എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇത്തിരി സമയം ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ?ഞാൻ വരുന്നു നിങ്ങളെ മുഖാമുഖം കാണുവാൻ.എന്നെ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി.ബൈബിളിൽ ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.എന്നിലേക്കു വരുവാൻ സമയമായി മക്കളെ

0
7215

എനിക്ക് നിങ്ങടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണം.. എന്നെയൊന്നു വിളിക്കാമോ മക്കളേ.? ഞാൻ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കും. എന്നെ ഒന്ന് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്.

എൻറെ ജനമേ നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ വരുന്നു മുഖാമുഖം കാണാൻ എല്ലാവരെയും Amen കണ്ടവർ കണ്ടവർ എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക.ദൈവത്തിൻറെ വലിയ അത്ഭുതം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും ഉറപ്പാണ് Amen ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി വർക്ക് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്

ഷിബു കിഴക്കേകുറ്റ്

സുവിശേഷം ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കുവാൻ. ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവകാശമുണ്ട്. അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞോളൂ. എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. എൻറെ പ്രാർത്ഥന താഴെയുണ്ട് അത് ചൊല്ലിയാൽ. ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടും. ചൊല്ലുന്ന ഏതൊരു. എന്നെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ചെല്ലുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും.. നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കിട്ടും. ആമേൻ പറഞ്ഞു. സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളുക എൻറെ ജനമേ

അപ്പന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും. എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾ എൻറെ അരികിൽ നിന്ന് മറ്റു ദുർ മാർഗത്തിലേക്ക് പോകരുത് ഞാൻ വരാറായി. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എൻറെ അരികിൽ വരാൻ സമയമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ അപ്പന് ആരും നശിച്ചുപോകാൻ കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ല. 
ഏതു ജാതിയിൽ പെട്ട മനുഷ്യനായാലും. ഞാൻ അവരുടെ എല്ലാം ദൈവമാണ് വീണ്ടും പറയുന്നു.Amen 
 നിങ്ങൾ ഒന്നു വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ വരില്ലേ ?നിൻറെ കുടുംബത്തിലും. ഞാൻ ഭൂമിയിലെ സകലരുടെയും പിതാവാണ്.. ആര് എന്നെ അംഗീകരിച്ചാലും , മഹത്വപ്പെടുത്തിയാലും ഞാൻ വരുമ്പോൾ 

 എൻറെ പറുദീസയിൽ  എന്നോടൊപ്പം വീണ്ടും. ജീവിക്കും.

കർത്താവിൻറെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ. ആയിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ.Amen 
 ദൈവം വരുന്നത് നമ്മെ കാണുവാൻ മാത്രമാണ്. മുഖാമുഖം കാണുവാൻ. ഒരുങ്ങി ഇരിക്കുവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈശോ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്.
 അപ്പനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടരുത്. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ചൈതന്യവും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലും മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാകട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഉള്ള ശക്തി .നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക.  ദൈവത്തെ ഏക രക്ഷകൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക്. ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അനേകം അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടും. ഈശോ എന്നോട് പറയുന്നു. ഇത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ. ആമേൻ.

നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിൽ ഓർക്കുക എപ്പോഴും കഴിയും. നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്താലും. എന്നെ കൂടെ കൂടെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക.
 അതിനുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ.. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഞാൻ നൽകാൻ പോവുകയാണ്. എന്നെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി മക്കളെ. എനിക്ക്. അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ല. നീ എൻറെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നതെന്തും ഞാൻ നൽകും.
 ഞാൻ മുഖാമുഖം കാണാൻ വരുമ്പോൾ നീ എന്നോടു കൂടി ആയിരിക്കുവാൻ. ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലി പാപമില്ലാത്ത .മനസ്സുകൊണ്ട്. എൻറെ അരികിൽ എപ്പോഴും. ആയിരിക്കണം.Amen

ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളാം. പറഞ്ഞതുപോലെ ബൈബിൾ വായിക്കുക.Amen  പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നാമത്തിലാണ്. ആമേൻ. 

https://www.facebook.com/332215558105161/posts/397368631589853/?d=n ഞങ്ങളുടെ ഈ പേജിൽ കയറി ലൈക് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന വേണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രമേ ഈ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാവൂ Amen

https://www.facebook.com/24newscom-332215558105161

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതം നടക്കും ഈശോയെ വിശ്വസിക്കുക ആണെങ്കിൽ.Amen നിങ്ങൾ ഏതു പ്രയാസത്തിൽ ആണെങ്കിലും അവിടെനിന്ന് നിങ്ങളെ കർത്താവു രക്ഷിക്കും.Amen ഈശോ അത്ഭുതം. നടത്തും. താഴെക്കാണുന്ന ബൈബിൾ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി മക്കളെ. ധാരാളം പേർക്ക് അനുഭവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.Amen 
Shibu Kizhakkekuuttu 

അറിയിപ്പ് 

ബൈബിൾ  വായിക്കേണ്ട വിധം 13 ദിവസം 13 പേജ് വെച്ച്. 13 ദിവസം വായിക്കണം.Amen ഈശോയുടെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ബൈബിൾ വായനയിൽ നിന്ന് കിട്ടട്ടെ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും നാമത്തിൽ ആമ്മേൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ 13 പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കാം.. ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല.


ബൈബിൾ തുറക്കുക മൂന്നു മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആവശ്യം എന്താണെന്ന് പറയുക.Amen . വലിയ അത്ഭുതം ദൈവം നടത്തും. വിശ്വസിക്കാമോ?നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ചിന്ത ഒന്നും മനസ്സിൽ വരരുത്.Amen പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരാളെയെങ്കിലും ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ നിങ്ങളും ശ്രമിക്കുക
ബൈബിളിൽ എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നും ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വിശ്വസിച്ചോളൂ മക്കളേ. ആരും നിങ്ങളെ വഴി. തെറ്റിക്കാതെ ഇരിക്കട്ടെ. കർത്താവ് ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അൽഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട് .Amen ഈശോയിൽ  വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങളിലും  അത്ഭുതം  നടക്കും Ame

കർത്താവിൻറെ സുവിശേഷം ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കാൻ. എന്നോടൊപ്പം ഒന്നു കൂടാമോ കൂട്ടുകാരെ .ദൈവം നമ്മെ മുഖാമുഖം കാണാൻ വരാറായി അറിഞ്ഞു കൊള്ളുവിൻ.. അറിയാത്തവരെ അറിയിക്കാൻ. നമുക്കോരോരുത്തർക്കും ബാധ്യതയുണ്ട്.Amen അണ്ണാൻ കുഞ്ഞിനു തന്നാലായത്.


ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ ദൈവം നിങ്ങളോട് തന്നെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും.. ഉറപ്പാണ്.Amen കർത്താവായ ഞാൻ നിങ്ങടെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിന് ഭയപ്പെടണം. 
എൻറെ അപ്പാ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ധാരാളം പാവങ്ങൾ ചെയ്തുപോയി. എൻറെ അപ്പാ ക്ഷമിക്കണമേ.ദൈവത്തിനു മുമ്പിൽ ചെയ്തുപോയ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക അനുഗ്രഹം കിട്ടും Amen


ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള പള്ളിയിലെ വൈദികനും ആയി സംസാരിക്കുകAmen Shibu Kizhakkekuttu Chief Editor https://24newslive.com/ ( ഷിബു കിഴക്കേകുറ്റ്) 
അതായത് (പിതാവായ ദൈവം നമ്മോടു കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ) അപ്പൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ മക്കളായ  നമ്മൾ എന്തിനു ഭയപ്പെടണം  .


നമ്മക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആദ്യം വിളിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അപ്പനെ അല്ലേ ?
ഇന്നുവരെയും അത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്നുമുതൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇനിമുതൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ വിളിക്കാം. എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം കാണും ഉറപ്പാണ് ആമേൻ ,ഒന്നാം സ്ഥാനം എന്ന് ദൈവത്തിനു കൊടുക്കുന്നുവോ അന്നുമുതൽ  നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ഒന്നാം സ്ഥാനം ഭൂമിയുള്ള ആർക്കും  കൊടുക്കരുത് , അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും    മക്കൾക്കും കെട്ടിയോനും  കെട്ടിയോൾക്ക് പോലും കൊടുക്കരുത്  അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ  നമ്മൾ തകർന്നു

 പതിമൂന്നാം നമ്പർ എൻറെ മാജിക് എന്താണ്  ഷിബു  ബ്രദർ  ,

ഈശോയും പരിശുദ്ധ അമ്മയും എന്നോട് പറയുന്നു ഈ നമ്പറിൽ വചനം കൊടുക്കാൻ Amen പിതാവായ ദൈവത്തിന് ആരാധനയും സ്തുതിയും നന്ദിയും മഹത്വവും എന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ ആമേൻ

ഈശോയും ശിഷ്യന്മാരും കൂടുമ്പോൾ 13 പേരാണ് അതും ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു

പരിശുദ്ധഅമ്മയുടെ നമ്പർ ആണ് 13  , രണ്ടാമത്തെ ചിന്തയിലേക്കു വരുന്നത്  പതിമൂന്നാം മണിക്കൂർ എന്നാണ് ദൈവം വരാറായി നീ ഒരുങ്ങിയോ? മറ്റുള്ളവരെ ഒരുക്കിയ?  ദൈവം മുഖാമുഖം കാണാൻ വരാറായി .യഹൂദന്മാരുടെ  ദിവസം അനുസരിച്ച്   ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിലെ  മരണവുമായി  ബന്ധം ഉള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു  പതിമൂന്നിന് നമ്പർ
സമയത്തിലൂടെ  എന്നെ ഇപ്പോഴും( 13 നമ്പര്) കാണിക്കുന്നു , ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വചനം കൊടുക്കുമ്പോൾ അനേകായിരം അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം നടത്തുന്നു Amen 

  
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെ സാന്നിദ്ധ്യവും  ജ്ഞാനവും കൃപാവരങ്ങളും  ഇത് വായിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും .അവരുടെ ഏത് ആവശ്യങ്ങളുടെ മേഖലയും ദൈവം സമർത്ഥമായി ഇടപെടണേ Amenഇത് കാണുന്നവർക്ക്  പ്രാർത്ഥിക്കാനും ബൈബിൾ വായിക്കുവാനുള്ള ശക്തി കൊടുക്കണമേ  Amen

നിങ്ങടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് അസുഖമോ മറ്റേതെങ്കിലും.വിഷമത്തിൽ .കഴിയുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. പ്രത്യേകം പറയണം. പാപമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കണം. ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത്. Amen

“പിതാവിന്‍റെയും പുത്രന്‍റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെയും നാമത്തില്‍ ആമ്മേന്‍!” 
 സ്നേഹപൂർവ്വം  Shibu Kizhakkekuttu Chief Editor
ഷിബു കിഴക്കേകുറ്റ് [email protected]
താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി

നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാനല്ല സൗഖ്യം നൽകുന്നത് ദൈവമാണെന്ന്  .ഞാൻ ഇടുന്ന ഈ പോസ്റ്റ് മൂലം  എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹം കർത്താവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അറിയിക്കാം Amen

ഈ ദൈവവചനം ഷെയർ ചെയ്താൽ. നിങ്ങൾ ദൈവദൂതൻ ആയിരിക്കും. ഇതു വായിച്ചു ഷെയർ ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും മരിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് പോലും. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല.. ഈശോയുടെ വചനം വായിച്ചാലും ഷെയർ ചെയ്താൽ. ഇത്.നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. മറ്റുള്ളവരെയും ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് കൊണ്ട്. കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അങ്ങനെ നമുക്കും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ. നിഷേപം സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാൻ പറ്റൂ.Amen

If you believe in Jesus a miracle will happen in your life.Amen

Holy Mother ,Lord ,God ,Father

ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലിയാൽ മതി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും എല്ലാം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്  ദൈവം വരാറായി മുഖാമുഖം കാണാൻ  ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചു  കൊള്ളാം  നിങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുക  Amen
https://24newslive.com/editor-pick/if-you-believe-in-jesus-a-miracle-will-happen-in-your-life-amen-2/

ബാക്കിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം റിലീജിയസ് കാറ്റഗറി കിടപ്പുണ്ട് വായിക്കുക ഈ ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി

 ആർക്കെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാതെ ആശുപത്രിയിലോ മറ്റും കിടക്കുകയാണെങ്കിലും  നിങ്ങൾക്ക് അവരെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞതുപോലെ  Amen  മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഏതുകാര്യം വേണമെങ്കിലും സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈശോയുടെ മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കുക  Amen  ആ സമയത്ത് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി

കൊറോണയുടെ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും ധാരാളം   പേരെ ദൈവം കാത്തു ബൈബിൾ വായിച്ചപ്പോൾ Amen  ഇത് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്  .ഈ അസുഖം വന്നാൽ  നമ്മുടെ അരികിൽ ആരും ഇല്ലായിരിക്കാം ആ സമയം ദൈവത്തെ വിളിച്ചു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക  ഈശോയ്ക്ക് മാത്രമേ ആ സമയത്ത്  നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിരിക്കാൻ  വരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ
  covid 19  വാർഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും  ഈ പ്രാർത്ഥന  ചൊല്ലിയാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും Amen ആശുപത്രികളിൽ ചിലപ്പോൾ ബൈബിൾ കിട്ടില്ല .അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന്  എമർജൻസി ആയിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ  പോകുന്നവർക്കും വേണ്ടിയാ .വെൻറിലേറ്റർ  കിടന്നു  മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചവർ ഉണ്ട്  ,പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലിയപ്പോൾ അവരിൽ ദൈവം അത്ഭുതം നടത്തി.Amen


 പ്രാർത്ഥന അറിയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ കൂടെക്കൂടെ ചൊല്ലുക  Amen ഈശോയുടെ തിരു രക്തം കൊണ്ട്  എന്നെ കഴുകണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന 13 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ മതി 
   ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലിയപ്പോൾ  ഈശോയെ തിരുരക്തം കൊണ്ട് എന്നെ കഴുകണമേ ഞാൻ പാപിയാണ്എന്നെ മുഴുവനായി സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവായ ദൈവമേ എന്നോട്  ക്ഷമിക്കണമേ  

 13 സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ  പിതാവേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയും  13 നന്മനിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയും   .13 പ്രാവശ്യം പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും നാമത്തിൽ ആമ്മേൻ എന്ന പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലിയാൽ മതി  അല്ലെങ്കിൽ 13 വിശ്വാസപ്രമാണം    13 പ്രാവശ്യം  13 ദിവസം സമർപ്പിച്ചാൽ മതി

അല്ലെങ്കിൽ 13 പ്രാവശ്യം  13  ദിവസം  എത്രയും ദയയുള്ള മാതാവേ എന്ന പ്രാർത്ഥന  ചൊല്ലിയാലും ഈശോയുടെ അത്ഭുതം ജീവിതത്തിൽ നടക്കും Amen

ദൈവത്തിൻറെ വലിയൊരു നിധി കിട്ടാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്നുവരെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത. ബൈബിളിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ദൈവത്തിൻറെ മുത്താണ് 
ദൈവം ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ നൽകാൻ പോകുന്നത്. വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി.  Shibu Kizhakkekuuttu 
ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അത് മനസ്സിലാക്കുക. https://24newslive.com ദൈവം നിങ്ങളെ ഈ പോസ്റ്റ് കാണാനിടയായി എങ്കിൽ. നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിനു വലിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ആമേൻ വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളുക. . നിങ്ങൾക്ക്  ട്വൻറി ഫോർ ന്യൂസ് ലൈവ് കോമഡി പത്രത്തിലെ.. ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. കാറ്റഗറി. റീജൻസിയിൽ പോയി എല്ലാം വായിക്കുക. പേജിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഫേസ്ബുക്ക് അനുവദിക്കുന്നില്ല. അത്ര ആളുകളിലേക്ക് ആണ് എന്നിലൂടെ ദൈവം കൊടുത്ത വചനം

ദൈവവചനം വായിച്ചു തുടങ്ങിയ പിന്നെ. അനേകർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു. അതുപോലെ അത്ഭുതങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആമേൻ വിശ്വസിക്കുക. ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവം. വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം പറ്റുകയുള്ളൂ. കാരണം കുത്തി വച്ചിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നു. രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക. ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വചനം സഹിതമാണ് ബൈബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.  എത്ര വലിയ പാപി ആണെങ്കിലും. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടാം. അവസാനം  വന്നവർക്കും ആദ്യം  വന്നവർക്കും  ഒരു കൂലിയാണ്  ദൈവം കൊടുത്തത് ബൈബിളിൽ Amen 

പരസ്യമില്ലാതെ ദൈവവചനം കൊടുക്കണം എന്നായിരുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ്  നേരെ ഫെയ്സ്ബുക്കിലേക്ക് കൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സൈറ്റിൽ കയറി ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക.Amen  അത് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ദൈവ വചനം  സൈറ്റിൽ ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ കയറി നോക്കൂ. എന്നോട്  ഈശോ പറഞ്ഞത് ദൈവവചനം  മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ 

 ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കുന്നു.Amen 

എൻറെ പോസ്റ്റിൽ വന്ന ആമേൻ പറഞ്ഞവരെല്ലാം. ദൈവത്തിനു മുൻപിൽ സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.Amen എൻറെ പേജിൽ വന്ന. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തോട്. ഈശോയുടെ തിരുരക്തം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ കഴുകട്ടെ Amen  പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല.Amen പറഞ്ഞ ബൈബിൾ ഭാഗം പ്രത്യേകം വായിക്കണം. ദൈവം വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ചിലരിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി.. ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ദൈവത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് വേണം വായിക്കാൻ.Amen

അതോടൊപ്പം പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചവർക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.Amen  [email protected]

കോവിഡ് പടരാതിരിക്കാൻ കടുത്ത ജാഗ്രത ഈ സമയം ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ വാർത്തകളിൽ കോവിഡ് പടരുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടു ഉറക്കം പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാടുപേർക്ക് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അവരുടെ അറിവിലേക്കായി ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ദയവായി ഷെയർ ചെയ്യുക

വിശ്വസിച്ചു മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ വാക്യം വായിക്കുക Amen നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ല അന്നേരം സ്വർഗ്ഗം മുഴുവൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് .ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക ദൈവമറിയാതെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല.ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള ചിന്തകൾ മാറ്റുക അപ്പനെ വിളിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊരു ചിന്ത വരില്ല Amen

Shibu Kizhakkekuuttu 

https://www.24newslive.com/ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൊടുക്കുക  Amen