വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ചാവറയച്ചനോടുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

28 September, 2023

കേരള ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് നവജീവന്‍ നല്‍കുവാന്‍ ദൈവത്താല്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മാര്‍ കുരിയാക്കോസ് ഏലിയാസ് പിതാവേ,അങ്ങേ എളിയ മക്കളായ ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ വണങ്ങി നമസ്കരിക്കുന്നു.ദൈവത്തിന്‍റെ കൃപാവരം അങ്ങില്‍ ഒട്ടും നഷ്ട്ടമായി പോകാതെ വി.പൗലോസ്‌ ശ്ലീഹായെപ്പോലെ ദൈവേഷ്ടത്തോട് പൂര്‍ണ്ണമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചതിനാല്‍ ദൈവം അങ്ങില്‍ സംപ്രീതനായി.ദൈവസ്തുതിക്കും ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷക്കുമായി നിരവധി മഹത്തായ കാര്യങ്ങള്‍ അങ്ങയെക്കൊണ്ട് ചെയിക്കുകയും,അങ്ങേ ആത്മാവിനെ വിഷിഷ്ടപുണ്യങ്ങളാല്‍ അലങ്കരിക്കുകയും,സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നതില്‍ ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയോട് ചേര്‍ന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അര്‍പ്പിക്കുന്നു.പ്രിയമുള്ള പിതാവേ,സൈന്യങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തീക്ഷ്ണതയാല്‍ എരിഞ്ഞിരുന്ന ഏലിയാ പ്രവാജകനെപ്പോലെ ദൈവിക തീക്ഷ്ണതയോടെ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷക്കായി ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ അദ്ധാനിച്ച അങ്ങയെ അനുകരിച്ച് അങ്ങേ മക്കളായ ഞങ്ങളും ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമാം വിധം ജീവിചിരിക്കുനതിനു വേണ്ട ദൈവ കൃപയും അതോടുകൂടി ഇപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ അപേക്ഷിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളും ................. അങ്ങേ മാദ്ധ്യസ്ഥം വഴി ലഭിച്ചുതരണമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ വിനയപൂര്‍വ്വം അപേക്ഷിക്കുന്നു . ആമ്മേന്‍

Comment

Editor Pics

Related News

കുമ്പസാരത്തിനുള്ള ജപം
മനസ്താപപ്രകരണം
എത്രയും ദയയുള്ള മാതാവേ
സ്വര്‍ഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ: ഒപ്പം നന്‍മനിറഞ്ഞ മറിയമേ പ്രാർത്ഥനയും