വൈദീകര്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥന

02 March, 2024

നിത്യപുരോഹിതനായ ഈശോ ,അങ്ങേ ദാസന്മാരായ വൈദീകര്‍ക്കു യാതൊരാപത്തും വരാതെ അങ്ങേ തിരുഹൃദയത്തില്‍ അഭയം നല്കണമേ .അങ്ങേ പരിശുദ്ധമായ ശരീരത്തെ ദിവസംതോറുമെടുക്കുന്ന അവരുടെ പൂശപ്പെട്ട കരങ്ങളെ മലിനമാകാതെ കാക്കണമേ .അങ്ങേ വിലയേറിയ തിരുരക്തത്താല്‍ നനയുന്ന അവരുടെ നാവുകളെ നിര്‍മ്മലമായി കാത്തുകൊള്ളണമേ .ശ്രേഷ്ഠമായ അങ്ങേ പൗരോഹിത്യത്തിന്‍റെ മഹനീയ മുദ്ര പതിച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ലോകവസ്തുക്കളില്‍നിന്ന് അകറ്റുകയും വിശുദ്ധമായി കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യണമേ .അങ്ങേ ദിവ്യസ്നേഹം അവരെ ലോകതധ്രങ്ങളില്‍നിന്നു ക സംരക്ഷിക്കട്ടെ .അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങള്‍ ഫലസമൃദ്ധങ്ങളായി ഭവിക്കട്ടെ .അവരുടെ ശുശ്രൂഷ ലഭിക്കുന്നവര്‍ ഇഹത്തില്‍ അവരുടെ ആനന്ദവും ആശ്വാസവും പരത്തില്‍ നിത്യസഭാഗ്യത്തിന്‍റെ മകുടവുമായി ഭവിക്കട്ടെ .
ആമ്മേന്‍

Comment

Editor Pics

Related News

അനുഗ്രഹം സ്വീകരിച്ച് വീട്ടില്‍ വെറുതെ ഇരിക്കാനല്ല നമ്മുടെ വിളി. മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ പകര്‍ന്നുകൊടുക്കുക എന്നതാണ്. അതാകണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം.
കഴിവുകള്‍ അത് തന്നവനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക .ബ്രദര്‍ ഷിബു കിഴക്കേക്കുറ്റ്
ദൈവത്തിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക നമ്മളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഒരു പ്രാര്‍ഥനാഗ്രൂപ്പില്‍ പ്രാര്‍ഥിക്കണമെന്നതും ദൈവപദ്ധതിയാണ്
അൽഫോൻസാമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന