Mother is our mother പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മുടെ അമ്മ Fr Daniel Poovannathil