എന്റെ ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സമ്പന്നതയില്‍നിന്ന് യേശുക്രിസ്തുവഴി നിങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നല്‍കും.

13
1927

പെട്ടെന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ചില ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ

പുതിയ നിയമം, ഫിലിപ്പി, അദ്ധ്യായം 4, വാക്യം 13
എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവനിലൂടെ എല്ലാം ചെയ്യാന്‍ എനിക്കു സാധിക്കും.

പുതിയ നിയമം, ഫിലിപ്പി, അദ്ധ്യായം 4, വാക്യം 19
എന്റെ ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സമ്പന്നതയില്‍നിന്ന് യേശുക്രിസ്തുവഴി നിങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നല്‍കും.

P. O. C ബൈബിള്‍, പഴയ നിയമം, പ്രഭാഷക‌ന്‍, അദ്ധ്യായം 2, വാക്യം 5
എന്തെന്നാല്‍, സ്വര്‍ണം അഗ്‌നിയില്‍ശുദ്ധിചെയ്യപ്പെടുന്നു; സഹനത്തിന്റെ ചൂളയില്‍ കര്‍ത്താവിനു സ്വീകാര്യരായ മനുഷ്യരും.

Proclaim your faith 1

The Lord is my light and my salvation; whom should I fear? The Lord is my life’s refuge; of whom should I be afraid?
Psalms 27:1 കര്‍ത്താവ്‌ എന്‍െറ പ്രകാശവും രക്‌ഷയുമാണ്‌, ഞാന്‍ ആരെ ഭയപ്പെടണം?കര്‍ത്താവ്‌ എന്‍െറ ജീവിതത്തിനു കോട്ടയാണ്‌, ഞാന്‍ ആരെ പേടിക്കണം?സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 27 : 1

What then shall we say to this? If God is for us, who can be against us? 

Romans 8:31

ഇതിനെക്കുറിച്ചു നാം എന്താണു പറയേണ്ടത്‌? ദൈവം നമ്മുടെ പക്‌ഷത്തെങ്കില്‍ ആരു നമുക്ക്‌ എതിരുനില്‍ക്കും? 

റോമാ 8 : 31

I know that you can do all things, and that no purpose of yours can be hindered.

Job 42:2

അങ്ങേക്കെല്ലാം സാധിക്കുമെന്നും അങ്ങയുടെയാതൊരു ഉദ്‌ദേശ്യവുംതടയാനാവുകയില്ലെന്നുംഞാനറിയുന്നു.

ജോബ്‌ 42 : 2

He said, “They trust in weapons and acts of daring, but we trust in almighty God, who can by a mere nod destroy not only those who attack us but even the whole world.”

2 Maccabees 8:18

അവന്‍ വീണ്ടും പറഞ്ഞു: അവര്‍ ആയുധത്തിലും സാഹസകൃത്യങ്ങളിലും ആശ്രയിക്കുന്നു. നമുക്കെതിരേ വരുന്ന ശത്രുക്കളെയും ലോകം മുഴുവനെത്തന്നെയും അംഗുലീചലനംകൊണ്ടു തറപറ്റിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന സര്‍വശക്‌തനായ ദൈവത്തിലാണു നമ്മുടെ പ്രത്യാശ.

2 മക്കബായര്‍ 8 : 18

My God will fully supply whatever you need, in accord with his glorious riches in Christ Jesus.

Philippians 4:19

എന്‍െറ ദൈവം തന്‍െറ മഹത്വത്തിന്‍െറ സമ്പന്നതയില്‍നിന്ന്‌ യേശുക്രിസ്‌തുവഴി നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നല്‍കും.

ഫിലിപ്പി 4 : 19

I have the strength for everything through him who empowers me.

Philippians 4:13

എന്നെ ശക്‌തനാക്കുന്നവനിലൂടെ എല്ലാം ചെയ്യാന്‍ എനിക്കു സാധിക്കും.

ഫിലിപ്പി 4 : 13

There is no salvation through anyone else, nor is there any other name under heaven given to the human race by which we are to be saved.” Acts 4:12 

ആകാശത്തിനു കീഴെ മനുഷ്യരുടെയിടയില്‍ നമുക്കു രക്‌ഷയ്‌ക്കുവേണ്ടി മറ്റൊരു നാമവും നല്‍കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

അപ്പ. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 4 : 12

Psalms 138:7. Though l walk in the midst of trouble, you preserve me against the wrath of my enemies; you stretch out your hand, and your right hand delivers me.
കഷ്‌ടതകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നെങ്കിലും, എന്‍െറ ജീവനെ അവിടുന്നു പരിപാലിക്കുന്നു; എന്‍െറ ശത്രുക്കളുടെ ക്രോധത്തിനെ തിരേ അവിടുന്നു കരം നീട്ടും; അവിടുത്തെ വലത്തുകൈ എന്നെ രക്‌ഷിക്കും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 138 : 7

In peace I will lie down and fall asleep, for you alone, Lord , make me secure.

Psalms 4:8 

ഞാന്‍ പ്രശാന്തമായി കിടന്നുറങ്ങും; എന്തെന്നാല്‍, കര്‍ത്താവേ, അങ്ങുതന്നെയാണ്‌ എനിക്കുസുരക്‌ഷിതത്വം നല്‍കുന്നത്‌.

സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 4 : 8

But you have given my heart more joy than they have when grain and wine abound.

Psalms 4:7

ധാന്യത്തിന്‍െറയും വീഞ്ഞിന്‍െറയും സമൃദ്‌ധിയില്‍ അവര്‍ക്കുണ്ടായതിലേറെ ആനന്‌ദം എന്‍െറ ഹൃദയത്തില്‍ അങ്ങു നിക്‌ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു.

സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 4 : 7

Know that the Lord works wonders for his faithful one; the Lord hears when I call out to him.

Psalms 4:4

കര്‍ത്താവു നീതിമാന്‍മാരെ തനിക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന്‌ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിന്‍; ഞാന്‍ വിളിച്ചപേക്‌ഷിക്കുമ്പോള്‍ അവിടുന്നു കേള്‍ക്കുന്നു.

സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 4 : 3

Salvation is from the Lord ! May your blessing be upon your people! Selah

Psalms 3:8

വിമോചനം കര്‍ത്താവില്‍നിന്നാണ്‌; അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം അങ്ങയുടെ ജനത്തിന്‍മേല്‍ ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ!

സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 3 : 8

I lie down and I fall asleep, [and] I will wake up, for the Lord sustains me. I do not fear, then, thousands of people arrayed against me on every side.

Psalms 3:5-6

ഞാന്‍ ശാന്തമായി കിടന്നുറങ്ങുന്നു, ഉണര്‍ന്നെഴുന്നേല്‍ക്കുന്നു; എന്തെന്നാല്‍, ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിന്‍െറ കരങ്ങളിലാണ്‌.
എനിക്കെതിരേ പാളയമടിച്ചിരിക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങളെ ഞാന്‍ ഭയപ്പെടുകയില്ല.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 3 : 5-6

With my own voice I will call out to the Lord , and he will answer me from his holy mountain. Selah

Psalms 3:4

ഉച്ചത്തില്‍ ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്‌ഷിക്കുന്നു; തന്‍െറ വിശുദ്‌ധപര്‍വതത്തില്‍നിന്ന്‌ അവിടുന്ന്‌ എനിക്ക്‌ ഉത്തരമരുളുന്നു.

സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 3 : 4

But you, Lord , are a shield around me; my glory, you keep my head high.

Psalms 3:3

കര്‍ത്താവേ, അങ്ങാണ്‌ എന്‍െറ രക്‌ഷാകവചവും എന്‍െറ മഹത്വവും; എന്നെ ശിരസ്‌സുയര്‍ത്തി നിറുത്തുന്നതും അവിടുന്നുതന്നെ.

സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 3 : 3

The Pentatuch പഞ്ചഗ്രന്ഥി

[ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ 5 പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരുകൾ : ഉല്പത്തി, പുറപ്പാട്, ലേവ്യർ, സംഖ്യ,  നിയമാവർത്തനം 
ആദ്യത്തെ ഈ 5 പുസ്തകങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പഞ്ചഗ്രന്ഥി. 
രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് പഞ്ചഗ്രന്ഥിയിൽ കാണുന്നത്.
I will make of you a great nation, and I will bless you; I will make your name great, so that you will be a blessing. Genesis 12:2 
 ഞാന്‍ നിന്നെ വലിയൊരു ജനതയാക്കും. നിന്നെ ഞാന്‍ അനുഗ്രഹിക്കും. നിന്‍െറ പേര്‌ ഞാന്‍ മഹത്തമമാക്കും. അങ്ങനെ നീ ഒരനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ഉല്‍പത്തി 12 : 2
The Lord will fight for you; all you have to do is to keep still.” Exodus 14:14 
കര്‍ത്താവു നിങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടിയുദ്‌ധം ചെയ്‌തു കൊള്ളും. നിങ്ങള്‍ ശാന്തരായിരുന്നാല്‍ മതി.പുറപ്പാട്‌ 14 : 14

I will set my tabernacle in your midst, and will not loathe you. Leviticus 26:11 ഞാന്‍ എന്‍െറ കൂടാരം നിങ്ങളുടെയിടയില്‍ സ്‌ഥാപിക്കും. ഞാന്‍ നിങ്ങളെ ഉപേക്‌ഷിക്കുകയില്ല.ലേവ്യര്‍ 26 : 11
The Lord bless you and keep you! Numbers 6:24 കര്‍ത്താവു നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ.സംഖ്യ 6 : 24
It is the Lord who goes before you; he will be with you and will never fail you or forsake you. So do not fear or be dismayed.”  Deuteronomy 31:8 കര്‍ത്താവാണു നിന്‍െറ മുന്‍പില്‍ പോകുന്നത്‌. അവിടുന്നു നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടുന്നു നിന്നെ ഭഗ്‌നാശനാക്കുകയോ പരിത്യജിക്കുകയോ ഇല്ല; ഭയപ്പെടുകയോ സംഭ്രമിക്കുകയോ വേണ്ടാ.നിയമാവര്‍ത്തനം 31 : 8Posted by Bilja Sajith at 11:33 AMNo comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Saturday, July 4, 2020

ക്രിസ്തീയ വിളിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ

അവരുടെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു: ഞങ്ങള്‍ ആകാശത്തിന്‍െറയും ഭൂമിയുടെയും ദൈവത്തിന്‍െറ ദാസന്‍മാരാണ്‌. വളരെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ്‌ മഹാനായ ഒരു ഇസ്രായേല്‍രാജാവു പണിതീര്‍ത്ത ആലയം ഞങ്ങള്‍ വീണ്ടും പണിയുന്നു. എസ്രാ 5 : 11


നിങ്ങള്‍ സജീവശിലകള്‍കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആത്‌മീയഭവനമായി പടുത്തുയര്‍ത്തപ്പെടട്ടെ. യേശുക്രിസ്‌തുവഴി ദൈവത്തിനു സ്വീകാര്യമായ ബലികളര്‍പ്പിക്കുന്നതിന്‌ വിശുദ്‌ധമായ ഒരു പുരോഹിത ജനമാവുകയും ചെയ്യട്ടെ. 1 പത്രോസ് 2 : 5

ദൈവത്തിന്‍െറ നിയോഗവും വിളിയും അനുസരിച്ച്‌ ഓരോരുത്തരും ജീവിതം നയിക്കട്ടെ – ഇതാണ്‌ എല്ലാ സഭകളോടും ഞാന്‍ കല്‍പിക്കുന്നത്‌. 1 കോറിന്തോസ്‌ 7 : 17 

ഇത്‌, ക്രിസ്‌തുവില്‍ ആദ്യമായി പ്രത്യാശയര്‍പ്പി  ച്ചനാം അവന്‍െറ മഹത്വത്തിനും സ്‌തുതിക്കുംവേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതിനാണ്‌. എഫേസോസ്‌ 1 : 12

അതുകൊണ്ട്‌ സഹോദരരേ, ഏത്‌ അവസ്‌ഥയില്‍ നിങ്ങള്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടുവോ ആ അവസ്‌ഥയില്‍ ദൈവത്തോടൊത്തു നിലനില്‍ക്കുവിന്‍. 1 കോറിന്തോസ്‌ 7 : 24

താന്‍മുന്‍കൂട്ടി നിശ്‌ചയിച്ചവരെ അവിടുന്നു വിളിച്ചു; വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചു; നീതീകരിച്ചവരെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. റോമാ 8 : 30

ദൈവത്തിന്‍െറ സ്‌നേ ഹഭാജനങ്ങളും വിശുദ്‌ധരാകാന്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടവരുമായി റോമായിലുള്ള നിങ്ങള്‍ക്കെല്ലാവര്‍ക്കും നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തില്‍നിന്നും കര്‍ത്താവായ യേശുക്രിസ്‌തുവില്‍നിന്നും കൃപയും സമാധാനവും. റോമാ 1 : 7

കോറിന്തോസിലുള്ള ദൈവത്തിന്‍െറ സഭയ്‌ക്ക്‌ എഴുതുന്നത്‌: യേശുക്രിസ്‌തുവില്‍ വിശുദ്‌ധരായവര്‍ക്കും വിശുദ്‌ധരാകാന്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്കും നമ്മുടെ കര്‍ത്താവായ യേശുക്രിസ്‌തുവിന്‍െറ നാമം എല്ലായിടത്തും വിളിച്ചപേക്‌ഷിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും
1 കോറിന്തോസ്‌ 1 : 2

ദൈവത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌, അവിടുത്തെ പദ്‌ധതിയനുസരിച്ചു വിളിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്ക്‌, അവിടുന്നു സകലവും നന്‍മയ്‌ക്കായി പരിണമിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ. റോമാ 8 : 28 

സഹോദരരേ, സ്വാതന്ത്യ്രത്തിലേക്കാണ്‌ നിങ്ങള്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌; ഭൗതികസുഖത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്യ്രമായി അതിനെ ഗണിക്കരുതെന്നുമാത്രം. പ്രത്യുത, സ്‌നേഹത്തോടുകൂടെ ദാസരെപ്പോലെ പരസ്‌പരം സേവിക്കുവിന്‍.ഗലാത്തിയാ 5 : 13

യേശുക്രിസ്‌തുവിന്‍െറ അപ്പസ്‌തോലനായി ദൈവഹിതാനുസരണം വിളിക്കപ്പെട്ട പൗലോസും സഹോദരന്‍ സൊസ്‌തേനെ സ്‌സും 1 കോറിന്തോസ്‌ 1 : 1

യേശുക്രിസ്‌തുവിന്‍െറ ദാസനും അപ്പസ്‌തോലനായിരിക്കാന്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടവനും ദൈവത്തിന്‍െറ സുവിശേഷത്തിനായി പ്രത്യേകം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവനുമായ പൗലോസ്‌ എഴുതുന്നത്‌. റോമാ 1 : 1

അവിശ്വാസിയായ ജീവിതപങ്കാളി വേര്‍പിരിഞ്ഞുപോകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കില്‍ അപ്രകാരം ചെയ്‌തുകൊള്ളട്ടെ. അത്തരം സ ന്‌ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ ആ സഹോദരന്‍െറ യോ സഹോദരിയുടെയോ വിവാഹബന്‌ധം നിലനില്‍ക്കുന്നില്ല. ദൈവം നിങ്ങളെ സമാധാനത്തിലേക്കാണ്‌ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. 1 കോറിന്തോസ്‌ 7 : 15

മക്കെദോനിയാക്കാരെ സുവിശേഷമറിയിക്കാന്‍ ദൈവം ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കയാണെന്ന്‌ അറിഞ്ഞ്‌ അവന്‌ ദര്‍ശ നമുണ്ടായ ഉടനെ ഞങ്ങള്‍ അങ്ങോട്ടു പോകാന്‍ ഉദ്യമിച്ചു. അപ്പ. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 16 : 10

എന്തെന്നാല്‍, ദൈവത്തിന്‍െറ ദാനങ്ങളും വിളിയും പിന്‍വലിക്കപ്പെടാവുന്നതല്ല. റോമാ 11 : 29

എന്നാല്‍, ഞാന്‍ മാതാവിന്‍െറ ഉദരത്തില്‍ ആയിരിക്കുമ്പോള്‍ത്തന്നെ ദൈവം എന്നെ പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്തു; തന്‍െറ കൃപയാല്‍ അവിടുന്ന്‌ എന്നെ വിളിച്ചു. ഗലാത്തിയാ 1 : 15

ഇസ്രായേല്‍ ശിശുവായിരുന്നപ്പോള്‍ ഞാനവനെ സ്‌നേഹിച്ചു; ഈജിപ്‌തില്‍നിന്ന്‌ ഞാന്‍ എന്‍െറ മകനെ വിളിച്ചു. ഹോസിയാ 11 : 1

കര്‍ത്താവിന്‍െറ പുരോഹിതരെന്നു നിങ്ങള്‍ വിളിക്കപ്പെടും; നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്‍െറ ശുശ്രൂഷകരെന്നു നിങ്ങള്‍ അറിയപ്പെടും. ജനതകളുടെ സമ്പത്ത്‌ നിങ്ങളനുഭവിക്കും. അവരുടെ ധനം കൈവശപ്പെടുത്തി നിങ്ങള്‍ അഭിമാനിക്കും. ഏശയ്യാ 61 : 6

യേശു അവിടെ നിന്ന്‌ അവരെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു: ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ എന്തുചെയ്യണമെന്നാണ്‌ നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌? മത്തായി 20 : 32

അവന്‍ അവളുടെ കൈയ്‌ക്കുപിടിച്ച്‌ അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: ബാലികേ, എഴുന്നേല്‍ക്കുക. ലൂക്കാ 8 : 5

കര്‍ത്താവിനാല്‍ രക്‌ഷിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്‌ധജനമെന്ന്‌ അവര്‍ വിളിക്കപ്പെടും. അന്വേഷിക്കപ്പെടുന്നവള്‍, അപരിത്യക്‌തനഗരം, എന്നു നീ വിളിക്കപ്പെടും. ഏശയ്യാ 62 : 12

അബ്രാഹം ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിച്ചു. അത്‌ അവനു നീതിയായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിരുവെഴുത്തു നിറവേറി. അവന്‍ ദൈവത്തിന്‍െറ സ്‌നേഹിതന്‍ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുകയുംചെയ്‌തു. യാക്കോബ്‌ 2 : 23

കര്‍ത്താവിന്‍െറ ദൂതന്‍ ആകാശത്തുനിന്നു വീണ്ടും അബ്രാഹത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: ഉല്‍പത്തി 22 : 15

രാത്രിയിലുണ്ടായ ദര്‍ശനങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ഇസ്രായേലിനോടു സംസാരിച്ചു. യാക്കോബേ, യാക്കോബേ, അവിടുന്നു വിളിച്ചു. ഇതാ ഞാന്‍, അവന്‍ വിളി കേട്ടു. ഉല്‍പത്തി 46 : 2

അവന്‍ അതു കാണുന്നതിന്‌ അടുത്തു ചെല്ലുന്നതു കര്‍ത്താവു കണ്ടു. മുള്‍പ്പടര്‍പ്പിന്‍െറ മധ്യത്തില്‍നിന്ന്‌ ദൈവം അവനെ വിളിച്ചു: മോശേ, മോശേ, അവന്‍ വിളികേട്ടു: ഇതാ ഞാന്‍ !പുറപ്പാട്‌ 3 : 4

അവിടുന്നു പുരുഷനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു: നീ എവിടെയാണ്‌? ഉല്‍പത്തി 3 : 9

അപ്പോള്‍ കര്‍ത്താവ്‌ സാമുവലിനെ വിളിച്ചു: 1 സാമുവല്‍ 3 : 4

ഞാന്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നവയില്‍ നിങ്ങള്‍ നിത്യം സന്തോഷിക്കുകയും ആനന്‌ദിക്കുകയും ചെയ്യുവിന്‍. ജറുസലെമിനെ ഒരു ആനന്‌ദമായും അവളുടെ ജനത്തെ ആഹ്‌ളാദമായും ഞാന്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു.
ഏശയ്യാ 65 : 18

അവന്‍ ഇരുന്നിട്ടു പന്ത്രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: ഒന്നാമനാകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്‍ അവസാനത്ത വനും എല്ലാവരുടെയും ശുശ്രൂഷകനുമാകണം.
മര്‍ക്കോസ്‌ 9 : 35

നിന്‍െറ പുത്രന്‍ എന്നു വിളിക്കപ്പെടാന്‍ ഞാന്‍ ഇനി യോഗ്യനല്ല. നിന്‍െറ ദാസരില്‍ ഒരുവനായി എന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ.
ലൂക്കാ 15 : 19Posted by Bilja Sajith at 4:17 PMNo comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Sunday, July 28, 2019

Bible verses on Healing: Malayalam

ഞാന്‍ അവര്‍ക്കു സമാധാനവും ഭദ്രതയും സമൃദ്‌ധമായി കൊടുക്കും. ജറെമിയാ 33 : 6

കര്‍ത്താവിന്‍െറ സ്വരം ശക്‌തി നിറഞ്ഞതാണ്‌; അവിടുത്തെ ശബ്‌ദം പ്രതാപമുറ്റതാണ്‌.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 29 : 4

ഈ എളിയവന്‍ നിലവിളിച്ചു, കര്‍ത്താവു കേട്ടു; എല്ലാ കഷ്‌ടതകളിലുംനിന്ന്‌അവനെ രക്‌ഷിക്കുകയും ചെയ്‌തു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 34 : 6

മകനേ, രോഗം വരുമ്പോള്‍ ഉദാസീനനാകാതെ കര്‍ത്താവിനോടു പ്രാര്‍ഥിക്കുക; അവിടുന്ന്‌ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തും. പ്രഭാഷകന്‍ 38 : 9

കര്‍ത്താവേ, മരുന്നോ ലേപനൗഷധമോ അല്ല, എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തുന്ന അങ്ങയുടെ വചനമാണ്‌ അവരെ സുഖപ്പെടുത്തിയത്‌. ജ്‌ഞാനം 16 : 12

അവിടുന്ന്‌ മുറിവേല്‍പ്പിക്കും;എന്നാല്‍, വച്ചുകെട്ടും; അവിടുന്ന്‌ പ്രഹരിക്കും;എന്നാല്‍, അവിടുത്തെ കരം സുഖപ്പെടുത്തും. ജോബ്‌ 5 : 18

കര്‍ത്താവു ജറുസലെമിനെ പണിതുയര്‍ത്തുന്നു; ഇസ്രായേലില്‍നിന്നു ചിതറിപ്പോയവരെ അവിടുന്ന്‌ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നു.
അവിടുന്നു ഹൃദയം തകര്‍ന്നവരെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ മുറിവുകള്‍ വച്ചുകെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 147 : 2-3

നമ്മുടെ പാപങ്ങള്‍ സ്വന്തം ശരീരത്തില്‍ വഹിച്ചുകൊണ്ട്‌ അവന്‍ കുരിശിലേറി. അത്‌, നാം പാപത്തിനു മരിച്ചു നീതിക്കായി ജീവിക്കേണ്ടതിനാണ്‌. അവന്‍െറ മുറിവിനാല്‍ നിങ്ങള്‍ സൗഖ്യമുള്ളവരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 1 പത്രോസ് 2 : 24

നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി അവന്‍ മുറിവേല്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ക്‌ഷതമേല്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവന്‍െറ മേലുള്ള ശിക്‌ഷ നമുക്കു രക്‌ഷ നല്‍കി; അവന്‍െറ ക്‌ഷതങ്ങളാല്‍ നാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. ഏശയ്യാ 53 : 5

അവിടുന്നു നിന്‍െറ അകൃത്യങ്ങള്‍ക്‌ഷമിക്കുന്നു; നിന്‍െറ രോഗങ്ങള്‍ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 103 : 3

അവന്‍ അവളോടു പറഞ്ഞു: മകളേ, നിന്‍െറ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്‌ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; സമാധാനത്തോടെ പോവുക; വ്യാധിയില്‍നിന്നു വിമുക്‌തയായിരിക്കുക. മര്‍ക്കോസ്‌ 5 : 34

നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസംപോലെ നിങ്ങള്‍ക്കു ഭവിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട്‌ അവന്‍ അവരുടെ കണ്ണുകളില്‍ സ്‌പര്‍ശിച്ചു. മത്തായി 9 : 29

യേശു പറഞ്ഞു: സ്‌ത്രീയേ, നിന്‍െറ വിശ്വാസം വലുതാണ്‌. നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ നിനക്കു ഭവിക്കട്ടെ. ആ സമയംമുതല്‍ അവളുടെ പുത്രി സൗഖ്യമുള്ളവളായി. മത്തായി 15 : 28

സായാഹ്‌നമായപ്പോള്‍ അനേകം പിശാചുബാധിതരെ അവര്‍ അവന്‍െറ യടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു. അവന്‍ അശുദ്‌ധാത്‌മാക്കളെ വചനംകൊണ്ടു പുറത്താക്കുകയും എല്ലാരോഗികളെയും സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു.
മത്തായി 8 : 16

അപ്പോള്‍ ഒരു കുഷ്‌ഠരോഗി അടുത്തുവന്ന്‌ താണുവണങ്ങിപ്പറഞ്ഞു: കര്‍ത്താവേ, അങ്ങേക്കു മനസ്‌സുണ്ടെങ്കില്‍ എന്നെ ശുദ്‌ധനാക്കാന്‍ കഴിയും.
യേശു കൈനീട്ടി അവനെ സ്‌പര്‍ശിച്ചുകൊണ്ട്‌, അരുളിച്ചെയ്‌തു: എനിക്കു മനസ്സുണ്ട്‌, നിനക്കു ശുദ്‌ധിവരട്ടെ. തത്‌ക്‌ഷണം കുഷ്‌ഠം മാറി അവനു ശുദ്‌ധി വന്നു. മത്തായി 8 : 2-3

അവന്‍ അടുത്തു വന്നപ്പോള്‍ യേശു ചോദിച്ചു:ഞാന്‍ നിനക്കുവേണ്ടി എന്തു ചെയ്യണമെന്നാണു നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌? അവന്‍ പറഞ്ഞു: കര്‍ത്താവേ, എനിക്കു കാഴ്‌ച വീണ്ടുകിട്ടണം.
യേശു പറഞ്ഞു: നിനക്കു കാഴ്‌ചയുണ്ടാകട്ടെ. നിന്‍െറ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്‌ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ലൂക്കാ 18 : 41-42

വൈകുന്നേരമായപ്പോള്‍, വിവിധരോഗങ്ങളാല്‍ കഷ്‌ടപ്പെട്ടിരുന്നവരെയെല്ലാം അവര്‍ അവന്‍െറ അടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയുംമേല്‍ കൈ വച്ച്‌ അവന്‍ അവരെ സുഖപ്പെടുത്തി.
നീ ദൈവപുത്രനാണ്‌ എന്ന്‌ ഉറക്കെവിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട്‌ അനേകരില്‍നിന്ന്‌ പിശാചുക്കള്‍ വിട്ടുപോയി. അവന്‍ അവ യെ ശാസിച്ചു. താന്‍ ക്രിസ്‌തുവാണെന്ന്‌ അവയ്‌ക്ക്‌ അറിയാമായിരുന്നതുകൊണ്ട്‌, അവന്‍ അവയെ സംസാരിക്കാന്‍ അനുവദിച്ചില്ല. ലൂക്കാ 4 : 40-41

അവന്‍ അവളുടെ കൈയില്‍ സ്‌പര്‍ശിച്ചു; പനി അവളെ വിട്ടുമാറി. അവള്‍ എഴുന്നേറ്റ്‌ അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. മത്തായി 8 : 15

അവന്‍ അടുത്തു ചെന്ന്‌ അവളെ കൈയ്‌ക്കു പിടിച്ച്‌ എഴുന്നേല്‍പിച്ചു. പനി അവളെ വിട്ടുമാറി. അവള്‍ അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. മര്‍ക്കോസ്‌ 1 : 31

അവന്‍ അവളുടെ അടുത്തെത്തി പനിയെ ശാസിച്ചു; അത്‌ അവളെ വിട്ടുമാറി. ഉടനെ അവള്‍ എഴുന്നേറ്റ്‌ അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു.
ലൂക്കാ 4 : 39

അവന്‍ അവളോടു പറഞ്ഞു: ഈ വാക്കുമൂലം, നീ പൊയ്‌ക്കൊള്ളുക; പിശാചു നിന്‍െറ മകളെ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു.
അവള്‍ വീട്ടിലേക്കു പോയി. കുട്ടി കട്ടിലില്‍ കിടക്കുന്നത്‌ അവള്‍ കണ്ടു. പിശാച്‌ അവളെ വിട്ടുപോയിരുന്നു. മര്‍ക്കോസ്‌ 7 : 29-30
ഗ്രാമങ്ങളിലോ, നഗരങ്ങളിലോ, നാട്ടിന്‍പുറങ്ങളിലോ അവന്‍ ചെന്നിടത്തൊക്കെ, ആളുകള്‍ രോഗികളെ കൊണ്ടുവന്ന്‌ പൊതുസ്‌ഥലങ്ങളില്‍ കിടത്തിയിരുന്നു. അവന്‍െറ വസ്‌ത്രത്തിന്‍െറ വിളുമ്പിലെങ്കിലും സ്‌പര്‍ശിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന്‌ അവര്‍ അപേക്‌ഷിച്ചു. സ്‌പര്‍ശിച്ചവരെല്ലാം സുഖം പ്രാപിക്കയും ചെയ്‌തു. മര്‍ക്കോസ്‌ 6 : 56

ജനക്കൂട്ടത്തെ പുറത്താക്കിയശേഷം അവന്‍ അകത്തുകടന്ന്‌, അവളെ കൈയ്‌ക്കുപിടിച്ച്‌ ഉയര്‍ത്തി. അപ്പോള്‍ ബാലിക എഴുന്നേറ്റു.
ഈ വാര്‍ത്ത ആ നാട്ടിലെങ്ങും പരന്നു. മത്തായി 9 : 25-26

അവന്‍ അവരുടെ സിനഗോഗുകളില്‍ പഠിപ്പിച്ചും രാജ്യത്തിന്‍െറ സുവിശേഷംപ്രസംഗിച്ചും ജനങ്ങളുടെ എല്ലാരോഗങ്ങളും വ്യാധികളും സുഖപ്പെടുത്തിയും ഗലീലി മുഴുവന്‍ ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു. മത്തായി 4 : 23

യേശു അവനോടു പറഞ്ഞു: എഴുന്നേറ്റു കിടക്കയെടുത്തു നടക്കുക.
അവന്‍ തത്‌ക്‌ഷണം സുഖം പ്രാപിച്ച്‌ കിടക്കയെടുത്തു നടന്നു. അന്ന്‌ സാബത്ത്‌ ആയിരുന്നു.
യോഹന്നാന്‍ 5 :8-9

നിങ്ങളില്‍ ആരെങ്കിലും രോഗിയാണെങ്കില്‍ അവന്‍ സഭയിലെ ശ്രഷ്‌ഠന്‍മാരെ വിളിക്കട്ടെ. അവര്‍ കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമത്തില്‍ അവനെ തൈ ലാഭിഷേകം ചെയ്‌ത്‌ അവനുവേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കട്ടെ. യാക്കോബ്‌ 5 : 14

വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രാര്‍ഥന രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തും; കര്‍ത്താവ്‌ അവനെ എഴുന്നേല്‍പിക്കും; അവന്‍ പാപങ്ങള്‍ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അവിടുന്ന്‌ അവനു മാപ്പു നല്‍കും. യാക്കോബ്‌ 5 : 15

നിങ്ങള്‍ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാനായി പരസ്‌പരം പാപങ്ങള്‍ ഏറ്റുപറയുകയും പ്രാര്‍ഥിക്കുകയും ചെയ്യുവിന്‍. നീതിമാന്‍െറ പ്രാര്‍ഥന വളരെ ശക്‌തിയുള്ളതും ഫല ദായകവുമാണ്‌.
യാക്കോബ്‌ 5 : 16

ഒരുവന്‌ അദ്‌ഭുതങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ശക്‌തിയും, മറ്റൊരുവനു പ്രവചിക്കാന്‍ വരവും, വേറൊരുവന്‌ ആത്‌മാക്കളെ വിവേചിച്ചറിയാന്‍ കഴിവും വേറൊരുവനു ഭാഷാവരവും, വേറൊരുവന്‌ വ്യാഖ്യാനത്തിനുള്ള വരവും, അതേ ആത്‌മാവു തന്നെ നല്‍കുന്നു. 1 കോറിന്തോസ്‌ 12 : 10

ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കാനും രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താനുമായി അവന്‍ അവരെ അയച്ചു. ലൂക്കാ 9 : 2
 
കര്‍ത്താവ്‌ ഭൂമിയില്‍നിന്ന്‌ഒൗഷധങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിച്ചു; ബുദ്‌ധിയുള്ളവന്‍ അവയെ അവഗണിക്കുകയില്ല. പ്രഭാഷകന്‍ 38 : 4

മനുഷ്യന്‍െറ അദ്‌ഭുതകൃത്യങ്ങളില്‍ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന്‌ അവിടുന്ന്‌ മനുഷ്യര്‍ക്കു സിദ്‌ധികള്‍ നല്‍കി.
അതുമുഖേന അവന്‍ വേദനയകറ്റുകയും രോഗം സുഖമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; പ്രഭാഷകന്‍ 38 : 6-7

വിജയം വൈദ്യന്‍െറ കൈകളില്‍സ്‌ഥിതിചെയ്യുന്ന അവസരമുണ്ട്‌.
രോഗം നിര്‍ണയിച്ചു സുഖപ്പെടുത്തിജീവന്‍ രക്‌ഷിക്കാന്‍ അവിടുത്തെഅനുഗ്രഹത്തിനുവേണ്ടി അവനുംകര്‍ത്താവിനോട്‌ പ്രാര്‍ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. പ്രഭാഷകന്‍ 38 : 13-14

അയല്‍ക്കാരനോടു പക വച്ചുപുലര്‍ത്തുന്നവന്‌ കര്‍ത്താവില്‍ നിന്നു കരുണ പ്രതീക്‌ഷിക്കാമോ? പ്രഭാഷകന്‍ 28 : 3

നിയമലംഘനം ഇരുവായ്‌ത്തലവാള്‍ പോലെയാണ്‌; അതുണ്ടാക്കുന്ന മുറിവുകള്‍ ഉണങ്ങുകയില്ല. പ്രഭാഷകന്‍ 21 : 3

നിന്‍െറ ക്‌ഷതത്തിനു ശമനമില്ല. നിന്‍െറ മുറിവു മാരകമാണ്‌. നിന്നെക്കുറിച്ച്‌ കേള്‍ക്കുന്നവരെല്ലാം കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്കും. നിന്‍െറ ഒടുങ്ങാത്ത ദ്രാഹം ഏല്‍ക്കാത്തത്‌ ആര്‍ക്കാണ്‌? നാഹും 3 : 19

ഈജിപ്‌തിന്‍െറ കന്യകയായ പുത്രീ, ഗിലയാദിലേക്കു പോകൂ, തൈലം കൈയിലെടുക്കൂ. നീ അനവധി ഒൗഷധങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചു; എല്ലാം പാഴായിപ്പോയി. നിനക്കു രോഗശാന്തിയില്ല. ജറെമിയാ 46 : 11

കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: സുഖപ്പെടുത്താനാവാത്തവിധം നിനക്കു ക്‌ഷതമേറ്റിരിക്കുന്നു; നിന്‍െറ മുറിവു ഗുരുതരമാണ്‌.
നിനക്കുവേണ്ടി വാദിക്കാന്‍ ആരുമില്ല; നിന്‍െറ മുറിവിനു മരുന്നില്ല; നിനക്കു സൗഖ്യം ലഭിക്കുകയുമില്ല. ജറെമിയാ 30 : 12-13

ഐശ്വര്യത്തില്‍ സ്‌നേഹിതനെഅറിയാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല; കഷ്‌ടതയില്‍ ശത്രു മറഞ്ഞിരിക്കുകയുമില്ല. പ്രഭാഷകന്‍ 12 : 8

ഹാ! കഷ്‌ടം. എനിക്കു മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നു- ദാരുണമായ മുറിവ്‌; ഞാന്‍ അതു സഹി  ച്ചേമതിയാവൂ. എന്‍െറ കൂടാരം തകര്‍ന്നുപോയി. ജറെമിയാ 10 : 19

അവന്‍ തുടര്‍ന്നു: അവനെ നിര്‍മലമായ ശിരോവസ്‌ത്രം അണിയിക്കുക. അവര്‍ അവനെ നിര്‍മലമായ ശിരോവസ്‌ത്രം അണിയിക്കുകയും വസ്‌ത്രം ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. കര്‍ത്താവിന്‍െറ ദൂതന്‍ അടുത്തു നില്‍പ്പുണ്ടായിരുന്നു. സഖറിയാ 3 : 5

അവന്‍ പറഞ്ഞു: നിങ്ങള്‍ പോയി ആ കുറുക്കനോടു പറയുവിന്‍: ഞാന്‍ ഇന്നും നാളെയും പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കുകയും രോഗശാന്തി നല്‍കുകയും ചെയ്യും. മൂന്നാംദിവസം എന്‍െറ ദൗത്യം ഞാന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കും. ലൂക്കാ 13 : 32

ഒൗചിത്യമില്ലാത്ത ദൂതന്‍ ആളുകളെകുഴപ്പത്തിലാഴ്‌ത്തുന്നു; വിശ്വസ്‌തനായ സന്‌ദേശവാഹകന്‍ രഞ്‌ജനം കൈവരുത്തുന്നു. സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 13 : 17Posted by Bilja Sajith at 8:26 AMNo comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Bible verses on Alcoholism- Malayalam

മാംസം ഭക്‌ഷിക്കാതെയും വീഞ്ഞു കുടിക്കാതെയും നിന്‍െറ സഹോദരനു പാപകാരണമാകുന്നതൊന്നും ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്നതു നല്ലത്‌.
റോമാ 14 : 21

അതിനാല്‍, നിങ്ങള്‍ ഭക്‌ഷിക്കുകയോ പാനംചെയ്യുകയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ അവയെല്ലാം ദൈവ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുവിന്‍.
1 കോറിന്തോസ്‌ 10 : 31

നിനക്ക്‌ അഹിതമായത്‌ അപരനോടും ചെയ്യരുത്‌. അമിതമായി മദ്യപിക്ക രുത്‌. ഉന്‍മത്തത ശീലമാക്കരുത്‌.
തോബിത്‌ 4 : 15

മാംസം ഭക്‌ഷിക്കാതെയും വീഞ്ഞു കുടിക്കാതെയും നിന്‍െറ സഹോദരനു പാപകാരണമാകുന്നതൊന്നും ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്നതു നല്ലത്‌.
റോമാ 14 : 21

ലഹരിപാനീയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടാന്‍വേണ്ടി അതിരാവിലെ ഉണരുകയും വീഞ്ഞുകുടിച്ചു മദിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഉറങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കു ദുരിതം!
ഏശയ്യാ 5 : 11

വീഞ്ഞുകുടിക്കുന്നതില്‍ വീരന്‍മാരും വിവിധതരം മദ്യം കൂട്ടിക്കലര്‍ത്തുന്നതില്‍ വിരുതന്‍മാരും ആയവര്‍ക്കു ദുരിതം!
ഏശയ്യാ 5 : 22

ദുരിതവും ദുഃഖവും കലഹവുംആവലാതിയും ആര്‍ക്കാണ്‌? ആര്‍ക്കാണ്‌ അകാരണമായ മുറിവുകള്‍? ആരുടെ കണ്ണാണു ചുവന്നു കലങ്ങിയത്‌?
വീഞ്ഞു കുടിച്ചു സമയം പോക്കുന്നവര്‍ക്കും വീഞ്ഞുകലര്‍ത്തി രുചിപരീക്‌ഷിക്കുന്നവര്‍ക്കും തന്നെ.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 23 : 29-30

ചഷകങ്ങളില്‍ വീഞ്ഞു ചെമന്നു തിളങ്ങി കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതു നോക്കിയിരിക്കരുത്‌.
അവസാനം അതു പാമ്പിനെപ്പോലെകടിക്കുകയും അണലിയെപ്പോലെകൊത്തുകയും ചെയ്യും.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 23 : 31-32

അമിതമായി വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയുംമാംസം ഭക്‌ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തില്‍പ്പെടരുത്‌.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 23 : 20

എന്തെന്നാല്‍ മദ്യപനും ഭോജനപ്രിയനും ദാരിദ്യ്രത്തിലകപ്പെടും; മത്തുപിടിച്ചു മയങ്ങുന്നവന്‌കീറത്തുണിയുടുക്കേണ്ടിവരും
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 23 : 21

അമിതമായാല്‍ വീഞ്ഞ്‌ ഇടര്‍ച്ചയുംപ്രലോഭനവും ഉണ്ടാക്കുന്ന തിക്‌താനുഭവമാണ്‌.
ഉന്‍മത്തത വിഡ്‌ഢിയെ കോപിപ്പിച്ച്‌ നാശത്തിലെത്തിക്കുന്നു; അത്‌ അവന്‍െറ ശക്‌തി കെടുത്തി മുറിവു വര്‍ദ്‌ധിപ്പിക്കുന്നു. പ്രഭാഷകന്‍ 31 : 29-30

കള്ളന്‍മാരും അത്യാഗ്രഹികളും മദ്യപന്‍മാരും പരദൂഷകരും കവര്‍ച്ചക്കാരും ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല. 1 കോറിന്തോസ്‌ 6 : 10

മദ്യപന്‍മാരേ, ഉണര്‍ന്നുവിലപിക്കുവിന്‍; വീ ഞ്ഞുകുടിക്കുന്നവരേ, നെടുവീര്‍പ്പിടുവിന്‍. മധുരിക്കുന്ന വീഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങളില്‍നിന്നു തട്ടിമാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ജോയേല്‍ 1 : 5

മദ്യപന്‍െറ കൈയില്‍ തുളഞ്ഞുകയറിയമുള്ളുപോലെയാണ്‌ ഭോഷന്‍മാരുടെവായില്‍ ആപ്‌തവാക്യം. സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 26 : 9
നിങ്ങളുടെ അമാവാസികളും ഉത്‌സവങ്ങളും ഞാന്‍ വെറുക്കുന്നു. അവ എനിക്കു ഭാരമായിരിക്കുന്നു. അവ എനിക്കു ദുസ്‌സഹമായിത്തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങള്‍ കരങ്ങളുയര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ നിങ്ങളില്‍ നിന്നു മുഖം മറയ്‌ക്കും. നിങ്ങള്‍ എത്ര പ്രാര്‍ഥിച്ചാലും ഞാന്‍ കേള്‍ക്കുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങള്‍ രക്‌തപങ്കിലമാണ്‌.
ഏശയ്യാ 1 : 14-15

പ്രത്യുത, സഹോദരന്‍ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നവന്‍ അസന്‍മാര്‍ഗിയോ അത്യാഗ്രഹിയോ വിഗ്ര ഹാരാധകനോ പരദൂഷകനോ മദ്യപനോ ക ള്ളനോ ആണെന്നുകണ്ടാല്‍ അവനുമായി സംസര്‍ഗം പാടില്ലെന്നാണ്‌ ഞാന്‍ എഴുതിയത്‌. അവനുമൊരുമിച്ചു ഭക്‌ഷണം കഴിക്കുകപോലുമരുത്‌. 1 കോറിന്തോസ്‌ 5 : 11

ആര്‍ത്തിപൂണ്ട അവര്‍ക്കു ഞാന്‍ വിരുന്നൊരുക്കും. കുടിച്ചു മദിച്ച്‌ അവര്‍ ബോധമറ്റു വീഴും. ഉണരാത്തനിദ്രയില്‍ അവര്‍ അമരും – കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. ജറെമിയാ 51 : 39

അവരോടു പറയണം: ഞങ്ങളുടെ ഈ മകന്‍ ദുര്‍വാശിക്കാരനും ധിക്കാരിയുമാണ്‌; അവന്‍ ഞങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നില്ല. ഭോജനപ്രിയനും മദ്യപനുമാണ്‌.
അപ്പോള്‍ പട്ടണവാസികള്‍ അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം. അങ്ങനെ ആ തിന്‍മ നിങ്ങളുടെയിടയില്‍നിന്ന്‌ നീക്കിക്കളയണം. ഇസ്രായേല്‍ മുഴുവന്‍ ഇതു കേട്ടു ഭയപ്പെടട്ടെ. നിയമാവര്‍ത്തനം 21 : 20-21

കര്‍ത്താവിനെതിരേ തന്നത്താന്‍ ഉയര്‍ത്തിയതിനാല്‍ മൊവാബിനെ ഉന്‍മത്തനാക്കുക. അവന്‍ ഛര്‍ദിയില്‍ കിടന്നുരുളട്ടെ. അവനും അവമാനിതനാകട്ടെ. ജറെമിയാ 48 : 26

I trampled down the peoples in my anger, I made them drunk in my wrath, and I poured out their blood upon the ground.” Isaiah 63:6

എഫ്രായിമിലെ മദ്യപന്‍മാരുടെ ഗര്‍വിഷ്‌ഠകിരീടത്തിനും, മദോന്‍മത്തരുടെ സമ്പന്നമായ താഴ്‌വരയുടെ ശിരസ്‌സില്‍ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹത്തായ സൗന്‌ദര്യത്തിന്‍െറ വാടിക്കൊഴിയുന്ന പുഷ്‌പത്തിനും ദുരിതം! ഏശയ്യാ 28 : 1

അതുകൊണ്ട്‌ നീ സൂക്‌ഷിക്കണം. വീഞ്ഞോ വീര്യമുള്ള പാനീയങ്ങളോ കുടിക്കരുത്‌. അശുദ്‌ധമായതൊന്നും ഭക്‌ഷിക്കയുമരുത്‌.
ന്യായാധിപന്‍മാര്‍ 13 : 4

ആകയാല്‍ ഇസ്രായേലിന്‍െറ ദൈവമായ, സൈന്യങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: എന്‍െറ സന്നിധിയില്‍ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാന്‍ റക്കാബിന്‍െറ മകന്‍ യോനാദാബിന്‌ ആണ്‍സന്തതി അറ്റുപോവുകയില്ല.
ജറെമിയാ 35 : 19

വീഞ്ഞു കുടിക്കരുതെന്നു റക്കാബിന്‍െറ പുത്രനായ യോനാദാബ്‌ നല്‍കിയ കല്‍പന അവന്‍െറ മക്കള്‍ അനുസരിക്കുന്നു. ഇന്നുവരെ അവര്‍ വീഞ്ഞു കുടിക്കാതെ പിതാവിന്‍െറ ആജ്‌ഞ അനുസരിച്ചു. ഞാന്‍ നിരന്തരം ആജ്‌ഞാപിച്ചിട്ടും നിങ്ങള്‍ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നില്ല.
ജറെമിയാ 35 : 14

റക്കാബിന്‍െറ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ പിതാവുമായ യോനാദാബ്‌ നല്‍കിയ കല്‍പന ഞങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും പുത്രന്‍മാരും പുത്രികളും ജീവിതത്തിലൊരിക്കലും വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയില്ല.
ജറെമിയാ 35 : 8
എന്നാല്‍ അവര്‍ പറഞ്ഞു: ഞങ്ങള്‍ വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയില്ല. എന്തെന്നാല്‍, റക്കാബിന്‍െറ മകനും ഞങ്ങളുടെ പിതാവുമായ യോനാദാബ്‌ ഞങ്ങളോടു കല്‍പിച്ചിട്ടുണ്ട്‌: നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സന്തതികളും ഒരിക്കലും വീഞ്ഞു കുടിക്കരുത്‌.
ജറെമിയാ 35 : 6

പുരോഹിതന്‍മാരും പ്രവാചകന്‍മാരും പോലും വീഞ്ഞു കുടിച്ചു മദിക്കുന്നു! ലഹരിപിടിച്ച്‌ അവര്‍ ആടിയുലയുന്നു; വീഞ്ഞ്‌ അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു; അവര്‍ക്കു ദര്‍ശനങ്ങളില്‍ തെറ്റു പറ്റുന്നു;ന്യായവിധിയില്‍ കാലിടറുന്നു.
ഏശയ്യാ 28 : 7

മുന്തിരിയില്‍ നിന്നുള്ളതൊന്നും അവള്‍ ഭക്‌ഷിക്കരുത്‌. വീഞ്ഞോ ലഹരിപദാര്‍ഥമോ കുടിക്കരുത്‌. അശുദ്‌ധമായതൊന്നും തിന്നുകയുമരുത്‌. ഞാന്‍ അവളോട്‌ കല്‍പിച്ചതൊക്കെ അവള്‍ പാലിക്കണം.
ന്യായാധിപന്‍മാര്‍ 13 : 14

ഇസ്രായേല്‍ജനത്തോടു പറയുക, കര്‍ത്താവിനു സ്വയം സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനു നാസീര്‍വ്രതമെടുക്കുന്നയാള്‍ സ്‌ത്രീയായാലും പുരു ഷനായാലും, ഇപ്രകാരം ചെയ്യണം:
വീഞ്ഞും ശക്‌തിയുള്ള ലഹരിപാനീയങ്ങളും വര്‍ജിക്കണം. അവയില്‍നിന്നുണ്ടാക്കിയ വിനാഗിരി കുടിക്കരുത്‌; മുന്തിരിയില്‍നിന്നുണ്ടാക്കിയ ഏതെങ്കിലും പാനീയം കുടിക്കുകയോ പഴുത്തതോ ഉണങ്ങിയതോ ആയ മുന്തിരിങ്ങതിന്നുകയോ അരുത്‌.
സംഖ്യ 6 : 2-3

വ്രതകാലം മുഴുവന്‍മുന്തിരിയില്‍നിന്നുള്ള ഒന്നും – കുരുവോ തൊലിപോലുമോ – തിന്നരുത്‌.
സംഖ്യ 6 : 4

കര്‍ത്താവിന്‍െറ സന്നിധിയില്‍ അവന്‍ വലിയവനായിരിക്കും. വീഞ്ഞോ മറ്റു ലഹരിപാനീയങ്ങളോ അവന്‍ കുടിക്കുകയില്ല. അമ്മയുടെ ഉദരത്തില്‍വച്ചുതന്നെ അവന്‍ പരിശുദ്‌ധാത്‌മാവിനാല്‍ നിറയും.
ലൂക്കാ 1 : 15

നീയും പുത്രന്‍മാരും സമാഗമകൂടാരത്തിലേക്കു പോകുമ്പോള്‍ വീഞ്ഞോ ലഹരി സാധനങ്ങളോ കുടിക്കരുത്‌; കുടിച്ചാല്‍, നിങ്ങള്‍ മരിക്കും. ഇതു നിങ്ങള്‍ക്കു തലമുറതോറും ശാശ്വതമായ നിയമമായിരിക്കും.
ലേവ്യര്‍ 10 : 9

തന്‍െറ സഹഭൃത്യന്‍മാരെ മര്‍ദിക്കാനും മദ്യപന്‍മാരോടുകൂടെ ഭക്‌ഷിക്കാനും പാനം ചെയ്യാനും തുടങ്ങിയാല്‍
മത്തായി 24 : 49

എന്നാല്‍, നാസീര്‍ വ്രതക്കാരെ നിങ്ങള്‍ വീഞ്ഞു കുടിപ്പിച്ചു; പ്രവാചകന്‍മാരോടു പ്രവചിക്കരുതെന്നു കല്‍പിച്ചു.
ആമോസ്‌ 2 : 12

അകത്തെ അങ്കണത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ പുരോഹിതന്‍ വീഞ്ഞു കുടിച്ചിരിക്കരുത്‌.
എസെക്കിയേല്‍ 44 : 21

നീയും പുത്രന്‍മാരും സമാഗമകൂടാരത്തിലേക്കു പോകുമ്പോള്‍ വീഞ്ഞോ ലഹരി സാധനങ്ങളോ കുടിക്കരുത്‌; കുടിച്ചാല്‍, നിങ്ങള്‍ മരിക്കും. ഇതു നിങ്ങള്‍ക്കു തലമുറതോറും ശാശ്വതമായ നിയമമായിരിക്കും.
ലേവ്യര്‍ 10 : 9

അതുപോലെതന്നെ, ഡീക്കന്മാര്‍ ഗൗരവബുദ്ധികളായിരിക്കണം: അസത്യവാദികളോ മദ്യാസക്തിക്ക്‌ അധീനരോ ഹീനമായ ലാഭേച്‌ഛയുള്ളവരോ ആയിരിക്കരുത്‌.
1 തിമോത്തേയോസ്‌ 3 : 8

പ്രായം ചെന്ന സ്‌ത്രീകള്‍ ആദരപൂര്‍വം പെരുമാറുകയും പരദൂഷണം ഒഴിവാക്കുകയും മദ്യപാനത്തിന്‌ അടിമകളാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാന്‍ അവരെ ഉപദേശിക്കുക. അവര്‍ നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കട്ടെ.
തീത്തോസ്‌ 2 : 3

അന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവ്‌ വലിയ കരച്ചിലും വിലാപവും ഉളവാക്കി. തല മുണ്‍ഡനം ചെയ്യുന്നതിനും ചാക്കുടുക്കുന്നതിനും അവിടുന്ന്‌ ഇടയാക്കി.
എന്നാല്‍, അവിടെ ആഹ്‌ളാദത്തിമിര്‍പ്പ്‌! കാളകളെയും ആടുകളെയും കൊല്ലുന്നു. അവിടെ ഇറച്ചിതീറ്റിയും വീഞ്ഞുകുടിയും! നമുക്ക്‌ തിന്നുകുടിച്ചു മദിക്കാം, നാളെ നമ്മള്‍ മരിക്കും എന്ന്‌ അവര്‍ പറയുന്നു.
ഏശയ്യാ 22 : 12-13

Pentateuch

The first five books of the Bible are called the Pentateuch. It is also known as Torah. 

The Pentateuch marks the beginning of the history of salvation.

Names of the first 5 books of the Bible are: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy.
I will quote one verse from each of these books. 
1.  I will make of you a great nation, and I will bless you; I will make your name great, so that you will be a blessing. Genesis 12:2 
2. The Lord will fight for you; all you have to do is to keep still.” Exodus 14:14 
3. I will set my tabernacle in your midst, and will not loathe you. Leviticus 26:11 
4. The Lord bless you and keep you! Numbers 6:24 
5. It is the Lord who goes before you; he will be with you and will never fail you or forsake you. So do not fear or be dismayed.”  Deuteronomy 31:8 

ക്രിസ്തീയ വിളിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ
അവരുടെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു: ഞങ്ങള്‍ ആകാശത്തിന്‍െറയും ഭൂമിയുടെയും ദൈവത്തിന്‍െറ ദാസന്‍മാരാണ്‌. വളരെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ്‌ മഹാനായ ഒരു ഇസ്രായേല്‍രാജാവു പണിതീര്‍ത്ത ആലയം ഞങ്ങള്‍ വീണ്ടും പണിയുന്നു. എസ്രാ 5 : 11


നിങ്ങള്‍ സജീവശിലകള്‍കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആത്‌മീയഭവനമായി പടുത്തുയര്‍ത്തപ്പെടട്ടെ. യേശുക്രിസ്‌തുവഴി ദൈവത്തിനു സ്വീകാര്യമായ ബലികളര്‍പ്പിക്കുന്നതിന്‌ വിശുദ്‌ധമായ ഒരു പുരോഹിത ജനമാവുകയും ചെയ്യട്ടെ. 1 പത്രോസ് 2 : 5

ദൈവത്തിന്‍െറ നിയോഗവും വിളിയും അനുസരിച്ച്‌ ഓരോരുത്തരും ജീവിതം നയിക്കട്ടെ - ഇതാണ്‌ എല്ലാ സഭകളോടും ഞാന്‍ കല്‍പിക്കുന്നത്‌. 1 കോറിന്തോസ്‌ 7 : 17 

ഇത്‌, ക്രിസ്‌തുവില്‍ ആദ്യമായി പ്രത്യാശയര്‍പ്പി  ച്ചനാം അവന്‍െറ മഹത്വത്തിനും സ്‌തുതിക്കുംവേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതിനാണ്‌. എഫേസോസ്‌ 1 : 12

അതുകൊണ്ട്‌ സഹോദരരേ, ഏത്‌ അവസ്‌ഥയില്‍ നിങ്ങള്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടുവോ ആ അവസ്‌ഥയില്‍ ദൈവത്തോടൊത്തു നിലനില്‍ക്കുവിന്‍. 1 കോറിന്തോസ്‌ 7 : 24

താന്‍മുന്‍കൂട്ടി നിശ്‌ചയിച്ചവരെ അവിടുന്നു വിളിച്ചു; വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചു; നീതീകരിച്ചവരെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. റോമാ 8 : 30

ദൈവത്തിന്‍െറ സ്‌നേ ഹഭാജനങ്ങളും വിശുദ്‌ധരാകാന്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടവരുമായി റോമായിലുള്ള നിങ്ങള്‍ക്കെല്ലാവര്‍ക്കും നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തില്‍നിന്നും കര്‍ത്താവായ യേശുക്രിസ്‌തുവില്‍നിന്നും കൃപയും സമാധാനവും. റോമാ 1 : 7

കോറിന്തോസിലുള്ള ദൈവത്തിന്‍െറ സഭയ്‌ക്ക്‌ എഴുതുന്നത്‌: യേശുക്രിസ്‌തുവില്‍ വിശുദ്‌ധരായവര്‍ക്കും വിശുദ്‌ധരാകാന്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്കും നമ്മുടെ കര്‍ത്താവായ യേശുക്രിസ്‌തുവിന്‍െറ നാമം എല്ലായിടത്തും വിളിച്ചപേക്‌ഷിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും
1 കോറിന്തോസ്‌ 1 : 2

ദൈവത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌, അവിടുത്തെ പദ്‌ധതിയനുസരിച്ചു വിളിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്ക്‌, അവിടുന്നു സകലവും നന്‍മയ്‌ക്കായി പരിണമിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ. റോമാ 8 : 28 

സഹോദരരേ, സ്വാതന്ത്യ്രത്തിലേക്കാണ്‌ നിങ്ങള്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌; ഭൗതികസുഖത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്യ്രമായി അതിനെ ഗണിക്കരുതെന്നുമാത്രം. പ്രത്യുത, സ്‌നേഹത്തോടുകൂടെ ദാസരെപ്പോലെ പരസ്‌പരം സേവിക്കുവിന്‍.ഗലാത്തിയാ 5 : 13

യേശുക്രിസ്‌തുവിന്‍െറ അപ്പസ്‌തോലനായി ദൈവഹിതാനുസരണം വിളിക്കപ്പെട്ട പൗലോസും സഹോദരന്‍ സൊസ്‌തേനെ സ്‌സും 1 കോറിന്തോസ്‌ 1 : 1

യേശുക്രിസ്‌തുവിന്‍െറ ദാസനും അപ്പസ്‌തോലനായിരിക്കാന്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടവനും ദൈവത്തിന്‍െറ സുവിശേഷത്തിനായി പ്രത്യേകം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവനുമായ പൗലോസ്‌ എഴുതുന്നത്‌. റോമാ 1 : 1

അവിശ്വാസിയായ ജീവിതപങ്കാളി വേര്‍പിരിഞ്ഞുപോകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കില്‍ അപ്രകാരം ചെയ്‌തുകൊള്ളട്ടെ. അത്തരം സ ന്‌ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ ആ സഹോദരന്‍െറ യോ സഹോദരിയുടെയോ വിവാഹബന്‌ധം നിലനില്‍ക്കുന്നില്ല. ദൈവം നിങ്ങളെ സമാധാനത്തിലേക്കാണ്‌ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. 1 കോറിന്തോസ്‌ 7 : 15

മക്കെദോനിയാക്കാരെ സുവിശേഷമറിയിക്കാന്‍ ദൈവം ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കയാണെന്ന്‌ അറിഞ്ഞ്‌ അവന്‌ ദര്‍ശ നമുണ്ടായ ഉടനെ ഞങ്ങള്‍ അങ്ങോട്ടു പോകാന്‍ ഉദ്യമിച്ചു. അപ്പ. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 16 : 10

എന്തെന്നാല്‍, ദൈവത്തിന്‍െറ ദാനങ്ങളും വിളിയും പിന്‍വലിക്കപ്പെടാവുന്നതല്ല. റോമാ 11 : 29

എന്നാല്‍, ഞാന്‍ മാതാവിന്‍െറ ഉദരത്തില്‍ ആയിരിക്കുമ്പോള്‍ത്തന്നെ ദൈവം എന്നെ പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്തു; തന്‍െറ കൃപയാല്‍ അവിടുന്ന്‌ എന്നെ വിളിച്ചു. ഗലാത്തിയാ 1 : 15

ഇസ്രായേല്‍ ശിശുവായിരുന്നപ്പോള്‍ ഞാനവനെ സ്‌നേഹിച്ചു; ഈജിപ്‌തില്‍നിന്ന്‌ ഞാന്‍ എന്‍െറ മകനെ വിളിച്ചു. ഹോസിയാ 11 : 1

കര്‍ത്താവിന്‍െറ പുരോഹിതരെന്നു നിങ്ങള്‍ വിളിക്കപ്പെടും; നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്‍െറ ശുശ്രൂഷകരെന്നു നിങ്ങള്‍ അറിയപ്പെടും. ജനതകളുടെ സമ്പത്ത്‌ നിങ്ങളനുഭവിക്കും. അവരുടെ ധനം കൈവശപ്പെടുത്തി നിങ്ങള്‍ അഭിമാനിക്കും. ഏശയ്യാ 61 : 6

യേശു അവിടെ നിന്ന്‌ അവരെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു: ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ എന്തുചെയ്യണമെന്നാണ്‌ നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌? മത്തായി 20 : 32

അവന്‍ അവളുടെ കൈയ്‌ക്കുപിടിച്ച്‌ അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: ബാലികേ, എഴുന്നേല്‍ക്കുക. ലൂക്കാ 8 : 5

കര്‍ത്താവിനാല്‍ രക്‌ഷിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്‌ധജനമെന്ന്‌ അവര്‍ വിളിക്കപ്പെടും. അന്വേഷിക്കപ്പെടുന്നവള്‍, അപരിത്യക്‌തനഗരം, എന്നു നീ വിളിക്കപ്പെടും. ഏശയ്യാ 62 : 12

അബ്രാഹം ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിച്ചു. അത്‌ അവനു നീതിയായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിരുവെഴുത്തു നിറവേറി. അവന്‍ ദൈവത്തിന്‍െറ സ്‌നേഹിതന്‍ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുകയുംചെയ്‌തു. യാക്കോബ്‌ 2 : 23

കര്‍ത്താവിന്‍െറ ദൂതന്‍ ആകാശത്തുനിന്നു വീണ്ടും അബ്രാഹത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: ഉല്‍പത്തി 22 : 15

രാത്രിയിലുണ്ടായ ദര്‍ശനങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ഇസ്രായേലിനോടു സംസാരിച്ചു. യാക്കോബേ, യാക്കോബേ, അവിടുന്നു വിളിച്ചു. ഇതാ ഞാന്‍, അവന്‍ വിളി കേട്ടു. ഉല്‍പത്തി 46 : 2

അവന്‍ അതു കാണുന്നതിന്‌ അടുത്തു ചെല്ലുന്നതു കര്‍ത്താവു കണ്ടു. മുള്‍പ്പടര്‍പ്പിന്‍െറ മധ്യത്തില്‍നിന്ന്‌ ദൈവം അവനെ വിളിച്ചു: മോശേ, മോശേ, അവന്‍ വിളികേട്ടു: ഇതാ ഞാന്‍ !പുറപ്പാട്‌ 3 : 4

അവിടുന്നു പുരുഷനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു: നീ എവിടെയാണ്‌? ഉല്‍പത്തി 3 : 9

അപ്പോള്‍ കര്‍ത്താവ്‌ സാമുവലിനെ വിളിച്ചു: 1 സാമുവല്‍ 3 : 4

ഞാന്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നവയില്‍ നിങ്ങള്‍ നിത്യം സന്തോഷിക്കുകയും ആനന്‌ദിക്കുകയും ചെയ്യുവിന്‍. ജറുസലെമിനെ ഒരു ആനന്‌ദമായും അവളുടെ ജനത്തെ ആഹ്‌ളാദമായും ഞാന്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു.
ഏശയ്യാ 65 : 18

അവന്‍ ഇരുന്നിട്ടു പന്ത്രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: ഒന്നാമനാകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്‍ അവസാനത്ത വനും എല്ലാവരുടെയും ശുശ്രൂഷകനുമാകണം.
മര്‍ക്കോസ്‌ 9 : 35

നിന്‍െറ പുത്രന്‍ എന്നു വിളിക്കപ്പെടാന്‍ ഞാന്‍ ഇനി യോഗ്യനല്ല. നിന്‍െറ ദാസരില്‍ ഒരുവനായി എന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ.
ലൂക്കാ 15 : 19


Bible verses on Healing: Malayalam
ഞാന്‍ അവര്‍ക്കു സമാധാനവും ഭദ്രതയും സമൃദ്‌ധമായി കൊടുക്കും. ജറെമിയാ 33 : 6

കര്‍ത്താവിന്‍െറ സ്വരം ശക്‌തി നിറഞ്ഞതാണ്‌; അവിടുത്തെ ശബ്‌ദം പ്രതാപമുറ്റതാണ്‌.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 29 : 4

ഈ എളിയവന്‍ നിലവിളിച്ചു, കര്‍ത്താവു കേട്ടു; എല്ലാ കഷ്‌ടതകളിലുംനിന്ന്‌അവനെ രക്‌ഷിക്കുകയും ചെയ്‌തു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 34 : 6

മകനേ, രോഗം വരുമ്പോള്‍ ഉദാസീനനാകാതെ കര്‍ത്താവിനോടു പ്രാര്‍ഥിക്കുക; അവിടുന്ന്‌ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തും. പ്രഭാഷകന്‍ 38 : 9

കര്‍ത്താവേ, മരുന്നോ ലേപനൗഷധമോ അല്ല, എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തുന്ന അങ്ങയുടെ വചനമാണ്‌ അവരെ സുഖപ്പെടുത്തിയത്‌. ജ്‌ഞാനം 16 : 12

അവിടുന്ന്‌ മുറിവേല്‍പ്പിക്കും;എന്നാല്‍, വച്ചുകെട്ടും; അവിടുന്ന്‌ പ്രഹരിക്കും;എന്നാല്‍, അവിടുത്തെ കരം സുഖപ്പെടുത്തും. ജോബ്‌ 5 : 18

കര്‍ത്താവു ജറുസലെമിനെ പണിതുയര്‍ത്തുന്നു; ഇസ്രായേലില്‍നിന്നു ചിതറിപ്പോയവരെ അവിടുന്ന്‌ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നു.
അവിടുന്നു ഹൃദയം തകര്‍ന്നവരെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ മുറിവുകള്‍ വച്ചുകെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 147 : 2-3

നമ്മുടെ പാപങ്ങള്‍ സ്വന്തം ശരീരത്തില്‍ വഹിച്ചുകൊണ്ട്‌ അവന്‍ കുരിശിലേറി. അത്‌, നാം പാപത്തിനു മരിച്ചു നീതിക്കായി ജീവിക്കേണ്ടതിനാണ്‌. അവന്‍െറ മുറിവിനാല്‍ നിങ്ങള്‍ സൗഖ്യമുള്ളവരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 1 പത്രോസ് 2 : 24

നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി അവന്‍ മുറിവേല്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ക്‌ഷതമേല്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവന്‍െറ മേലുള്ള ശിക്‌ഷ നമുക്കു രക്‌ഷ നല്‍കി; അവന്‍െറ ക്‌ഷതങ്ങളാല്‍ നാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. ഏശയ്യാ 53 : 5

അവിടുന്നു നിന്‍െറ അകൃത്യങ്ങള്‍ക്‌ഷമിക്കുന്നു; നിന്‍െറ രോഗങ്ങള്‍ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 103 : 3

അവന്‍ അവളോടു പറഞ്ഞു: മകളേ, നിന്‍െറ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്‌ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; സമാധാനത്തോടെ പോവുക; വ്യാധിയില്‍നിന്നു വിമുക്‌തയായിരിക്കുക. മര്‍ക്കോസ്‌ 5 : 34

നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസംപോലെ നിങ്ങള്‍ക്കു ഭവിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട്‌ അവന്‍ അവരുടെ കണ്ണുകളില്‍ സ്‌പര്‍ശിച്ചു. മത്തായി 9 : 29

യേശു പറഞ്ഞു: സ്‌ത്രീയേ, നിന്‍െറ വിശ്വാസം വലുതാണ്‌. നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ നിനക്കു ഭവിക്കട്ടെ. ആ സമയംമുതല്‍ അവളുടെ പുത്രി സൗഖ്യമുള്ളവളായി. മത്തായി 15 : 28

സായാഹ്‌നമായപ്പോള്‍ അനേകം പിശാചുബാധിതരെ അവര്‍ അവന്‍െറ യടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു. അവന്‍ അശുദ്‌ധാത്‌മാക്കളെ വചനംകൊണ്ടു പുറത്താക്കുകയും എല്ലാരോഗികളെയും സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു.
മത്തായി 8 : 16

അപ്പോള്‍ ഒരു കുഷ്‌ഠരോഗി അടുത്തുവന്ന്‌ താണുവണങ്ങിപ്പറഞ്ഞു: കര്‍ത്താവേ, അങ്ങേക്കു മനസ്‌സുണ്ടെങ്കില്‍ എന്നെ ശുദ്‌ധനാക്കാന്‍ കഴിയും.
യേശു കൈനീട്ടി അവനെ സ്‌പര്‍ശിച്ചുകൊണ്ട്‌, അരുളിച്ചെയ്‌തു: എനിക്കു മനസ്സുണ്ട്‌, നിനക്കു ശുദ്‌ധിവരട്ടെ. തത്‌ക്‌ഷണം കുഷ്‌ഠം മാറി അവനു ശുദ്‌ധി വന്നു. മത്തായി 8 : 2-3

അവന്‍ അടുത്തു വന്നപ്പോള്‍ യേശു ചോദിച്ചു:ഞാന്‍ നിനക്കുവേണ്ടി എന്തു ചെയ്യണമെന്നാണു നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌? അവന്‍ പറഞ്ഞു: കര്‍ത്താവേ, എനിക്കു കാഴ്‌ച വീണ്ടുകിട്ടണം.
യേശു പറഞ്ഞു: നിനക്കു കാഴ്‌ചയുണ്ടാകട്ടെ. നിന്‍െറ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്‌ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ലൂക്കാ 18 : 41-42

വൈകുന്നേരമായപ്പോള്‍, വിവിധരോഗങ്ങളാല്‍ കഷ്‌ടപ്പെട്ടിരുന്നവരെയെല്ലാം അവര്‍ അവന്‍െറ അടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയുംമേല്‍ കൈ വച്ച്‌ അവന്‍ അവരെ സുഖപ്പെടുത്തി.
നീ ദൈവപുത്രനാണ്‌ എന്ന്‌ ഉറക്കെവിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട്‌ അനേകരില്‍നിന്ന്‌ പിശാചുക്കള്‍ വിട്ടുപോയി. അവന്‍ അവ യെ ശാസിച്ചു. താന്‍ ക്രിസ്‌തുവാണെന്ന്‌ അവയ്‌ക്ക്‌ അറിയാമായിരുന്നതുകൊണ്ട്‌, അവന്‍ അവയെ സംസാരിക്കാന്‍ അനുവദിച്ചില്ല. ലൂക്കാ 4 : 40-41

അവന്‍ അവളുടെ കൈയില്‍ സ്‌പര്‍ശിച്ചു; പനി അവളെ വിട്ടുമാറി. അവള്‍ എഴുന്നേറ്റ്‌ അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. മത്തായി 8 : 15

അവന്‍ അടുത്തു ചെന്ന്‌ അവളെ കൈയ്‌ക്കു പിടിച്ച്‌ എഴുന്നേല്‍പിച്ചു. പനി അവളെ വിട്ടുമാറി. അവള്‍ അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. മര്‍ക്കോസ്‌ 1 : 31

അവന്‍ അവളുടെ അടുത്തെത്തി പനിയെ ശാസിച്ചു; അത്‌ അവളെ വിട്ടുമാറി. ഉടനെ അവള്‍ എഴുന്നേറ്റ്‌ അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു.
ലൂക്കാ 4 : 39

അവന്‍ അവളോടു പറഞ്ഞു: ഈ വാക്കുമൂലം, നീ പൊയ്‌ക്കൊള്ളുക; പിശാചു നിന്‍െറ മകളെ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു.
അവള്‍ വീട്ടിലേക്കു പോയി. കുട്ടി കട്ടിലില്‍ കിടക്കുന്നത്‌ അവള്‍ കണ്ടു. പിശാച്‌ അവളെ വിട്ടുപോയിരുന്നു. മര്‍ക്കോസ്‌ 7 : 29-30
ഗ്രാമങ്ങളിലോ, നഗരങ്ങളിലോ, നാട്ടിന്‍പുറങ്ങളിലോ അവന്‍ ചെന്നിടത്തൊക്കെ, ആളുകള്‍ രോഗികളെ കൊണ്ടുവന്ന്‌ പൊതുസ്‌ഥലങ്ങളില്‍ കിടത്തിയിരുന്നു. അവന്‍െറ വസ്‌ത്രത്തിന്‍െറ വിളുമ്പിലെങ്കിലും സ്‌പര്‍ശിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന്‌ അവര്‍ അപേക്‌ഷിച്ചു. സ്‌പര്‍ശിച്ചവരെല്ലാം സുഖം പ്രാപിക്കയും ചെയ്‌തു. മര്‍ക്കോസ്‌ 6 : 56

ജനക്കൂട്ടത്തെ പുറത്താക്കിയശേഷം അവന്‍ അകത്തുകടന്ന്‌, അവളെ കൈയ്‌ക്കുപിടിച്ച്‌ ഉയര്‍ത്തി. അപ്പോള്‍ ബാലിക എഴുന്നേറ്റു.
ഈ വാര്‍ത്ത ആ നാട്ടിലെങ്ങും പരന്നു. മത്തായി 9 : 25-26

അവന്‍ അവരുടെ സിനഗോഗുകളില്‍ പഠിപ്പിച്ചും രാജ്യത്തിന്‍െറ സുവിശേഷംപ്രസംഗിച്ചും ജനങ്ങളുടെ എല്ലാരോഗങ്ങളും വ്യാധികളും സുഖപ്പെടുത്തിയും ഗലീലി മുഴുവന്‍ ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു. മത്തായി 4 : 23

യേശു അവനോടു പറഞ്ഞു: എഴുന്നേറ്റു കിടക്കയെടുത്തു നടക്കുക.
അവന്‍ തത്‌ക്‌ഷണം സുഖം പ്രാപിച്ച്‌ കിടക്കയെടുത്തു നടന്നു. അന്ന്‌ സാബത്ത്‌ ആയിരുന്നു.
യോഹന്നാന്‍ 5 :8-9

നിങ്ങളില്‍ ആരെങ്കിലും രോഗിയാണെങ്കില്‍ അവന്‍ സഭയിലെ ശ്രഷ്‌ഠന്‍മാരെ വിളിക്കട്ടെ. അവര്‍ കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമത്തില്‍ അവനെ തൈ ലാഭിഷേകം ചെയ്‌ത്‌ അവനുവേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കട്ടെ. യാക്കോബ്‌ 5 : 14

വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രാര്‍ഥന രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തും; കര്‍ത്താവ്‌ അവനെ എഴുന്നേല്‍പിക്കും; അവന്‍ പാപങ്ങള്‍ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അവിടുന്ന്‌ അവനു മാപ്പു നല്‍കും. യാക്കോബ്‌ 5 : 15

നിങ്ങള്‍ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാനായി പരസ്‌പരം പാപങ്ങള്‍ ഏറ്റുപറയുകയും പ്രാര്‍ഥിക്കുകയും ചെയ്യുവിന്‍. നീതിമാന്‍െറ പ്രാര്‍ഥന വളരെ ശക്‌തിയുള്ളതും ഫല ദായകവുമാണ്‌.
യാക്കോബ്‌ 5 : 16

ഒരുവന്‌ അദ്‌ഭുതങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ശക്‌തിയും, മറ്റൊരുവനു പ്രവചിക്കാന്‍ വരവും, വേറൊരുവന്‌ ആത്‌മാക്കളെ വിവേചിച്ചറിയാന്‍ കഴിവും വേറൊരുവനു ഭാഷാവരവും, വേറൊരുവന്‌ വ്യാഖ്യാനത്തിനുള്ള വരവും, അതേ ആത്‌മാവു തന്നെ നല്‍കുന്നു. 1 കോറിന്തോസ്‌ 12 : 10

ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കാനും രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താനുമായി അവന്‍ അവരെ അയച്ചു. ലൂക്കാ 9 : 2
 
കര്‍ത്താവ്‌ ഭൂമിയില്‍നിന്ന്‌ഒൗഷധങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിച്ചു; ബുദ്‌ധിയുള്ളവന്‍ അവയെ അവഗണിക്കുകയില്ല. പ്രഭാഷകന്‍ 38 : 4

മനുഷ്യന്‍െറ അദ്‌ഭുതകൃത്യങ്ങളില്‍ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന്‌ അവിടുന്ന്‌ മനുഷ്യര്‍ക്കു സിദ്‌ധികള്‍ നല്‍കി.
അതുമുഖേന അവന്‍ വേദനയകറ്റുകയും രോഗം സുഖമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; പ്രഭാഷകന്‍ 38 : 6-7

വിജയം വൈദ്യന്‍െറ കൈകളില്‍സ്‌ഥിതിചെയ്യുന്ന അവസരമുണ്ട്‌.
രോഗം നിര്‍ണയിച്ചു സുഖപ്പെടുത്തിജീവന്‍ രക്‌ഷിക്കാന്‍ അവിടുത്തെഅനുഗ്രഹത്തിനുവേണ്ടി അവനുംകര്‍ത്താവിനോട്‌ പ്രാര്‍ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. പ്രഭാഷകന്‍ 38 : 13-14

അയല്‍ക്കാരനോടു പക വച്ചുപുലര്‍ത്തുന്നവന്‌ കര്‍ത്താവില്‍ നിന്നു കരുണ പ്രതീക്‌ഷിക്കാമോ? പ്രഭാഷകന്‍ 28 : 3

നിയമലംഘനം ഇരുവായ്‌ത്തലവാള്‍ പോലെയാണ്‌; അതുണ്ടാക്കുന്ന മുറിവുകള്‍ ഉണങ്ങുകയില്ല. പ്രഭാഷകന്‍ 21 : 3

നിന്‍െറ ക്‌ഷതത്തിനു ശമനമില്ല. നിന്‍െറ മുറിവു മാരകമാണ്‌. നിന്നെക്കുറിച്ച്‌ കേള്‍ക്കുന്നവരെല്ലാം കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്കും. നിന്‍െറ ഒടുങ്ങാത്ത ദ്രാഹം ഏല്‍ക്കാത്തത്‌ ആര്‍ക്കാണ്‌? നാഹും 3 : 19

ഈജിപ്‌തിന്‍െറ കന്യകയായ പുത്രീ, ഗിലയാദിലേക്കു പോകൂ, തൈലം കൈയിലെടുക്കൂ. നീ അനവധി ഒൗഷധങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചു; എല്ലാം പാഴായിപ്പോയി. നിനക്കു രോഗശാന്തിയില്ല. ജറെമിയാ 46 : 11

കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: സുഖപ്പെടുത്താനാവാത്തവിധം നിനക്കു ക്‌ഷതമേറ്റിരിക്കുന്നു; നിന്‍െറ മുറിവു ഗുരുതരമാണ്‌.
നിനക്കുവേണ്ടി വാദിക്കാന്‍ ആരുമില്ല; നിന്‍െറ മുറിവിനു മരുന്നില്ല; നിനക്കു സൗഖ്യം ലഭിക്കുകയുമില്ല. ജറെമിയാ 30 : 12-13

ഐശ്വര്യത്തില്‍ സ്‌നേഹിതനെഅറിയാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല; കഷ്‌ടതയില്‍ ശത്രു മറഞ്ഞിരിക്കുകയുമില്ല. പ്രഭാഷകന്‍ 12 : 8

ഹാ! കഷ്‌ടം. എനിക്കു മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നു- ദാരുണമായ മുറിവ്‌; ഞാന്‍ അതു സഹി  ച്ചേമതിയാവൂ. എന്‍െറ കൂടാരം തകര്‍ന്നുപോയി. ജറെമിയാ 10 : 19

അവന്‍ തുടര്‍ന്നു: അവനെ നിര്‍മലമായ ശിരോവസ്‌ത്രം അണിയിക്കുക. അവര്‍ അവനെ നിര്‍മലമായ ശിരോവസ്‌ത്രം അണിയിക്കുകയും വസ്‌ത്രം ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. കര്‍ത്താവിന്‍െറ ദൂതന്‍ അടുത്തു നില്‍പ്പുണ്ടായിരുന്നു. സഖറിയാ 3 : 5

അവന്‍ പറഞ്ഞു: നിങ്ങള്‍ പോയി ആ കുറുക്കനോടു പറയുവിന്‍: ഞാന്‍ ഇന്നും നാളെയും പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കുകയും രോഗശാന്തി നല്‍കുകയും ചെയ്യും. മൂന്നാംദിവസം എന്‍െറ ദൗത്യം ഞാന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കും. ലൂക്കാ 13 : 32

ഒൗചിത്യമില്ലാത്ത ദൂതന്‍ ആളുകളെകുഴപ്പത്തിലാഴ്‌ത്തുന്നു; വിശ്വസ്‌തനായ സന്‌ദേശവാഹകന്‍ രഞ്‌ജനം കൈവരുത്തുന്നു. സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 13 : 17

Posted by Bilja Sajith at 8:26 AM No comments: 
Email This
BlogThis!
Share to Twitter
Share to Facebook
Share to Pinterest
Bible verses on Alcoholism- Malayalam
മാംസം ഭക്‌ഷിക്കാതെയും വീഞ്ഞു കുടിക്കാതെയും നിന്‍െറ സഹോദരനു പാപകാരണമാകുന്നതൊന്നും ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്നതു നല്ലത്‌.
റോമാ 14 : 21

അതിനാല്‍, നിങ്ങള്‍ ഭക്‌ഷിക്കുകയോ പാനംചെയ്യുകയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ അവയെല്ലാം ദൈവ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുവിന്‍.
1 കോറിന്തോസ്‌ 10 : 31

നിനക്ക്‌ അഹിതമായത്‌ അപരനോടും ചെയ്യരുത്‌. അമിതമായി മദ്യപിക്ക രുത്‌. ഉന്‍മത്തത ശീലമാക്കരുത്‌.
തോബിത്‌ 4 : 15

മാംസം ഭക്‌ഷിക്കാതെയും വീഞ്ഞു കുടിക്കാതെയും നിന്‍െറ സഹോദരനു പാപകാരണമാകുന്നതൊന്നും ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്നതു നല്ലത്‌.
റോമാ 14 : 21

ലഹരിപാനീയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടാന്‍വേണ്ടി അതിരാവിലെ ഉണരുകയും വീഞ്ഞുകുടിച്ചു മദിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഉറങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കു ദുരിതം!
ഏശയ്യാ 5 : 11

വീഞ്ഞുകുടിക്കുന്നതില്‍ വീരന്‍മാരും വിവിധതരം മദ്യം കൂട്ടിക്കലര്‍ത്തുന്നതില്‍ വിരുതന്‍മാരും ആയവര്‍ക്കു ദുരിതം!
ഏശയ്യാ 5 : 22

ദുരിതവും ദുഃഖവും കലഹവുംആവലാതിയും ആര്‍ക്കാണ്‌? ആര്‍ക്കാണ്‌ അകാരണമായ മുറിവുകള്‍? ആരുടെ കണ്ണാണു ചുവന്നു കലങ്ങിയത്‌?
വീഞ്ഞു കുടിച്ചു സമയം പോക്കുന്നവര്‍ക്കും വീഞ്ഞുകലര്‍ത്തി രുചിപരീക്‌ഷിക്കുന്നവര്‍ക്കും തന്നെ.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 23 : 29-30

ചഷകങ്ങളില്‍ വീഞ്ഞു ചെമന്നു തിളങ്ങി കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതു നോക്കിയിരിക്കരുത്‌.
അവസാനം അതു പാമ്പിനെപ്പോലെകടിക്കുകയും അണലിയെപ്പോലെകൊത്തുകയും ചെയ്യും.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 23 : 31-32

അമിതമായി വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയുംമാംസം ഭക്‌ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തില്‍പ്പെടരുത്‌.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 23 : 20

എന്തെന്നാല്‍ മദ്യപനും ഭോജനപ്രിയനും ദാരിദ്യ്രത്തിലകപ്പെടും; മത്തുപിടിച്ചു മയങ്ങുന്നവന്‌കീറത്തുണിയുടുക്കേണ്ടിവരും
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 23 : 21

അമിതമായാല്‍ വീഞ്ഞ്‌ ഇടര്‍ച്ചയുംപ്രലോഭനവും ഉണ്ടാക്കുന്ന തിക്‌താനുഭവമാണ്‌.
ഉന്‍മത്തത വിഡ്‌ഢിയെ കോപിപ്പിച്ച്‌ നാശത്തിലെത്തിക്കുന്നു; അത്‌ അവന്‍െറ ശക്‌തി കെടുത്തി മുറിവു വര്‍ദ്‌ധിപ്പിക്കുന്നു. പ്രഭാഷകന്‍ 31 : 29-30

കള്ളന്‍മാരും അത്യാഗ്രഹികളും മദ്യപന്‍മാരും പരദൂഷകരും കവര്‍ച്ചക്കാരും ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല. 1 കോറിന്തോസ്‌ 6 : 10

മദ്യപന്‍മാരേ, ഉണര്‍ന്നുവിലപിക്കുവിന്‍; വീ ഞ്ഞുകുടിക്കുന്നവരേ, നെടുവീര്‍പ്പിടുവിന്‍. മധുരിക്കുന്ന വീഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങളില്‍നിന്നു തട്ടിമാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ജോയേല്‍ 1 : 5

മദ്യപന്‍െറ കൈയില്‍ തുളഞ്ഞുകയറിയമുള്ളുപോലെയാണ്‌ ഭോഷന്‍മാരുടെവായില്‍ ആപ്‌തവാക്യം. സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 26 : 9
നിങ്ങളുടെ അമാവാസികളും ഉത്‌സവങ്ങളും ഞാന്‍ വെറുക്കുന്നു. അവ എനിക്കു ഭാരമായിരിക്കുന്നു. അവ എനിക്കു ദുസ്‌സഹമായിത്തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങള്‍ കരങ്ങളുയര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ നിങ്ങളില്‍ നിന്നു മുഖം മറയ്‌ക്കും. നിങ്ങള്‍ എത്ര പ്രാര്‍ഥിച്ചാലും ഞാന്‍ കേള്‍ക്കുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങള്‍ രക്‌തപങ്കിലമാണ്‌.
ഏശയ്യാ 1 : 14-15

പ്രത്യുത, സഹോദരന്‍ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നവന്‍ അസന്‍മാര്‍ഗിയോ അത്യാഗ്രഹിയോ വിഗ്ര ഹാരാധകനോ പരദൂഷകനോ മദ്യപനോ ക ള്ളനോ ആണെന്നുകണ്ടാല്‍ അവനുമായി സംസര്‍ഗം പാടില്ലെന്നാണ്‌ ഞാന്‍ എഴുതിയത്‌. അവനുമൊരുമിച്ചു ഭക്‌ഷണം കഴിക്കുകപോലുമരുത്‌. 1 കോറിന്തോസ്‌ 5 : 11

ആര്‍ത്തിപൂണ്ട അവര്‍ക്കു ഞാന്‍ വിരുന്നൊരുക്കും. കുടിച്ചു മദിച്ച്‌ അവര്‍ ബോധമറ്റു വീഴും. ഉണരാത്തനിദ്രയില്‍ അവര്‍ അമരും - കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. ജറെമിയാ 51 : 39

അവരോടു പറയണം: ഞങ്ങളുടെ ഈ മകന്‍ ദുര്‍വാശിക്കാരനും ധിക്കാരിയുമാണ്‌; അവന്‍ ഞങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നില്ല. ഭോജനപ്രിയനും മദ്യപനുമാണ്‌.
അപ്പോള്‍ പട്ടണവാസികള്‍ അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം. അങ്ങനെ ആ തിന്‍മ നിങ്ങളുടെയിടയില്‍നിന്ന്‌ നീക്കിക്കളയണം. ഇസ്രായേല്‍ മുഴുവന്‍ ഇതു കേട്ടു ഭയപ്പെടട്ടെ. നിയമാവര്‍ത്തനം 21 : 20-21

കര്‍ത്താവിനെതിരേ തന്നത്താന്‍ ഉയര്‍ത്തിയതിനാല്‍ മൊവാബിനെ ഉന്‍മത്തനാക്കുക. അവന്‍ ഛര്‍ദിയില്‍ കിടന്നുരുളട്ടെ. അവനും അവമാനിതനാകട്ടെ. ജറെമിയാ 48 : 26

I trampled down the peoples in my anger, I made them drunk in my wrath, and I poured out their blood upon the ground.” Isaiah 63:6

എഫ്രായിമിലെ മദ്യപന്‍മാരുടെ ഗര്‍വിഷ്‌ഠകിരീടത്തിനും, മദോന്‍മത്തരുടെ സമ്പന്നമായ താഴ്‌വരയുടെ ശിരസ്‌സില്‍ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹത്തായ സൗന്‌ദര്യത്തിന്‍െറ വാടിക്കൊഴിയുന്ന പുഷ്‌പത്തിനും ദുരിതം! ഏശയ്യാ 28 : 1

അതുകൊണ്ട്‌ നീ സൂക്‌ഷിക്കണം. വീഞ്ഞോ വീര്യമുള്ള പാനീയങ്ങളോ കുടിക്കരുത്‌. അശുദ്‌ധമായതൊന്നും ഭക്‌ഷിക്കയുമരുത്‌.
ന്യായാധിപന്‍മാര്‍ 13 : 4

ആകയാല്‍ ഇസ്രായേലിന്‍െറ ദൈവമായ, സൈന്യങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: എന്‍െറ സന്നിധിയില്‍ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാന്‍ റക്കാബിന്‍െറ മകന്‍ യോനാദാബിന്‌ ആണ്‍സന്തതി അറ്റുപോവുകയില്ല.
ജറെമിയാ 35 : 19

വീഞ്ഞു കുടിക്കരുതെന്നു റക്കാബിന്‍െറ പുത്രനായ യോനാദാബ്‌ നല്‍കിയ കല്‍പന അവന്‍െറ മക്കള്‍ അനുസരിക്കുന്നു. ഇന്നുവരെ അവര്‍ വീഞ്ഞു കുടിക്കാതെ പിതാവിന്‍െറ ആജ്‌ഞ അനുസരിച്ചു. ഞാന്‍ നിരന്തരം ആജ്‌ഞാപിച്ചിട്ടും നിങ്ങള്‍ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നില്ല.
ജറെമിയാ 35 : 14

റക്കാബിന്‍െറ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ പിതാവുമായ യോനാദാബ്‌ നല്‍കിയ കല്‍പന ഞങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും പുത്രന്‍മാരും പുത്രികളും ജീവിതത്തിലൊരിക്കലും വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയില്ല.
ജറെമിയാ 35 : 8
എന്നാല്‍ അവര്‍ പറഞ്ഞു: ഞങ്ങള്‍ വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയില്ല. എന്തെന്നാല്‍, റക്കാബിന്‍െറ മകനും ഞങ്ങളുടെ പിതാവുമായ യോനാദാബ്‌ ഞങ്ങളോടു കല്‍പിച്ചിട്ടുണ്ട്‌: നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സന്തതികളും ഒരിക്കലും വീഞ്ഞു കുടിക്കരുത്‌.
ജറെമിയാ 35 : 6

പുരോഹിതന്‍മാരും പ്രവാചകന്‍മാരും പോലും വീഞ്ഞു കുടിച്ചു മദിക്കുന്നു! ലഹരിപിടിച്ച്‌ അവര്‍ ആടിയുലയുന്നു; വീഞ്ഞ്‌ അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു; അവര്‍ക്കു ദര്‍ശനങ്ങളില്‍ തെറ്റു പറ്റുന്നു;ന്യായവിധിയില്‍ കാലിടറുന്നു.
ഏശയ്യാ 28 : 7

മുന്തിരിയില്‍ നിന്നുള്ളതൊന്നും അവള്‍ ഭക്‌ഷിക്കരുത്‌. വീഞ്ഞോ ലഹരിപദാര്‍ഥമോ കുടിക്കരുത്‌. അശുദ്‌ധമായതൊന്നും തിന്നുകയുമരുത്‌. ഞാന്‍ അവളോട്‌ കല്‍പിച്ചതൊക്കെ അവള്‍ പാലിക്കണം.
ന്യായാധിപന്‍മാര്‍ 13 : 14

ഇസ്രായേല്‍ജനത്തോടു പറയുക, കര്‍ത്താവിനു സ്വയം സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനു നാസീര്‍വ്രതമെടുക്കുന്നയാള്‍ സ്‌ത്രീയായാലും പുരു ഷനായാലും, ഇപ്രകാരം ചെയ്യണം:
വീഞ്ഞും ശക്‌തിയുള്ള ലഹരിപാനീയങ്ങളും വര്‍ജിക്കണം. അവയില്‍നിന്നുണ്ടാക്കിയ വിനാഗിരി കുടിക്കരുത്‌; മുന്തിരിയില്‍നിന്നുണ്ടാക്കിയ ഏതെങ്കിലും പാനീയം കുടിക്കുകയോ പഴുത്തതോ ഉണങ്ങിയതോ ആയ മുന്തിരിങ്ങതിന്നുകയോ അരുത്‌.
സംഖ്യ 6 : 2-3

വ്രതകാലം മുഴുവന്‍മുന്തിരിയില്‍നിന്നുള്ള ഒന്നും - കുരുവോ തൊലിപോലുമോ - തിന്നരുത്‌.
സംഖ്യ 6 : 4

കര്‍ത്താവിന്‍െറ സന്നിധിയില്‍ അവന്‍ വലിയവനായിരിക്കും. വീഞ്ഞോ മറ്റു ലഹരിപാനീയങ്ങളോ അവന്‍ കുടിക്കുകയില്ല. അമ്മയുടെ ഉദരത്തില്‍വച്ചുതന്നെ അവന്‍ പരിശുദ്‌ധാത്‌മാവിനാല്‍ നിറയും.
ലൂക്കാ 1 : 15

നീയും പുത്രന്‍മാരും സമാഗമകൂടാരത്തിലേക്കു പോകുമ്പോള്‍ വീഞ്ഞോ ലഹരി സാധനങ്ങളോ കുടിക്കരുത്‌; കുടിച്ചാല്‍, നിങ്ങള്‍ മരിക്കും. ഇതു നിങ്ങള്‍ക്കു തലമുറതോറും ശാശ്വതമായ നിയമമായിരിക്കും.
ലേവ്യര്‍ 10 : 9

തന്‍െറ സഹഭൃത്യന്‍മാരെ മര്‍ദിക്കാനും മദ്യപന്‍മാരോടുകൂടെ ഭക്‌ഷിക്കാനും പാനം ചെയ്യാനും തുടങ്ങിയാല്‍
മത്തായി 24 : 49

എന്നാല്‍, നാസീര്‍ വ്രതക്കാരെ നിങ്ങള്‍ വീഞ്ഞു കുടിപ്പിച്ചു; പ്രവാചകന്‍മാരോടു പ്രവചിക്കരുതെന്നു കല്‍പിച്ചു.
ആമോസ്‌ 2 : 12

അകത്തെ അങ്കണത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ പുരോഹിതന്‍ വീഞ്ഞു കുടിച്ചിരിക്കരുത്‌.
എസെക്കിയേല്‍ 44 : 21

നീയും പുത്രന്‍മാരും സമാഗമകൂടാരത്തിലേക്കു പോകുമ്പോള്‍ വീഞ്ഞോ ലഹരി സാധനങ്ങളോ കുടിക്കരുത്‌; കുടിച്ചാല്‍, നിങ്ങള്‍ മരിക്കും. ഇതു നിങ്ങള്‍ക്കു തലമുറതോറും ശാശ്വതമായ നിയമമായിരിക്കും.
ലേവ്യര്‍ 10 : 9

അതുപോലെതന്നെ, ഡീക്കന്മാര്‍ ഗൗരവബുദ്ധികളായിരിക്കണം: അസത്യവാദികളോ മദ്യാസക്തിക്ക്‌ അധീനരോ ഹീനമായ ലാഭേച്‌ഛയുള്ളവരോ ആയിരിക്കരുത്‌.
1 തിമോത്തേയോസ്‌ 3 : 8

പ്രായം ചെന്ന സ്‌ത്രീകള്‍ ആദരപൂര്‍വം പെരുമാറുകയും പരദൂഷണം ഒഴിവാക്കുകയും മദ്യപാനത്തിന്‌ അടിമകളാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാന്‍ അവരെ ഉപദേശിക്കുക. അവര്‍ നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കട്ടെ.
തീത്തോസ്‌ 2 : 3

അന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവ്‌ വലിയ കരച്ചിലും വിലാപവും ഉളവാക്കി. തല മുണ്‍ഡനം ചെയ്യുന്നതിനും ചാക്കുടുക്കുന്നതിനും അവിടുന്ന്‌ ഇടയാക്കി.
എന്നാല്‍, അവിടെ ആഹ്‌ളാദത്തിമിര്‍പ്പ്‌! കാളകളെയും ആടുകളെയും കൊല്ലുന്നു. അവിടെ ഇറച്ചിതീറ്റിയും വീഞ്ഞുകുടിയും! നമുക്ക്‌ തിന്നുകുടിച്ചു മദിക്കാം, നാളെ നമ്മള്‍ മരിക്കും എന്ന്‌ അവര്‍ പറയുന്നു.
ഏശയ്യാ 22 : 12-13

Posted by Bilja Sajith at 6:23 AM No comments: 
Email This
BlogThis!
Share to Twitter
Share to Facebook
Share to Pinterest
Thursday, April 4, 2019
Alcohol
it is good not to eat meat or drink wine or do anything that causes your brother to stumble.
Romans 14:21
മാംസം ഭക്‌ഷിക്കാതെയും വീഞ്ഞു കുടിക്കാതെയും നിന്‍െറ സഹോദരനു പാപകാരണമാകുന്നതൊന്നും ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്നതു നല്ലത്‌.
റോമാ 14 : 21

So whether you eat or drink, or whatever you do, do everything for the glory of God.
1 Corinthians 10:31
അതിനാല്‍, നിങ്ങള്‍ ഭക്‌ഷിക്കുകയോ പാനംചെയ്യുകയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ അവയെല്ലാം ദൈവ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുവിന്‍.
1 കോറിന്തോസ്‌ 10 : 31

Do to no one what you yourself hate. Do not drink wine till you become drunk or let drunkenness accompany you on your way.
Tobit 4:15
നിനക്ക്‌ അഹിതമായത്‌ അപരനോടും ചെയ്യരുത്‌. അമിതമായി മദ്യപിക്ക രുത്‌. ഉന്‍മത്തത ശീലമാക്കരുത്‌.
തോബിത്‌ 4 : 15

it is good not to eat meat or drink wine or do anything that causes your brother to stumble.
Romans 14:21
മാംസം ഭക്‌ഷിക്കാതെയും വീഞ്ഞു കുടിക്കാതെയും നിന്‍െറ സഹോദരനു പാപകാരണമാകുന്നതൊന്നും ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്നതു നല്ലത്‌.
റോമാ 14 : 21

Ah! Those who rise early in the morning in pursuit of strong drink, lingering late inflamed by wine,
Isaiah 5:11
ലഹരിപാനീയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടാന്‍വേണ്ടി അതിരാവിലെ ഉണരുകയും വീഞ്ഞുകുടിച്ചു മദിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഉറങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കു ദുരിതം!
ഏശയ്യാ 5 : 11

Ah! Those who are champions at drinking wine, masters at mixing drink!
Isaiah 5:22
വീഞ്ഞുകുടിക്കുന്നതില്‍ വീരന്‍മാരും വിവിധതരം മദ്യം കൂട്ടിക്കലര്‍ത്തുന്നതില്‍ വിരുതന്‍മാരും ആയവര്‍ക്കു ദുരിതം!
ഏശയ്യാ 5 : 22

Who scream? Who shout? Who have strife? Who have anxiety? Who have wounds for nothing? Who have bleary eyes? Whoever linger long over wine, whoever go around quaffing wine.
Proverbs 23:29‭-‬30
ദുരിതവും ദുഃഖവും കലഹവുംആവലാതിയും ആര്‍ക്കാണ്‌? ആര്‍ക്കാണ്‌ അകാരണമായ മുറിവുകള്‍? ആരുടെ കണ്ണാണു ചുവന്നു കലങ്ങിയത്‌?
വീഞ്ഞു കുടിച്ചു സമയം പോക്കുന്നവര്‍ക്കും വീഞ്ഞുകലര്‍ത്തി രുചിപരീക്‌ഷിക്കുന്നവര്‍ക്കും തന്നെ.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 23 : 29-30

Do not look on the wine when it is red, when it sparkles in the cup. It goes down smoothly, but in the end it bites like a serpent, and stings like an adder.
Proverbs 23:31‭-‬32
ചഷകങ്ങളില്‍ വീഞ്ഞു ചെമന്നു തിളങ്ങി കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതു നോക്കിയിരിക്കരുത്‌.
അവസാനം അതു പാമ്പിനെപ്പോലെകടിക്കുകയും അണലിയെപ്പോലെകൊത്തുകയും ചെയ്യും.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 23 : 31-32

Do not join with wine bibbers, nor with those who glut themselves on meat.
Proverbs 23:20
അമിതമായി വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയുംമാംസം ഭക്‌ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തില്‍പ്പെടരുത്‌.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 23 : 20

For drunkards and gluttons come to poverty, and lazing about clothes one in rags.
Proverbs 23:21
എന്തെന്നാല്‍ മദ്യപനും ഭോജനപ്രിയനും ദാരിദ്യ്രത്തിലകപ്പെടും; മത്തുപിടിച്ചു മയങ്ങുന്നവന്‌കീറത്തുണിയുടുക്കേണ്ടിവരും
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 23 : 21

Headache, bitterness, and disgrace is wine drunk amid anger and strife. Wine in excess is a snare for the fool; it lessens strength and multiplies wounds. Ben Sira 31:29‭-‬30
അമിതമായാല്‍ വീഞ്ഞ്‌ ഇടര്‍ച്ചയുംപ്രലോഭനവും ഉണ്ടാക്കുന്ന തിക്‌താനുഭവമാണ്‌.
ഉന്‍മത്തത വിഡ്‌ഢിയെ കോപിപ്പിച്ച്‌ നാശത്തിലെത്തിക്കുന്നു; അത്‌ അവന്‍െറ ശക്‌തി കെടുത്തി മുറിവു വര്‍ദ്‌ധിപ്പിക്കുന്നു. പ്രഭാഷകന്‍ 31 : 29-30

nor thieves nor the greedy nor drunkards nor slanderers nor robbers will inherit the kingdom of God. 1 Corinthians 6:10
കള്ളന്‍മാരും അത്യാഗ്രഹികളും മദ്യപന്‍മാരും പരദൂഷകരും കവര്‍ച്ചക്കാരും ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല. 1 കോറിന്തോസ്‌ 6 : 10

Wake up, you drunkards, and weep; wail, all you wine drinkers, Over the new wine, taken away from your mouths. Joel 1:5
മദ്യപന്‍മാരേ, ഉണര്‍ന്നുവിലപിക്കുവിന്‍; വീ ഞ്ഞുകുടിക്കുന്നവരേ, നെടുവീര്‍പ്പിടുവിന്‍. മധുരിക്കുന്ന വീഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങളില്‍നിന്നു തട്ടിമാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ജോയേല്‍ 1 : 5

A thorn stuck in the hand of a drunkard is a proverb in the mouth of fools. Proverbs 26:9
മദ്യപന്‍െറ കൈയില്‍ തുളഞ്ഞുകയറിയമുള്ളുപോലെയാണ്‌ ഭോഷന്‍മാരുടെവായില്‍ ആപ്‌തവാക്യം. സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 26 : 9

Your new moons and festivals I detest; they weigh me down, I tire of the load. When you spread out your hands, I will close my eyes to you; Though you pray the more, I will not listen. Your hands are full of blood!
Isaiah 1:14‭-‬15

നിങ്ങളുടെ അമാവാസികളും ഉത്‌സവങ്ങളും ഞാന്‍ വെറുക്കുന്നു. അവ എനിക്കു ഭാരമായിരിക്കുന്നു. അവ എനിക്കു ദുസ്‌സഹമായിത്തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങള്‍ കരങ്ങളുയര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ നിങ്ങളില്‍ നിന്നു മുഖം മറയ്‌ക്കും. നിങ്ങള്‍ എത്ര പ്രാര്‍ഥിച്ചാലും ഞാന്‍ കേള്‍ക്കുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങള്‍ രക്‌തപങ്കിലമാണ്‌.
ഏശയ്യാ 1 : 14-15

But I now write to you not to associate with anyone named a brother, if he is immoral, greedy, an idolater, a slanderer, a drunkard, or a robber, not even to eat with such a person. 1 Corinthians 5:11
പ്രത്യുത, സഹോദരന്‍ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നവന്‍ അസന്‍മാര്‍ഗിയോ അത്യാഗ്രഹിയോ വിഗ്ര ഹാരാധകനോ പരദൂഷകനോ മദ്യപനോ ക ള്ളനോ ആണെന്നുകണ്ടാല്‍ അവനുമായി സംസര്‍ഗം പാടില്ലെന്നാണ്‌ ഞാന്‍ എഴുതിയത്‌. അവനുമൊരുമിച്ചു ഭക്‌ഷണം കഴിക്കുകപോലുമരുത്‌. 1 കോറിന്തോസ്‌ 5 : 11

When they are parched, I will set drink before them to make them drunk, that they may be overcome with everlasting sleep, never to awaken— oracle of the Lord . Jeremiah 51:39
ആര്‍ത്തിപൂണ്ട അവര്‍ക്കു ഞാന്‍ വിരുന്നൊരുക്കും. കുടിച്ചു മദിച്ച്‌ അവര്‍ ബോധമറ്റു വീഴും. ഉണരാത്തനിദ്രയില്‍ അവര്‍ അമരും - കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. ജറെമിയാ 51 : 39

where they shall say to the elders of the city, “This son of ours is a stubborn and rebellious fellow who will not listen to us; he is a glutton and a drunkard.”  Then all his fellow citizens shall stone him to death. Thus shall you purge the evil from your midst, and all Israel will hear and be afraid. Deuteronomy 21:20‭-‬21
അവരോടു പറയണം: ഞങ്ങളുടെ ഈ മകന്‍ ദുര്‍വാശിക്കാരനും ധിക്കാരിയുമാണ്‌; അവന്‍ ഞങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നില്ല. ഭോജനപ്രിയനും മദ്യപനുമാണ്‌.
അപ്പോള്‍ പട്ടണവാസികള്‍ അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം. അങ്ങനെ ആ തിന്‍മ നിങ്ങളുടെയിടയില്‍നിന്ന്‌ നീക്കിക്കളയണം. ഇസ്രായേല്‍ മുഴുവന്‍ ഇതു കേട്ടു ഭയപ്പെടട്ടെ. നിയമാവര്‍ത്തനം 21 : 20-21

Make him drunk because he set himself over against the Lord ; let Moab swim in his vomit and become a laughing stock. Jeremiah 48:26
കര്‍ത്താവിനെതിരേ തന്നത്താന്‍ ഉയര്‍ത്തിയതിനാല്‍ മൊവാബിനെ ഉന്‍മത്തനാക്കുക. അവന്‍ ഛര്‍ദിയില്‍ കിടന്നുരുളട്ടെ. അവനും അവമാനിതനാകട്ടെ. ജറെമിയാ 48 : 26

I trampled down the peoples in my anger, I made them drunk in my wrath, and I poured out their blood upon the ground.” Isaiah 63:6

Ah! majestic garland of the drunkards of Ephraim, Fading blooms of his glorious beauty, at the head of the fertile valley, upon those stupefied with wine. Isaiah 28:1
എഫ്രായിമിലെ മദ്യപന്‍മാരുടെ ഗര്‍വിഷ്‌ഠകിരീടത്തിനും, മദോന്‍മത്തരുടെ സമ്പന്നമായ താഴ്‌വരയുടെ ശിരസ്‌സില്‍ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹത്തായ സൗന്‌ദര്യത്തിന്‍െറ വാടിക്കൊഴിയുന്ന പുഷ്‌പത്തിനും ദുരിതം! ഏശയ്യാ 28 : 1

Now, then, be careful to drink no wine or beer and to eat nothing unclean,
Judges 13:4
അതുകൊണ്ട്‌ നീ സൂക്‌ഷിക്കണം. വീഞ്ഞോ വീര്യമുള്ള പാനീയങ്ങളോ കുടിക്കരുത്‌. അശുദ്‌ധമായതൊന്നും ഭക്‌ഷിക്കയുമരുത്‌.
ന്യായാധിപന്‍മാര്‍ 13 : 4

therefore, thus says the Lord of hosts, the God of Israel: Never shall there fail to be a descendant of Jonadab, Rechab’s son, standing in my presence.
Jeremiah 35:19
ആകയാല്‍ ഇസ്രായേലിന്‍െറ ദൈവമായ, സൈന്യങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: എന്‍െറ സന്നിധിയില്‍ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാന്‍ റക്കാബിന്‍െറ മകന്‍ യോനാദാബിന്‌ ആണ്‍സന്തതി അറ്റുപോവുകയില്ല.
ജറെമിയാ 35 : 19

The words of Jonadab, Rechab’s son, by which he commanded his children not to drink wine, have been upheld: to this day they have not drunk wine; they obeyed their ancestor’s command. I, however, have spoken to you time and again. But you did not obey me!
Jeremiah 35:14
വീഞ്ഞു കുടിക്കരുതെന്നു റക്കാബിന്‍െറ പുത്രനായ യോനാദാബ്‌ നല്‍കിയ കല്‍പന അവന്‍െറ മക്കള്‍ അനുസരിക്കുന്നു. ഇന്നുവരെ അവര്‍ വീഞ്ഞു കുടിക്കാതെ പിതാവിന്‍െറ ആജ്‌ഞ അനുസരിച്ചു. ഞാന്‍ നിരന്തരം ആജ്‌ഞാപിച്ചിട്ടും നിങ്ങള്‍ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നില്ല.
ജറെമിയാ 35 : 14

We have obeyed Jonadab, Rechab’s son, our father, in everything that he commanded us: not drinking wine as long as we live—neither we nor our wives nor our sons nor our daughters;
Jeremiah 35:8
റക്കാബിന്‍െറ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ പിതാവുമായ യോനാദാബ്‌ നല്‍കിയ കല്‍പന ഞങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും പുത്രന്‍മാരും പുത്രികളും ജീവിതത്തിലൊരിക്കലും വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയില്ല.
ജറെമിയാ 35 : 8

“We do not drink wine,” they said to me; “Jonadab, Rechab’s son, our father, commanded us, ‘Neither you nor your children shall ever drink wine.
Jeremiah 35:6
എന്നാല്‍ അവര്‍ പറഞ്ഞു: ഞങ്ങള്‍ വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയില്ല. എന്തെന്നാല്‍, റക്കാബിന്‍െറ മകനും ഞങ്ങളുടെ പിതാവുമായ യോനാദാബ്‌ ഞങ്ങളോടു കല്‍പിച്ചിട്ടുണ്ട്‌: നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സന്തതികളും ഒരിക്കലും വീഞ്ഞു കുടിക്കരുത്‌.
ജറെമിയാ 35 : 6

But these also stagger from wine and stumble from strong drink: Priest and prophet stagger from strong drink, overpowered by wine; They are confused by strong drink, they stagger in their visions, they totter when giving judgment.
Isaiah 28:7
പുരോഹിതന്‍മാരും പ്രവാചകന്‍മാരും പോലും വീഞ്ഞു കുടിച്ചു മദിക്കുന്നു! ലഹരിപിടിച്ച്‌ അവര്‍ ആടിയുലയുന്നു; വീഞ്ഞ്‌ അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു; അവര്‍ക്കു ദര്‍ശനങ്ങളില്‍ തെറ്റു പറ്റുന്നു;ന്യായവിധിയില്‍ കാലിടറുന്നു.
ഏശയ്യാ 28 : 7

She must not eat anything that comes from the vine, she must not drink wine or beer, and she must not eat anything unclean. Let her observe all that I have commanded her.
Judges 13:14
മുന്തിരിയില്‍ നിന്നുള്ളതൊന്നും അവള്‍ ഭക്‌ഷിക്കരുത്‌. വീഞ്ഞോ ലഹരിപദാര്‍ഥമോ കുടിക്കരുത്‌. അശുദ്‌ധമായതൊന്നും തിന്നുകയുമരുത്‌. ഞാന്‍ അവളോട്‌ കല്‍പിച്ചതൊക്കെ അവള്‍ പാലിക്കണം.
ന്യായാധിപന്‍മാര്‍ 13 : 14

Speak to the Israelites and tell them: When men or women solemnly take the nazirite vow to dedicate themselves to the Lord , they shall abstain from wine and strong drink; they may neither drink wine vinegar, other vinegar, or any kind of grape juice, nor eat either fresh or dried grapes.
Numbers 6:2‭-‬3
ഇസ്രായേല്‍ജനത്തോടു പറയുക, കര്‍ത്താവിനു സ്വയം സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനു നാസീര്‍വ്രതമെടുക്കുന്നയാള്‍ സ്‌ത്രീയായാലും പുരു ഷനായാലും, ഇപ്രകാരം ചെയ്യണം:
വീഞ്ഞും ശക്‌തിയുള്ള ലഹരിപാനീയങ്ങളും വര്‍ജിക്കണം. അവയില്‍നിന്നുണ്ടാക്കിയ വിനാഗിരി കുടിക്കരുത്‌; മുന്തിരിയില്‍നിന്നുണ്ടാക്കിയ ഏതെങ്കിലും പാനീയം കുടിക്കുകയോ പഴുത്തതോ ഉണങ്ങിയതോ ആയ മുന്തിരിങ്ങതിന്നുകയോ അരുത്‌.
സംഖ്യ 6 : 2-3

As long as they are nazirites they shall not eat anything of the produce of the grapevine; not even the seeds or the skins.
Numbers 6:4
വ്രതകാലം മുഴുവന്‍മുന്തിരിയില്‍നിന്നുള്ള ഒന്നും - കുരുവോ തൊലിപോലുമോ - തിന്നരുത്‌.
സംഖ്യ 6 : 4

for he will be great in the sight of [the] Lord. He will drink neither wine nor strong drink. He will be filled with the holy Spirit even from his mother’s womb,
Luke 1:15
കര്‍ത്താവിന്‍െറ സന്നിധിയില്‍ അവന്‍ വലിയവനായിരിക്കും. വീഞ്ഞോ മറ്റു ലഹരിപാനീയങ്ങളോ അവന്‍ കുടിക്കുകയില്ല. അമ്മയുടെ ഉദരത്തില്‍വച്ചുതന്നെ അവന്‍ പരിശുദ്‌ധാത്‌മാവിനാല്‍ നിറയും.
ലൂക്കാ 1 : 15

When you are to go to the tent of meeting, you and your sons are forbidden, by a perpetual statute throughout your generations, to drink any wine or strong drink, lest you die.
Leviticus 10:9
നീയും പുത്രന്‍മാരും സമാഗമകൂടാരത്തിലേക്കു പോകുമ്പോള്‍ വീഞ്ഞോ ലഹരി സാധനങ്ങളോ കുടിക്കരുത്‌; കുടിച്ചാല്‍, നിങ്ങള്‍ മരിക്കും. ഇതു നിങ്ങള്‍ക്കു തലമുറതോറും ശാശ്വതമായ നിയമമായിരിക്കും.
ലേവ്യര്‍ 10 : 9

and begins to beat his fellow servants, and eat and drink with drunkards,
Matthew 24:49
തന്‍െറ സഹഭൃത്യന്‍മാരെ മര്‍ദിക്കാനും മദ്യപന്‍മാരോടുകൂടെ ഭക്‌ഷിക്കാനും പാനം ചെയ്യാനും തുടങ്ങിയാല്‍
മത്തായി 24 : 49

But you made the nazirites drink wine, and commanded the prophets, “Do not prophesy!”
Amos 2:12
എന്നാല്‍, നാസീര്‍ വ്രതക്കാരെ നിങ്ങള്‍ വീഞ്ഞു കുടിപ്പിച്ചു; പ്രവാചകന്‍മാരോടു പ്രവചിക്കരുതെന്നു കല്‍പിച്ചു.
ആമോസ്‌ 2 : 12

No priest shall drink wine before he enters the inner court.
Ezekiel 44:21
അകത്തെ അങ്കണത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ പുരോഹിതന്‍ വീഞ്ഞു കുടിച്ചിരിക്കരുത്‌.
എസെക്കിയേല്‍ 44 : 21

When you are to go to the tent of meeting, you and your sons are forbidden, by a perpetual statute throughout your generations, to drink any wine or strong drink, lest you die.
Leviticus 10:9
നീയും പുത്രന്‍മാരും സമാഗമകൂടാരത്തിലേക്കു പോകുമ്പോള്‍ വീഞ്ഞോ ലഹരി സാധനങ്ങളോ കുടിക്കരുത്‌; കുടിച്ചാല്‍, നിങ്ങള്‍ മരിക്കും. ഇതു നിങ്ങള്‍ക്കു തലമുറതോറും ശാശ്വതമായ നിയമമായിരിക്കും.
ലേവ്യര്‍ 10 : 9

Similarly, deacons must be dignified, not deceitful, not addicted to drink, not greedy for sordid gain,
1 Timothy 3:8
അതുപോലെതന്നെ, ഡീക്കന്മാര്‍ ഗൗരവബുദ്ധികളായിരിക്കണം: അസത്യവാദികളോ മദ്യാസക്തിക്ക്‌ അധീനരോ ഹീനമായ ലാഭേച്‌ഛയുള്ളവരോ ആയിരിക്കരുത്‌.
1 തിമോത്തേയോസ്‌ 3 : 8

Similarly, older women should be reverent in their behavior, not slanderers, not addicted to drink, teaching what is good,
Titus 2:3
പ്രായം ചെന്ന സ്‌ത്രീകള്‍ ആദരപൂര്‍വം പെരുമാറുകയും പരദൂഷണം ഒഴിവാക്കുകയും മദ്യപാനത്തിന്‌ അടിമകളാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാന്‍ അവരെ ഉപദേശിക്കുക. അവര്‍ നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കട്ടെ.
തീത്തോസ്‌ 2 : 3

On that day the Lord, the G od of hosts, called For weeping and mourning, for shaving the head and wearing sackcloth. But look! instead, there was celebration and joy, slaughtering cattle and butchering sheep, Eating meat and drinking wine: “Eat and drink, for tomorrow we die!”
Isaiah 22:12‭-‬13
അന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവ്‌ വലിയ കരച്ചിലും വിലാപവും ഉളവാക്കി. തല മുണ്‍ഡനം ചെയ്യുന്നതിനും ചാക്കുടുക്കുന്നതിനും അവിടുന്ന്‌ ഇടയാക്കി.
എന്നാല്‍, അവിടെ ആഹ്‌ളാദത്തിമിര്‍പ്പ്‌! കാളകളെയും ആടുകളെയും കൊല്ലുന്നു. അവിടെ ഇറച്ചിതീറ്റിയും വീഞ്ഞുകുടിയും! നമുക്ക്‌ തിന്നുകുടിച്ചു മദിക്കാം, നാളെ നമ്മള്‍ മരിക്കും എന്ന്‌ അവര്‍ പറയുന്നു.
ഏശയ്യാ 22 : 12-13

Jesus 1

Jacob the father of Joseph, the husband of Mary. Of her was born Jesus who is called the Messiah.
Matthew 1:16
യാക്കോബ്‌ മറിയത്തിന്‍െറ ഭര്‍ത്താവായ ജോസഫിന്‍െറ പിതാവായിരുന്നു. അവളില്‍ നിന്നു ക്രിസ്‌തു എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന യേശു ജനിച്ചു.
മത്തായി 1 : 16

Now this is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the holy Spirit.
Matthew 1:18
യേശുക്രിസ്‌തുവിന്‍െറ ജനനം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: അവന്‍െറ മാതാവായ മറിയവും ജോസഫും തമ്മിലുള്ള വിവാഹ നിശ്‌ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കെ, അവര്‍ സഹവസിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്‌ അവള്‍ പരിശുദ്‌ധാത്‌മാവിനാല്‍ ഗര്‍ഭിണിയായി കാണപ്പെട്ടു.
മത്തായി 1 : 18

She will bear a son and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins.”
Matthew 1:21
അവള്‍ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും. നീ അവന്‌ യേശു എന്നുപേരിടണം. എന്തെന്നാല്‍, അവന്‍ തന്‍െറ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളില്‍ നിന്നു മോചിപ്പിക്കും.
മത്തായി 1 : 21

“Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel,” which means “God is with us.”
Matthew 1:23
ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നര്‍ഥമുള്ള എമ്മാനുവേല്‍ എന്ന്‌ അവന്‍ വിളിക്കപ്പെടും എന്നു കര്‍ത്താവ്‌ പ്രവാചകന്‍മുഖേന അരുളിച്ചെയ്‌തതു പൂര്‍ത്തിയാകാന്‍വേണ്ടിയാണ്‌ ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത്‌.
മത്തായി 1 : 23

He went and dwelt in a town called Nazareth, so that what had been spoken through the prophets might be fulfilled, “He shall be called a Nazorean.”
Matthew 2:23
അവന്‍ നസറായന്‍ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും എന്നു പ്രവാചകന്‍വഴി അരുളിച്ചെയ്യപ്പെട്ടതു നിവൃത്തിയാകുവാന്‍, നസ്രത്ത്‌ എന്ന പട്ടണത്തില്‍ അവന്‍ ചെന്നുപാര്‍ത്തു.
മത്തായി 2 : 23

And a voice came from the heavens, saying, “This is my beloved Son, with whom I am well pleased.”
Matthew 3:17
ഇവന്‍ എന്‍െറ പ്രിയപുത്രന്‍; ഇവനില്‍ ഞാന്‍ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്‌ ഒരു സ്വരം സ്വര്‍ഗത്തില്‍നിന്നു കേട്ടു.
മത്തായി 3 : 17

Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart; and you will find rest for yourselves.
Matthew 11:29
ഞാന്‍ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം. ഞാന്‍ ശാന്തശീലനും വിനീതഹൃദയനുമാകയാല്‍ എന്‍െറ നുകം വഹിക്കുകയും എന്നില്‍നിന്നു പഠിക്കുകയും ചെയ്യുവിന്‍. അപ്പോള്‍, നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ആശ്വാസം ലഭിക്കും.
മത്തായി 11 : 29
As they were gathering in Galilee, Jesus said to them, “The Son of Man is to be handed over to men,
Matthew 17:22
അവര്‍ ഗലീലിയില്‍ ഒരുമിച്ചുകൂടിയപ്പോള്‍ യേശു അവരോടു പറഞ്ഞു: മനുഷ്യപുത്രന്‍മനുഷ്യരുടെ കൈകളില്‍ ഏല്‍പിക്കപ്പെടാന്‍ പോകുന്നു.
മത്തായി 17 : 22

While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them, then from the cloud came a voice that said, “This is my beloved Son, with whom I am well pleased; listen to him.”
Matthew 17:5
അവന്‍ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ ശോഭയേറിയ ഒരുമേഘംവന്ന്‌ അവരെ ആവരണം ചെയ്‌തു. മേഘത്തില്‍നിന്ന്‌ ഇങ്ങനെയൊരു സ്വരമുണ്ടായി: ഇവന്‍ എന്‍െറ പ്രിയപുത്രന്‍; ഇവനില്‍ ഞാന്‍ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവന്‍െറ വാക്കു ശ്രവിക്കുവിന്‍.
മത്തായി 17 : 5

Simon Peter said in reply, “You are the Messiah, the Son of the living God.”
Matthew 16:16
ശിമയോന്‍ പത്രോസ്‌ പറഞ്ഞു: നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്‍െറ പുത്രനായ ക്രിസ്‌തുവാണ്‌.
മത്തായി 16 : 16

And the crowds replied, “This is Jesus the prophet, from Nazareth in Galilee.” The Cleansing of the Temple.
Matthew 21:11
ജനക്കൂട്ടം പറഞ്ഞു: ഇവന്‍ ഗലീലിയിലെ നസറത്തില്‍ നിന്നുള്ള പ്രവാചകനായ യേശുവാണ്‌.
മത്തായി 21 : 11

‘I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob’? He is not the God of the dead but of the living.”
Matthew 22:32
അവിടുന്ന്‌ മരിച്ചവരുടെ അല്ല ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവമാണ്‌.
മത്തായി 22 : 32

Jesus said to them, “Did you never read in the scriptures: ‘The stone that the builders rejected has become the cornerstone; by the Lord has this been done, and it is wonderful in our eyes’?
Matthew 21:42
യേശു അവരോടുചോദിച്ചു: പണിക്കാര്‍ ഉപേക്‌ഷിച്ചുകളഞ്ഞകല്ലു തന്നെ മൂലക്കല്ലായിത്തീര്‍ന്നു. ഇതു കര്‍ത്താവിന്‍െറ പ്രവൃത്തിയാണ്‌. നമ്മുടെ ദൃഷ്‌ടികള്‍ക്ക്‌ ഇത്‌ അദ്‌ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു എന്നു വിശുദ്‌ധലിഖിതത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ വായിച്ചിട്ടില്ലേ?
മത്തായി 21 : 42

saying, “What is your opinion about the Messiah? Whose son is he?” They replied, “David’s.”
Matthew 22:42
നിങ്ങള്‍ ക്രിസ്‌തുവിനെപ്പറ്റി എന്തു വിചാരിക്കുന്നു? അവന്‍ ആരുടെ പുത്രനാണ്‌? ദാവീദിന്‍െറ, എന്ന്‌ അവര്‍ പറഞ്ഞു.
മത്തായി 22 : 42

And they placed over his head the written charge against him: This is Jesus, the King of the Jews.
Matthew 27:37
ഇവന്‍ യഹൂദരുടെ രാജാവായ യേശുവാണ്‌ എന്ന ആരോപണം അവര്‍ അവന്‍െറ ശിരസ്‌സിനു മുകളില്‍ എഴുതിവച്ചു.
മത്തായി 27 : 37

He trusted in God; let him deliver him now if he wants him. For he said, ‘I am the Son of God.’”
Matthew 27:43
ഇവന്‍ ദൈവത്തിലാശ്രയിച്ചു. വേണമെങ്കില്‍ ദൈവം ഇവനെ രക്‌ഷിക്കട്ടെ. ഞാന്‍ ദൈവപുത്രനാണ്‌ എന്നാണല്ലോ ഇവന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്‌.
മത്തായി 27 : 43

and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead and ruler of the kings of the earth. To him who loves us and has freed us from our sins by his blood
Revelation 1:5
വിശ്വസ്‌തസാക്‌ഷിയും മൃതരില്‍നിന്നുള്ള ആദ്യജാതനും ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്‍മാരുടെ അ ധിപതിയുമായ യേശുക്രിസ്‌തുവില്‍നിന്നും, നിങ്ങള്‍ക്കു കൃപയും സമാധാനവും.
വെളിപാട്‌ 1 : 5

Behold, he is coming amid the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him. All the peoples of the earth will lament him. Yes. Amen.
Revelation 1:7
ഇതാ, അവന്‍ മേഘങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ആഗതനാകുന്നു. ഓരോ മിഴിയും അവിടുത്തെ കാണും. അവനെ കുത്തിമുറിവേല്‍പിച്ചവരും അവനെ പ്രതി മാറത്തടിച്ചു വിലപിക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ സര്‍വഗോത്രങ്ങളും അവനെ ദര്‍ശിക്കും. ആമേന്‍.
വെളിപാട്‌ 1 : 7

“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “the one who is and who was and who is to come, the almighty.”
Revelation 1:8
ആയിരിക്കുന്നവനും ആയിരുന്നവനും വരാനിരിക്കുന്നവനും സര്‍വശക്‌തനുമായ കര്‍ത്താവായ ദൈവം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാന്‍ ആദിയും അന്തവുമാണ്‌.
വെളിപാട്‌ 1 : 8

the one who lives. Once I was dead, but now I am alive forever and ever. I hold the keys to death and the netherworld.
Revelation 1:18
ജീവിക്കുന്നവനും. ഞാന്‍ മരിച്ചവനായിരുന്നു; എന്നാല്‍, ഇതാ, ഞാന്‍ എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നു; മരണത്തിന്‍െറയും നരകത്തിന്‍െറയും താക്കോലുകള്‍ എന്‍െറ കൈയിലുണ്ട്‌.
വെളിപാട്‌ 1 : 18

“To the angel of the church in Ephesus, write this: “‘The one who holds the seven stars in his right hand and walks in the midst of the seven gold lampstands says this:
Revelation 2:1
എഫേസോസിലുള്ള സഭയുടെ ദൂതന്‌ എഴുതുക: വലത്തുകൈയില്‍ ഏഴു നക്‌ഷത്രങ്ങള്‍ വഹിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഏഴു സ്വര്‍ണദീപ പീഠങ്ങള്‍ക്കു മധ്യേ നടക്കുന്നവന്‍ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:
വെളിപാട്‌ 2 : 1

“To the angel of the church in Smyrna, write this: “‘The first and the last, who once died but came to life, says this:
Revelation 2:8
സ്‌മിര്‍ണായിലെ സഭയുടെ ദൂതന്‌ എഴുതുക: ആദിയും അന്തവുമായവന്‍, മരിച്ചവനും എന്നാല്‍, വീണ്ടും ജീവിക്കുന്നവനുമായവന്‍, പറയുന്നു:
വെളിപാട്‌ 2 : 8

“To the angel of the church in Pergamum, write this: “‘The one with the sharp two-edged sword says this:
Revelation 2:12
പെര്‍ഗാമോസിലെ സഭയുടെ ദൂതന്‌ എഴുതുക: മൂര്‍ച്ചയേറിയ ഇരുതല വാളുള്ള വന്‍ പറയുന്നു,
വെളിപാട്‌ 2 : 12

“To the angel of the church in Thyatira, write this: “‘The Son of God, whose eyes are like a fiery flame and whose feet are like polished brass, says this:
Revelation 2:18
തിയത്തീറായിലെ സഭയുടെ ദൂതന്‌ എഴുതുക: അഗ്‌നിനാളം പോലെ മിഴികളും പിച്ചളപോലെ പാദങ്ങളുമുള്ള ദൈവസുതന്‍ അരുളിചെയ്യുന്നു:
വെളിപാട്‌ 2 : 18

“To the angel of the church in Sardis, write this: “‘The one who has the seven spirits of God and the seven stars says this: “I know your works, that you have the reputation of being alive, but you are dead.
Revelation 3:1
സാര്‍ദീസിലെ സഭയുടെ ദൂതന്‌ എഴുതുക: ദൈവത്തിന്‍െറ സപ്‌താത്‌മാക്കളും സ പ്‌തതാരങ്ങളുമുള്ളവന്‍ പറയുന്നു: നിന്‍െറ ചെയ്‌തികള്‍ ഞാനറിയുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവന്‍ എന്നാണു നിന്നെക്കുറിച്ചു പറയുന്നത്‌; പക്‌ഷേ, നീ മൃതനാണ്‌.
വെളിപാട്‌ 3 : 1

“To the angel of the church in Philadelphia, write this: “‘The holy one, the true, who holds the key of David, who opens and no one shall close, who closes and no one shall open, says this:
Revelation 3:7
ഫിലദെല്‍ഫിയായിലെ സഭയുടെ ദൂതന്‌ എഴുതുക. പരിശുദ്‌ധനും സത്യവാനും ദാവീദിന്‍െറ താക്കോല്‍ കൈവശമുള്ളവനും മറ്റാര്‍ക്കും അടയ്‌ക്കാന്‍ കഴിയാത്തവണ്ണം തുറക്കുന്നവനും മറ്റാര്‍ക്കും തുറക്കാന്‍ കഴിയാത്തവിധം അടയ്‌ക്കുന്നവനും ആയവന്‍ പറയുന്നു:
വെളിപാട്‌ 3 : 7

One of the elders said to me, “Do not weep. The lion of the tribe of Judah, the root of David, has triumphed, enabling him to open the scroll with its seven seals.”
Revelation 5:5
അപ്പോള്‍ ശ്രഷ്‌ഠന്‍മാരിലൊരാള്‍ എന്നോടു പറഞ്ഞു: കരയാതിരിക്കൂ; ഇതാ, യൂദാവംശത്തില്‍ നിന്നുള്ള സിംഹവും ദാവീദിന്‍െറ വേരും ആയവന്‍ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവനു ചുരുള്‍ നിവര്‍ത്താനും സപ്‌തമുദ്രകള്‍ പൊട്ടിക്കാനും കഴിയും.
വെളിപാട്‌ 5 : 5

They cried out in a loud voice: “Salvation comes from our God, who is seated on the throne, and from the Lamb.”
Revelation 7:10
അവര്‍ ഉച്ചത്തില്‍ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: സിംഹാസനാരൂഢനായ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്‍െറയും കുഞ്ഞാടിന്‍െറയും പക്കലാണു രക്‌ഷ.
വെളിപാട്‌ 7 : 10

For the Lamb who is in the center of the throne will shepherd them and lead them to springs of life-giving water, and God will wipe away every tear from their eyes.”
Revelation 7:17
എന്തെന്നാല്‍, സിംഹാസന മധ്യത്തിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാട്‌ അവരെ മേയിക്കുകയും ജീവജലത്തിന്‍െറ ഉറവകളിലേക്കു നയിക്കുകയും ചെയ്യും. ദൈവം അവരുടെ കണ്ണുകളില്‍നിന്നു കണ്ണീര്‍ തുടച്ചു നീക്കും.
വെളിപാട്‌ 7 : 17

and swore by the one who lives forever and ever, who created heaven and earth and sea and all that is in them, “There shall be no more delay.
Revelation 10:6
ആകാശവും അതിലുള്ളവയും, ഭൂമിയും അതിലുള്ളവയും, സമുദ്രവും അതിലുള്ളവയും സൃഷ്‌ടി  ച്ചനിത്യം ജീവിക്കുന്നവന്‍െറ നാമത്തില്‍ ആണയിട്ടു: ഇനി കാലവിളംബം ഉണ്ടാവുകയില്ല.
വെളിപാട്‌ 10 : 6

Then I looked and there was a white cloud, and sitting on the cloud one who looked like a son of man, with a gold crown on his head and a sharp sickle in his hand.
Revelation 14:14
പിന്നെ ഞാന്‍ കണ്ടു: ഇതാ, ഒരുവെണ്‍മേഘം; മേഘത്തിന്‍മേല്‍ മനുഷ്യപുത്രനെപ്പോലെയുള്ള ഒരുവന്‍ , അവന്‍െറ ശിരസ്‌ സില്‍ സ്വര്‍ണകിരീടവും കൈയില്‍ മൂര്‍ച്ചയുള്ള അരിവാളുമുണ്ട്‌.
വെളിപാട്‌ 14 : 14

Then I saw the heavens opened, and there was a white horse; its rider was [called] “Faithful and True.” He judges and wages war in righteousness.
Revelation 19:11
സ്വര്‍ഗം തുറക്കപ്പെട്ടതായി ഞാന്‍ കണ്ടു. ഇതാ, ഒരു വെള്ളക്കുതിര. അതിന്‍െറ പുറത്തിരിക്കുന്നവന്‍ വിശ്വസ്‌തനെന്നും സ ത്യവാനെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അവന്‍ നീതിയോടെ വിധിക്കുകയും പടപൊരുതുകയുംചെയ്യുന്നു.
വെളിപാട്‌ 19 : 11

He has a name written on his cloak and on his thigh, “King of kings and Lord of Lords.”
Revelation 19:16
അവനു മേലങ്കിയിലും തുടയിലും എഴുതപ്പെട്ട ഒരു നാമ മുണ്ട്‌: രാജാക്കന്‍മാരുടെ രാജാവും നാഥന്‍മാരുടെ നാഥനും.
വെളിപാട്‌ 19 : 16

I heard a loud voice from the throne saying, “Behold, God’s dwelling is with the human race. He will dwell with them and they will be his people and God himself will always be with them [as their God].
Revelation 21:3
സിംഹാസ നത്തില്‍നിന്നു വലിയൊരു സ്വരം ഞാന്‍ കേട്ടു: ഇതാ, ദൈവത്തിന്‍െറ കൂടാരം മനുഷ്യരോടുകൂടെ. അവിടുന്ന്‌ അവരോടൊത്തു വസിക്കും. അവര്‍ അവിടുത്തെ ജനമായിരിക്കും. അവിടുന്ന്‌ അവരോടുകൂടെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും.
വെളിപാട്‌ 21 : 3

He will wipe every tear from their eyes, and there shall be no more death or mourning, wailing or pain, [for] the old order has passed away.”
Revelation 21:4
അവിടുന്ന്‌ അവരുടെ മിഴികളില്‍നിന്നു കണ്ണീര്‍ തുടച്ചുനീക്കും. ഇനി മരണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഇനിമേല്‍ ദുഃഖമോ മുറവിളിയോ വേദനയോ ഉണ്ടാവുകയില്ല. പഴയതെല്ലാം കടന്നുപോയി.
വെളിപാട്‌ 21 : 4

He said to me, “They are accomplished. I [am] the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty I will give a gift from the spring of life-giving water.
Revelation 21:6
പിന്നെ അവന്‍ എന്നോടു പറഞ്ഞു: സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഞാന്‍ ആല്‍ഫയും ഒമേഗയുമാണ്‌- ആദിയും അന്തവും. ദാഹിക്കുന്നവനു ജീവജലത്തിന്‍െറ ഉറവയില്‍ നിന്നു സൗജന്യമായി ഞാന്‍ കൊടുക്കും.
വെളിപാട്‌ 21 : 6

The one who spoke to me held a gold measuring rod to measure the city, its gates, and its wall.
Revelation 21:15
എന്നോടു സംസാരിച്ചവന്‍െറ അടുക്കല്‍ നഗരവും അതിന്‍െറ കവാടങ്ങളും മതിലുകളും അളക്കാന്‍, സ്വര്‍ണം കൊണ്ടുള്ള അളവുകോല്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.
വെളിപാട്‌ 21 : 15

I saw no temple in the city, for its temple is the Lord God almighty and the Lamb.
Revelation 21:22
നഗരത്തില്‍ ഞാന്‍ ദേവാലയം കണ്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍, സര്‍വശക്‌തനുംദൈവവുമായ കര്‍ത്താവും കുഞ്ഞാടുമാണ്‌ അതിലെ ദേവാലയം.
വെളിപാട്‌ 21 : 22

The nations will walk by its light, and to it the kings of the earth will bring their treasure.
Revelation 21:24
അതിന്‍െറ ദീപം കുഞ്ഞാടാണ്‌. അതിന്‍െറ പ്രകാശത്തില്‍ ജനതകള്‍ സഞ്ചരിക്കും. ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്‍മാര്‍ തങ്ങളുടെ മഹത്വം അതിലേക്കുകൊണ്ടുവരും.
വെളിപാട്‌ 21 : 24

I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end.”
Revelation 22:13
ഞാന്‍ ആല്‍ഫയും ഒമേഗയുമാണ്‌ – ഒന്നാമനും ഒടുവിലത്തവനും – ആദിയും അന്തവും.
വെളിപാട്‌ 22 : 13Posted by Bilja Sajith at 1:06 PMNo comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Thursday, March 7, 2019

Obey God 2

except that you must hold fast to what you have until I come. “‘“To the victor, who keeps to my ways until the end, I will give authority over the nations.Revelation 2:25‭-‬26

എന്നാല്‍, നിങ്ങള്‍ക്കു ലഭിച്ചതിനെ ഞാന്‍ വരുവോളം മുറുകെപ്പിടിക്കുവിന്‍. വിജയംവരിക്കുന്നവനും അവസാനംവരെ എന്‍െറ പ്രവൃത്തികള്‍ ചെയ്യുന്നവനും ജനപദങ്ങളുടെമേല്‍ ഞാന്‍ അധികാരം നല്‍കും. വെളിപാട്‌ 2 : 25-26

Rejoice in the Lord always. I shall say it again: rejoice! Philippians 4:4 

നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കര്‍ത്താവില്‍ സന്തോഷിക്കുവിന്‍; ഞാന്‍ വീണ്ടും പറയുന്നു, നിങ്ങള്‍ സന്തോഷിക്കുവിന്‍. ഫിലിപ്പി 4 : 4

Be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Your every act should be done with love.

1 Corinthians 16:13‭-‬14

നിങ്ങള്‍ ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിന്‍. വിശ്വാസത്തില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുവിന്‍; പൗരുഷ വും കരുത്തും ഉള്ളവരായിരിക്കുവിന്‍.നിങ്ങളുടെ സകല കാര്യങ്ങളും സ്‌നേഹത്തോടെ നിര്‍വഹിക്കുവിന്‍. 1 കോറിന്തോസ്‌ 16 : 13 ,14

Keep on doing what you have learned and received and heard and seen in me. Then the God of peace will be with you. Philippians 4:9 

എന്നില്‍നിന്നു പഠിച്ചതും സ്വീകരിച്ചതും കേട്ടതും എന്നില്‍ കണ്ടതും നിങ്ങള്‍ ചെയ്യുവിന്‍. അപ്പോള്‍ സമാധാനത്തിന്‍െറ ദൈവം നിങ്ങളു ടെകൂടെയുണ്ടായിരിക്കും. ഫിലിപ്പി 4 : 9

Have no anxiety at all, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, make your requests known to God.  Then the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus.

Philippians 4:6‭-‬7 

ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആകുലരാകേണ്ടാ. പ്രാര്‍ഥനയിലൂടെയും അപേക്‌ഷയിലൂടെയും കൃതജ്‌ഞ താസ്‌തോത്രങ്ങളോടെ നിങ്ങളുടെയാചന കള്‍ ദൈവസന്നിധിയില്‍ അര്‍പ്പിക്കുവിന്‍.
അപ്പോള്‍, നമ്മുടെ എല്ലാ ധാരണയെയും അതിലംഘിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്‍െറ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും യേശുക്രിസ്‌തുവില്‍ കാത്തുകൊള്ളും. ഫിലിപ്പി 4:6-7

If anyone says, “I love God,” but hates his brother, he is a liar; for whoever does not love a brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen.

1 John 4:20

ഞാന്‍ ദൈവത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു എന്ന്‌ ആരെങ്കിലും പറയുകയും സ്വന്തം സഹോദരനെ ദ്വേഷിക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍, അവന്‍ കള്ളം പറയുന്നു. കാരണം, കാണപ്പെടുന്ന സഹോദരനെ സ്‌നേഹിക്കാത്തവനു കാണപ്പെടാത്ത ദൈവത്തെ സ്‌നേഹിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല.

1 യോഹന്നാന്‍ 4 : 20

Deep waters cannot quench love, nor rivers sweep it away. Were one to offer all the wealth of his house for love, he would be utterly despised.

Song of Songs 8:7 

ജലസഞ്ചയങ്ങള്‍ക്കു പ്രമാഗ്‌നിയെകെടുത്താനാവില്ല; പ്രവാഹങ്ങള്‍ക്ക്‌ അതിനെ ആഴ്‌ത്താന്‍കഴിയുകയുമില്ല. പ്രമം വിലയ്‌ക്കു വാങ്ങാന്‍സര്‍വസമ്പത്തും കൊടുത്താലും അത്‌ അപഹാസ്യമാവുകയേയുള്ളു.

ഉത്തമഗീതം 8 : 7

But I say to you, love your enemies, and pray for those who persecute you,

that you may be children of your heavenly Father, for he makes his sun rise on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust.

Matthew 5:44-45

എന്നാല്‍, ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ശത്രുക്കളെ സ്‌നേഹിക്കുവിന്‍; നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കുവിന്‍.

അങ്ങനെ, നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ സ്വര്‍ഗസ്‌ഥനായ പിതാവിന്‍െറ മക്കളായിത്തീരും. അവിടുന്ന്‌ ശിഷ്‌ടരുടെയുംദുഷ്‌ടരുടെയും മേല്‍ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും നീതിമാന്‍മാരുടെയും, നീതിരഹിതരുടെയും മേല്‍ മഴ പെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മത്തായി 5 : 44-45

For the first step toward Wisdom is an earnest desire for discipline;

Wisdom 6:17 

“Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me;

ശിക്‌ഷണത്തോടുള്ള ആത്‌മാര്‍ത്‌ഥമായ അഭിലാഷമാണ്‌ ജ്‌ഞാനത്തിന്‍െറ ആരംഭം. ശിക്‌ഷണത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവന്‍ ജ്‌ഞാനത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു.

ജ്‌ഞാനം 6 : 17

Matthew 10:37 

എന്നെക്കാളധികം പിതാവിനെയോ മാതാവിനെയോ സ്‌നേഹിക്കുന്നവന്‍ എനിക്കു യോഗ്യനല്ല; എന്നെക്കാളധികം പുത്രനെയോ പുത്രിയെയോ സ്‌നേഹിക്കുന്നവനും എനിക്കു യോഗ്യനല്ല.

മത്തായി 10 : 37

In this way we know that we love the children of God when we love God and obey his commandments.

1 John 5:2 

നമ്മള്‍ ദൈവത്തെ സ്‌നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ കല്‍പനകള്‍ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ ദൈവത്തിന്‍െറ മക്കളെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു എന്നു നാമറിയുന്നു.

1 യോഹന്നാന്‍ 5 : 2

Above all, let your love for one another be intense, because love covers a multitude of sins.

1 Peter 4:8 

സര്‍വോപരി നിങ്ങള്‍ക്ക്‌, ഗാഢമായ പരസ്‌പരസ്‌നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ; കാരണം, സ്‌നേഹം നിരവധി പാപങ്ങളെ മറയ്‌ക്കുന്നു.

1 പത്രോസ് 4 : 8

For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, virtue with knowledge,  knowledge with self-control, self-control with endurance, endurance with devotion, devotion with mutual affection, mutual affection with love.

2 Peter 1:5‭-‬7

ഇക്കാരണത്താല്‍ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ സുകൃതംകൊണ്ടും,

സുകൃത ത്തെ ജ്‌ഞാനംകൊണ്ടും,

ജ്‌ഞാനത്തെ ആത്‌മസംയമനംകൊണ്ടും, ആത്‌മസംയമനത്തെ ക്‌ഷമകൊണ്ടും, ക്‌ഷമയെ ഭക്‌തികൊണ്ടും, ഭക്‌തിയെ സഹോദരസ്‌നേഹം കൊണ്ടും, സഹോദരസ്‌നേഹത്തെ ഉപവികൊണ്ടും സമ്പൂര്‍ണമാക്കാന്‍ നന്നായി ഉത്‌സാഹിക്കുവിന്‍.

2 പത്രോസ് 1 : 5-7

 Owe nothing to anyone, except to love one another; for the one who loves another has fulfilled the law.
Romans 13:8

പരസ്‌പരം സ്‌നേഹിക്കുകയെന്നതൊഴികെ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ആരോടും ഒരു കടപ്പാടുമുണ്ടാകരുത്‌. എന്തെന്നാല്‍, അയല്‍ക്കാരനെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവന്‍ നിയമം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

റോമാ 13 : 8

So I tell you, her many sins have been forgiven; hence, she has shown great love. But the one to whom little is forgiven, loves little.”

Luke 7:47

അതിനാല്‍, ഞാന്‍ നിന്നോടു പറയുന്നു, ഇവളുടെ നിരവധിയായ പാപങ്ങള്‍ ക്‌ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല്‍, ഇവള്‍ അധികം സ്‌നേഹിച്ചു. ആരോട്‌ അല്‍പം ക്‌ഷമിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവന്‍ അല്‍പം സ്‌നേഹിക്കുന്നു.

ലൂക്കാ 7 : 47

Love does no evil to the neighbor; hence, love is the fulfillment of the law.Romans 13:10 

സ്‌നേഹം അയല്‍ക്കാരന്‌ ഒരു ദ്രാഹവും ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു നിയമത്തിന്‍െറ പൂര്‍ത്തീകരണം സ്‌നേഹമാണ്‌.

റോമാ 13 : 10

ഓരോരുത്തനും മേലധികാരികള്‍ക്കു വിധേയനായിരിക്കട്ടെ. എന്തെന്നാല്‍, ദൈവത്തില്‍ നിന്നല്ലാതെ അധികാരമില്ല. നിലവിലിരിക്കുന്ന അധികാരങ്ങള്‍ ദൈവത്താല്‍ സ്‌ഥാപിതമാണ്‌.

റോമാ 13 : 1

Let every person be subordinate to the higher authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been established by God.

Romans 13:1 

ഓരോരുത്തനും മേലധികാരികള്‍ക്കു വിധേയനായിരിക്കട്ടെ. എന്തെന്നാല്‍, ദൈവത്തില്‍ നിന്നല്ലാതെ അധികാരമില്ല. നിലവിലിരിക്കുന്ന അധികാരങ്ങള്‍ ദൈവത്താല്‍ സ്‌ഥാപിതമാണ്‌.

റോമാ 13 : 1

Therefore, whoever resists authority opposes what God has appointed, and those who oppose it will bring judgment upon themselves.

Romans 13:2

തന്നിമിത്തം, അധികാരത്തെ ധിക്കരിക്കുന്നവന്‍ ദൈവിക സംവിധാനത്തെയാണ്‌ ധിക്കരിക്കുന്നത്‌. ധിക്കരിക്കുന്നവന്‍ തങ്ങള്‍ക്കുതന്നെ ശിക്‌ഷാവിധി വരുത്തിവയ്‌ക്കും.

റോമാ 13 : 2

For rulers are not a cause of fear to good conduct, but to evil. Do you wish to have no fear of authority? Then do what is good and you will receive approval from it,

Romans 13:3

സത്‌പ്രവൃത്തികള്‍ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കല്ല, ദുഷ്‌പ്രവൃത്തികള്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കാണ്‌ അധികാരികള്‍ ഭീഷണിയായിരിക്കുന്നത്‌. നിനക്ക്‌ അധികാരിയെ ഭയപ്പെടാതെ കഴിയണമെന്നുണ്ടോ? എങ്കില്‍ നന്‍മ ചെയ്യുക; നിനക്ക്‌ അവനില്‍നിന്നു ബഹുമതിയുണ്ടാകും.

റോമാ 13 : 3

I give you a new commandment: love one another. As I have loved you, so you also should love one another.

John 13:34 

ഞാന്‍ പുതിയൊരു കല്‍പന നിങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കുന്നു.

യോഹന്നാന്‍ 13 : 34

Pay to all their dues, taxes to whom taxes are due, toll to whom toll is due, respect to whom respect is due, honor to whom honor is due.

Romans 13:7 

ഓരോരുത്തര്‍ക്കും അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു കൊടുക്കുവിന്‍. നികുതി അവകാശപ്പെട്ടവനു നികുതി; ചുങ്കം അവകാശപ്പെട്ടവനു ചുങ്കം; ആദരം അര്‍ഹിക്കുന്നവന്‌ ആദരം; ബഹുമാനം നല്‍കേണ്ടവനു ബഹുമാനം.

റോമാ 13 : 7

If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father’s commandments and remain in his love.

John 15:10

ഞാന്‍ എന്‍െറ പിതാവിന്‍െറ കല്‍പനകള്‍ പാലിച്ച്‌ അവിടുത്തെ സ്‌നേഹത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതുപോലെ, നിങ്ങള്‍ എന്‍െറ കല്‍പന കള്‍ പാലിച്ചാല്‍ എന്‍െറ സ്‌നേഹത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കും.

യോഹന്നാന്‍ 15 : 10

And do not grieve the holy Spirit of God, with which you were sealed for the day of redemption.

Ephesians 4:30 

രക്‌ഷയുടെ ദിനത്തിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെ മുദ്രിതരാക്കിയ ദൈവത്തിന്‍െറ പരിശുദ്‌ധാത്‌മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കരുത്‌.

എഫേസോസ്‌ 4 : 30

All bitterness, fury, anger, shouting, and reviling must be removed from you, along with all malice.

Ephesians 4:31 

സക ല വിദ്വേഷവും ക്‌ഷോഭവും ക്രോധവും അട്ട ഹാസവും ദൂഷണവും എല്ലാ തിന്‍മകളോടുംകൂടെ നിങ്ങള്‍ ഉപേക്‌ഷിക്കുവിന്‍.

എഫേസോസ്‌ 4 : 31

[And] be kind to one another, compassionate, forgiving one another as God has forgiven you in Christ.

Ephesians 4:32 

 ദൈവം ക്രിസ്‌തുവഴി നിങ്ങളോടു ക്‌ഷമിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്‌പരം ക്‌ഷമിച്ചും കരുണകാണിച്ചും ഹൃദയാര്‍ദ്രതയോടെ പെരുമാ റുവിന്‍.

എഫേസോസ്‌ 4 : 32

Therefore, gird up the loins of your mind, live soberly, and set your hopes completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ.

1 Peter 1:13

ആകയാല്‍, നിങ്ങള്‍ മാനസികമായി ഒരുങ്ങി സമചിത്തതയുള്ളവരായിരിക്കുവിന്‍. യേശുക്രിസ്‌തുവിന്‍െറ പ്രത്യാഗമനത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന കൃപയില്‍ പ്രത്യാശയര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവിന്‍.

1 പത്രോസ് 1 : 13

Like obedient children, do not act in compliance with the desires of your former ignorance

1 Peter 1:14 

മുന്‍കാലത്തു നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായിരുന്ന അജ്‌ഞതയുടെ വ്യാമോഹങ്ങള്‍ക്ക്‌, അനുസരണയുള്ള മക്കളെന്നനിലയില്‍, നിങ്ങള്‍ വിധേയരാകാതിരിക്കുവിന്‍.

1 പത്രോസ് 1 : 14

but, as he who called you is holy, be holy yourselves in every aspect of your conduct,

1 Peter 1:15

മറിച്ച്‌, നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്‍ പരിശുദ്‌ധനായിരിക്കുന്നതുപോലെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും നിങ്ങളും പരിശുദ്‌ധരായിരിക്കുവിന്‍.

1 പത്രോസ് 1 : 15

No one has ever seen God. Yet, if we love one another, God remains in us, and his love is brought to perfection in us.

1 John 4:12 

ദൈവത്തെ ഒരുവനും ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല; എന്നാല്‍, നാം പരസ്‌പരം സ്‌നേഹിച്ചാല്‍ ദൈവം നമ്മില്‍ വസിക്കും. അവിടുത്തെ സ്‌നേഹം നമ്മില്‍ പൂര്‍ണമാവുകയും ചെയ്യും.

1 യോഹന്നാന്‍ 4 : 12

that you should put away the old self of your former way of life, corrupted through deceitful desires,  and be renewed in the spirit of your minds,  and put on the new self, created in God’s way in righteousness and holiness of truth.

Ephesians 4:22‭-‬24

നിങ്ങളുടെ പഴയ ജീവിതരീതിയില്‍നിന്നു രൂപംകൊണ്ട വഞ്ചനനിറഞ്ഞആസക്‌തികളാല്‍ കലുഷിതനായ പഴയ മനുഷ്യനെ ദൂരെയെറിയുവിന്‍.

നിങ്ങള്‍ മനസ്‌സിന്‍െറ ചൈതന്യത്തില്‍ നവീകരിക്കപ്പെടട്ടെ.

യഥാര്‍ഥമായ വിശുദ്‌ധിയിലും നീതിയിലും ദൈവത്തിന്‍െറ സാ ദൃശ്യത്തില്‍ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ട പുതിയ മനുഷ്യനെ നിങ്ങള്‍ ധരിക്കുവിന്‍.

എഫേസോസ്‌ 4 : 22-24

that you should put away the old self of your former way of life, corrupted through deceitful desires,

Ephesians 4:22‭

നിങ്ങളുടെ പഴയ ജീവിതരീതിയില്‍നിന്നു രൂപംകൊണ്ട വഞ്ചനനിറഞ്ഞആസക്‌തികളാല്‍ കലുഷിതനായ പഴയ മനുഷ്യനെ ദൂരെയെറിയുവിന്‍.

എഫേസോസ്‌ 4 : 22

 and be renewed in the spirit of your minds,  

Ephesians 4:23

നിങ്ങള്‍ മനസ്‌സിന്‍െറ ചൈതന്യത്തില്‍ നവീകരിക്കപ്പെടട്ടെ.

എഫേസോസ്‌ 4 : 23

and put on the new self, created in God’s way in righteousness and holiness of truth.

Ephesians 4:24

യഥാര്‍ഥമായ വിശുദ്‌ധിയിലും നീതിയിലും ദൈവത്തിന്‍െറ സാ ദൃശ്യത്തില്‍ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ട പുതിയ മനുഷ്യനെ നിങ്ങള്‍ ധരിക്കുവിന്‍.

എഫേസോസ്‌ 4 : 24

but, as he who called you is holy, be holy yourselves in every aspect of your conduct,  for it is written, “Be holy because I [am] holy.”

1 Peter 1:15‭-‬16

മറിച്ച്‌, നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്‍ പരിശുദ്‌ധനായിരിക്കുന്നതുപോലെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും നിങ്ങളും പരിശുദ്‌ധരായിരിക്കുവിന്‍.

ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: ഞാന്‍ പരിശുദ്‌ധനായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്‌ നിങ്ങളും പരിശുദ്‌ധരായിരിക്കുവിന്‍.

1 പത്രോസ് 1 : 15-16

Since you have purified yourselves by obedience to the truth for sincere mutual love, love one another intensely from a [pure] heart.

1 Peter 1:22 

സത്യത്തോടുള്ള വിധേയത്വംവഴി നിഷ്‌കപടമായ സഹോദരസ്‌നേഹത്തിനായി നിങ്ങളുടെ ആത്‌മാവ്‌ പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ ഹൃദയപൂര്‍വകമായും ഗാഢമായും പരസ്‌പരം സ്‌നേഹിക്കുവിന്‍.

1 പത്രോസ് 1 : 22

And do this because you know the time; it is the hour now for you to awake from sleep. For our salvation is nearer now than when we first believed;

Romans 13:11 

ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്‌ കാലത്തിന്‍െറ പ്രത്യേകത അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുവേണം. നിദ്രവിട്ട്‌ ഉണരേണ്ട മണിക്കൂറാണല്ലോ ഇത്‌. എന്തെന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ രക്‌ഷ നമ്മള്‍ ആരും പ്രതീക്‌ഷിച്ചിരുന്നതിനെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ അ ടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു.

റോമാ 13 : 11

the night is advanced, the day is at hand. Let us then throw off the works of darkness [and] put on the armor of light;

Romans 13:12

രാത്രി കഴിയാറായി; പകല്‍ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാല്‍, നമുക്ക്‌ അന്‌ധകാരത്തിന്‍െറ പ്രവൃത്തികള്‍ പരിത്യജിച്ച്‌ പ്രകാശത്തിന്‍െറ ആയുധങ്ങള്‍ ധരിക്കാം.

റോമാ 13 : 12

let us conduct ourselves properly as in the day, not in orgies and drunkenness, not in promiscuity and licentiousness, not in rivalry and jealousy.

Romans 13:13

പകലിനു യോജിച്ചവിധം നമുക്കു പെരുമാറാം. സുഖലോലുപതയിലോ മദ്യലഹരിയിലോ അവിഹിതവേഴ്‌ചകളിലോ വിഷയാസക്‌തിയിലോകലഹങ്ങളിലോ അ സൂയയിലോ വ്യാപരിക്കരുത്‌.

റോമാ 13 : 13

But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the desires of the flesh.

Romans 13:14 

പ്രത്യുത, കര്‍ത്താവായ യേശുക്രിസ്‌തുവിനെ ധരിക്കുവിന്‍. ദുര്‍മോഹങ്ങളിലേക്കു നയിക്കത്തക്കവിധം ശരീരത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കുവിന്‍.

റോമാ 13 : 14

For freedom Christ set us free; so stand firm and do not submit again to the yoke of slavery.

Galatians 5:1 

സ്വാതന്ത്യ്രത്തിലേക്കു ക്രിസ്‌തു നമ്മെമോചിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട്‌ നിങ്ങള്‍ സ്‌ഥിരതയോടെ നില്‍ക്കുവിന്‍. അടിമത്തത്തിന്‍െറ നുകത്തിന്‌ ഇനിയും നിങ്ങള്‍ വിധേയരാകരുത്‌.

ഗലാത്തിയാ 5 : 1

For through the Spirit, by faith, we await the hope of righteousness.

Galatians 5:5

ഞങ്ങളാകട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ വിശ്വാസംവഴി നീതി ലഭിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു.

ഗലാത്തിയാ 5 : 5

For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love.

Galatians 5:6 

എന്തെന്നാല്‍, യേശുക്രിസ്‌തുവില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ക്കു പരിച്‌ഛേദനമോ അപരിച്‌ഛേദനമോ കാര്യമല്ല. സ്‌നേഹത്തിലൂടെ പ്രവര്‍ത്തനനിരതമായ വിശ്വാസമാണ്‌ സുപ്രധാനം.

ഗലാത്തിയാ 5 : 6

For you were called for freedom, brothers. But do not use this freedom as an opportunity for the flesh; rather, serve one another through love.

Galatians 5:13 

സഹോദരരേ, സ്വാതന്ത്യ്രത്തിലേക്കാണ്‌ നിങ്ങള്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌; ഭൗതികസുഖത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്യ്രമായി അതിനെ ഗണിക്കരുതെന്നുമാത്രം. പ്രത്യുത, സ്‌നേഹത്തോടുകൂടെ ദാസരെപ്പോലെ പരസ്‌പരം സേവിക്കുവിന്‍.

ഗലാത്തിയാ 5 : 13

For the whole law is fulfilled in one statement, namely, “You shall love your neighbor as yourself.”

Galatians 5:14

എന്തെന്നാല്‍, നിന്നെപ്പോലെ നിന്‍െറ അയല്‍ക്കാരനെയും സ്‌നേഹിക്കുക എന്ന ഒരേയൊരു കല്‍പനയില്‍ നിയമം മുഴുവനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഗലാത്തിയാ 5 : 14

But if you go on biting and devouring one another, beware that you are not consumed by one another.

Galatians 5:15 

എന്നാല്‍, നിങ്ങള്‍ അന്യോന്യം കടിച്ചുകീറുകയും വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്‌ത്‌ പരസ്‌പരം നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്‌ധിച്ചുകൊള്ളുവിന്‍.

ഗലാത്തിയാ 5 : 15

I say, then: live by the Spirit and you will certainly not gratify the desire of the flesh.

Galatians 5:16 

നിങ്ങളോടു ഞാന്‍ പറയുന്നു, ആത്‌മാവിന്‍െറ പ്രരണയനുസരിച്ചു വ്യാപരിക്കുവിന്‍. ജഡമോഹങ്ങളെ ഒരിക്കലും തൃപ്‌തിപ്പെടുത്തരുത്‌.

ഗലാത്തിയാ 5 : 16

In contrast, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness,  gentleness, self-control. Against such there is no law.

Galatians 5:22‭-‬23 

എന്നാല്‍, ആത്‌മാവിന്‍െറ ഫലങ്ങള്‍ സ്‌നേഹം, ആനന്‌ദം, സമാധാനം, ക്‌ഷമ, ദയ, നന്‍മ, വിശ്വസ്‌തത,

സൗമ്യത, ആത്‌മസംയമനം ഇവയാണ്‌. ഇവയ്‌ക്കെതിരായി ഒരു നിയമവുമില്ല.

ഗലാത്തിയാ 5 : 22-23

Now those who belong to Christ [Jesus] have crucified their flesh with its passions and desires.

Galatians 5:24

യേശുക്രിസ്‌തുവിനുള്ളവര്‍ തങ്ങളുടെ ജഡത്തെ അതിന്‍െറ വികാരങ്ങളോടും മോഹങ്ങളോടുംകൂടെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഗലാത്തിയാ 5 : 24

Let us not be conceited, provoking one another, envious of one another.

Galatians 5:26 

നാം പരസ്‌പരം പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നവരും അസൂയപ്പെടുന്നവരും വ്യര്‍ഥാഭിമാനികളും ആകാതിരിക്കട്ടെ!

ഗലാത്തിയാ 5 : 26

And over all these put on love, that is, the bond of perfection.

Colossians 3:14 

സര്‍വ്വോപരി, എല്ലാറ്റിനെയും കൂട്ടിയിണക്കി പരിപൂര്‍ണമായ ഐക്യത്തില്‍ ബന്‌ധിക്കുന്ന സ്‌നേഹം പരിശീലിക്കുവിന്‍.

കൊളോസോസ്‌ 3 : 14

Therefore, putting away falsehood, speak the truth, each one to his neighbor, for we are members one of another.

Ephesians 4:25 

അതിനാല്‍, വ്യാജം വെടിഞ്ഞ്‌ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ അയല്‍ക്കാരോടു സത്യം സംസാരിക്കണം. കാരണം, നാം ഒരേ ശരീരത്തിന്‍െറ അവയവങ്ങളാണ്‌.എഫേസോസ്‌ 4 : 25

Be angry but do not sin; do not let the sun set on your anger,

and do not leave room for the devil.

Ephesians 4:26-27.

കോപിക്കാം; എന്നാല്‍, പാപം ചെയ്യരുത്‌. നിങ്ങളുടെ കോപം സൂര്യന്‍ അസ്‌തമിക്കുന്നതുവരെ നീണ്ടുപോകാതിരിക്കട്ടെ.

സാത്താന്‌ നിങ്ങള്‍ അവസരം കൊടുക്കരുത്‌.

എഫേസോസ്‌ 4 : 26-27

No foul language should come out of your mouths, but only such as is good for needed edification, that it may impart grace to those who hear.

Ephesians 4:29

നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങളില്‍നിന്ന്‌ തിന്‍മയുടെ വാക്കുകള്‍ പുറപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ. കേള്‍വിക്കാര്‍ക്ക്‌ ആത്‌മീയചൈതന്യം പ്രദാനംചെയ്യുന്നതിനായി, അവരുടെ ഉന്നതിക്കുതകുംവിധം നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ സന്‌ദര്‍ഭമനുസരിച്ചു സംസാരിക്കുവിന്‍.

എഫേസോസ്‌ 4 : 29Posted by Bilja Sajith at 12:59 PMNo comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Wednesday, March 6, 2019

Obey God 3

Th,erefor,e, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do so will be called least in the kingdom of heaven. But whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest in the kingdom of heaven.Matthew 5:19 

ഈ പ്രമാണങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും നിസ്‌സാരമായ ഒന്ന്‌ ലംഘിക്കുകയോ ലംഘിക്കാന്‍മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവന്‍ സ്വര്‍ഗരാജ്യത്തില്‍ ചെറിയവനെന്നു വിളിക്കപ്പെടും. എന്നാല്‍, അത്‌ അനുസരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്‍ സ്വര്‍ഗരാജ്യത്തില്‍ വലിയവനെന്നു വിളിക്കപ്പെടും.

മത്തായി 5 : 19
I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter into the kingdom of heaven.Matthew 5:20നിങ്ങളുടെ നീതി നിയമജ്‌ഞരുടെയും ഫരിസേയരുടെയും നീതിയെ അതിശയിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ സ്വര്‍ഗരാജ്യത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുകയില്ലെന്നു ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.മത്തായി 5 : 20 But I say to you, whoever is angry with his brother will be liable to judgment, and whoever says to his brother, ‘Raqa,’ will be answerable to the Sanhedrin, and whoever says, ‘You fool,’ will be liable to fiery Gehenna.Matthew 5:22 എന്നാല്‍, ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: സഹോദരനോടു കോപിക്കുന്നവന്‍ന്യായവിധിക്ക്‌ അര്‍ഹനാകും. സഹോദരനെ ഭോഷാ എന്നു വിളിക്കുന്നവന്‍ന്യായാധിപസംഘത്തിന്‍െറ മുമ്പില്‍ നില്‍ക്കേണ്ടിവരും; വിഡ്‌ഢി എന്നു വിളിക്കുന്നവനാകട്ടെ നരകാഗ്‌നിക്ക്‌ ഇരയായിത്തീരും.മത്തായി 5 : 22
Therefore, if you bring your gift to the altar, and there recall that your brother has anything against you,  leave your gift there at the altar, go first and be reconciled with your brother, and then come and offer your gift.Matthew 5:23‭-‬24നീ ബലിപീഠത്തില്‍ കാഴ്‌ചയര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍, നിന്‍െറ സഹോദരന്‌ നിന്നോട്‌ എന്തെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടെന്ന്‌ അവിടെവച്ച്‌ ഓര്‍ത്താല്‍,കാഴ്‌ചവസ്‌തു അവിടെ ബലിപീഠത്തിനു മുമ്പില്‍ വച്ചിട്ട്‌ പോയി സഹോദരനോടു രമ്യതപ്പെടുക; പിന്നെ വന്നു കാഴ്‌ചയര്‍പ്പിക്കുക.മത്തായി 5 : 23-24

Settle with your opponent quickly while on the way to court with him. Otherwise your opponent will hand you over to the judge, and the judge will hand you over to the guard, and you will be thrown into prison.Matthew 5:25നീ പ്രതിയോഗിയോടു വഴിക്കുവച്ചുതന്നെവേഗം രമ്യതപ്പെട്ടുകൊള്‍ക. അല്ലെങ്കില്‍ പ്രതിയോഗി നിന്നെന്യായാധിപനുംന്യായാധിപന്‍ സേവകനും ഏല്‍പിച്ചുകൊടുക്കും. അങ്ങനെ, നീ കാരാഗൃഹത്തില്‍ അടയ്‌ക്കപ്പെടും.മത്തായി 5 : 25

But I say to you, everyone who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart.Matthew 5:28 എന്നാല്‍, ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ആസക്‌തിയോടെ സ്‌ത്രീയെ നോക്കുന്നവന്‍ ഹൃദയത്തില്‍ അവളുമായി വ്യഭിചാരം ചെയ്‌തുകഴിഞ്ഞു.മത്തായി 5 : 28
If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to lose one of your members than to have your whole body thrown into Gehenna.Matthew 5:29വലത്തുകണ്ണ്‌ നിനക്കു പാപഹേതുവാകുന്നെങ്കില്‍ അതു ചൂഴ്‌ന്നെടുത്ത്‌ എറിഞ്ഞുകളയുക; ശരീരമാകെ നരകത്തിലേക്ക്‌ എറിയപ്പെടുന്നതിനെക്കാള്‍ നല്ലത്‌, അവയവങ്ങളിലൊന്നു നഷ്‌ടപ്പെടുകയാണ്‌.മത്തായി 5 : 29
And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one of your members than to have your whole body go into Gehenna.Matthew 5:30 വലത്തുകരം നിനക്കു പാപഹേതുവാകുന്നെങ്കില്‍, അതു വെട്ടി ദൂരെയെറിയുക. ശരീരമാകെ നരകത്തില്‍ പതിക്കുന്നതിനെക്കാള്‍ നല്ലത്‌, അവയവങ്ങളിലൊന്നു നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതാണ്‌.മത്തായി 5 : 30

But I say to you, whoever divorces his wife (unless the marriage is unlawful) causes her to commit adultery, and whoever marries a divorced woman commits adultery.Matthew 5:32 എന്നാല്‍, ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: പരസംഗം നിമിത്തമല്ലാതെ ഭാര്യയെ ഉപേക്‌ഷിക്കുന്നവന്‍ അവളെ വ്യഭിചാരിണിയാക്കുന്നു. ഉപേക്‌ഷിക്കപ്പെട്ടവളെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നവനും വ്യഭിചാരംചെയ്യുന്നു.മത്തായി 5 : 32
But I say to you, do not swear at all; not by heaven, for it is God’s throne; nor by the earth, for it is his footstool; nor by Jerusalem, for it is the city of the great King.Matthew 5:34‭-‬35എന്നാല്‍, ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ആണയിടുകയേ അരുത്‌. സ്വര്‍ഗത്തെക്കൊണ്ട്‌ ആണയിടരുത്‌; അതു ദൈവത്തിന്‍െറ സിംഹാസനമാണ്‌.ഭൂമിയെക്കൊണ്ടും അരുത്‌; അത്‌ അവിടുത്തെ പാദപീഠമാണ്‌. ജറുസലെമിനെക്കൊണ്ടും അരുത്‌; അതു മഹാരാജാവിന്‍െറ നഗരമാണ്‌.മത്തായി 5 : 34-35
Do not swear by your head, for you cannot make a single hair white or black.Matthew 5:36നിന്‍െറ ശിരസ്‌സിനെക്കൊണ്ടും ആണയിടരുത്‌; അതിലെ ഒരു മുടിയിഴ വെളുപ്പിക്കാനോ കറുപ്പിക്കാനോ നിനക്കു സാധിക്കുകയില്ല.മത്തായി 5 : 36
Let your ‘Yes’ mean ‘Yes,’ and your ‘No’ mean ‘No.’ Anything more is from the evil one.Matthew 5:37 നിങ്ങളുടെ വാക്ക്‌ അതേ, അതേ എന്നോ അല്ല, അല്ല എന്നോ ആയിരിക്കട്ടെ. ഇതിനപ്പുറമുള്ളതു ദുഷ്‌ടനില്‍നിന്നു വരുന്നു.
മത്തായി 5 : 37
But I say to you, offer no resistance to one who is evil. When someone strikes you on (your) right cheek, turn the other one to him as well.Matthew 5:39എന്നാല്‍, ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ദുഷ്‌ടനെ എതിര്‍ക്കരുത്‌. വലത്തുകരണത്തടിക്കുന്നവന്‌ മറ്റേകരണം കൂടി കാണിച്ചുകൊടുക്കുക.മത്തായി 5 : 39
If anyone wants to go to law with you over your tunic, hand him your cloak as well.Matthew 5:40നിന്നോടു വ്യവഹരിച്ച്‌ നിന്‍െറ ഉടുപ്പു കരസ്‌ഥമാക്കാനുദ്യമിക്കുന്നവന്‌ മേലങ്കികൂടി കൊടുക്കുക.മത്തായി 5 : 40

Should anyone press you into service for one mile, go with him for two miles.Matthew 5:41ഒരുമൈല്‍ ദൂരംപോകാന്‍ നിന്നെ നിര്‍ബന്‌ധിക്കുന്നവനോടുകൂടെ രണ്ടു മൈല്‍ ദൂരം പോകുക.മത്തായി 5 : 41
Give to the one who asks of you, and do not turn your back on one who wants to borrow.Matthew 5:42 ചോദിക്കുന്നവനു കൊടുക്കുക. വായ്‌പ വാങ്ങാന്‍ ഇച്‌ഛിക്കുന്നവനില്‍ നിന്ന്‌ ഒഴിഞ്ഞുമാറരുത്‌.മത്തായി 5 : 42
But I say to you, love your enemies, and pray for those who persecute you,Matthew 5:44 എന്നാല്‍, ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ശത്രുക്കളെ സ്‌നേഹിക്കുവിന്‍; നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കുവിന്‍.മത്തായി 5 : 44
So be perfect, just as your heavenly Father is perfect.Matthew 5:48അതുകൊണ്ട്‌, നിങ്ങളുടെ സ്വര്‍ഗസ്‌ഥനായ പിതാവ്‌ പരിപൂര്‍ണനായിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും പരിപൂര്‍ണരായിരിക്കുവിന്‍.മത്തായി 5 : 48

ut be careful lest your heart be so lured away that you serve other gods and bow down to them.  For then the anger of the Lord will flare up against you and he will close up the heavens, so that no rain will fall, and the soil will not yield its crops, and you will soon perish from the good land the Lord is giving you.

Deuteronomy 11:16‭-‬17

വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു വഴിതെറ്റി അന്യദേവന്‍മാരെ സേവിക്കുകയും അവരുടെ മുന്‍പില്‍ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കാന്‍ സൂക്‌ഷിച്ചുകൊള്ളുവിന്‍.

അല്ലെങ്കില്‍, കര്‍ത്താവിന്‍െറ കോപം നിങ്ങള്‍ക്കെ തിരായി ജ്വലിക്കും. മഴയുണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ അവിടുന്ന്‌ ആകാശം അടച്ചു കളയും; ഭൂമി വിളവു നല്‍കുകയില്ല; അങ്ങനെ കര്‍ത്താവു നല്‍കുന്ന വിശിഷ്‌ട ദേശത്തുനിന്നു നിങ്ങള്‍ വളരെ വേഗം അറ്റുപോകും.

നിയമാവര്‍ത്തനം 11 : 16-17

See, I am teaching you the statutes and ordinances as the Lord , my God, has commanded me, that you may observe them in the land you are entering to possess.

Deuteronomy 4:5 

ഇതാ, നിങ്ങള്‍ കൈവശമാക്കാന്‍ പോകുന്ന രാജ്യത്ത്‌ നിങ്ങളനുഷ്‌ഠിക്കേണ്ട തിന്‌ എന്‍െറ ദൈവമായ കര്‍ത്താവ്‌ എന്നോടു കല്‍പിച്ചപ്രകാരം അവിടുത്തെ ചട്ടങ്ങളും കല്‍പനകളും നിങ്ങളെ ഞാന്‍ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

നിയമാവര്‍ത്തനം 4 : 5

He proclaimed to you his covenant, which he commanded you to keep: the ten words, which he wrote on two stone tablets.

Deuteronomy 4:13

തന്‍െറ ഉടമ്പടി അവിടുന്നു നിങ്ങളോട്‌ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിങ്ങളോട്‌ അനുഷ്‌ഠിക്കാന്‍ അവിടുന്ന്‌ ആജ്‌ഞാപിച്ച പത്തു കല്‍പനകളാണവ. രണ്ടു കല്‍പലകകളില്‍ അവിടുന്നു അവ എഴുതി.

നിയമാവര്‍ത്തനം 4 : 13

Because you saw no form at all on the day the Lord spoke to you at Horeb from the midst of the fire, be strictly on your guard not to act corruptly by fashioning an idol for yourselves to represent any figure, whether it be the form of a man or of a woman,  the form of any animal on the earth, the form of any bird that flies in the sky, the form of anything that crawls on the ground, or the form of any fish in the waters under the earth.

Deuteronomy 4:15‭-‬18

അതിനാല്‍, നിങ്ങള്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്‌ധിക്കുവിന്‍. ഹോറെബില്‍വച്ച്‌ അഗ്‌നിയുടെ മധ്യത്തില്‍നിന്നു കര്‍ത്താവു നിങ്ങളോടു സംസാരി  ച്ചദിവസം നിങ്ങള്‍ ഒരു രൂപവും കണ്ടില്ല.

അതിനാല്‍, എന്തിന്‍െറ യെങ്കിലും സാദൃശ്യത്തില്‍, പുരുഷന്‍െറ യോ സ്‌ത്രീയുടെയോ

ഭൂമിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തിന്‍െറ യോ ആകാശത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പറവയുടെയോ

നിലത്തിഴയുന്ന ഏതെങ്കിലും ജന്തുവിന്‍െറ യോ ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലത്തില്‍ വസിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മത്‌സ്യത്തിന്‍െറ യോ സാദൃശ്യത്തില്‍ വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കി നിങ്ങളെത്തന്നെ അശുദ്‌ധരാക്കാതിരിക്കാന്‍ സൂക്‌ഷിച്ചു കൊള്ളുവിന്‍.

നിയമാവര്‍ത്തനം 4 : 15-18

Be careful, therefore, lest you forget the covenant which the Lord , your God, has made with you, and fashion for yourselves against his command an idol in any form whatsoever.  For the Lord , your God, is a consuming fire, a jealous God.

Deuteronomy 4:23‭-‬24

നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവു നിങ്ങളുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടി മറക്കാതിരിക്കാനും അവിടുന്നു വിലക്കിയിട്ടുള്ളതുപോലെ എന്തിന്‍െറ യെങ്കിലും സാദൃശ്യത്തില്‍ വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്‌ധിക്കുവിന്‍.എന്തെന്നാല്‍, നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവ്‌ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്‌നിയാണ്‌; അസഹിഷ്‌ണുവായ ദൈവമാണ്‌.

നിയമാവര്‍ത്തനം 4 : 23-24

Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do so will be called least in the kingdom of heaven. But whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest in the kingdom of heaven.

Matthew 5:19 

ഈ പ്രമാണങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും നിസ്‌സാരമായ ഒന്ന്‌ ലംഘിക്കുകയോ ലംഘിക്കാന്‍മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവന്‍ സ്വര്‍ഗരാജ്യത്തില്‍ ചെറിയവനെന്നു വിളിക്കപ്പെടും. എന്നാല്‍, അത്‌ അനുസരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്‍ സ്വര്‍ഗരാജ്യത്തില്‍ വലിയവനെന്നു വിളിക്കപ്പെടും.

മത്തായി 5 : 19Posted by Bilja Sajith at 10:34 AMNo comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Obey God 1

And let the peace of Christ control your hearts, the peace into which you were also called in one body. And be thankful.
Colossinas 3: 15
ക്രിസ്‌തുവിന്‍െറ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഭരിക്കട്ടെ! ഈ സമാധാനത്തിലേക്കാണ്‌ നിങ്ങള്‍ ഏകശരീരമായി വിളിക്കപ്പെട്ടത്‌. അതിനാല്‍, നിങ്ങള്‍ കൃതജ്‌ഞതാനിര്‍ഭരരായിരിക്കുവിന്‍.
കൊളോസോസ്‌ 3 : 15
 
Let the word of Christ dwell in you richly, as in all wisdom you teach and admonish one another, singing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God.
Colossinas 3: 16
പരസ്‌പരം പഠിപ്പിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും, കൃതജ്‌ഞത നിറഞ്ഞഹൃദയത്തോടെ, ദൈവത്തിനു സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങളും ഗാനങ്ങളും ആത്‌മീയഗീതങ്ങളും പാടുമ്പോഴും ക്രിസ്‌തുവിന്‍െറ വചനം നിങ്ങളില്‍ സമൃദ്‌ധമായി വസിക്കട്ടെ!
കൊളോസോസ്‌ 3 : 16
 
And whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.
Colossinas 3: 17
നിങ്ങള്‍ വാക്കാലോ പ്രവൃത്തിയാലോ എന്തു ചെയ്‌താലും അതെല്ലാം കര്‍ത്താവായ യേശുവഴി പിതാവായദൈവത്തിനു കൃതജ്‌ഞതയര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ട്‌ അവന്‍െറ നാമത്തില്‍ ചെയ്യുവിന്‍.
 കൊളോസോസ്‌ 3 : 17
 

Ben Sira 11:2. Do not praise anyone for good looks; or despise anyone because of appearance.

അഴകിന്‌ അമിതവില കല്‍പിക്കരുത്‌. അഴകില്ലെന്നോര്‍ത്ത്‌ അവഗണിക്കരുത്‌. പ്രഭാഷകന്‍ 11 : 2

For by the grace given to me I tell everyone among you not to think of himself more highly than one ought to think, but to think soberly, each according to the measure of faith that God has apportioned.Romans 12:3 എനിക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കൃപയാല്‍ പ്രരിതനായി നിങ്ങളോടു ഞാന്‍ പറയുന്നു, ഉള്ളതിലധികം മേന്‍മ ആരും ഭാവിക്കരുത്‌; മറിച്ച്‌, ദൈവം ഓരോരുത്തര്‍ക്കും നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്‍െറ അളവനുസരിച്ചു വിവേകപൂര്‍വം ചിന്തിക്കുവിന്‍.റോമാ 12 : 3
For as in one body we have many parts, and all the parts do not have the same function, so we, though many, are one body in Christ and individually parts of one another.Romans 12:4‭-‬5 നമുക്ക്‌ ഒരു ശരീരത്തില്‍ അനേകം അവയവങ്ങള്‍ ഉണ്ടല്ലോ. എല്ലാ അവയവങ്ങള്‍ക്കും ഒരേ ധര്‍മമല്ല.അതുപോലെ, നാം പലരാണെങ്കിലും ക്രിസ്‌തുവില്‍ ഏകശരീരമാണ്‌. എല്ലാവരും പരസ്‌പരം ബന്‌ധപ്പെട്ട അവയവങ്ങളുമാണ്‌.റോമാ 12 : 4-5
if one exhorts, in exhortation; if one contributes, in generosity; if one is over others, with diligence; if one does acts of mercy, with cheerfulness.Romans 12:8 ഉപദേശ വരം ഉപദേശത്തിലും നമുക്ക്‌ ഉപയോഗിക്കാം. ദാനംചെയ്യുന്നവന്‍ ഒൗദാര്യത്തോടെയും, നേതൃത്വം നല്‍കുന്നവന്‍ തീക്‌ഷ്‌ണതയോടെയും, കരുണ കാണിക്കുന്നവന്‍ പ്രസന്നതയോടെയും പ്രവര്‍ത്തിക്കട്ടെ.റോമാ 12 : 8
love one another with mutual affection; anticipate one another in showing honor.Romans 12:10 നിങ്ങള്‍ അന്യോന്യം സഹോദരതുല്യം സ്‌നേഹിക്കുവിന്‍; പരസ്‌പരം ബഹുമാനിക്കുന്നതില്‍ ഓരോരുത്ത രും മുന്നിട്ടുനില്‍ക്കുവിന്‍.റോമാ 12 : 10
Do not grow slack in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord.Romans 12:11 തീക്‌ഷ്‌്‌ണതയില്‍ മാന്‌ദ്യം കൂടാതെ ആത്‌മാവില്‍ ജ്വലിക്കുന്നവരായി കര്‍ത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവിന്‍.റോമാ 12 : 11
Rejoice in hope, endure in affliction, persevere in prayer.Romans 12:12പ്രത്യാശയില്‍ സന്തോഷിക്കുവിന്‍; ക്ലേശങ്ങളില്‍ സഹനശീലരായിരിക്കുവിന്‍; പ്രാര്‍ഥനയില്‍ സ്‌ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കുവിന്‍.റോമാ 12 : 12
വിശുദ്‌ധരെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളില്‍ സഹായിക്കുവിന്‍; അതിഥി സത്‌കാരത്തില്‍ തത്‌പരരാകുവിന്‍.റോമാ 12 : 13Contribute to the needs of the holy ones, exercise hospitality.Romans 12:13 
നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവിന്‍; അനുഗ്രഹിക്കുകയല്ലാതെ ശപിക്കരുത്‌.റോമാ 12 : 14Bless those who persecute [you], bless and do not curse them.Romans 12:14 
സന്തോഷിക്കുന്നവരോടുകൂടെ സന്തോഷിക്കുവിന്‍; കരയുന്നവരോടുകൂടെ കരയുവിന്‍.റോമാ 12 : 15Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep.Romans 12:15 
Have the same regard for one another; do not be haughty but associate with the lowly; do not be wise in your own estimation.Romans 12:16 നിങ്ങള്‍ അന്യോന്യം യോജിപ്പോടെ വര്‍ത്തിക്കുവിന്‍; ഒൗദ്‌ധത്യം വെടിഞ്ഞ്‌ എളിയവരുടെ തലത്തിലേക്കിറങ്ങിവരുവിന്‍. ബുദ്‌ധിമാന്‍മാരാണെന്നു നിങ്ങള്‍ നടിക്കരുത്‌.റോമാ 12 : 16
Do not repay anyone evil for evil; be concerned for what is noble in the sight of all.Romans 12:17 തിന്‍മയ്‌ക്കു പകരം തിന്‍മ ചെയ്യരുത്‌; ഏവരുടെയും ദൃഷ്‌ടിയില്‍ ശ്രഷ്‌ഠമായതു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ശ്രദ്‌ധിക്കുവിന്‍.റോമാ 12 : 17
If possible, on your part, live at peace with all.Romans 12:18സാധിക്കുന്നിടത്തോളം എല്ലാവരോടും സമാധാനത്തില്‍ വര്‍ത്തിക്കുവിന്‍.റോമാ 12 : 18
Beloved, do not look for revenge but leave room for the wrath; for it is written, “Vengeance is mine, I will repay, says the Lord.”Romans 12:19 പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, പ്രതികാരം നിങ്ങള്‍തന്നെ ചെയ്യാതെ, അതു ദൈവത്തിന്‍െറ ക്രോധത്തിനു വിട്ടേക്കുക. എന്തെന്നാല്‍, ഇപ്രകാരം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: പ്രതികാരം എന്‍േറതാണ്‌; ഞാന്‍ പകരം വീട്ടും എന്നു കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.റോമാ 12 : 19
Rather, “if your enemy is hungry, feed him; if he is thirsty, give him something to drink; for by so doing you will heap burning coals upon his head.”Romans 12:20മാത്രമല്ല, നിന്‍െറ ശത്രുവിനു വിശക്കുന്നെങ്കില്‍ ഭക്‌ഷിക്കാനും ദാഹിക്കുന്നെങ്കില്‍ കുടിക്കാനും കൊടുക്കുക. ഇതുവഴി നീ അവന്‍െറ ശിരസ്‌സില്‍ തീക്കനലുകള്‍ കൂനകൂട്ടും.റോമാ 12 : 20
Do not be conquered by evil but conquer evil with good.Romans 12:21തിന്‍മ നിങ്ങളെ കീഴടക്കാതിരിക്കട്ടെ, തിന്‍മയെ നന്‍മകൊണ്ടു കീഴടക്കുവിന്‍.റോമാ 12 : 21Therefore, brothers, be all the more eager to make your call and election firm, for, in doing so, you will never stumble. 2 Peter 1:10‭ആകയാല്‍, സഹോദരരേ, നിങ്ങളുടെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പിക്കുന്നതില്‍ കൂടുതല്‍ ഉത്‌സാഹമുള്ളവരായിരിക്കുവിന്‍. ഇങ്ങനെചെയ്‌താല്‍ ഒരിക്കലും നിങ്ങള്‍ വീണുപോവുകയില്ല.2 പത്രോസ് 1 : 10
Therefore, brothers, be all the more eager to make your call and election firm, for, in doing so, you will never stumble. For, in this way, entry into the eternal kingdom of our Lord and savior Jesus Christ will be richly provided for you.2 Peter 1:10‭-‬11തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പിക്കുന്നതില്‍ കൂടുതല്‍ ഉത്‌സാഹമുള്ളവരായിരിക്കുവിന്‍. ഇങ്ങനെചെയ്‌താല്‍ ഒരിക്കലും നിങ്ങള്‍ വീണുപോവുകയില്ല.നമ്മുടെ കര്‍ത്താവും രക്‌ഷകനുമായ യേശുക്രിസ്‌തുവിന്‍െറ അനശ്വരമായരാജ്യത്തിലേക്ക്‌ അനായാസം നിങ്ങള്‍ക്കു പ്രവേ ശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.2 പത്രോസ് 1 : 10-11
Whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates reproof is stupid.Proverbs 12:1ശിക്‌ഷണം ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവന്‍വിജ്‌ഞാനത്തെയാണ്‌ സ്‌നേഹിക്കുന്നത്‌; ശാസനം വെറുക്കുന്നവന്‍മൂഢനത്ര.സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 12 : 1
Hatred stirs up disputes, but love covers all offenses.Proverbs 10:12വിദ്വേഷം കലഹം ഇളക്കി വിടുന്നു; സ്‌നേഹമോ എല്ലാ അപരാധങ്ങളുംപൊറുക്കുന്നു.സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 10 : 12
“If you love me, you will keep my commandments.John 14:15 നിങ്ങള്‍ എന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ എന്‍െറ കല്‍പന പാലിക്കും.യോഹന്നാന്‍ 14 : 15
This I command you: love one another.John 15:17 ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു കല്‍പിക്കുന്നു: പരസ്‌പരം സ്‌നേഹിക്കുവിന്‍.യോഹന്നാന്‍ 15 : 17
Let mutual love continue.Hebrews 13:1 സഹോദര സ്‌നേഹം നിലനില്‍ക്കട്ടെ.ഹെബ്രായര്‍ 13 : 1
So [also] husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself.Ephesians 5:28അതുപോലെ തന്നെ, ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാര്‍ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ എന്നപോലെ സ്‌നേഹിക്കണം. ഭാര്യയെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവന്‍ തന്നെത്തന്നെയാണു സ്‌നേഹിക്കുന്നത്‌.എഫേസോസ്‌ 5 : 28
I urge you therefore, brothers, by the mercies of God, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, your spiritual worship.Romans 12:1 ആകയാല്‍ സഹോദരരേ, ദൈവത്തിന്‍െറ കാരുണ്യം അനുസ്‌മരിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഞാന്‍ നിങ്ങളോട്‌ അപേക്‌ഷിക്കുന്നു: നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്‌ധവും ദൈവത്തിനു പ്രീതികരവുമായ സജീവബലിയായി സമര്‍പ്പിക്കുവിന്‍. ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെയഥാര്‍ഥമായ ആരാധന.റോമാ 12 : 1
Do not conform yourselves to this age but be transformed by the renewal of your mind, that you may discern what is the will of God, what is good and pleasing and perfect.Romans 12:2 നിങ്ങള്‍ ഈലോകത്തിന്‌ അനുരൂപരാകരുത്‌; പ്രത്യുത, നിങ്ങളുടെ മനസ്‌സിന്‍െറ നവീകരണംവഴി രൂപാന്തരപ്പെടുവിന്‍. ദൈവഹിതം എന്തെന്നും, നല്ലതും പ്രീതിജനകവും പരിപൂര്‍ണ വുമായത്‌ എന്തെന്നും വിവേചിച്ചറിയാന്‍ അപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു സാധിക്കും.റോമാ 12 : 2

Rely on the mighty Lord ; constantly seek his face.

1 Chronicles 16:11

കര്‍ത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുവിന്‍, അവിടുത്തെ ശക്‌തിയില്‍ ആശ്രയിക്കുവിന്‍,നിരന്തരം അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം തേടുവിന്‍.

1 ദിനവൃത്താന്തം 16 : 11

As for you, take great care to love the Lord , your God.

Joshua 23:11

അതുകൊണ്ട്‌ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെ സ്‌നേഹിക്കുന്നതില്‍ നിങ്ങള്‍ ഉത്‌സുകരായിരിക്കണം.

ജോഷ്വ 23 : 11

Love the Lord , your God, therefore, and keep his charge, statutes, ordinances, and commandments always. 

Deuteronomy 11:1‭

നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെ എന്നും സ്‌നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ അനുശാസനങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും കല്‍പനകളും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുവിന്‍.

നിയമാവര്‍ത്തനം 11 : 1

So keep all the commandments I give you today, that you may be strong enough to enter in and take possession of the land that you are crossing over to possess,

Deuteronomy 11:‬8

ഞാനിന്നു തരുന്ന കല്‍പനകളെല്ലാം നിങ്ങള്‍ അനുസരിക്കണം; എങ്കില്‍ മാത്രമേ നിങ്ങള്‍ ശക്‌തരാവുകയും നിങ്ങള്‍ കൈവശമാക്കാന്‍ പോകുന്ന ദേശം സ്വന്തമാക്കുകയും,

നിയമാവര്‍ത്തനം 11 : 8

Teach them to your children, speaking of them when you are at home and when you are away, when you lie down and when you get up, and write them on the doorposts of your houses and on your gates,

Deuteronomy 11:‬20

നിങ്ങളുടെ വീടുകളുടെ കട്ടിളക്കാലുകളിലും പടിവാതിലുകളിലും അവ രേഖപ്പെടുത്തണം.

നിയമാവര്‍ത്തനം 11 : 20

Therefore, take these words of mine into your heart and soul. Bind them on your arm as a sign, and let them be as a pendant on your forehead. 

Deuteronomy 11:18‭

ആകയാല്‍, എന്‍െറ ഈ വചനം ഹൃദയത്തിലും മനസ്‌സിലും സൂക്‌ഷിക്കുവിന്‍. അ ടയാളമായി അവയെ നിങ്ങളുടെ കൈയില്‍ കെട്ടുകയും പട്ടമായി നെറ്റിത്തടത്തില്‍ ധരിക്കുകയും ചെയ്യുവിന്‍.

നിയമാവര്‍ത്തനം 11 : 18

Our calling

This was their answer to us: ‘We are the servants of the God of heaven and earth, and we are rebuilding the house built here many years ago, which a great king of Israel built and completed.

Ezra 5:11 

അവരുടെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു: ഞങ്ങള്‍ ആകാശത്തിന്‍െറയും ഭൂമിയുടെയും ദൈവത്തിന്‍െറ ദാസന്‍മാരാണ്‌. വളരെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ്‌ മഹാനായ ഒരു ഇസ്രായേല്‍രാജാവു പണിതീര്‍ത്ത ആലയം ഞങ്ങള്‍ വീണ്ടും പണിയുന്നു.

എസ്രാ 5 : 11

and, like living stones, let yourselves be built into a spiritual house to be a holy priesthood to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.
1 Peter 2:5
നിങ്ങള്‍ സജീവശിലകള്‍കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആത്‌മീയഭവനമായി പടുത്തുയര്‍ത്തപ്പെടട്ടെ. യേശുക്രിസ്‌തുവഴി ദൈവത്തിനു സ്വീകാര്യമായ ബലികളര്‍പ്പിക്കുന്നതിന്‌ വിശുദ്‌ധമായ ഒരു പുരോഹിത ജനമാവുകയും ചെയ്യട്ടെ.
1 പത്രോസ് 2 : 5

Only, everyone should live as the Lord has assigned, just as God called each one. I give this order in all the churches.

1 Corinthians 7:17 

ദൈവത്തിന്‍െറ നിയോഗവും വിളിയും അനുസരിച്ച്‌ ഓരോരുത്തരും ജീവിതം നയിക്കട്ടെ – ഇതാണ്‌ എല്ലാ സഭകളോടും ഞാന്‍ കല്‍പിക്കുന്നത്‌.

1 കോറിന്തോസ്‌ 7 : 17

so that we might exist for the praise of his glory, we who first hoped in Christ.  Ephesians 1:12 

ഇത്‌, ക്രിസ്‌തുവില്‍ ആദ്യമായി പ്രത്യാശയര്‍പ്പി  ച്ചനാം അവന്‍െറ മഹത്വത്തിനും സ്‌തുതിക്കുംവേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതിനാണ്‌. എഫേസോസ്‌ 1 : 12

Brothers, everyone should continue before God in the state in which he was called. 1 Corinthians 7:24 

അതുകൊണ്ട്‌ സഹോദരരേ, ഏത്‌ അവസ്‌ഥയില്‍ നിങ്ങള്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടുവോ ആ അവസ്‌ഥയില്‍ ദൈവത്തോടൊത്തു നിലനില്‍ക്കുവിന്‍. 1 കോറിന്തോസ്‌ 7 : 24

And those he predestined he also called; and those he called he also justified; and those he justified he also glorified.
Romans 8:30

താന്‍മുന്‍കൂട്ടി നിശ്‌ചയിച്ചവരെ അവിടുന്നു വിളിച്ചു; വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചു; നീതീകരിച്ചവരെ മഹത്വപ്പെടുത്തി.
റോമാ 8 : 30

to all the beloved of God in Rome, called to be holy. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Thanksgiving.
Romans 1:7

ദൈവത്തിന്‍െറ സ്‌നേ ഹഭാജനങ്ങളും വിശുദ്‌ധരാകാന്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടവരുമായി റോമായിലുള്ള നിങ്ങള്‍ക്കെല്ലാവര്‍ക്കും നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തില്‍നിന്നും കര്‍ത്താവായ യേശുക്രിസ്‌തുവില്‍നിന്നും കൃപയും സമാധാനവും.
റോമാ 1 : 7

to the church of God that is in Corinth, to you who have been sanctified in Christ Jesus, called to be holy, with all those everywhere who call upon the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours.
1 Corinthians 1:2
കോറിന്തോസിലുള്ള ദൈവത്തിന്‍െറ സഭയ്‌ക്ക്‌ എഴുതുന്നത്‌: യേശുക്രിസ്‌തുവില്‍ വിശുദ്‌ധരായവര്‍ക്കും വിശുദ്‌ധരാകാന്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്കും നമ്മുടെ കര്‍ത്താവായ യേശുക്രിസ്‌തുവിന്‍െറ നാമം എല്ലായിടത്തും വിളിച്ചപേക്‌ഷിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും
1 കോറിന്തോസ്‌ 1 : 2

We know that all things work for good for those who love God, who are called according to his purpose.
Romans 8:28 
ദൈവത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌, അവിടുത്തെ പദ്‌ധതിയനുസരിച്ചു വിളിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്ക്‌, അവിടുന്നു സകലവും നന്‍മയ്‌ക്കായി പരിണമിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ.
റോമാ 8 : 28

For you were called for freedom, brothers. But do not use this freedom as an opportunity for the flesh; rather, serve one another through love.

Galatians 5:13 

സഹോദരരേ, സ്വാതന്ത്യ്രത്തിലേക്കാണ്‌ നിങ്ങള്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്‌; ഭൗതികസുഖത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്യ്രമായി അതിനെ ഗണിക്കരുതെന്നുമാത്രം. പ്രത്യുത, സ്‌നേഹത്തോടുകൂടെ ദാസരെപ്പോലെ പരസ്‌പരം സേവിക്കുവിന്‍.

ഗലാത്തിയാ 5 : 13

Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Sosthenes our brother,
1 Corinthians 1:1 
യേശുക്രിസ്‌തുവിന്‍െറ അപ്പസ്‌തോലനായി ദൈവഹിതാനുസരണം വിളിക്കപ്പെട്ട പൗലോസും സഹോദരന്‍ സൊസ്‌തേനെ സ്‌സും 1 കോറിന്തോസ്‌ 1 : 1

Paul, a slave of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God,
Romans 1:1

യേശുക്രിസ്‌തുവിന്‍െറ ദാസനും അപ്പസ്‌തോലനായിരിക്കാന്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടവനും ദൈവത്തിന്‍െറ സുവിശേഷത്തിനായി പ്രത്യേകം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവനുമായ പൗലോസ്‌ എഴുതുന്നത്‌. റോമാ 1 : 1

 the unbeliever separates, however, let him separate. The brother or sister is not bound in such cases; God has called you to peace. 1 Corinthians 7:15 

അവിശ്വാസിയായ ജീവിതപങ്കാളി വേര്‍പിരിഞ്ഞുപോകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കില്‍ അപ്രകാരം ചെയ്‌തുകൊള്ളട്ടെ. അത്തരം സ ന്‌ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ ആ സഹോദരന്‍െറ യോ സഹോദരിയുടെയോ വിവാഹബന്‌ധം നിലനില്‍ക്കുന്നില്ല. ദൈവം നിങ്ങളെ സമാധാനത്തിലേക്കാണ്‌ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. 1 കോറിന്തോസ്‌ 7 : 15

When he had seen the vision, we sought passage to Macedonia at once, concluding that God had called us to proclaim the good news to them.  Acts 16:10 

മക്കെദോനിയാക്കാരെ സുവിശേഷമറിയിക്കാന്‍ ദൈവം ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കയാണെന്ന്‌ അറിഞ്ഞ്‌ അവന്‌ ദര്‍ശ നമുണ്ടായ ഉടനെ ഞങ്ങള്‍ അങ്ങോട്ടു പോകാന്‍ ഉദ്യമിച്ചു. അപ്പ. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 16 : 10

For the gifts and the call of God are irrevocable.  Romans 11:29 

എന്തെന്നാല്‍, ദൈവത്തിന്‍െറ ദാനങ്ങളും വിളിയും പിന്‍വലിക്കപ്പെടാവുന്നതല്ല. റോമാ 11 : 29

But when [God], who from my mother’s womb had set me apart and called me through his grace, was pleased. Galatians 1:15 

എന്നാല്‍, ഞാന്‍ മാതാവിന്‍െറ ഉദരത്തില്‍ ആയിരിക്കുമ്പോള്‍ത്തന്നെ ദൈവം എന്നെ പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്തു; തന്‍െറ കൃപയാല്‍ അവിടുന്ന്‌ എന്നെ വിളിച്ചു. ഗലാത്തിയാ 1 : 15

When Israel was a child I loved him, out of Egypt I called my son. Hosea 11:1 ഇസ്രായേല്‍ ശിശുവായിരുന്നപ്പോള്‍ ഞാനവനെ സ്‌നേഹിച്ചു; ഈജിപ്‌തില്‍നിന്ന്‌ ഞാന്‍ എന്‍െറ മകനെ വിളിച്ചു. ഹോസിയാ 11 : 1

You yourselves shall be called “Priests of the Lord ,” “Ministers of our God” you shall be called. You shall eat the wealth of the nations and in their riches you will boast. Isaiah 61:6 

കര്‍ത്താവിന്‍െറ പുരോഹിതരെന്നു നിങ്ങള്‍ വിളിക്കപ്പെടും; നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്‍െറ ശുശ്രൂഷകരെന്നു നിങ്ങള്‍ അറിയപ്പെടും. ജനതകളുടെ സമ്പത്ത്‌ നിങ്ങളനുഭവിക്കും. അവരുടെ ധനം കൈവശപ്പെടുത്തി നിങ്ങള്‍ അഭിമാനിക്കും. ഏശയ്യാ 61 : 6

Jesus stopped and called them and said, “What do you want me to do for you?” Matthew 20:32 

യേശു അവിടെ നിന്ന്‌ അവരെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു: ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ എന്തുചെയ്യണമെന്നാണ്‌ നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌? മത്തായി 20 : 32

But he took her by the hand and called to her, “Child, arise!” Luke 8:54 

അവന്‍ അവളുടെ കൈയ്‌ക്കുപിടിച്ച്‌ അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: ബാലികേ, എഴുന്നേല്‍ക്കുക. ലൂക്കാ 8 : 5

They shall be called “The Holy People,” “The Redeemed of the Lord .” And you shall be called “Cared For,” “A City Not Forsaken.” Isaiah 62:12 

കര്‍ത്താവിനാല്‍ രക്‌ഷിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്‌ധജനമെന്ന്‌ അവര്‍ വിളിക്കപ്പെടും. അന്വേഷിക്കപ്പെടുന്നവള്‍, അപരിത്യക്‌തനഗരം, എന്നു നീ വിളിക്കപ്പെടും. ഏശയ്യാ 62 : 12

No one takes this honor upon himself but only when called by God, just as Aaron was.

Hebrews 5:4 

അഹറോനെപ്പോലെ ദൈവത്താല്‍ 

Thus the scripture was fulfilled that says, “Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness,” and he was called “the friend of God.”

James 2:23  

അബ്രാഹം ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിച്ചു. അത്‌ അവനു നീതിയായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിരുവെഴുത്തു നിറവേറി. അവന്‍ ദൈവത്തിന്‍െറ സ്‌നേഹിതന്‍ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുകയുംചെയ്‌തു.

യാക്കോബ്‌ 2 : 23

A second time the angel of the Lord called to Abraham from heaven

Genesis 22:15 

കര്‍ത്താവിന്‍െറ ദൂതന്‍ ആകാശത്തുനിന്നു വീണ്ടും അബ്രാഹത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു:

ഉല്‍പത്തി 22 : 15

There God, speaking to Israel in a vision by night, called: Jacob! Jacob! He answered, “Here I am.”

Genesis 46:2 

രാത്രിയിലുണ്ടായ ദര്‍ശനങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ഇസ്രായേലിനോടു സംസാരിച്ചു. യാക്കോബേ, യാക്കോബേ, അവിടുന്നു വിളിച്ചു. ഇതാ ഞാന്‍, അവന്‍ വിളി കേട്ടു.

ഉല്‍പത്തി 46 : 2

When the Lord saw that he had turned aside to look, God called out to him from the bush: Moses! Moses! He answered, “Here I am.”

Exodus 3:4 

അവന്‍ അതു കാണുന്നതിന്‌ അടുത്തു ചെല്ലുന്നതു കര്‍ത്താവു കണ്ടു. മുള്‍പ്പടര്‍പ്പിന്‍െറ മധ്യത്തില്‍നിന്ന്‌ ദൈവം അവനെ വിളിച്ചു: മോശേ, മോശേ, അവന്‍ വിളികേട്ടു: ഇതാ ഞാന്‍ !

പുറപ്പാട്‌ 3 : 4

The Lord God then called to the man and asked him: Where are you?

Genesis 3:9 

അവിടുന്നു പുരുഷനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു: നീ എവിടെയാണ്‌?

ഉല്‍പത്തി 3 : 9

The Lord called to Samuel, who answered, “Here I am.”

1 Samuel 3:4 

അപ്പോള്‍ കര്‍ത്താവ്‌ സാമുവലിനെ വിളിച്ചു:

1 സാമുവല്‍ 3 : 4

Instead, shout for joy and be glad forever in what I am creating. Indeed, I am creating Jerusalem to be a joy and its people to be a delight;
Isaiah 65:18
ഞാന്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നവയില്‍ നിങ്ങള്‍ നിത്യം സന്തോഷിക്കുകയും ആനന്‌ദിക്കുകയും ചെയ്യുവിന്‍. ജറുസലെമിനെ ഒരു ആനന്‌ദമായും അവളുടെ ജനത്തെ ആഹ്‌ളാദമായും ഞാന്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു.
ഏശയ്യാ 65 : 18

Then he sat down, called the Twelve, and said to them, “If anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all.”
Mark 9:35
അവന്‍ ഇരുന്നിട്ടു പന്ത്രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: ഒന്നാമനാകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവന്‍ അവസാനത്ത വനും എല്ലാവരുടെയും ശുശ്രൂഷകനുമാകണം.
മര്‍ക്കോസ്‌ 9 : 35

I no longer deserve to be called your son; treat me as you would treat one of your hired workers.”’
Luke 15:19
നിന്‍െറ പുത്രന്‍ എന്നു വിളിക്കപ്പെടാന്‍ ഞാന്‍ ഇനി യോഗ്യനല്ല. നിന്‍െറ ദാസരില്‍ ഒരുവനായി എന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ.
ലൂക്കാ 15 : 19Posted by Bilja Sajith at 2:01 PMNo comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Wednesday, December 26, 2018

Christian work ethics

Send her forth from your holy heavens and from your glorious throne dispatch her That she may be with me and work with me, that I may know what is pleasing to you.
Wisdom 9:10
വിശുദ്‌ധ സ്വര്‍ഗത്തില്‍നിന്ന്‌, അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിന്‍െറ സിംഹാസനത്തില്‍നിന്ന്‌, ജ്‌ഞാനത്തെ അയച്ചുതരണമേ. അവള്‍ എന്നോടൊത്തു വസിക്കുകയും അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ! അങ്ങനെ അങ്ങയുടെ ഹിതം ഞാന്‍ മനസ്‌സിലാക്കട്ടെ!
ജ്‌ഞാനം 9 : 10

For she knows and understands all things, and will guide me prudently in my affairs and safeguard me by her glory;
Wisdom 9:11
സകലതും അറിയുന്ന അവള്‍ എന്‍െറ പ്രവൃത്തികളില്‍ എന്നെ ബുദ്‌ധിപൂര്‍വം നയിക്കും. തന്‍െറ മഹത്വത്താല്‍ അവള്‍ എന്നെ പരിപാലിക്കും.
ജ്‌ഞാനം 9 : 11

The Lord will open up for you his rich storehouse, the heavens, to give your land rain in due season and to bless all the works of your hands. You will lend to many nations but borrow from none.
Deuteronomy 28:12
കര്‍ത്താവു തന്‍െറ വിശിഷ്‌ട ഭണ്‍ഡാഗാരമായ ആകാശം തുറന്ന്‌ നിന്‍െറ ദേശത്ത്‌ തക്കസമയത്തു മഴ പെയ്യിച്ച്‌ നിന്‍െറ എല്ലാ പ്രയത്‌നങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കും. അനേ കം ജനതകള്‍ക്കു നീ കടം കൊടുക്കും; നിനക്കു കടം വാങ്ങേണ്ടിവരികയില്ല.
നിയമാവര്‍ത്തനം 28 : 12

Entrust your works to the Lord , and your plans will succeed.
Proverbs 16:3
നിന്‍െറ പ്രയത്‌നം കര്‍ത്താവില്‍അര്‍പ്പിക്കുക; നിന്‍െറ പദ്‌ധതികള്‍ ഫലമണിയും.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 16 : 3

My child, stand by your agreement and attend to it, grow old while doing your work.
Ben Sira 11:20
നിന്‍െറ കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍ നിഷ്‌ഠയോടെഅനുഷ്‌ഠിക്കുക; വാര്‍ദ്‌ധക്യംവരെ ജോലിചെയ്യുക.
പ്രഭാഷകന്‍ 11 : 20

Keep your tongue from evil, your lips from speaking lies.
Psalms 34:13
തിന്‍മയില്‍നിന്നു നാവിനെയും വ്യാജഭാഷണത്തില്‍നിന്ന്‌ അധരങ്ങളെയും സൂക്‌ഷിച്ചുകൊള്ളുവിന്‍.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 34 : 13

Do not flaunt your wisdom in managing your affairs, or boast in your time of need.
Ben Sira 10:26
കര്‍ത്തവ്യം അനുഷ്‌ഠിക്കുമ്പോള്‍അതീവ സാമര്‍ഥ്യം കാണിക്കരുത്‌; പട്ടിണികിടക്കുമ്പോള്‍ അന്തസ്‌സു നടിക്കരുത്‌.
പ്രഭാഷകന്‍ 10 : 26

Better the worker who has goods in plenty than the boaster who has no food.
Ben Sira 10:27
അധ്വാനിച്ചു ധാരാളം സമ്പാദിക്കുന്നവനാണ്‌, പൊങ്ങച്ചം പറയുന്ന പട്ടിണിക്കാരനെക്കാള്‍ ഭേദം.
പ്രഭാഷകന്‍ 10 : 27

Think of the time of hunger in the time of plenty, poverty and need in the day of wealth.
Ben Sira 18:25
സമൃദ്‌ധിയുടെ കാലത്ത്‌ വിശപ്പിനെക്കുറിച്ചും , സമ്പത്തുകാലത്ത്‌ ദാരിദ്യ്രത്തെയുംവറുതിയെയും കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുക.
പ്രഭാഷകന്‍ 18 : 25

Do not let your passions be your guide, but keep your desires in check.
Ben Sira 18:30
 അധമവികാരങ്ങള്‍ക്കു കീഴടങ്ങാതെതൃഷ്‌ണ നിയന്ത്രിക്കുക.
പ്രഭാഷകന്‍ 18 : 30

If you allow yourself to satisfy your passions, they will make you the laughingstock of your enemies.
Ben Sira 18:31
അധമവികാരങ്ങളില്‍ ആനന്‌ദിച്ചാല്‍,നീ ശത്രുക്കള്‍ക്കുപരിഹാസപാത്രമായിത്തീരും.
പ്രഭാഷകന്‍ 18 : 31

 Take no pleasure in too much luxury which brings on poverty redoubled.
Ben Sira 18:32
ആഡംബരത്തില്‍ മതിമറക്കരുത്‌;അതു നിന്നെ ദരിദ്രനാക്കും,
പ്രഭാഷകന്‍ 18 : 32

Do not become a glutton and a drunkard with nothing in your purse.
Ben Sira 18:33
കൈയില്‍ ഒന്നുമില്ലാത്തപ്പോള്‍ കടം വാങ്ങി, വിരുന്നു നടത്തി,ഭിക്‌ഷക്കാരനായിത്തീരരുത്‌.
പ്രഭാഷകന്‍ 18 : 33

Work at your tasks in due season, and in his own time God will give you your reward.
Ben Sira 51:30
നിശ്‌ചിതസമയത്തിനു മുമ്പ്‌ജോലി പൂര്‍ത്തിയാക്കുവിന്‍; യഥാകാലം ദൈവം നിങ്ങള്‍ക്കുപ്രതിഫലം നല്‍കും.
പ്രഭാഷകന്‍ 51 : 30

Whatever you do, do from the heart, as for the Lord and not for others,
Colossians 3:23
നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്തുതന്നെയായിരുന്നാലും മനുഷ്യനെയല്ല, ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതുപോലെ ഹൃദയപരമാര്‍ഥതയോടെ ചെയ്യുവിന്‍.
കൊളോസോസ്‌ 3 : 23

But you, brothers, do not be remiss in doing good.
2 Thessalonians 3:13
സഹോദരരേ, നന്‍മ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതില്‍ നിങ്ങള്‍ നിരുത്‌സാഹരാകരുത്‌.
2 തെസലോനിക്കാ 3 : 13

Maintain good conduct among the Gentiles, so that if they speak of you as evildoers, they may observe your good works and glorify God on the day of visitation. Christian Citizens.
1 Peter 2:12
വിജാതീയരുടെയിടയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം നന്നായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങള്‍ ദുഷ്‌കര്‍മികളാണെന്നു നിങ്ങള്‍ക്കെ തിരായി പറയുന്നവര്‍ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികള്‍ കണ്ട്‌ പ്രത്യാഗമന ദിവസം ദൈവത്തെ സ്‌തുതിക്കട്ടെ.
1 പത്രോസ് 2 : 12

When you reap the harvest in your field and overlook a sheaf in the field, you shall not go back to get it; let it be for the resident alien, the orphan, and the widow, so that the Lord , your God, may bless you in all your undertakings.
Deuteronomy 24:19
നിന്‍െറ വയലില്‍ വിളവു കൊയ്യുമ്പോള്‍ ഒരു കറ്റ അവിടെ മറന്നിട്ടു പോന്നാല്‍ അതെ ടുക്കാന്‍ തിരിയെപ്പോകരുത്‌. നിന്‍െറ ദൈവമായ കര്‍ത്താവു നിന്‍െറ സകല പ്രവൃത്തിയിലും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന്‌ അതു പരദേശിക്കും അനാഥനും വിധവയ്‌ക്കും ഉള്ളതായിരിക്കട്ടെ.
നിയമാവര്‍ത്തനം 24 : 19

When you knock down the fruit of your olive trees, you shall not go over the branches a second time; let what remains be for the resident alien, the orphan, and the widow.
Deuteronomy 24:20
ഒലിവു മരത്തിന്‍െറ ഫലംതല്ലിക്കൊഴിക്കുമ്പോള്‍ കൊമ്പുകളില്‍ ശേഷിക്കുന്നത്‌ പറിക്കരുത്‌. അതു പരദേശിക്കും വിധവയ്‌ക്കും അനാഥനും ഉള്ളതാണ്‌.
നിയമാവര്‍ത്തനം 24 : 20
 
When you pick your grapes, you shall not go over the vineyard a second time; let what remains be for the resident alien, the orphan, and the widow.
Deuteronomy 24:21
മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ പഴം ശേഖരിക്കുമ്പോള്‍ കാല പെറുക്കരുത്‌. അതു പരദേശിക്കും അനാഥനും വിധവയ്‌ക്കും ഉള്ളതാണ്‌.
നിയമാവര്‍ത്തനം 24 : 21

Work at your tasks in due season, and in his own time God will give you your reward.
Ben Sira 51:30
നിശ്‌ചിതസമയത്തിനു മുമ്പ്‌ജോലി പൂര്‍ത്തിയാക്കുവിന്‍; യഥാകാലം ദൈവം നിങ്ങള്‍ക്കുപ്രതിഫലം നല്‍കും.
പ്രഭാഷകന്‍ 51 : 30

Therefore, my beloved brothers, be firm, steadfast, always fully devoted to the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain.
1 Corinthians 15:58
അതിനാല്‍, എന്‍െറ വത്‌സലസഹോദരരേ, കര്‍ത്താവില്‍ നിങ്ങളുടെജോലി നിഷ്‌ഫലമല്ലെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ട്‌, അവിടുത്തെജോലിയില്‍ സദാ അഭിവൃദ്‌ധി പ്രാപിച്ച്‌ സ്‌ഥിരചിത്തരും അചഞ്ചലരുമായിരിക്കുവിന്‍.
1 കോറിന്തോസ്‌ 15 : 58

aspire to live a tranquil life, to mind your own affairs, and to work with your [own] hands, as we instructed you,
1 Thessalonians 4:11
ശാന്തരായി ജീവിക്കാന്‍ ഉത്‌സാഹിക്കുവിന്‍. സ്വന്തം കാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്‌ധാലുക്കളാകുവിന്‍. സ്വന്തംകൈകൊണ്ട്‌ അധ്വാനിക്കുവിന്‍. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങള്‍ നേരത്തെനിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണല്ലോ.
1 തെസലോനിക്കാ 4 : 11

If Timothy comes, see that he is without fear in your company, for he is doing the work of the Lord just as I am.
1 Corinthians 16:10
തിമോത്തേയോസ്‌ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുവരുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെയിടയില്‍ നിര്‍ഭയനായി കഴിയാന്‍ അവനു സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കണം. അവനും എന്നെപ്പോലെ കര്‍ത്താവിന്‍െറ ജോലിയില്‍ വ്യാപൃതനാണല്ലോ.
1 കോറിന്തോസ്‌ 16 : 10

Again I saw under the sun that the race is not won by the swift, nor the battle by the valiant, nor a livelihood by the wise, nor riches by the shrewd, nor favor by the experts; for a time of misfortune comes to all alike.
Ecclesiastes 9:11
സൂര്യനു കീഴേ ഓട്ടം വേഗമുള്ളവനോയുദ്‌ധം ശക്‌തിയുള്ളവനോ അപ്പം ജ്‌ഞാനിക്കോ ധനം ബുദ്‌ധിമാനോ അനുഗ്രഹം സമര്‍ഥനോ അല്ല ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു ഞാന്‍ കണ്ടു; എല്ലാംയാദൃച്‌ഛികമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ്‌.
സഭാപ്രസംഗകന്‍ 9 : 11

Do not court death by your erring way of life, nor draw to yourselves destruction by the works of your hands.
Wisdom 1:12
ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകള്‍കൊണ്ട്‌ മരണത്തെ ക്‌ഷണിച്ചുവരുത്തരുത്‌; സ്വന്തം പ്രവൃത്തികൊണ്ട്‌ നാശത്തെയും.
ജ്‌ഞാനം 1 : 12

Now if you invoke as Father him who judges impartially according to each one’s works, conduct yourselves with reverence during the time of your sojourning,
1 Peter 1:17
ഓരോരുത്തനെയും പ്രവൃത്തികള്‍ക്കനുസരിച്ചു നിഷ്‌പക്‌ഷമായി വിധിക്കുന്നവനെയാണ്‌ നിങ്ങള്‍ പിതാവെന്നു വിളിക്കുന്നതെങ്കില്‍, നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവാസകാലത്തു ഭയത്തോടെ ജീവിക്കുവിന്‍.
1 പത്രോസ് 1 : 17

Otherwise, you might say in your heart, “It is my own power and the strength of my own hand that has got me this wealth.”
Deuteronomy 8:17
എന്‍െറ ശക്‌തിയും എന്‍െറ കരങ്ങളുടെ ബലവുമാണ്‌ എനിക്ക്‌ ഈ സമ്പത്തെല്ലാം നേടിത്തന്നത്‌ എന്ന്‌ ഹൃദയത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ പറയരുത്‌.
നിയമാവര്‍ത്തനം 8 : 17

Remember then the Lord , your God, for he is the one who gives you the power to get wealth, by fulfilling, as he has now done, the covenant he swore to your ancestors.
Deuteronomy 8:18
നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെ നിങ്ങള്‍ സ്‌മരിക്കണം. എന്തെന്നാല്‍, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്‍മാരോടു ചെയ്‌ത ഉടമ്പടി ഇന്നും നിറവേറ്റുന്നതിനു വേണ്ടി സമ്പത്തു നേടാന്‍ അവിടുന്നാണ്‌ നിങ്ങള്‍ക്കു ശക്‌തി തരുന്നത്‌.
നിയമാവര്‍ത്തനം 8 : 18

But you would not listen to me—oracle of the Lord —and so you provoked me with the works of your hands to your own harm.
Jeremiah 25:7
എന്നാല്‍, നിങ്ങള്‍ എന്‍െറ വാക്കു കേട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെതന്നെ നാശത്തിനായി നിങ്ങളുടെ കരവേലകൊണ്ട്‌ എന്നെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്‌തത്‌ – കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.
ജറെമിയാ 25 : 7

To the man he said: Because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, You shall not eat from it, Cursed is the ground because of you! In toil you shall eat its yield all the days of your life.
Genesis 3:17
ആദത്തോട്‌ അവിടുന്നു പറഞ്ഞു: തിന്നരുതെന്നു ഞാന്‍ പറഞ്ഞപഴം സ്‌ത്രീയുടെ വാക്കു കേട്ടു നീ തിന്നതുകൊണ്ട്‌ നീ മൂലം മണ്ണു ശപിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും. ആയുഷ്‌കാലം മുഴുവന്‍ കഠിനാധ്വാനംകൊണ്ട്‌ നീ അതില്‍നിന്നു കാലയാപനം ചെയ്യും.
ഉല്‍പത്തി 3 : 17

Ah! you plotters of iniquity, who work out evil on your beds! In the morning light you carry it out for it lies within your power.
Micah 2:1
കിടക്കയില്‍വച്ചു തിന്‍മ നിരൂപിക്കുകയും ദുരുപായങ്ങള്‍ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കു ദുരിതം! കൈയൂക്കുള്ളതി നാല്‍, പുലരുമ്പോള്‍ അവരതു ചെയ്യുന്നു.
മിക്കാ 2 : 1

How long, O sluggard, will you lie there? when will you rise from your sleep?
Proverbs 6:9
മടിയാ, നീ എത്രനാള്‍ നിശ്‌ചേഷ്‌ടനായിരിക്കും? നീ എപ്പോഴാണ്‌ ഉറക്കത്തില്‍നിന്ന്‌ ഉണരുക?
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 6 : 9

I struck you, and all the work of your hands, with searing wind, blight, and hail, yet you did not return to me—oracle of the Lord .
Haggai 2:17
നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അധ്വാനഫലങ്ങളും ഉഷ്‌ണക്കാറ്റും വിഷമഞ്ഞും കന്‍മഴയും അയച്ചു ഞാന്‍ നശിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടും നിങ്ങള്‍ എന്നിലേക്കു മടങ്ങിവന്നില്ല- കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.
ഹഗ്‌ഗായി 2 : 17

Human beings no more know their own time than fish taken in the fatal net or birds trapped in the snare; like these, mortals are caught when an evil time suddenly falls upon them. The Uncertain Future and the Sages.
Ecclesiastes 9:12
തന്‍െറ സമയം മനുഷ്യന്‌ അജ്‌ഞാതമാണ്‌. മത്‌സ്യം വലയില്‍പ്പെടുന്നതുപോലെയും പക്‌ഷികള്‍ കെണിയില്‍ കുടുങ്ങുന്നതുപോലെയും കഷ്‌ടകാലം വിചാരിക്കാത്ത നേരത്ത്‌ മനുഷ്യമക്കളെ കുടുക്കുന്നു.
സഭാപ്രസംഗകന്‍ 9 : 12

For God is not unjust so as to overlook your work and the love you have demonstrated for his name by having served and continuing to serve the holy ones.
Hebrews 6:10
നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളും, വിശുദ്‌ധര്‍ക്കു നിങ്ങള്‍ ചെയ്‌തതും ചെയ്യുന്നതുമായ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ തന്‍െറ നാമത്തോടു കാണിച്ച സ്‌നേഹവും വിസ്‌മരിക്കാന്‍മാത്രം നീതിരഹിതനല്ലല്ലോ ദൈവം.
ഹെബ്രായര്‍ 6 : 10

Let not your utterances make you guilty, and say not before his representative, “It was a mistake.” Why should God be angered by your words and destroy the works of your hands?
Ecclesiastes 5:6
നിന്‍െറ അധരങ്ങള്‍ നിന്നെ പാപത്തിലേക്കു നയിക്കാതിരിക്കട്ടെ. തെറ്റുപറ്റിയതാണെന്നു ദൂതനോടു പറയാന്‍ ഇടവരുത്ത രുത്‌. വാക്കുകളാല്‍ ദൈവത്തെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ നിന്‍െറ അധ്വാനഫലം നശിക്കാന്‍ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെ ന്തിന്‌?
സഭാപ്രസംഗകന്‍ 5 : 6

I will also put her children to death. Thus shall all the churches come to know that I am the searcher of hearts and minds and that I will give each of you what your works deserve.
Revelation 2:23
അവളുടെ മക്കളെയാകട്ടെ മരണത്താല്‍ ഞാന്‍ ശിക്‌ഷിക്കും. ഹൃദയങ്ങളും മനസ്‌സുകളും പരിശോധിക്കുന്നവനാണ്‌ ഞാന്‍ എന്നു സകല സഭകളും അപ്പോള്‍ ഗ്രഹിക്കും. നിങ്ങള്‍ക്കോരോരുത്തര്‍ക്കും പ്രവൃത്തികള്‍ക്കനുസൃതം ഞാന്‍ പ്രതിഫലം നല്‍കും.
വെളിപാട്‌ 2 : 23

“To the angel of the church in Sardis, write this: “‘The one who has the seven spirits of God and the seven stars says this: “I know your works, that you have the reputation of being alive, but you are dead.
Revelation 3:1
സാര്‍ദീസിലെ സഭയുടെ ദൂതന്‌ എഴുതുക: ദൈവത്തിന്‍െറ സപ്‌താത്‌മാക്കളും സ പ്‌തതാരങ്ങളുമുള്ളവന്‍ പറയുന്നു: നിന്‍െറ ചെയ്‌തികള്‍ ഞാനറിയുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവന്‍ എന്നാണു നിന്നെക്കുറിച്ചു പറയുന്നത്‌; പക്‌ഷേ, നീ മൃതനാണ്‌.
വെളിപാട്‌ 3 : 1

“‘“I know your works (behold, I have left an open door before you, which no one can close). You have limited strength, and yet you have kept my word and have not denied my name.
Revelation 3:8
നിന്‍െറ പ്രവൃത്തികള്‍ ഞാനറിയുന്നു. ഇതാ, നിന്‍െറ മുമ്പില്‍ ആര്‍ക്കും പൂട്ടാന്‍ കഴിയാത്തവിധം തുറന്നുകിടക്കുന്ന ഒരു വാതില്‍ ഞാന്‍ സ്‌ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നിന്‍െറ ശക്‌തി പരിമിതമാണ്‌. എങ്കിലും നീ എന്‍െറ വചനം കാത്തു; എന്‍െറ നാമം നിഷേധിച്ചതുമില്ല.
വെളിപാട്‌ 3 : 8

But this alone I have found: God made humankind honest, but they have pursued many designs.
Ecclesiastes 7:29
ഞാന്‍ കണ്ടത്‌ ഇതാണ്‌: ദൈവം മനുഷ്യനെ സരള ഹൃദയനായി സൃഷ്‌ടിച്ചു. എന്നാല്‍ അവന്‍െറ സങ്കീര്‍ണപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അവന്‍െറ തന്നെ സൃഷ്‌ടിയാണ്‌.
സഭാപ്രസംഗകന്‍ 7 : 29

Be watchful and strengthen what is left, which is going to die, for I have not found your works complete in the sight of my God.
Revelation 3:2
ഉണരുക, നിന്നില്‍ ആസന്നമരണമായി അവശേഷിക്കുന്നതിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക. എന്തെന്നാല്‍, എന്‍െറ ദൈവത്തിന്‍െറ മുമ്പില്‍ നിന്‍െറ പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ണമായും നിര്‍വഹിക്കപ്പെട്ടതായി ഞാന്‍ കാണുന്നില്ല.
വെളിപാട്‌ 3 : 2

Slaves, obey your human masters in everything, not only when being watched, as currying favor, but in simplicity of heart, fearing the Lord.
Colossians 3:22
ദാസന്‍മാരേ, നിങ്ങളുടെ ലൗകികയജ മാനന്‍മാരെ എല്ലാകാര്യങ്ങളിലും അനുസരിക്കുവിന്‍. ഇതു മനുഷ്യപ്രീതിക്കുവേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനായി ചെയ്യുന്നതാകരുത്‌; കര്‍ത്താവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട്‌ ആത്‌മാര്‍ഥതയോടെ ചെയ്യുന്നതാകണം.
കൊളോസോസ്‌ 3 : 22

Let every person be subordinate to the higher authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been established by God.
Romans 13:1
ഓരോരുത്തനും മേലധികാരികള്‍ക്കു വിധേയനായിരിക്കട്ടെ. എന്തെന്നാല്‍, ദൈവത്തില്‍ നിന്നല്ലാതെ അധികാരമില്ല. നിലവിലിരിക്കുന്ന അധികാരങ്ങള്‍ ദൈവത്താല്‍ സ്‌ഥാപിതമാണ്‌.
റോമാ 13 : 1

Therefore, whoever resists authority opposes what God has appointed, and those who oppose it will bring judgment upon themselves.
Romans 13:2
തന്നിമിത്തം, അധികാരത്തെ ധിക്കരിക്കുന്നവന്‍ ദൈവിക സംവിധാനത്തെയാണ്‌ ധിക്കരിക്കുന്നത്‌. ധിക്കരിക്കുന്നവന്‍ തങ്ങള്‍ക്കുതന്നെ ശിക്‌ഷാവിധി വരുത്തിവയ്‌ക്കും.
റോമാ 13 : 2

Pay to all their dues, taxes to whom taxes are due, toll to whom toll is due, respect to whom respect is due, honor to whom honor is due. Love Fulfills the Law.
Romans 13:7
ഓരോരുത്തര്‍ക്കും അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു കൊടുക്കുവിന്‍. നികുതി അവകാശപ്പെട്ടവനു നികുതി; ചുങ്കം അവകാശപ്പെട്ടവനു ചുങ്കം; ആദരം അര്‍ഹിക്കുന്നവന്‌ ആദരം; ബഹുമാനം നല്‍കേണ്ടവനു ബഹുമാനം.
റോമാ 13 : 7

If you have but one slave, treat him like yourself, for you have acquired him with your life’s blood; If you have but one slave, deal with him as a brother, for you need him as you need your life.
Ben Sira 33:31
നിനക്ക്‌ ഒരു ദാസനുണ്ടെങ്കില്‍ അവനെനിന്നെപ്പോലെ കരുതണം. നീ അവനെ രക്‌തം കൊടുത്തുവാങ്ങിയതാണല്ലോ. നിനക്കൊരു ദാസനുണ്ടെങ്കില്‍ അവനെസഹോദരനെപ്പോലെ കരുതുക; അവനെ നിനക്കു നിന്നെപ്പോലെതന്നെആവശ്യമാണ്‌.
പ്രഭാഷകന്‍ 33 : 31

Do not be haughty in your speech, or lazy and slack in your deeds.
Ben Sira 4:29
വിവേകം വിട്ടു സംസാരിക്കരുത്‌; പ്രവൃത്തിയില്‍ അശ്രദ്‌ധയും ആലസ്യവും പാടില്ല.
പ്രഭാഷകന്‍ 4 : 29

Even to the death, fight for what is right, and the Lord will do battle for you.
Ben Sira 4:28
മരിക്കേണ്ടിവന്നാലും സത്യം വെടിയരുത്‌; ദൈവമായ കര്‍ത്താവ്‌ നിനക്കുവേണ്ടിപൊരുതിക്കൊള്ളും.
പ്രഭാഷകന്‍ 4 : 28

Do not be like a lion at home, or sly and suspicious with your servants.
Ben Sira 4:30
ഭവനത്തില്‍ സിംഹത്തെപ്പോലെ ആകരുത്‌; ഭൃത്യന്‍മാരുടെ കുറ്റംനോക്കി നടക്കരുത്‌.
പ്രഭാഷകന്‍ 4 : 30

Do not let your hand be open to receive, but clenched when it is time to give.
Ben Sira 4:31
വാങ്ങാന്‍ കൈ നീട്ടുകയോ കൊടുക്കുമ്പോള്‍ പിന്‍വലിക്കുകയോ അരുത്‌. സമ്പത്തില്‍ ഗര്‍വ്‌ അരുത്‌
പ്രഭാഷകന്‍ 4 : 31

My child, do not mock the life of the poor; do not keep needy eyes waiting.
Ben Sira 4:1
മകനേ, പാവപ്പെട്ടവന്‍െറ ഉപജീവനംതടയരുത്‌; ആവശ്യക്കാരനെ കാത്തിരുത്തിവിഷമിപ്പിക്കരുത്‌.
പ്രഭാഷകന്‍ 4 : 1

Endear yourself to the assembly; before the city’s ruler bow your head.
Ben Sira 4:7
സമൂഹത്തില്‍ സമ്മതനാവുക; നായകനെ നമിക്കുക.
പ്രഭാഷകന്‍ 4 : 7

Keep control over all your affairs; bring no stain on your honor.
Ben Sira 33:23
ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം ശ്രഷ്‌ഠത കൈവരിക്കുക; കീര്‍ത്തിക്കു കളങ്കം വരുത്തരുത്‌.
പ്രഭാഷകന്‍ 33 : 23

So then, my beloved, obedient as you have always been, not only when I am present but all the more now when I am absent, work out your salvation with fear and trembling.
Philippians 2:12
എന്‍െറ പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴും അനുസരണയോടെ വര്‍ത്തിച്ചിട്ടുള്ള തുപോലെ, എന്‍െറ സാന്നിധ്യത്തില്‍മാത്ര മല്ല, ഞാന്‍ അകന്നിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തും പൂര്‍വാധികം ഭയത്തോടും വിറയലോടുംകൂടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രക്‌ഷയ്‌ക്കുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുവിന്‍.
ഫിലിപ്പി 2 : 12

Do nothing out of selfishness or out of vainglory; rather, humbly regard others as more important than yourselves,
Philippians 2:3
മാത്‌സര്യമോ വ്യര്‍ഥാഭിമാനമോ മൂലം നിങ്ങള്‍ ഒന്നുംചെയ്യരുത്‌. മറിച്ച്‌, ഓരോരുത്തരും താഴ്‌മയോടെ മറ്റുള്ളവരെ തങ്ങളെക്കാള്‍ ശ്രഷ്‌ഠരായി കരുതണം.
ഫിലിപ്പി 2 : 3

calling to mind your work of faith and labor of love and endurance in hope of our Lord Jesus Christ, before our God and Father,
1 Thessalonians 1:3
നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്‍െറ മുമ്പാകെ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്‍െറ പ്രവൃത്തിയും സ്‌നേഹത്തിന്‍െറ പ്രയത്‌നവും നമ്മുടെ കര്‍ത്താവായ യേശുക്രിസ്‌തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ദൃഢമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങള്‍ അനുസ്‌മരിക്കുന്നു.
1 തെസലോനിക്കാ 1 : 3

Because authority was given you by the Lord and sovereignty by the Most High, who shall probe your works and scrutinize your counsels!
Wisdom 6:3
നിങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യം കര്‍ത്താവില്‍നിന്നു ലഭിച്ചതാണ്‌; അധീശത്വം അത്യുന്നതനില്‍നിന്നാണ്‌. അവിടുന്ന്‌ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികള്‍ പരിശോധിക്കും; ഉദ്‌ദേശ്യങ്ങള്‍ വിചാരണ ചെയ്യും.
ജ്‌ഞാനം 6 : 3

Seek the welfare of the city to which I have exiled you; pray for it to the Lord , for upon its welfare your own depends.
Jeremiah 29:7
ഞാന്‍ നിങ്ങളെ അടിമകളായി അയച്ചിരിക്കുന്ന നഗരങ്ങളുടെ സമാധാനത്തിനായിയത്‌നിക്കുവിന്‍; അവയ്‌ക്കുവേണ്ടി കര്‍ത്താവിനോടു പ്രാര്‍ഥിക്കുവിന്‍. നിങ്ങളുടെ ക്‌ഷേമം അവയുടെ ക്‌ഷേമത്തെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്‌.
ജറെമിയാ 29 : 7

Go, eat your bread with joy and drink your wine with a merry heart, because it is now that God favors your works.
Ecclesiastes 9:7
പോയി സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അപ്പം ഭക്‌ഷിക്കുക, ആഹ്ലാദഭരിതനായി വീഞ്ഞുകുടിക്കുക. കാരണം, നീ ചെയ്യുന്നത്‌ ദൈവം അഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്‌.
സഭാപ്രസംഗകന്‍ 9 : 7

Enjoy life with the wife you love, all the days of the vain life granted you under the sun. This is your lot in life, for the toil of your labors under the sun.
Ecclesiastes 9:9
സൂര്യനു കീഴേ ദൈവം നിനക്കു നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വ്യര്‍ഥമായ ജീവിതം നീ സ്‌നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യയോടൊത്ത്‌ ആസ്വദിക്കുക, കാരണം, അതു നിന്‍െറ ജീവിതത്തിന്‍െറയും സൂര്യനു കീഴേ നീ ചെയ്യുന്ന പ്രയത്‌നത്തിന്‍െറയും ഓഹരിയാണ്‌.
സഭാപ്രസംഗകന്‍ 9 : 9

Bring no burden from your homes on the sabbath. Do no work whatever, but keep holy the sabbath day, as I commanded your ancestors,
Jeremiah 17:22
സാബത്തില്‍ നിന്‍െറ വീട്ടില്‍നിന്നു പുറത്തേക്കു ചുമടു കൊണ്ടുപോകരുത്‌; ജോലി ചെയ്യുകയുമരുത്‌. നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്‍മാരോടു ഞാന്‍ കല്‍പ്പിച്ചതുപോലെ സാബത്തുദിവസം ശുദ്‌ധമായി ആചരിക്കുവിന്‍.
ജറെമിയാ 17 : 22

When you reap the harvest of your land, you shall not be so thorough that you reap the field to its very edge, nor shall you gather the gleanings of your harvest.
Leviticus 19:9
നിങ്ങള്‍ ധാന്യംകൊയ്യുമ്പോള്‍ വയലിന്‍െറ അതിര്‍ത്തിതീര്‍ത്ത്‌ കൊയ്‌തെടുക്കരുത്‌.
ലേവ്യര്‍ 19 : 9

Likewise, you shall not pick your vineyard bare, nor gather up the grapes that have fallen. These things you shall leave for the poor and the alien. I, the Lord , am your God.
Leviticus 19:10
കൊയ്‌ത്തിനുശേഷം കാലാപെറുക്കുകയുമരുത്‌. മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ ഫലങ്ങളും തീര്‍ത്തുപറിക്കരുത്‌. വീണുകിടക്കുന്ന പഴം പെറുക്കിയെടുക്കുകയുമരുത്‌. പാവങ്ങള്‍ക്കും പരദേശികള്‍ക്കുമായി അതു നീക്കിവയ്‌ക്കുക. ഞാനാകുന്നു നിങ്ങളുടെദൈവമായ കര്‍ത്താവ്‌.
ലേവ്യര്‍ 19 : 10

But if you do not obey me and keep holy the sabbath day, if you carry burdens and come through the gates of Jerusalem on the sabbath, I will set fire to its gates—a fire never to be extinguished—and it will consume the palaces of Jerusalem.
Jeremiah 17:27
എന്നാല്‍, നിങ്ങള്‍ എന്നെ അനുസരിച്ച്‌ സാബത്ത്‌ ശുദ്‌ധമായി ആചരിക്കാതിരിക്കുകയും സാബത്തില്‍ ചുമടുമായി ജറുസലെ മിന്‍െറ കവാടങ്ങളിലൂടെ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ ഞാന്‍ അതിന്‍െറ കവാടങ്ങളില്‍ തീ കൊളുത്തും. അതു ജറുസലെമിലെ കൊട്ടാരങ്ങളെ വിഴുങ്ങും; ആരും അതു കെടുത്തുകയില്ല.
ജറെമിയാ 17 : 27

Six days you may labor and do all your work,
Exodus 20:9
ആറു ദിവസം അധ്വാനിക്കുക, എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യുക.
പുറപ്പാട്‌ 20 : 9

but the seventh day is a sabbath of the Lord your God. You shall not do any work, either you, your son or your daughter, your male or female slave, your work animal, or the resident alien within your gates.
Exodus 20:10
എന്നാല്‍ ഏഴാംദിവസം നിന്‍െറ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിന്‍െറ സാബത്താണ്‌. അന്ന്‌ നീയോ നിന്‍െറ മകനോ മകളോ ദാസനോ ദാസിയോ നിന്‍െറ മൃഗങ്ങളോ നിന്നോടൊത്തു വസിക്കുന്ന പരദേശിയോ ഒരു വേലയും ചെയ്യരുത്‌.
പുറപ്പാട്‌ 20 : 10

For six days you may do your work, but on the seventh day you must rest, that your ox and your donkey may have rest, and that the son of your maidservant and the resident alien may be refreshed.
Exodus 23:12
ആറുദിവസം ജോലി ചെയ്യുക. ഏഴാംദിവസം വിശ്രമിക്കണം. നിന്‍െറ കാളയും കഴുതയും വിശ്രമിക്കട്ടെ. നിന്‍െറ ദാസിയുടെ പുത്രനും പരദേശിയും ക്‌ഷീണം തീര്‍ക്കട്ടെ.
പുറപ്പാട്‌ 23 : 12

Six days you may labor and do all your work,
Deuteronomy 5:13
ആറുദിവസം അധ്വാനിക്കുകയും എല്ലാ ജോലികളും നിര്‍വഹിക്കുകയും ചെയ്‌തുകൊള്ളുക.
നിയമാവര്‍ത്തനം 5 : 13

but the seventh day is a sabbath of the Lord your God. You shall not do any work, either you, your son or your daughter, your male or female slave, your ox or donkey or any work animal, or the resident alien within your gates, so that your male and female slave may rest as you do.
Deuteronomy 5:14
എന്നാല്‍, ഏഴാംദിവസം നിന്‍െറ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിന്‍െറ സാബത്താണ്‌. അന്ന്‌ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യരുത്‌; നീയും നിന്‍െറ മകനോ മകളോ ദാസനോ ദാസിയോ കാളയോ കഴുതയോ മൃഗങ്ങളിലേതെങ്കിലുമോ നിന്‍െറ പട്ടണത്തിലുള്ള പരദേശിയോ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യരുത്‌. നിന്നെപ്പോലെതന്നെ നിന്‍െറ ദാസനും ദാസിയും വിശ്രമിക്കട്ടെ.
നിയമാവര്‍ത്തനം 5 : 14

You shall do no work; this is a perpetual statute throughout your generations wherever you dwell;
Leviticus 23:31
നിങ്ങള്‍ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യരുത്‌. നിങ്ങളുടെ വാസസ്‌ഥലങ്ങളില്‍ തലമുറതോറും എന്നേക്കുമുള്ള നിയമമാണിത്‌.
ലേവ്യര്‍ 23 : 31

On this day you shall not do any work, because it is the Day of Atonement, when atonement is made for you before the Lord , your God.
Leviticus 23:28
ആദിവസം നിങ്ങള്‍ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യരുത്‌. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിന്‍െറ മുന്‍ പില്‍ പാപത്തിനു പരിഹാരം ചെയ്യുന്ന ദിന മാണ്‌ അത്‌.
ലേവ്യര്‍ 23 : 28

On this same day you shall make a proclamation: there shall be a declared holy day for you; no heavy work may be done. This shall be a perpetual statute through all your generations wherever you dwell.
Leviticus 23:21
അന്നുതന്നെ നിങ്ങള്‍ ഒരു വിശുദ്‌ധസമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിക്കണം. അന്നു കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യരുത്‌. നിങ്ങളുടെ സകല വാസസ്‌ഥലങ്ങളിലും തലമുറതോറും എന്നേക്കുമുള്ള ഒരു നിയമമാണിത്‌.
ലേവ്യര്‍ 23 : 21

On the day of first fruits, on your feast of Weeks, when you present to the Lord an offering of new grain, you will declare a holy day: you shall do no heavy work.
Numbers 28:26
വാരോത്‌സവത്തില്‍, കര്‍ത്താവിനു നവധാന്യബലിയായി പ്രഥമ ഫലങ്ങള്‍ അര്‍പ്പിക്കുന്ന ദിവസം വിശുദ്ധ സമ്മേളനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അന്നു ശ്രമകരമായ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യരുത്‌.
സംഖ്യ 28 : 26
 
For six days you shall eat unleavened bread, and on the seventh day there shall be a solemn assembly for the Lord , your God; on that day you shall do no work.
Deuteronomy 16:8
ആറുദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം ഭക്‌ഷിക്കണം. ഏഴാംദിവസം നിന്‍െറ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനുവേണ്ടി നിങ്ങള്‍ ആഘോഷപൂര്‍വം ഒരുമിച്ചുകൂടണം.
അന്നു ജോലിയൊന്നും ചെയ്യരുത്‌.
നിയമാവര്‍ത്തനം 16 : 8-9

“I know your works; I know that you are neither cold nor hot. I wish you were either cold or hot.
Revelation 3:15
നിന്‍െറ പ്രവൃത്തികള്‍ ഞാനറിയുന്നു; നീ തണുപ്പോ ചൂടോ ഉള്ള വനല്ല; തണുപ്പോ ചൂടോ ഉള്ളവനായിരുന്നെങ്കില്‍ എന്നു ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
വെളിപാട്‌ 3 : 15

nor did we eat food received free from anyone. On the contrary, in toil and drudgery, night and day we worked, so as not to burden any of you.
2 Thessalonians 3:8
ആരിലുംനിന്നു ഞങ്ങള്‍ അപ്പം ദാനമായി വാങ്ങി ഭക്‌ഷിച്ചിട്ടില്ല; ആര്‍ക്കും ഭാരമാകാതിരിക്കാന്‍വേണ്ടി ഞങ്ങള്‍ രാപകല്‍ കഷ്‌ടപ്പെട്ടു കഠിനാധ്വാനം ചെയ്‌തു.
2 തെസലോനിക്കാ 3 : 8

 Of the twenty years that I have now spent in your household, I served you fourteen years for your two daughters and six years for your flock, while you changed my wages ten times.
Genesis 31:41
ഇരുപതുകൊല്ലം ഞാന്‍ അങ്ങയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു. പതിന്നാലുകൊല്ലം അങ്ങയുടെ രണ്ടുപെണ്‍ മക്കള്‍ക്കു വേണ്ടിയും ആറുകൊല്ലം ആടുകള്‍ക്കുവേണ്ടിയും ഞാന്‍ വേലചെയ്‌തു. പത്തുതവണ അങ്ങ്‌ എന്‍െറ കൂലിയില്‍ മാറ്റം വരുത്തി.
ഉല്‍പത്തി 31 : 41

If the God of my father, the God of Abraham and the Fear of Isaac, had not been on my side, you would now have sent me away empty-handed. But God saw my plight and the fruits of my toil, and last night he reproached you.”
Genesis 31:42
എന്‍െറ പിതാവായ അബ്രാഹത്തിന്‍െറ ദൈവവും ഇസഹാക്കിന്‍െറ ഭയവുമായവന്‍ എന്‍െറ ഭാഗത്തില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ അങ്ങ്‌ എന്നെ വെറുംകൈയോടെ പറഞ്ഞുവിടുമായിരുന്നു. എന്‍െറ കഷ്‌ടപ്പാടും ദേഹാ ധ്വാനവും ദൈവം കണ്ടു. അതു കൊണ്ടാണു കഴിഞ്ഞരാത്രി അവിടുന്ന്‌ അങ്ങയെ ശകാരിച്ചത്‌.
ഉല്‍പത്തി 31 : 42

In fact, when we were with you, we instructed you that if anyone was unwilling to work, neither should that one eat.
2 Thessalonians 3:10
 ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെകൂടെയായിരുന്നപ്പോള്‍തന്നെ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഒരു കല്‍പന നല്‍കി: അധ്വാനിക്കാത്തവന്‍ ഭക്‌ഷിക്കാതിരിക്കട്ടെ.
2 തെസലോനിക്കാ 3 : 10

Jacob replied: “You know what work I did for you and how well your livestock fared under my care;
Genesis 30:29
യാക്കോബ്‌ അവനോടു പറഞ്ഞു: ഞാന്‍ എപ്രകാരം അങ്ങേക്കുവേണ്ടി ജോലിചെയ്‌തെന്നും എന്‍െറ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ അങ്ങയുടെ ആടുമാടുകള്‍ എത്ര പെരുകിയെന്നും അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ.
ഉല്‍പത്തി 30 : 29

But Eliezer, son of Dodavahu from Mareshah, prophesied against Jehoshaphat. He said: “Because you have joined with Ahaziah, the Lord will shatter your work.” And the ships were wrecked and were unable to sail to Tarshish.
2 Chronicles 20:37
മരേഷായിലെ ദോദാവാഹുവിന്‍െറ പുത്രന്‍ എലിയേ സര്‍യഹോഷാഫാത്തിനെതിരേ പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞു: അഹസിയായുമായി സഖ്യം ചെയ്‌തതിനാല്‍ നീ നിര്‍മിച്ചതെല്ലാം കര്‍ത്താവു നശിപ്പിക്കും. ആ കപ്പലുകളെല്ലാം ഉടഞ്ഞുതകര്‍ന്നു. താര്‍ഷീഷിലേക്കു പോകുവാന്‍ അവയ്‌ക്കു കഴിഞ്ഞില്ല.
2 ദിനവൃത്താന്തം 20 : 37

Then David said to his son Solomon: “Be strong and steadfast, and go to work; do not fear or be dismayed, for the Lord God, my God, is with you. He will not fail you or abandon you before you have completed all the work for the service of the house of the Lord .
1 Chronicles 28:20
ദാവീദ്‌, മകന്‍ സോളമനോടു പറഞ്ഞു: ശക്‌തനും ധീരനുമായിരുന്ന്‌ ഇതു ചെയ്യുക. ഭയമോ ശങ്കയോ വേണ്ട. എന്‍െറ ദൈവമായ കര്‍ത്താവ്‌ നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട്‌. കര്‍ത്താവിന്‍െറ ആലയത്തിലെ സകലജോലികളും പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതുവരെ അവിടുന്ന്‌ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്‌ഷിക്കുകയുമില്ല.
1 ദിനവൃത്താന്തം 28 : 20

See for yourselves! I have labored only a little, but have found much.
Ben Sira 51:27
ഞാന്‍ കുറ  ച്ചേഅധ്വാനിച്ചുള്ളു; എനിക്ക്‌ ഏറെ വിശ്രമം കിട്ടിഎന്നു കാണുവിന്‍.
പ്രഭാഷകന്‍ 51 : 27

When you go out to war against your enemies and you see horses and chariots and an army greater than your own, you shall not be afraid of them, for the Lord , your God, who brought you up from the land of Egypt, will be with you.
Deuteronomy 20:1
നീയുദ്‌ധത്തിനു പുറപ്പെടുമ്പോള്‍ ശത്രുവിനു നിന്നെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ കുതിരകളും രഥങ്ങളും സൈന്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നു കണ്ടാലും ഭയപ്പെടരുത്‌. എന്തെന്നാല്‍, നിന്നെ ഈജിപ്‌തില്‍ നിന്നു കൊണ്ടുവന്ന നിന്‍െറ ദൈവമായ കര്‍ത്താവ്‌ നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട്‌.
നിയമാവര്‍ത്തനം 20 : 1

and say to them, “Hear, O Israel! Today you are drawing near for battle against your enemies. Do not be weakhearted or afraid, alarmed or frightened by them.
Deuteronomy 20:3
അവന്‍ ഇപ്രകാരം പറയട്ടെ: ഇസ്രായേലേ, കേള്‍ക്കുക, ശത്രുക്കള്‍ക്കെതിരായി നിങ്ങള്‍യുദ്‌ധത്തിനിറങ്ങുകയാണ്‌. ദുര്‍ബല ഹൃദയരാകരുത്‌; അവരുടെ മുന്‍പില്‍ ഭയപ്പെടുകയോ പരിഭ്രമിക്കുകയോ അരുത്‌.
നിയമാവര്‍ത്തനം 20 : 3

For it is the Lord , your God, who goes with you to fight for you against your enemies and give you victory.”
Deuteronomy 20:4
നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവാണു നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന്‌ ശത്രുക്കള്‍ക്കെതിരായിയുദ്‌ധംചെയ്‌തു വിജയം നേടിത്തരുന്നത്‌.
നിയമാവര്‍ത്തനം 20 : 4

When you draw near a city to attack it, offer it terms of peace.
Deuteronomy 20:10
യുദ്‌ധത്തിനായി നിങ്ങള്‍ ഒരു നഗരത്തെ സമീപിക്കുമ്പോള്‍ സമാധാന സന്‌ധിക്കുള്ള അവസരം നല്‍കണം.
നിയമാവര്‍ത്തനം 20 : 10

Praise and worship 2

and they cried out in a loud voice: “Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches, wisdom and strength, honor and glory and blessing.”  Revelation 5:12
ഉച്ചസ്വരത്തില്‍ ഇവര്‍ ഉദ്‌ഘോഷിച്ചു: കൊല്ലപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടു ശക്‌തിയും ധനവും ജ്‌ഞാനവും ആധിപത്യവും ബഹുമാനവും മഹത്വവും സ്‌തുതിയും സ്വീകരിക്കാന്‍ യോഗ്യനാണ്‌. വെളിപാട്‌ 5 : 12

and said: “We give thanks to you, Lord God almighty, who are and who were. For you have assumed your great power and have established your reign.  Revelation 11:17

ആയിരുന്നവനും ആയിരിക്കുന്നവനും സര്‍വശക്‌തനും ദൈവവുമായ കര്‍ത്താവേ, അങ്ങേക്കു ഞങ്ങള്‍ നന്‌ദി പറയുന്നു. എന്തെന്നാല്‍, അങ്ങു വലിയ ശക്‌തി പ്രയോഗിക്കാനും ഭരിക്കാനും തുടങ്ങിയല്ലോ.

വെളിപാട്‌ 11 : 17


He said in a loud voice, “Fear God and give him glory, for his time has come to sit in judgment. Worship him who made heaven and earth and sea and springs of water.”
Revelation 14:7

അവന്‍ ഉച്ചസ്വരത്തില്‍ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയും അവിടുത്തേക്കു മഹത്വം നല്‍കുകയും ചെയ്യുവിന്‍. എന്തെന്നാല്‍, അവിടുത്തെ വിധിയുടെ സമയം വന്നുകഴിഞ്ഞു. ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സമുദ്രത്തെയും നീരുറവകളെയും സൃഷ്‌ടിച്ചവനെ ആരാധിക്കുവിന്‍.

വെളിപാട്‌ 14 : 7

and they sang the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb: “Great and wonderful are your works, Lord God almighty. Just and true are your ways, O king of the nations.
Revelation 15:3

അവര്‍ ദൈവത്തിന്‍െറ ദാസനായ മോശയുടെയും കുഞ്ഞാടിന്‍െറയും ഗീതങ്ങള്‍ ആല പിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: സര്‍വശക്‌തനും ദൈവവുമായ

വെളിപാട്‌ 15 : 3


Who will not fear you, Lord, or glorify your name? For you alone are holy. All the nations will come and worship before you, for your righteous acts have been revealed.”
Revelation 15:4

കര്‍ത്താവേ, അങ്ങയുടെപ്രവൃത്തികള്‍ മഹനീയവും വിസ്‌മയാവഹ വുമാണ്‌. ജനതകളുടെ രാജാവേ, അങ്ങയുടെ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ നീതിപൂര്‍ണവും സത്യസ ന്‌ധവുമാണ്‌. കര്‍ത്താവേ, അങ്ങേനാമത്തെ ഭയപ്പെടാത്തവനും സ്‌തുതിക്കാത്തവനും ആരുണ്ട്‌? അങ്ങുമാത്രമാണ്‌ പരിശുദ്‌ധന്‍. സകല ജനതകളും വന്ന്‌ അങ്ങയെ ആരാധിക്കും. കാരണം, അങ്ങയുടെന്യായവിധികള്‍ വെളിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വെളിപാട്‌ 15 : 4


Then I heard the altar cry out, “Yes, Lord God almighty, your judgments are true and just.”
Revelation 16:7

അപ്പോള്‍ ബലിപീഠംപറയുന്നതുകേട്ടു: അതേ, സര്‍വശക്‌ത നും ദൈവവുമായ കര്‍ത്താവേ, അങ്ങയുടെ വിധികള്‍ സത്യവും നീതിയും നിറഞ്ഞതാണ്‌. വെളിപാട്‌ 16 : 7


After this I heard what sounded like the loud voice of a great multitude in heaven, saying: “Alleluia! Salvation, glory, and might belong to our God,  Revelation 19:1

ഇതിനുശേഷം സ്വര്‍ഗത്തില്‍ വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന്‍േറ തുപോലുള്ള ശക്‌തമായ സ്വരം ഞാന്‍ കേട്ടു; ഹല്ലേലുയ്യാ! രക്‌ഷയും മഹത്വവും ശക്‌തിയും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്‍േറതാണ്‌. വെളിപാട്‌ 19 : 1


A voice coming from the throne said: “Praise our God, all you his servants, [and] you who revere him, small and great.”  Revelation 19:5 

സിംഹാസനത്തില്‍നിന്ന്‌ ഒരു സ്വരംകേട്ടു: ദൈവത്തിന്‍െറ ദാസരും അവിടുത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരും ചെറിയവരും വലിയവരുമായ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍. വെളിപാട്‌ 19 : 5


 Then I heard something like the sound of a great multitude or the sound of rushing water or mighty peals of thunder, as they said: “Alleluia! The Lord has established his reign, [our] God, the almighty.  Revelation 19:6 

പിന്നെ വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന്‍െറയും പെരുവെള്ളത്തിന്‍െറയും ഗംഭീരമായ ഇടിമുഴക്കത്തിന്‍െറയും ശബ്‌ദംപോലെയുള്ള ഒരു സ്വരം ഞാന്‍ കേട്ടു; ഹല്ലേലുയ്യാ! സര്‍വശക്‌തനും നമ്മുടെ ദൈവവുമായ കര്‍ത്താവു വാഴുന്നു.

വെളിപാട്‌ 19 : 6

Let us rejoice and be glad and give him glory. For the wedding day of the Lamb has come, his bride has made herself ready.

Revelation 19:7 

നമുക്ക്‌ ആനന്‌ദിക്കാം; ആഹ്ലാദിച്ച്‌ ആര്‍പ്പുവിളിക്കാം. അവിടുത്തേക്ക്‌ മഹത്വം നല്‍കാം. എന്തെന്നാല്‍, കുഞ്ഞാടിന്‍െറ വിവാഹം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ മണവാട്ടി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

വെളിപാട്‌ 19 : 7

O Lord , our Lord, how awesome is your name through all the earth!
Psalms 8:9
കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവേ, ഭൂമിയിലെങ്ങും അങ്ങയുടെ നാമം എത്ര മഹനീയം!
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 8 : 9

By the LORD has this been done; it is wonderful in our eyes. Psalms 118: 23

ഇതു കര്‍ത്താവിന്‍െറ പ്രവൃത്തിയാണ്‌; ഇതു നമ്മുടെ ദൃഷ്‌ടിയില്‍ വിസ്‌മയാവഹമായിരിക്കുന്നു. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 118:23

This is the day the LORD has made; let us rejoice in it and be glad. Psalms 118: 24 

കര്‍ത്താവ്‌ ഒരുക്കിയ ദിവസമാണിന്ന്‌; ഇന്നു സന്തോഷിച്ചുല്ലസിക്കാം.

സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 118 : 24

Better one day in your courts than a thousand elsewhere. Better the threshold of the house of my God than a home in the tents of the wicked.

Psalms 84:10

അന്യസ്‌ഥലത്ത്‌ ആയിരം ദിവസത്തെക്കാള്‍ അങ്ങയുടെ അങ്കണത്തില്‍ ഒരു ദിവസംആയിരിക്കുന്നതു കൂടുതല്‍ അഭികാമ്യമാണ്‌; ദുഷ്‌ടതയുടെ കൂടാരങ്ങളില്‍വാഴുന്നതിനെക്കാള്‍, എന്‍െറ ദൈവത്തിന്‍െറ ആലയത്തില്‍ വാതില്‍കാവല്‍ക്കാരനാകാനാണു ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌.

സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 84 : 10

He has a name written on his cloak and on his thigh, “King of kings and Lord of Lords.” Revelation 19:16

അവനു മേലങ്കിയിലും തുടയിലും എഴുതപ്പെട്ട ഒരു നാമ മുണ്ട്‌: രാജാക്കന്‍മാരുടെ രാജാവും നാഥന്‍മാരുടെ നാഥനും.വെളിപാട്‌ 19 : 16

 
I look to you in the sanctuary to see your power and glory. Psalms 63:2

അങ്ങയുടെ ശക്‌തിയും മഹത്വവും ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഞാന്‍ വിശുദ്‌ധ മന്‌ദിരത്തില്‍ വന്നു. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 63 : 2

 Give to the LORD the glory due his name! Bring gifts, and come before him; bow down to the LORD, splendid in holiness.1 Chronicles 16: 29

അവിടുത്തെനാമത്തെയഥായോഗ്യംമഹത്വപ്പെടുത്തുവിന്‍;തിരുമുന്‍പില്‍ കാഴ്‌ച സമര്‍പ്പിക്കുവിന്‍, കര്‍ത്താവിന്‍െറ പരിശുദ്‌ധതേജസ്‌സിനു മുന്‍പില്‍ വണങ്ങുവിന്‍. 1 ദിനവൃത്താന്തം 16 : 29

 At this, Jesus said to him, “Get away, Satan! It is written: ‘The Lord, your God, shall you worship and him alone shall you serve. Mathew 4:10

യേശു കല്‍പിച്ചു: സാത്താനേ, ദൂരെപ്പോവുക; എന്തെന്നാല്‍, നിന്‍െറ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെ ആരാധിക്കണം; അവിടുത്തെ മാത്രമേ പൂജിക്കാവൂ എന്ന്‌ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മത്തായി 4 : 10

 I fell at his feet to worship him. But he said to me, “Don’t! I am a fellow servant of yours and of your brothers who bear witness to Jesus. Worship God. Witness to Jesus is the spirit of prophecy.” Revelation 19:10

അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ അവനെ ആരാധിക്കാനായി കാല്‍ക്കല്‍ വീണു. എന്നാല്‍, അവന്‍ എന്നോടു പറഞ്ഞു: അരുത്‌. ഞാന്‍ നിന്‍െറ ഒരു സഹദാസനാണ്‌ വ യേശുവിനു സാക്‌ഷ്യം നല്‍കുന്ന നിന്‍െറ സഹോദരില്‍ ഒരുവന്‍ . നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. യേശുവിനുളള സാക്‌ഷ്യമാണു പ്രവചനത്തിന്‍െറ ആത്‌മാവ്‌. വെളിപാട്‌ 19 : 10

Enter, let us bow down in worship; let us kneel before the LORD who made us. Psalms 95:6

വരുവിന്‍, നമുക്കു കുമ്പിട്ട്‌ ആരാധിക്കാം; നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച കര്‍ത്താവിന്‍െറ മുന്‍പില്‍ മുട്ടുകുത്താം. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 95 : 6

Sing praise to the LORD for he has done glorious things; let this be known throughout all the earth. Isiah 12:5

കര്‍ത്താവിനു സ്‌തുതിപാടുവിന്‍. അവിടുന്ന്‌ മഹത്വത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. ഏശയ്യാ 12 : 5

Through him [then] let us continually offer God a sacrifice of praise, that is, the fruit of lips that confess his name. Hebrews 13:15
  അവനിലൂടെ നമുക്ക്‌ എല്ലായ്‌പോഴും ദൈവത്തിനു സ്‌തുതിയുടെ ബലി – അവന്‍െറ നാമത്തെ ഏറ്റുപറയുന്ന അധരങ്ങളുടെ ഫലങ്ങള്‍-അര്‍പ്പിക്കാം. ഹെബ്രായര്‍ 13 : 15

Therefore, we who are receiving the unshakable kingdom should have gratitude, with which we should offer worship pleasing to God in reverence and awe. Hebrews 12:28  

സുസ്‌ഥിരമായ ഒരു രാജ്യം ലഭി  ച്ചതില്‍ നമുക്കു നന്‌ദിയുള്ളവരായിരിക്കാം; അങ്ങനെ, ദൈവത്തിനു സ്വീകാര്യമായ ആരാധന ഭയഭക്‌ത്യാദരങ്ങളോടെ സമര്‍പ്പിക്കാം.
ഹെബ്രായര്‍ 12 : 28

 Give to the LORD the glory due his name. Bow down before the LORD’s holy splendor. Psalms 29:2

കര്‍ത്താവിന്‍െറ മഹത്വപൂര്‍ണമായനാമത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍; വിശുദ്‌ധവസ്‌ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ്‌അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുവിന്‍. 
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 29 : 2

Exalt the LORD, our God; bow down before his footstool; holy is he! Psalms 99: 5

നമ്മുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെപുകഴ്‌ത്തുവിന്‍; അവിടുത്തെ പാദപീഠത്തിങ്കല്‍ പ്രണമിക്കുവിന്‍;അവിടുന്നു പരിശുദ്‌ധനാണ്‌. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 99 : 5

 Let us enter his dwelling; let us worship at his footstool.”Psalms 132: 7

നമുക്ക്‌ അവിടുത്തെ വാസസ്‌ഥലത്തേക്കു പോകാം; അവിടുത്തെ പാദപീഠത്തിങ്കല്‍ആരാധിക്കാം. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 132 : 7

Psalms 96:9  bow down to the LORD, splendid in holiness. Tremble before him, all the earth;
വിശുദ്‌ധവസ്‌ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ്‌ അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുവിന്‍; ഭൂമി മുഴുവന്‍ അവിടുത്തെമുന്‍പില്‍ ഭയന്നുവിറയ്‌ക്കട്ടെ!
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 96 : 9

Mathew 18: 20 For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.”
എന്തെന്നാല്‍, രണ്ടോ മൂന്നോപേര്‍ എന്‍െറ നാമത്തില്‍ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നിടത്ത്‌ അവരുടെ മധ്യേ ഞാന്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും.
മത്തായി 18 : 20

Psalms 66:4 All the earth falls in worship before you; they sing of you, sing of your name!”
ഭൂവാസികള്‍ മുഴുവന്‍ അവിടുത്തെആരാധിക്കുന്നു, അവര്‍ അങ്ങയെ പാടിപ്പുകഴ്‌ത്തുന്നു, അങ്ങയുടെ നാമത്തിനുസ്‌തോത്രമാലപിക്കുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 66 : 4

For then I will make pure the speech of the peoples, That they all may call upon the name of the LORD, to serve him with one accord;
Zephaniah 3:9
“കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമം ജനതകള്‍ വിളിച്ചപേക്‌ഷിക്കാനും, ഏക മനസ്‌സോടെ അവിടുത്തേക്ക്‌ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനും വേണ്ടി അന്ന്‌ ഞാന്‍ അവരുടെ അധരങ്ങളെ ശുദ്‌ധീകരിക്കും.” 
സെഫാനിയാ 3 : 9They sang a new hymn: Worthy are you to receive the scroll and to break open its seals, for you were slain and with your blood you purchased for God those from every tribe and tongue, people and nation.

Revelation 5:9
അവര്‍ ഒരു നവ്യഗാനം ആലപിച്ചു: പുസ്‌തകച്ചുരുള്‍ സ്വീകരിക്കാനും അതിന്‍െറ മുദ്രകള്‍ തുറക്കാനും നീ യോഗ്യനാണ്‌. കാരണം, നീ വധിക്കപ്പെടുകയും നിന്‍െറ രക്‌തംകൊണ്ട്‌ എല്ലാ ഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും ജനതകളിലും രാജ്യങ്ങളിലും നിന്നുള്ളവരെ ദൈവത്തിനുവേണ്ടി വിലയ്‌ക്കുവാങ്ങുകയും ചെയ്‌തു. 
വെളിപാട്‌ 5:9


“Worthy are you, Lord our God, to receive glory and honor and power, for you created all things; because of your will they came to be and were created.”
Revelation 4:11
ഞങ്ങളുടെ ദൈവവും കര്‍ത്താവുമായ അവിടുന്നു മഹ ത്വവും ബഹുമാനവും ശക്‌തിയും സ്വീകരിക്കാന്‍ അര്‍ഹനാണ്‌. അങ്ങു സര്‍വ്വവും സൃഷ്‌ടിച്ചു. അങ്ങയുടെ ഹിതമനുസരിച്ച്‌ അവയ്‌ക്ക്‌ അസ്‌തിത്വം ലഭിക്കുകയും അവ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. 
വെളിപാട്‌ 4 : 11

As Moses entered the tent, the column of cloud would come down and stand at its entrance while the LORD spoke with Moses.

Exodus 33:9
മോശ കൂടാരത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ മേഘസ്തംഭം ഇറങ്ങിവന്നു കൂടാരവാതില്‍ക്കല്‍ നില്‍ക്കും. അപ്പോള്‍ കര്‍ത്താവു മോശയോടു സംസാരിക്കും. 
പുറപ്പാട്‌ 33:9


On seeing the column of cloud stand at the entrance of the tent, all the people would rise and bow down at the entrance of their own tents.
Exodus 33:10
മേഘസ്തംഭം കൂടാരവാതില്‍ക്കല്‍ നില്‍ക്കുന്നതു കാണുമ്പോള്‍ ജനം എഴുന്നേറ്റ് ഓരോരുത്തനും സ്വന്തം കൂടാരത്തിന്‍െറ വാതില്‍ക്കല്‍ കുമ്പിട്ടാരാധിച്ചിരുന്നു.
പുറപ്പാട്‌ 33 : 10Posted by Bilja Sajith at 2:58 AMNo comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Proclaim your faith 2

God is a shield above me saving the upright of heart.
Psalms 7:10
ഹൃദയനിഷ്‌കളങ്കതയുള്ളവരെരക്‌ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ്‌ എന്‍െറ പരിച.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 7 : 10

For you, Lord , bless the just one; you surround him with favor like a shield.
Psalms 5:12
കര്‍ത്താവേ, നീതിമാന്‍മാരെ അവിടുന്ന്‌ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു; പരിചകൊണ്ടെന്നപോലെ കാരുണ്യംകൊണ്ട്‌ അവിടുന്ന്‌ അവരെ മറയ്‌ക്കുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 5 : 12

The promises of the Lord are sure, silver refined in a crucible, silver purified seven times.
Psalms 12:6
കര്‍ത്താവിന്‍െറ വാഗ്‌ദാനങ്ങള്‍ നിര്‍മലമാണ്‌; ഉലയില്‍ ഏഴാവൃത്തി ശുദ്‌ധിചെയ്‌തെടുത്ത വെള്ളിയാണ്‌.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 12 : 6

Pleasant places were measured out for me; fair to me indeed is my inheritance.
Psalms 16:6
അഭികാമ്യമായ ദാനമാണ്‌ എനിക്ക്‌അളന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്‌; വിശിഷ്‌ടമായ അവകാശം എനിക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 16 : 6

The Lord is king forever; the nations have vanished from his land.
Psalms 10:16
കര്‍ത്താവ്‌ എന്നേക്കും രാജാവാണ്‌. ജനതകള്‍ അവിടുത്തെ ദേശത്തുനിന്ന്‌ അറ്റുപോകും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 10 : 16

Lord , my allotted portion and my cup, you have made my destiny secure.
Psalms 16:5
കര്‍ത്താവാണ്‌ എന്‍െറ ഓഹരിയും പാനപാത്രവും; എന്‍െറ ഭാഗധേയം അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലാണ്‌.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 16 : 5

Truly, who is God except the Lord ? Who but our God is the rock?
Psalms 18:31
കര്‍ത്താവല്ലാതെ ദൈവം ആരുണ്ട്‌? നമ്മുടെ ദൈവമല്ലാതെ രക്‌ഷാശില എവിടെയുണ്ട്‌?
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 31

The Lord is a stronghold for the oppressed, a stronghold in times of trouble.
Psalms 9:9
കര്‍ത്താവു മര്‍ദിതരുടെ ശക്‌തിദുര്‍ഗമാണ്‌; കഷ്‌ടകാലത്ത്‌ അവരുടെഅഭയസ്‌ഥാനവും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 9 : 9

Those who know your name trust in you; you never forsake those who seek you, Lord .
Psalms 9:10
അങ്ങയുടെ നാമമറിയുന്നവര്‍ അങ്ങില്‍ വിശ്വാസമര്‍പ്പിക്കുന്നു; കര്‍ത്താവേ, അങ്ങയെ അന്വേഷിച്ചവരെ അങ്ങ്‌ ഉപേക്‌ഷിച്ചിട്ടില്ല.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 9 : 10

The Lord looks down from heaven upon the children of men, To see if even one is wise, if even one seeks God.
Psalms 14:2
കര്‍ത്താവു സ്വര്‍ഗത്തില്‍നിന്നു മനുഷ്യമക്കളെ നോക്കുന്നു; ദൈവത്തെത്തേടുന്ന വിവേകികളുണ്ടോ എന്ന്‌അവിടുന്ന്‌ ആരായുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 14 : 2

I bless the Lord who counsels me; even at night my heart exhorts me.
Psalms 16:7
എനിക്ക്‌ ഉപദേശം നല്‍കുന്നകര്‍ത്താവിനെ ഞാന്‍ വാഴ്‌ത്തുന്നു; രാത്രിയിലും എന്‍െറ അന്തരംഗത്തില്‍ പ്രബോധനം നിറയുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 16 : 7

I say to the Lord , you are my Lord, you are my only good.
Psalms 16:2
അവിടുന്നാണ്‌ എന്‍െറ കര്‍ത്താവ്‌; അങ്ങില്‍നിന്നല്ലാതെ എനിക്കു നന്‍മയില്ല എന്നു ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിനോടു പറയും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 16 : 2

I keep the Lord always before me; with him at my right hand, I shall never be shaken.
Psalms 16:8
കര്‍ത്താവ്‌ എപ്പോഴും എന്‍െറ കണ്‍മുന്‍പിലുണ്ട്‌; അവിടുന്ന്‌ എന്‍െറ വലത്തുഭാഗത്തുള്ളതു കൊണ്ടു ഞാന്‍ കുലുങ്ങുകയില്ല.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 16 : 8

But you do see; you take note of misery and sorrow; you take the matter in hand. To you the helpless can entrust their cause; you are the defender of orphans.
Psalms 10:14
അങ്ങു കാണുന്നുണ്ട്‌;കഷ്‌ടപ്പാടുകളും ക്ലേശങ്ങളുംഅങ്ങു തീര്‍ച്ചയായും കാണുന്നുണ്ട്‌; അങ്ങ്‌ അവ ഏറ്റെടുക്കും, നിസ്‌സഹായന്‍ തന്നെത്തന്നെഅങ്ങേക്കു സമര്‍പ്പിക്കുന്നു; അനാഥന്‌ അവിടുന്നു സഹായകനാണല്ലോ.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 10 : 14

You made room for my steps beneath me; my ankles never twisted.
Psalms 18:36
എന്‍െറ പാത അങ്ങു വിശാലമാക്കി; എന്‍െറ കാലുകള്‍ വഴുതിയില്ല.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 36

You have given me your saving shield; your right hand has upheld me; your favor made me great.
Psalms 18:35
അങ്ങ്‌ എനിക്കു രക്‌ഷയുടെ പരിച നല്‍കി; അവിടുത്തെ വലത്തുകൈ എന്നെതാങ്ങിനിറുത്തി; അവിടുത്തെ വാത്‌സല്യം എന്നെ വലിയവനാക്കി.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 35

For you, Lord , give light to my lamp; my God brightens my darkness.
Psalms 18:28
അങ്ങ്‌ എന്‍െറ ദീപം കൊളുത്തുന്നു; എന്‍െറ ദൈവമായ കര്‍ത്താവ്‌ എന്‍െറ അന്‌ധകാരം അകറ്റുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 28

With you I can rush an armed band, with my God to help I can leap a wall.
Psalms 18:29
അവിടുത്തെ സഹായത്താല്‍ ഞാന്‍ സൈന്യനിരയെ ഭേദിക്കും; എന്‍െറ ദൈവത്തിന്‍െറ സഹായത്താല്‍ഞാന്‍ കോട്ട ചാടിക്കടക്കും;
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 29

God’s way is unerring; the Lord ’s promise is refined; he is a shield for all who take refuge in him.
Psalms 18:30
ദൈവത്തിന്‍െറ മാര്‍ഗം അവികലമാണ്‌; കര്‍ത്താവിന്‍െറ വാഗ്‌ദാനം നിറവേറും; തന്നില്‍ അഭയം തേടുന്നവര്‍ക്ക്‌അവിടുന്നു പരിചയാണ്‌.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 30

He said: I love you, Lord , my strength, Lord , my rock, my fortress, my deliverer, My God, my rock of refuge, my shield, my saving horn, my stronghold!
Psalms 18:1-2
കര്‍ത്താവേ! എന്‍െറ ശക്‌തിയുടെ ഉറവിടമേ, ഞാന്‍ അങ്ങയെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു.
അങ്ങാണ്‌ എന്‍െറ രക്‌ഷാശിലയും കോട്ടയും വിമോചകനും,എന്‍െറ ദൈവവും എനിക്ക്‌ അഭയം തരുന്ന പാറയും, എന്‍െറ പരിചയും രക്‌ഷാശൃംഗവും അഭയകേന്‌ദ്രവും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 1-2

He set me free in the open; he rescued me because he loves me.
Psalms 18:19
അവിടുന്ന്‌ എന്നെ വിശാലമായ സ്‌ഥലത്തേക്കു നയിച്ചു; എന്നില്‍ പ്രസാദിച്ചതിനാല്‍ എന്നെ വിമോചിപ്പിച്ചു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 19

You rescued me from the strife of peoples; you made me head over nations. A people I had not known served me; as soon as they heard of me they obeyed. Foreigners submitted before me;
Psalms 18:4‭3-‬44
ജനത്തിന്‍െറ കലഹത്തില്‍നിന്ന്‌അങ്ങ്‌ എന്നെ രക്‌ഷിച്ചു; അങ്ങ്‌ എന്നെ ജനതകളുടെ അധിപനാക്കി; എനിക്ക്‌ അപരിചിതമായിരുന്നജനത എന്നെ സേവിച്ചു.
എന്നെക്കുറിച്ചു കേട്ടമാത്രയില്‍അവര്‍ എന്നെ അനുസരിച്ചു; അന്യജനതകള്‍ എന്നോടു കേണിരന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 43-44

He reached down from on high and seized me; drew me out of the deep waters.
Psalms 18:16
ഉന്നതത്തില്‍നിന്നു കൈനീട്ടിഅവിടുന്ന്‌ എന്നെ പിടിച്ചു; പെരുവെള്ളത്തില്‍നിന്ന്‌അവിടുന്ന്‌ എന്നെ പൊക്കിയെടുത്തു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 16

He rescued me from my mighty enemy, from foes too powerful for me. They attacked me on my day of distress, but the Lord was my support.
Psalms 18:17-18‭
പ്രബലനായ ശത്രുവില്‍നിന്നും എന്നെ വെറുത്തവരില്‍നിന്നും അവിടുന്ന്‌ എന്നെ രക്‌ഷിച്ചു; അവര്‍ എന്‍െറ ശക്‌തിക്കതീതരായിരുന്നു.
അനര്‍ഥകാലത്ത്‌ അവര്‍എന്‍െറ മേല്‍ ചാടിവീണു, കര്‍ത്താവ്‌ എനിക്ക്‌ അഭയമായിരുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 :17-18

Toward the faithful you are faithful; to the honest man you are honest; Toward the pure, you are pure; but to the perverse you are devious. For humble people you save; haughty eyes you bring low.
Psalms 18: 25-27
വിശ്വസ്‌തനോട്‌ അങ്ങ്‌വിശ്വസ്‌തത പുലര്‍ത്തുന്നു; നിഷ്‌കളങ്കനോടു നിഷ്‌കളങ്കമായിപെരുമാറുന്നു.
നിര്‍മലനോടു നിര്‍മലമായും ദുഷ്‌ടനോടു ക്രൂരമായും അങ്ങു പെരുമാറുന്നു.
വിനീതരെ അങ്ങ്‌ വിടുവിക്കുന്നു, അഹങ്കാരികളെ അങ്ങ്‌ വീഴ്‌ത്തുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 25-27

This God who girded me with might, kept my way unerring,
Psalms 18:32
അവിടുന്നു ശക്‌തികൊണ്ട്‌ എന്‍െറ അരമുറുക്കുന്നു; എന്‍െറ മാര്‍ഗം സുരക്‌ഷിതമാക്കുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 32

Truly, who is God except the Lord ? Who but our God is the rock? This God who girded me with might, kept my way unerring, Who made my feet like a deer’s, and set me on the heights, Who trained my hands for war, my arms to string a bow of bronze.
Psalms 18:31- 34
കര്‍ത്താവല്ലാതെ ദൈവം ആരുണ്ട്‌? നമ്മുടെ ദൈവമല്ലാതെ രക്‌ഷാശില എവിടെയുണ്ട്‌?
അവിടുന്നു ശക്‌തികൊണ്ട്‌ എന്‍െറ അരമുറുക്കുന്നു; എന്‍െറ മാര്‍ഗം സുരക്‌ഷിതമാക്കുന്നു.
അവിടുന്ന്‌ എന്‍െറ കാലുകള്‍ക്കുമാന്‍പേടയുടെ വേഗം നല്‍കി; ഉന്നതഗിരികളില്‍ എന്നെസുരക്‌ഷിതനായി നിറുത്തി.
എന്‍െറ കൈകളെ അവിടുന്നുയുദ്‌ധമുറ അഭ്യസിപ്പിച്ചു; എന്‍െറ കരങ്ങള്‍ക്കു പിച്ചളവില്ല്‌കുലയ്‌ക്കാന്‍ കഴിയും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 31-34

Praised be the Lord , I exclaim! I have been delivered from my enemies.
Psalms 18:3
സ്‌തുത്യര്‍ഹനായ കര്‍ത്താവിനെഞാന്‍ വിളിച്ചപേക്‌ഷിക്കുന്നു; അവിടുന്ന്‌ എന്നെ ശത്രുക്കളില്‍നിന്നു രക്‌ഷിക്കും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 3

In my distress I called out: Lord ! I cried out to my God. From his temple he heard my voice; my cry to him reached his ears.
Psalms 18:6
കഷ്‌ടതയില്‍ ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിനെവിളിച്ചപേക്‌ഷിച്ചു; എന്‍െറ ദൈവത്തോടു ഞാന്‍ സഹായത്തിനായി നിലവിളിച്ചു; അവിടുന്നു തന്‍െറ ആലയത്തില്‍നിന്ന്‌എന്‍െറ അപേക്‌ഷ കേട്ടു; എന്‍െറ നിലവിളി അവിടുത്തെകാതുകളിലെത്തി.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 6

For you will not abandon my soul to Sheol, nor let your devout one see the pit.
Psalms 16:10
അവിടുന്ന്‌ എന്നെ പാതാളത്തില്‍ തള്ളുകയില്ല; അങ്ങയുടെ പരിശുദ്‌ധന്‍ ജീര്‍ണിക്കാന്‍അനുവദിക്കുകയില്ല.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 16 : 10

You will show me the path to life, abounding joy in your presence, the delights at your right hand forever.
Psalms 16:11
അങ്ങ്‌ എനിക്കു ജീവന്‍െറ മാര്‍ഗംകാണിച്ചുതരുന്നു; അങ്ങയുടെ സന്നിധിയില്‍ ആനന്‌ദത്തിന്‍െറ പൂര്‍ണതയുണ്ട്‌; അങ്ങയുടെ വലത്തുകൈയില്‍ ശാശ്വതമായ സന്തോഷമുണ്ട്‌.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 16 : 11

Oh, that from Zion might come the salvation of Israel! Jacob would rejoice, and Israel be glad when the Lord restores his people!
Psalms 14:7
ഇസ്രായേലിന്‍െറ വിമോചനംസീയോനില്‍നിന്നു വന്നിരുന്നെങ്കില്‍! കര്‍ത്താവു തന്‍െറ ജനതയുടെ സുസ്‌ഥിതി പുനഃസ്‌ഥാപിക്കുമ്പോള്‍ യാക്കോബ്‌ ആനന്‌ദിക്കും; ഇസ്രായേല്‍ സന്തോഷിക്കും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 14 : 7

But I trust in your mercy. Grant my heart joy in your salvation, I will sing to the Lord , for he has dealt bountifully with me!
Psalms 13:5-6
ഞാന്‍ അവിടുത്തെ കരുണയില്‍ ആശ്രയിക്കുന്നു; എന്‍െറ ഹൃദയം അങ്ങയുടെരക്‌ഷയില്‍ ആനന്‌ദം കൊള്ളും.
ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിനെ പാടിസ്‌തുതിക്കും; അവിടുന്ന്‌ എന്നോട്‌ അതിരറ്റകരുണ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 13 :5-6

The Lord is in his holy temple; the Lord ’s throne is in heaven. God’s eyes keep careful watch; they test the children of Adam.
Psalms 11:4
കര്‍ത്താവു തന്‍െറ വിശുദ്‌ധ മന്‌ദിരത്തിലുണ്ട്‌; അവിടുത്തെ സിംഹാസനംസ്വര്‍ഗത്തിലാണ്‌. അവിടുത്തെ കണ്ണുകള്‍ മനുഷ്യമക്കളെ കാണുന്നു; അവിടുന്ന്‌ അവരെ സൂക്‌ഷ്‌മമായി നിരീക്‌ഷിക്കുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 11 : 4

The Lord is just and loves just deeds; the upright will see his face.
Psalms 11:7
കര്‍ത്താവു നീതിമാനാണ്‌; അവിടുന്നു നീതിയുക്‌തമായപ്രവൃത്തികള്‍ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നു; പരമാര്‍ഥഹൃദയര്‍ അവിടുത്തെ മുഖം ദര്‍ശിക്കും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 11 : 7

You listen, Lord , to the needs of the poor; you strengthen their heart and incline your ear.
Psalms 10:17
കര്‍ത്താവേ! എളിയവരുടെ അഭിലാഷംഅവിടുന്നു നിറവേറ്റും; അവരുടെ ഹൃദയത്തിനു ധൈര്യം പകരും; അവിടുന്ന്‌ അവര്‍ക്കു ചെവികൊടുക്കും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 10 : 17

You win justice for the orphaned and oppressed; no one on earth will cause terror again.
Psalms 10:18
അനാഥര്‍ക്കും പീഡിതര്‍ക്കുംഅങ്ങു നീതി നടത്തിക്കൊടുക്കും; മണ്ണില്‍നിന്നുള്ള മനുഷ്യന്‍ഇനിമേല്‍ അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയില്ല.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 10 : 18

For the needy will never be forgotten, nor will the hope of the afflicted ever fade.
Psalms 9:18
ദരിദ്രര്‍ എന്നേക്കും വിസ്‌മരിക്കപ്പെടുകയില്ല; പാവങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ എന്നേക്കുമായി അസ്‌തമിക്കുകയില്ല.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 9 : 18

with the mouths of babes and infants. You have established a bulwark against your foes, to silence enemy and avenger.
Psalms 8:2
ശത്രുക്കളെയും രക്‌തദാഹികളെയുംനിശ്‌ശബ്‌ദരാക്കാന്‍ അവിടുന്നു ശിശുക്കളുടെയും മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും അധരങ്ങള്‍കൊണ്ടു സുശക്‌തമായ കോട്ടകെട്ടി.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 8 : 2

I will thank the Lord in accordance with his justice; I will sing the name of the Lord Most High.
Psalms 7:17
കര്‍ത്താവിന്‍െറ നീതിക്കൊത്തുഞാന്‍ അവിടുത്തേക്കു നന്‌ദിപറയും;അത്യുന്നതനായ കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമത്തിനു ഞാന്‍ സ്‌തോത്രമാലപിക്കും
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 7 : 17

God is a just judge, powerful and patient, not exercising anger every day.
Psalms 7:11
ദൈവം നീതിമാനായന്യായാധിപനാണ്‌; അവിടുന്നു ദിനംപ്രതിരോഷംകൊള്ളുന്ന ദൈവമാണ്‌.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 7 : 11

My foes will all be disgraced and will shudder greatly; they will turn back in sudden disgrace.
Psalms 6:10
എന്‍െറ സകല ശത്രുക്കളും ലജ്‌ജിച്ചു പരിഭ്രാന്തരാകും; അവര്‍ ക്‌ഷണത്തില്‍ അവമാനിതരായി പിന്‍വാങ്ങും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 6 : 10

The Lord has heard my plea; the Lord will receive my prayer.
Psalms 6:9
കര്‍ത്താവ്‌ എന്‍െറ യാചന ശ്രവിക്കുന്നു; അവിടുന്ന്‌ എന്‍െറ പ്രാര്‍ഥന കൈക്കൊള്ളുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 6 : 9

But I, through the abundance of your mercy, will enter into your house. I will bow down toward your holy sanctuary out of fear of you.
Psalms 5:7
എന്നാല്‍, അവിടുത്തെ കാരുണ്യാതിരേകത്താല്‍ ഞാന്‍ അങ്ങയുടെ ആലയത്തില്‍ പ്രവേശിക്കും. ഭക്‌തിപൂര്‍വം ഞാന്‍ അങ്ങയുടെ വിശുദ്‌ധ മന്‌ദിരത്തിനു നേരേ പ്രണമിക്കും;
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 5 : 7

the arrogant cannot stand before your eyes. You hate all who do evil; you destroy those who speak falsely. A bloody and fraudulent man the Lord abhors.
Psalms 5:5-6
അഹങ്കാരികള്‍ അങ്ങയുടെകണ്‍മുന്‍പില്‍ നില്‍ക്കുകയില്ല; അധര്‍മികളെ അങ്ങു വെറുക്കുന്നു.
വ്യാജം പറയുന്നവരെ അങ്ങ്‌ നശിപ്പിക്കുന്നു; രക്‌തദാഹികളെയും വഞ്ചകരെയുംകര്‍ത്താവു വെറുക്കുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 5 : 5-6

You are not a god who delights in evil; no wicked person finds refuge with you;
Psalms 5:4
അങ്ങു ദുഷ്‌ടതയില്‍ പ്രസാദിക്കുന്ന ദൈവമല്ല; തിന്‍മ അങ്ങയോടൊത്തു വസിക്കുകയില്ല.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 5 : 4Posted by Bilja Sajith at 2:56 AMNo comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Proclaim your faith 1

The Lord is my light and my salvation; whom should I fear? The Lord is my life’s refuge; of whom should I be afraid?
Psalms 27:1 കര്‍ത്താവ്‌ എന്‍െറ പ്രകാശവും രക്‌ഷയുമാണ്‌, ഞാന്‍ ആരെ ഭയപ്പെടണം?കര്‍ത്താവ്‌ എന്‍െറ ജീവിതത്തിനു കോട്ടയാണ്‌, ഞാന്‍ ആരെ പേടിക്കണം?സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 27 : 1

What then shall we say to this? If God is for us, who can be against us? 

Romans 8:31

ഇതിനെക്കുറിച്ചു നാം എന്താണു പറയേണ്ടത്‌? ദൈവം നമ്മുടെ പക്‌ഷത്തെങ്കില്‍ ആരു നമുക്ക്‌ എതിരുനില്‍ക്കും? 

റോമാ 8 : 31

I know that you can do all things, and that no purpose of yours can be hindered.

Job 42:2

അങ്ങേക്കെല്ലാം സാധിക്കുമെന്നും അങ്ങയുടെയാതൊരു ഉദ്‌ദേശ്യവുംതടയാനാവുകയില്ലെന്നുംഞാനറിയുന്നു.

ജോബ്‌ 42 : 2

He said, “They trust in weapons and acts of daring, but we trust in almighty God, who can by a mere nod destroy not only those who attack us but even the whole world.”

2 Maccabees 8:18

അവന്‍ വീണ്ടും പറഞ്ഞു: അവര്‍ ആയുധത്തിലും സാഹസകൃത്യങ്ങളിലും ആശ്രയിക്കുന്നു. നമുക്കെതിരേ വരുന്ന ശത്രുക്കളെയും ലോകം മുഴുവനെത്തന്നെയും അംഗുലീചലനംകൊണ്ടു തറപറ്റിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന സര്‍വശക്‌തനായ ദൈവത്തിലാണു നമ്മുടെ പ്രത്യാശ.

2 മക്കബായര്‍ 8 : 18

My God will fully supply whatever you need, in accord with his glorious riches in Christ Jesus.

Philippians 4:19

എന്‍െറ ദൈവം തന്‍െറ മഹത്വത്തിന്‍െറ സമ്പന്നതയില്‍നിന്ന്‌ യേശുക്രിസ്‌തുവഴി നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നല്‍കും.

ഫിലിപ്പി 4 : 19

I have the strength for everything through him who empowers me.

Philippians 4:13

എന്നെ ശക്‌തനാക്കുന്നവനിലൂടെ എല്ലാം ചെയ്യാന്‍ എനിക്കു സാധിക്കും.

ഫിലിപ്പി 4 : 13

There is no salvation through anyone else, nor is there any other name under heaven given to the human race by which we are to be saved.” Acts 4:12 

ആകാശത്തിനു കീഴെ മനുഷ്യരുടെയിടയില്‍ നമുക്കു രക്‌ഷയ്‌ക്കുവേണ്ടി മറ്റൊരു നാമവും നല്‍കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

അപ്പ. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 4 : 12

Psalms 138:7. Though l walk in the midst of trouble, you preserve me against the wrath of my enemies; you stretch out your hand, and your right hand delivers me.
കഷ്‌ടതകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നെങ്കിലും, എന്‍െറ ജീവനെ അവിടുന്നു പരിപാലിക്കുന്നു; എന്‍െറ ശത്രുക്കളുടെ ക്രോധത്തിനെ തിരേ അവിടുന്നു കരം നീട്ടും; അവിടുത്തെ വലത്തുകൈ എന്നെ രക്‌ഷിക്കും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 138 : 7

In peace I will lie down and fall asleep, for you alone, Lord , make me secure.

Psalms 4:8 

ഞാന്‍ പ്രശാന്തമായി കിടന്നുറങ്ങും; എന്തെന്നാല്‍, കര്‍ത്താവേ, അങ്ങുതന്നെയാണ്‌ എനിക്കുസുരക്‌ഷിതത്വം നല്‍കുന്നത്‌.

സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 4 : 8

But you have given my heart more joy than they have when grain and wine abound.

Psalms 4:7

ധാന്യത്തിന്‍െറയും വീഞ്ഞിന്‍െറയും സമൃദ്‌ധിയില്‍ അവര്‍ക്കുണ്ടായതിലേറെ ആനന്‌ദം എന്‍െറ ഹൃദയത്തില്‍ അങ്ങു നിക്‌ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു.

സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 4 : 7

Know that the Lord works wonders for his faithful one; the Lord hears when I call out to him.

Psalms 4:4

കര്‍ത്താവു നീതിമാന്‍മാരെ തനിക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന്‌ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിന്‍; ഞാന്‍ വിളിച്ചപേക്‌ഷിക്കുമ്പോള്‍ അവിടുന്നു കേള്‍ക്കുന്നു.

സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 4 : 3

Salvation is from the Lord ! May your blessing be upon your people! Selah

Psalms 3:8

വിമോചനം കര്‍ത്താവില്‍നിന്നാണ്‌; അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം അങ്ങയുടെ ജനത്തിന്‍മേല്‍ ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ!

സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 3 : 8

I lie down and I fall asleep, [and] I will wake up, for the Lord sustains me. I do not fear, then, thousands of people arrayed against me on every side.

Psalms 3:5-6

ഞാന്‍ ശാന്തമായി കിടന്നുറങ്ങുന്നു, ഉണര്‍ന്നെഴുന്നേല്‍ക്കുന്നു; എന്തെന്നാല്‍, ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിന്‍െറ കരങ്ങളിലാണ്‌.
എനിക്കെതിരേ പാളയമടിച്ചിരിക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങളെ ഞാന്‍ ഭയപ്പെടുകയില്ല.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 3 : 5-6

With my own voice I will call out to the Lord , and he will answer me from his holy mountain. Selah

Psalms 3:4

ഉച്ചത്തില്‍ ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്‌ഷിക്കുന്നു; തന്‍െറ വിശുദ്‌ധപര്‍വതത്തില്‍നിന്ന്‌ അവിടുന്ന്‌ എനിക്ക്‌ ഉത്തരമരുളുന്നു.

സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 3 : 4

But you, Lord , are a shield around me; my glory, you keep my head high.

Psalms 3:3

കര്‍ത്താവേ, അങ്ങാണ്‌ എന്‍െറ രക്‌ഷാകവചവും എന്‍െറ മഹത്വവും; എന്നെ ശിരസ്‌സുയര്‍ത്തി നിറുത്തുന്നതും അവിടുന്നുതന്നെ.

സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 3 : 3Posted by Bilja Sajith at 2:29 AMNo comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Tuesday, September 4, 2018

Wealth

The offering of the just enriches the altar: a sweet odor before the Most High. The sacrifice of the just is accepted, never to be forgotten. With a generous spirit pay homage to the Lord, and do not spare your freewill gifts. With each contribution show a cheerful countenance, and pay your tithes in a spirit of joy.

Ben Sira 35:8‭-‬11നീതിമാന്‍െറ ബലി, ബലിപീഠത്തെഅഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു; അതിന്‍െറ സുഗന്‌ധം അത്യുന്നതന്‍െറ സന്നിധിയിലേക്ക്‌ ഉയരുന്നു.
നീതിമാന്‍െറ ബലി സ്വീകാര്യമാണ്‌;അതു വിസ്‌മരിക്കപ്പെടുകയില്ല.
കര്‍ത്താവിനെ മനം തുറന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുക; ആദ്യഫലം സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ലുബ്‌ധു കാട്ടരുത്‌.
കാഴ്‌ച സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ മുഖം വാടരുത്‌; സന്തോഷത്തോടെ ദശാംശം കൊടുക്കുക.
പ്രഭാഷകന്‍ 35 : 8-11 

Wealth from injustice is like a flooding wadi, like a mighty stream with lightning and thunder,
Ben Sira 40:13
അനീതി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവന്‍െറ സമ്പത്ത്‌ കുത്തിയൊഴുക്കുപോലെപെട്ടെന്ന്‌ അപ്രത്യക്‌ഷമാകും; ഭയാനകമായ ഇടിമുഴക്കംപോലെ തകര്‍ന്നുപോകും.
പ്രഭാഷകന്‍ 40 : 13

Happy the rich person found without fault, who does not turn aside after wealth. Who is he, that we may praise him? For he has done wonders among his people.
Ben Sira 31:8‭-‬9
കുറ്റമറ്റവനും സ്വര്‍ണത്തെകാംക്‌ഷിക്കാത്തവനുമായധനവാന്‍ അനുഗൃഹീതനാണ്‌.
അങ്ങനെയുള്ളവന്‍ ആരുണ്ട്‌?അവനെ ഞങ്ങള്‍ അനുഗൃഹീതന്‍എന്നുവിളിക്കും; സ്വജനമധ്യേ അവന്‍ അദ്‌ഭുതം പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരിക്കുന്നു.
പ്രഭാഷകന്‍ 31 : 8-9

The lover of gold will not be free from sin; whoever pursues money will be led astray by it.
Ben Sira 31: ‬5
സ്വര്‍ണത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവനുനീതീകരണമില്ല; പണത്തെ പിന്തുടരുന്നവനുമാര്‍ഗഭ്രംശം സംഭവിക്കും.
പ്രഭാഷകന്‍ 31 : 5

The rich labor to pile up wealth, and if they rest, it is to enjoy pleasure;
Ben Sira 31:3
ധനികന്‍ പണം കുന്നുകൂട്ടാന്‍ അദ്‌ധ്വാനിക്കുന്നു; വിശ്രമവേളയില്‍ അവന്‍ സുഖഭോഗങ്ങളില്‍ മുഴുകുന്നു.
പ്രഭാഷകന്‍ 31 : 3

Wakefulness over wealth wastes away the flesh, and anxiety over it drives away sleep.
Ben Sira 31:1
ധനത്തിലുള്ള അതിശ്രദ്‌ധ ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കുകയും അതെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്‌കണ്‌ഠഉറക്കം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പ്രഭാഷകന്‍ 31 : 1

For the sake of profit many sin, and the struggle for wealth blinds the eyes.
Ben Sira 27:1
നിസ്‌സാരലാഭത്തിനുവേണ്ടിപാപം ചെയ്‌തിട്ടുള്ളവര്‍ ഏറെയുണ്ട്‌. ദ്രവ്യാഗ്രഹി പലതും കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുന്നു
പ്രഭാഷകന്‍ 27 : 1

Harsh is the slavery and great the shame when a wife supports her husband.
Ben Sira 25:22
ഭാര്യയുടെ ധനത്തില്‍ ആശ്രയിച്ചുകഴിയുന്ന ഭര്‍ത്താവിനു കോപവുംനിന്‌ദയും അപകീര്‍ത്തിയും ഫലം.
പ്രഭാഷകന്‍ 25 : 22

Do not be enticed by a woman’s beauty, or be greedy for her wealth.
Ben Sira 25:21
സ്‌ത്രീയുടെ സൗന്‌ദര്യത്തില്‍കുടുങ്ങിപ്പോകരുത്‌; ധനത്തിനുവേണ്ടി അവളെ മോഹിക്കയുമരുത്‌.
പ്രഭാഷകന്‍ 25 : 21

Panic and pride wipe out wealth; so too the house of the proud is uprooted.
Ben Sira 21:4
ഭീകരതയും അക്രമവും ധനം നശിപ്പിക്കുന്നു; അതുപോലെ അഹങ്കാരിയുടെ ഭവനംശൂന്യമായിത്തീരുന്നു.
പ്രഭാഷകന്‍ 21 : 4

What they deny themselves they collect for someone else, and strangers will live sumptuously on their possessions. To whom will they be generous that are stingy with themselves and do not enjoy what is their own?
Ben Sira 14:4‭-‬5
സ്വന്തം കാര്യത്തില്‍ പിശുക്കു കാണിക്കുന്നവന്‍െറ സമ്പത്ത്‌ അന്യര്‍ക്കു പോകും; അവര്‍ അതുകൊണ്ട്‌ ആഡംബരപൂര്‍വംജീവിക്കും.
തന്നോടുതന്നെ പിശുക്കു കാണിക്കുന്നവന്‍ ആരോടെങ്കിലും ഒൗദാര്യം കാണിക്കുമോ? അവന്‍ സ്വന്തം സമ്പത്ത്‌ ആസ്വദിക്കുകയില്ല
പ്രഭാഷകന്‍ 14 : 4-5

Wealth is not appropriate for the mean-spirited; to misers, what use is gold?
Ben Sira 14:3
ലുബ്‌ധന്‍ സമ്പത്ത്‌ അര്‍ഹിക്കുന്നില്ല; അസൂയാലുവിന്‌ സമ്പത്തുകൊണ്ട്‌എന്തു പ്രയോജനം?
പ്രഭാഷകന്‍ 14 : 3

The poor are honored for their wisdom; the rich are honored for their wealth.
Ben Sira 10:30
ദരിദ്രന്‍ വിജ്‌ഞാനത്താല്‍ ബഹുമാനം നേടുന്നു; ധനവാന്‍ ധനത്താലും.
പ്രഭാഷകന്‍ 10 : 30

Do not rely on your wealth, or say, “I have the power.”
Ben Sira 5:1
സമ്പത്തില്‍ ആശ്രയിക്കരുത്‌; എനിക്കു മതിയാവോളം ഉണ്ടെന്നു മേനി പറയുകയും അരുത്‌.
പ്രഭാഷകന്‍ 5 : 1

What did our pride avail us? What have wealth and its boastfulness afforded us?
Wisdom 5:8
അഹങ്കാരംകൊണ്ടു നമുക്ക്‌ എന്തു നേട്ടമുണ്ടായി? ധനവും ഗര്‍വും നമുക്ക്‌ എന്തു നല്‍കി?
ജ്‌ഞാനം 5 : 8

Misers hurry toward wealth, not knowing that want is coming toward them.
Proverbs 28:22
ലുബ്‌ധന്‍ സമ്പത്തിനു പിന്നാലെപരക്കംപായുന്നു; തന്നെ ദാരിദ്യ്രംപിടികൂടുമെന്ന്‌ അവന്‍ അറിയുന്നില്ല.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 28 : 22

For wealth does not last forever, nor even a crown from age to age.
Proverbs 27:24
എന്തെന്നാല്‍, സമ്പത്ത്‌ എന്നേക്കുംനിലനില്‍ക്കുകയില്ല. കിരീടം എല്ലാ തലമുറകളിലുംനിലനില്‍ക്കാറുണ്ടോ?
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 27 : 24

Do not wear yourself out to gain wealth, cease to be worried about it; When your glance flits to it, it is gone! For assuredly it grows wings, like the eagle that flies toward heaven.
Proverbs 23:4‭-‬5
സമ്പത്തു നേടാന്‍ അമിതാധ്വാനം ചെയ്യരുത്‌, അതില്‍നിന്ന്‌ ഒഴിഞ്ഞുനില്‍ക്കാന്‍വേണ്ടവിവേകം കാണിക്കുക
സമ്പത്തിന്‍മേല്‍ കണ്ണുവയ്‌ക്കുമ്പോഴേക്കും അത്‌ അപ്രത്യക്‌ഷമാകും; കഴുകനെപ്പോലെ ചിറകുവച്ച്‌ ആകാശത്തിലേക്കു പെട്ടെന്ന്‌ അതു പറന്നുപോകുന്നു.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 23 : 4-5

Do not wear yourself out to gain wealth, cease to be worried about it;
Proverbs 23:4
സമ്പത്തു നേടാന്‍ അമിതാധ്വാനം ചെയ്യരുത്‌, അതില്‍നിന്ന്‌ ഒഴിഞ്ഞുനില്‍ക്കാന്‍വേണ്ടവിവേകം കാണിക്കുക.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 23 : 4

The wealth of the rich is their strong city; they fancy it a high wall.
Proverbs 18:11
സമ്പത്താണു ധനികന്‍െറ ബലിഷ്‌ഠമായ നഗരം; ഉയര്‍ന്ന കോട്ടപോലെ അത്‌ അവനെസംരക്‌ഷിക്കുന്നു.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 18 : 11

The crown of the wise is wealth; the diadem of fools is folly.
Proverbs 14:24
ജ്‌ഞാനമാണു വിവേകികളുടെ കിരീടം; ഭോഷത്തം ഭോഷന്‍മാര്‍ക്കു പൂമാലയും.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 14 : 24

Wealth won quickly dwindles away, but gathered little by little, it grows.
Proverbs 13:11
അനായാസമായി നേടിയസമ്പത്തു ക്‌ഷയിച്ചുപോകും; അല്‍പ്പാല്‍പ്പമായി കരുതിവയ്‌ക്കുന്നവന്‍ അതു വര്‍ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 13 : 11

But seek first the kingdom [of God] and his righteousness, and all these things will be given you besides.
Matthew 6:33
നിങ്ങള്‍ ആദ്യം അവിടുത്തെ രാജ്യവും അവിടുത്തെനീതിയും അന്വേഷിക്കുക. അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവയെല്ലാം നിങ്ങള്‍ക്കു ലഭിക്കും.
മത്തായി 6 : 33

No man can ransom even a brother, or pay to God his own ransom. The redemption of his soul is costly; and he will pass away forever.
Psalms 49:7-‬9
തന്നെത്തന്നെ വീണ്ടെടുക്കാനോസ്വന്തം ജീവന്‍െറ വില ദൈവത്തിനു കൊടുക്കാനോ ആര്‍ക്കും കഴിയുകയില്ല.
ജീവന്‍െറ വിടുതല്‍വില വളരെ വലുതാണ്‌; എത്ര ആയാലും അതു തികയുകയുമില്ല.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 49 : 7-8

Entrust your works to the Lord , and your plans will succeed.
Proverbs 16:3
നിന്‍െറ പ്രയത്‌നം കര്‍ത്താവില്‍അര്‍പ്പിക്കുക; നിന്‍െറ പദ്‌ധതികള്‍ ഫലമണിയും.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 16 : 3

We are brought low, not raised high, because we sinned against the Lord , our God, not listening to his voice.
Baruch 2:5
ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിന്‍െറ സ്വരം ശ്രവിക്കാതെ ഞങ്ങള്‍ അവിടുത്തേക്കെതിരായി പാപം ചെയ്‌തതിനാല്‍ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാതെ നിലംപറ്റി.
ബാറൂക്ക്‌ 2 : 5

Do not let this book of the law depart from your lips. Recite it by day and by night, that you may carefully observe all that is written in it; then you will attain your goal; then you will succeed.
Joshua 1:8
ന്യായപ്രമാണഗ്രന്‌ഥം എപ്പോഴും നിന്‍െറ അധരത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം. അതില്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം പാലിക്കാന്‍ നീ ശ്രദ്‌ധിക്കണം. അതിനെക്കുറിച്ച്‌ രാവും പകലും ധ്യാനിക്കണം. അപ്പോള്‍ നീ അഭിവൃദ്‌ധി പ്രാപിക്കുകയും വിജയം വരിക്കുകയും ചെയ്യും.
ജോഷ്വ 1 : 8

At all times bless the Lord, your God, and ask him that all your paths may be straight and all your endeavors and plans may prosper. For no other nation possesses good counsel, but it is the Lord who gives all good things. Whomever the Lord chooses to raise is raised; and whomever the Lord chooses to cast down is cast down to the recesses of Hades. So now, son, keep in mind these my commandments, and never let them be erased from your heart.
Tobit 4:19
ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെ എപ്പോഴും വാഴ്‌ത്തുക; നിന്‍െറ പാതകള്‍ നേരേയാകാനും നീ നിനയ്‌ക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ശുഭമായി ഭവിക്കാനും അവിടുത്തോടു പ്രാര്‍ഥിക്കുക. ജനതകള്‍ക്കു ജ്‌ഞാനം നല്‍കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കര്‍ത്താവാണ്‌ എല്ലാ നന്‍മയും നല്‍കുന്നത്‌. അവിടുന്ന്‌ എളിമപ്പെടുത്തണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നവനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. അതിനാല്‍ മകനേ, എന്‍െറ കല്‍പനകള്‍ അനുസ്‌മരിക്കുക. അവനിന്‍െറ മനസ്‌സില്‍നിന്നു മാഞ്ഞുപോകാന്‍ അനുവദിക്കരുത്‌.
തോബിത്‌ 4 : 19

Ephraim! What more have I to do with idols? I have humbled him, but I will take note of him. I am like a verdant cypress tree. From me fruit will be found for you!
Hosea 14:8
എഫ്രായിം, വിഗ്രഹങ്ങളുമായി നിനക്കെന്തു ബന്‌ധം? നിനക്ക്‌ ഉത്തര മരുളുന്നതും നിന്നെ സംരക്‌ഷിക്കുന്നതും ഞാനാണ്‌. നിത്യഹരിതമായ സരളമരംപോലെയാണ്‌ ഞാന്‍. നിനക്കു ഫലം തരുന്നത്‌ ഞാനാണ്‌.
ഹോസിയാ 14 : 8

Wealth adds many friends, but the poor are left friendless.
Proverbs 19:4
സമ്പത്ത്‌ അനേകം പുതിയസ്‌നേഹിതരെ നേടുന്നു; ദാരിദ്യ്രം, ഉള്ള സ്‌നേഹിതരെപ്പോലുംഅകറ്റുന്നു.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 19 : 4

Honored in poverty, how much more so in wealth! Disgraced in wealth, in poverty how much the more!
Ben Sira 10:31
ദരിദ്രനായിരിക്കേ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നെങ്കില്‍ സമ്പന്നനായാല്‍ എത്രയധികം! സമ്പന്നനായിരിക്കേ നിന്‌ദിക്കപ്പെടുന്നെങ്കില്‍ ദരിദ്രനായാല്‍ എത്രയധികം!
പ്രഭാഷകന്‍ 10 : 31

Such, then, are the wicked, always carefree, increasing their wealth.
Psalms 73:12
ഇതാ, ഇവരാണു ദുഷ്‌ടര്‍, അവര്‍സ്വസ്‌ഥത അനുഭവിക്കുന്നു,അവരുടെ സമ്പത്തു വര്‍ധിക്കുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 73 : 12

If, therefore, you are not trustworthy with dishonest wealth, who will trust you with true wealth?
If you are not trustworthy with what belongs to another, who will give you what is yours?
Luke 16:11-12
അധാര്‍മിക സമ്പത്തിന്‍െറ കാര്യത്തില്‍ വിശ്വസ്‌തരായിരിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍യഥാര്‍ഥധനം ആരു നിങ്ങളെ ഏല്‍പിക്കും?
മറ്റൊരുവന്‍െറ കാര്യത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ വിശ്വസ്‌തരല്ലെങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ക്കു സ്വന്തമായവ ആരു നിങ്ങള്‍ക്കുതരും?
ലൂക്കാ 16 : 11-12

Do not fear, son, that we have lived in poverty. You will have great wealth, if you fear God, avoid all sin, and do what is good before the Lord your God.”
Tobit 4:21
മകനേ, നമ്മള്‍ ദരിദ്രരായിത്തീര്‍ന്നതില്‍ നിനക്ക്‌ ആധി വേണ്ടാ. നിനക്കു ദൈവത്തോടു ഭക്‌തി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും നീ പാപത്തില്‍നിന്ന്‌ ഒഴിഞ്ഞുനില്‍ക്കുകയും അവിടുത്തേക്കു പ്രീതികരമായത്‌ അനുഷ്‌ഠിക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ നിനക്കു വലിയ സമ്പത്തു കൈവരും.
തോബിത്‌ 4 : 21

Jehoshaphat therefore had wealth and glory in abundance; but he became related to Ahab by marriage.
2 Chronicles 18:1
യഹോഷാഫാത്തിനു സമ്പത്തും പ്രശസ്‌തിയും വര്‍ധിച്ചു. അവന്‍ ആഹാബുകുടുംബവുമായി വിവാഹബന്‌ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടു.
2 ദിനവൃത്താന്തം 18 : 1

മനുഷ്യന്‍ സ്വന്തം ആത്‌മാവിനു പകരമായി എന്തു കൊടുക്കും?

മര്‍ക്കോസ്‌ 8 : 37
What could one give in exchange for his life?
Mark 8:37

What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life?
Matthew 16:26 
ഒരുവന്‍ ലോകം മുഴുവന്‍ നേടിയാലും സ്വന്തം ആത്‌മാവിനെ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തിയാല്‍ അവന്‌ എന്തു പ്രയോജനം? ഒരുവന്‍ സ്വന്തം ആത്‌മാവിനുപകരമായി എന്തു കൊടുക്കും?
മത്തായി 16 : 26

What profit is there for one to gain the whole world and forfeit his life?
Mark 8:36 
ഒരുവന്‍ ലോകം മുഴുവന്‍ നേടിയാലും തന്‍െറ ആത്‌മാവിനെ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തിയാല്‍ അതുകൊണ്ട്‌ അവന്‌ എന്തു പ്രയോജനം?
മര്‍ക്കോസ്‌ 8 : 36

What profit is there for one to gain the whole world yet lose or forfeit himself?
Luke 9:25
ഒരുവന്‍ ലോകം മുഴുവന്‍ നേടിയാലും തന്നെത്തന്നെ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്‌്‌താല്‍ അവന്‌ എന്തു പ്രയോജനം?
ലൂക്കാ 9 : 25

Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. The Return of the Unclean Spirit.
Luke 11:23 
എന്നോടുകൂടെയല്ലാത്തവന്‍ എനിക്ക്‌ എതിരാണ്‌. എന്നോടുകൂടെ ശേഖരിക്കാത്തവന്‍ ചിതറിച്ചു കളയുന്നു.
ലൂക്കാ 11 : 23

When a strong man fully armed guards his palace, his possessions are safe.
Luke 11:21
ശക്‌തന്‍ ആയുധ ധാരിയായി തന്‍െറ കൊട്ടാരത്തിനു കാവല്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ അവന്‍െറ വസ്‌തുക്കള്‍ സുരക്‌ഷിതമാണ്‌.
ലൂക്കാ 11 : 21

And the master commended that dishonest steward for acting prudently. Application of the Parable. “For the children of this world are more prudent in dealing with their own generation than are the children of light.
Luke 16:8 
കൗശലപൂര്‍വം പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിനാല്‍ നീതിരഹിതനായ കാര്യസ്‌ഥനെയജമാനന്‍ പ്രശംസിച്ചു. എന്തെന്നാല്‍, ഈയുഗത്തിന്‍െറ മക്കള്‍ തങ്ങളുടെ തലമുറയില്‍ വെളിച്ചത്തിന്‍െറ മക്കളെക്കാള്‍ ബുദ്‌ധിശാലികളാണ്‌.
ലൂക്കാ 16 : 8

But Zacchaeus stood there and said to the Lord, “Behold, half of my possessions, Lord, I shall give to the poor, and if I have extorted anything from anyone I shall repay it four times over.”
Luke 19:8 
സക്കേ വൂസ്‌ എഴുന്നേറ്റു പറഞ്ഞു: കര്‍ത്താവേ, ഇതാ, എന്‍െറ സ്വത്തില്‍ പകുതി ഞാന്‍ ദരിദ്രര്‍ക്കു കൊടുക്കുന്നു. ആരുടെയെങ്കിലും വക വഞ്ചിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍, നാലിരട്ടിയായി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു.
ലൂക്കാ 19 : 8

Then he said to the crowd, “Take care to guard against all greed, for though one may be rich, one’s life does not consist of possessions.” Parable of the Rich Fool.
Luke 12:15
അനന്തരം അവന്‍ അവരോടു പറഞ്ഞു: ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിന്‍. എല്ലാ അത്യാഗ്രഹങ്ങളിലുംനിന്ന്‌ അകന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുവിന്‍. മനുഷ്യജീവിതം സമ്പത്തുകൊണ്ടല്ല ധന്യ മാകുന്നത്‌.
ലൂക്കാ 12 : 15

Then Judas, his betrayer, seeing that Jesus had been condemned, deeply regretted what he had done. He returned the thirty pieces of silver to the chief priests and elders,
Matthew 27:3
അവനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂദാസ്‌ അവന്‍ ശിക്‌ഷയ്‌ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞപ്പോള്‍ പശ്‌ചാത്തപിച്ച്‌ ആ മുപ്പതുവെള്ളിനാണയങ്ങള്‍ പ്രധാനപുരോഹിതന്‍മാരെയും പ്രമാണിമാരെയും ഏല്‍പിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു:
മത്തായി 27 : 3

For to everyone who has, more will be given and he will grow rich; but from the one who has not, even what he has will be taken away.
Matthew 25:29 
ഉള്ളവനു നല്‍കപ്പെടും; അവനു സമൃദ്‌ധിയുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇല്ലാത്തവനില്‍നിന്ന്‌ ഉള്ളതുപോലും എടുക്കപ്പെടും.
മത്തായി 25 : 29

To anyone who has, more will be given and he will grow rich; from anyone who has not, even what he has will be taken away.
Matthew 13:12
ഉള്ളവനുനല്‍കപ്പെടും. അവനു സമൃദ്‌ധിയുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇല്ലാത്തവനില്‍നിന്ന്‌ ഉള്ളതുപോലും എടുക്കപ്പെടും.
മത്തായി 13 : 12

But God said to him, ‘You fool, this night your life will be demanded of you; and the things you have prepared, to whom will they belong?’ Thus will it be for the one who stores up treasure for himself but is not rich in what matters to God.” Dependence on God.
Luke 12:20‭-‬21
എന്നാല്‍, ദൈവം അവനോടു പറഞ്ഞു: ഭോഷാ, ഈ രാത്രി നിന്‍െറ ആത്‌മാവിനെ നിന്നില്‍നിന്ന്‌ ആവശ്യപ്പെടും; അപ്പോള്‍ നീ ഒരുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നവ ആരുടേതാകും?
ഇതുപോലെയാണ്‌ ദൈവസന്നിധിയില്‍ സമ്പന്നനാകാതെ തനിക്കുവേണ്ടി സമ്പത്തു ശേഖരിച്ചുവയ്‌ക്കുന്നവനും.
ലൂക്കാ 12 : 20-21

Then he said to the crowd, “Take care to guard against all greed, for though one may be rich, one’s life does not consist of possessions.” Parable of the Rich Fool.
Luke 12:15
അനന്തരം അവന്‍ അവരോടു പറഞ്ഞു: ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിന്‍. എല്ലാ അത്യാഗ്രഹങ്ങളിലുംനിന്ന്‌ അകന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുവിന്‍. മനുഷ്യജീവിതം സമ്പത്തുകൊണ്ടല്ല ധന്യ മാകുന്നത്‌.
ലൂക്കാ 12 : 15

When the poor man died, he was carried away by angels to the bosom of Abraham. The rich man also died and was buried,
Luke 16:22 
ആദരിദ്രന്‍മരിച്ചു. ദൈവദൂതന്‍മാര്‍ അവനെ അബ്രാഹത്തിന്‍െറ മടിയിലേക്കു സംവഹിച്ചു. ആ ധനികനും മരിച്ച്‌ അടക്കപ്പെട്ടു.
ലൂക്കാ 16 : 22

For the sun comes up with its scorching heat and dries up the grass, its flower droops, and the beauty of its appearance vanishes. So will the rich person fade away in the midst of his pursuits. Temptation.
James 1:11
സൂര്യന്‍ ഉഗ്രതാപത്തോടെ ഉദിച്ചുയര്‍ന്ന്‌ പുല്ലിനെ ഉണക്കിക്കളയുന്നു. അതിന്‍െറ പൂവു കൊഴിഞ്ഞുവീഴുന്നു; സൗന്‌ദര്യം അസ്‌തമിക്കുകയുംചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം ധനികനും തന്‍െറ ഉദ്യമങ്ങള്‍ക്കിടയ്‌ക്കു മങ്ങിമറഞ്ഞു പോകും.
യാക്കോബ്‌ 1 : 11

The brother in lowly circumstances should take pride in his high standing,  and the rich one in his lowliness, for he will pass away “like the flower of the field.”
James 1:9‭-‬10
എളിയ സഹോദരന്‍പോലും തനിക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒൗന്നത്യത്തില്‍ അഭിമാനിക്കട്ടെ.
ധനവാന്‍ താഴ്‌ത്തപ്പെടുന്നതില്‍ അഭിമാനിക്കട്ടെ. എന്തെന്നാല്‍, പുല്ലിന്‍െറ പൂവുപോലെ അവന്‍ കടന്നു പോകും.
യാക്കോബ്‌ 1 : 9-10

Jesus, looking at him, loved him and said to him, “You are lacking in one thing. Go, sell what you have, and give to [the] poor and you will have treasure in heaven; then come, follow me.”
Mark 10:21 

യേശു സ്‌നേഹപൂര്‍വം അവനെ കടാക്‌ഷിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: നിനക്ക്‌ ഒരു കുറവുണ്ട്‌. പോയി നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ്‌ ദരിദ്രര്‍ക്കു കൊടുക്കുക. അപ്പോള്‍ സ്വര്‍ഗത്തില്‍ നിനക്കു നിക്‌ഷേപമുണ്ടാകും. പിന്നെ വന്ന്‌ എന്നെ അനുഗമിക്കുക.
മര്‍ക്കോസ്‌ 10 : 21

The hungry he has filled with good things; the rich he has sent away empty.
Luke 1:53 
വിശക്കുന്നവരെ വിശിഷ്‌ടവിഭവങ്ങള്‍ കൊണ്ട്‌ സംതൃപ്‌തരാക്കി; സമ്പന്നരെ വെറുംകൈയോടെ പറഞ്ഞയച്ചു.
ലൂക്കാ 1 : 53

and they cried out in a loud voice: “Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches, wisdom and strength, honor and glory and blessing.”
Revelation 5:12 
ഉച്ചസ്വരത്തില്‍ ഇവര്‍ ഉദ്‌ഘോഷിച്ചു: കൊല്ലപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടു ശക്‌തിയും ധനവും ജ്‌ഞാനവും ആധിപത്യവും ബഹുമാനവും മഹത്വവും സ്‌തുതിയും സ്വീകരിക്കാന്‍ യോഗ്യനാണ്‌.
വെളിപാട്‌ 5 : 12

To me, the very least of all the holy ones, this grace was given, to preach to the Gentiles the inscrutable riches of Christ,
Ephesians 3:7
ദൈവത്തിന്‍െറ കൃപാവരത്താല്‍ ഞാന്‍ ഈ സുവിശേഷത്തിന്‍െറ ശുശ്രൂഷകനായി. അവിടുത്തെ ശക്‌തിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടത്ര എനിക്ക്‌ ഈ കൃപാവരം നല്‍കപ്പെട്ടത്‌.
എഫേസോസ്‌ 3 : 7

that in the ages to come he might show the immeasurable riches of his grace in his kindness to us in Christ Jesus.
Ephesians 2:7
അവിടുന്ന്‌ യേശുക്രിസ്‌തുവില്‍ നമ്മോടു കാണി  ച്ചകാരുണ്യത്താല്‍, വരാനിരിക്കുന്ന കാലങ്ങളില്‍ തന്‍െറ അപരിമേയമായ കൃപാസമൃദ്‌ധിയെ വ്യക്‌തമാക്കാനാണ്‌ ഇപ്രകാരം ചെയ്‌തത്‌.
എഫേസോസ്‌ 2 : 7

In him we have redemption by his blood, the forgiveness of transgressions, in accord with the riches of his grace
Ephesians 1:7
അവിടുത്തെ കൃപയുടെ സമൃദ്‌ധിക്കൊത്ത്‌ നമുക്കു ക്രിസ്‌തുവില്‍ പാപമോചനവും അവന്‍െറ രക്‌തംവഴി രക്‌ഷയും കൈവന്നിരിക്കുന്നു.
എഫേസോസ്‌ 1 : 7

Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How inscrutable are his judgments and how unsearchable his ways!
Romans 11:33
ഹാ! ദൈവത്തിന്‍െറ സമ്പത്തിന്‍െറയും ജ്‌ഞാനത്തിന്‍െറയും അറിവിന്‍െറയും ആഴം! അവിടുത്തെ വിധികള്‍ എത്ര ദുര്‍ജ്‌ഞേയം! അവിടുത്തെ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ എത്ര ദുര്‍ഗ്രഹം!
റോമാ 11 : 33

This was to make known the riches of his glory to the vessels of mercy, which he has prepared previously for glory,
Romans 9:23
അത്‌, താന്‍മഹത്വത്തിനായി മുന്‍കൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന കൃപാപാത്രങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള തന്‍െറ മഹത്വത്തിന്‍െറ സമ്പത്ത്‌ വെളിപ്പെടുത്താന്‍വേണ്ടിയാണ്‌.
റോമാ 9 : 23

but worldly anxiety, the lure of riches, and the craving for other things intrude and choke the word, and it bears no fruit.
Mark 4:19
എന്നാല്‍, ലൗകിക വ്യഗ്രതയും ധനത്തിന്‍െറ ആകര്‍ഷണവും മറ്റു വസ്‌തുക്കള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹവും അവരില്‍ കടന്നുകൂടി വചനത്തെ ഞെരുക്കുകയും അതു ഫലശൂന്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

മര്‍ക്കോസ്‌ 4 : 19
The seed sown among thorns is the one who hears the word, but then worldly anxiety and the lure of riches choke the word and it bears no fruit.
Matthew 13:22 
ഒരുവന്‍ വചനം ശ്രവിക്കുന്നു; എന്നാല്‍ ലൗകിക വ്യഗ്രതയും ധനത്തിന്‍െറ ആകര്‍ഷണവും വചനത്തെ ഞെരുക്കുകയും അതു ഫലശൂന്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവനാണു മുള്ളുകളുടെയിടയില്‍ വീണ വിത്ത്‌.
മത്തായി 13 : 22

“No one can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Dependence on God.
Matthew 6:24
രണ്ട്‌യജമാനന്‍മാരെ സേവിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കും സാധിക്കുകയില്ല: ഒന്നുകില്‍, ഒരുവനെ ദ്വേഷിക്കുകയും അപരനെ സ്‌നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും; അല്ലെങ്കില്‍ ഒരുവനെ ബഹുമാനിക്കുകയും അപരനെ നിന്‌ദിക്കുകയുംചെയ്യും. ദൈവത്തെയും മാമോനെയും സേവിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു സാധിക്കുകയില്ല.
മത്തായി 6 : 24

My God will fully supply whatever you need, in accord with his glorious riches in Christ Jesus.
Philippians 4:19
എന്‍െറ ദൈവം തന്‍െറ മഹത്വത്തിന്‍െറ സമ്പന്നതയില്‍നിന്ന്‌ യേശുക്രിസ്‌തുവഴി നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നല്‍കും.
ഫിലിപ്പി 4 : 19

They threw dust on their heads and cried out, weeping and mourning: “Alas, alas, great city, in which all who had ships at sea grew rich from her wealth. In one hour she has been ruined.
Revelation 18:19
അവര്‍ തങ്ങളുടെ തലയില്‍ പൊടി വിതറുകയും കരഞ്ഞും വിലപിച്ചുംകൊണ്ടു വിളിച്ചുപറയുകയും ചെയ്‌തു: മഹാനഗരമേ! കഷ്‌ടം! കഷ്‌ടം! കടലില്‍ കപ്പലുകളുള്ളവരെല്ലാം നീ മൂലം സമ്പന്നരായി. പക്‌ഷേ, ഒറ്റ മണിക്കൂര്‍കൊണ്ടു നീ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
വെളിപാട്‌ 18 : 19

Indeed, religion with contentment is a great gain.  For we brought nothing into the world, just as we shall not be able to take anything out of it.
1 Timothy 6:6‭-‬7 
ഉള്ളതുകൊണ്ടു തൃപ്‌തിപ്പെടുന്നവന്‌ ദൈവഭക്തി വലിയൊരു നേട്ടമാണ്‌.
കാരണം, നാം ഈ ലോകത്തിലേക്ക്‌ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല. ഇവിടെനിന്ന്‌ ഒന്നും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാനും നമുക്കു സാധിക്കുകയില്ല.
1 തിമോത്തേയോസ്‌ 6 : 6-7

For the love of money is the root of all evils, and some people in their desire for it have strayed from the faith and have pierced themselves with many pains. Exhortations to Timothy.
1 Timothy 6:10
ധനമോഹമാണ്‌ എല്ലാതിന്മകളുടെയും അടിസ്ഥാനകാരണം. ധനമോഹത്തിലുടെ പലരും വിശ്വാസത്തില്‍നിന്നു വ്യതിചലിച്ചുപോകാനും ഒട്ടേറെ വ്യഥകളാല്‍ തങ്ങളെതന്നെ മുറിപ്പെടുത്താനും ഇടയുണ്ട്‌.
1 തിമോത്തേയോസ്‌ 6 : 10

Tell the rich in the present age not to be proud and not to rely on so uncertain a thing as wealth but rather on God, who richly provides us with all things for our enjoyment.
1 Timothy 6:17 
ഈ ലോകത്തിലെ ധനവാന്മാരോട്‌, ഒൗദ്ധത്യം ഉപേക്ഷിക്കാനും തങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകള്‍ അനിശ്ചിതമായ സമ്പത്തില്‍ വയ്‌ക്കാതെ അവയെല്ലാം നമുക്കനുഭിക്കുവാന്‍വേണ്ടി ധാരാളമായി നല്‍കിയിട്ടുള്ള ദൈവത്തില്‍ അര്‍പ്പിക്കാനും നീ ഉദ്‌ബോധിപ്പിക്കുക.
1 തിമോത്തേയോസ്‌ 6 : 17

He considered the reproach of the Anointed greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the recompense.
Hebrews 11:26
ക്രിസ്‌തുവിനെ പ്രതി സഹിക്കുന്ന നിന്‌ദനങ്ങള്‍ ഈജിപ്‌തിലെ നിധികളെക്കാള്‍ വിലയേറിയ സമ്പത്തായി അവന്‍ കരുതി. തനിക്കു ലഭിക്കാനിരുന്ന പ്രതിഫലത്തിലാണ്‌ അവന്‍ ദൃഷ്‌ടിപതിച്ചത്‌.
ഹെബ്രായര്‍ 11 : 26

for in a severe test of affliction, the abundance of their joy and their profound poverty overflowed in a wealth of generosity on their part.
2 Corinthians 8:2
എന്തെന്നാല്‍, ക്ലേശങ്ങളുടെ തീവ്രമായ പരീക്‌ഷയില്‍ അവരുടെ സന്തോഷാധിക്യവും കൊടിയ ദാരിദ്യ്രവും ഉദാരതയുടെ സമ്പത്തായി കരകവിഞ്ഞൊഴുകി.
2 കോറിന്തോസ്‌ 8 : 2

Jesus looked at him [now sad] and said, “How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God!
Luke 18:24 
യേശു അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു: സമ്പത്തുള്ളവര്‍ ദൈവരാജ്യത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത്‌ എത്ര ദുഷ്‌കരം!
ലൂക്കാ 18 : 24

I tell you, make friends for yourselves with dishonest wealth, so that when it fails, you will be welcomed into eternal dwellings.
Luke 16:9
ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. അധാര്‍മിക സമ്പത്തുകൊണ്ട്‌ നിങ്ങള്‍ക്കായി സ്‌നേഹിതരെ സമ്പാദിച്ചുകൊള്ളുവിന്‍. അതു നിങ്ങളെകൈവെടിയുമ്പോള്‍ അവര്‍ നിങ്ങളെ നിത്യകൂടാരങ്ങളില്‍ സ്വീകരിക്കും.
ലൂക്കാ 16 : 9

For they have all contributed from their surplus wealth, but she, from her poverty, has contributed all she had, her whole livelihood.”
Mark 12:44 
എന്തെന്നാല്‍, അവരെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ സമൃദ്‌ധിയില്‍നിന്നു സംഭാവന ചെയ്‌തു. ഇവളാകട്ടെ, തന്‍െറ ദാരിദ്യ്രത്തില്‍നിന്ന്‌ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം, തന്‍െറ ഉപജീവനത്തിനുള്ള വക മുഴുവനും നിക്‌ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു.
മര്‍ക്കോസ്‌ 12 : 44

It is easier for a camel to pass through [the] eye of [a] needle than for one who is rich to enter the kingdom of God.”
Mark 10:25
ധനവാന്‍ ദൈവരാജ്യത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെക്കാള്‍ എളുപ്പം ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂടെ കടക്കുന്നതാണ്‌.
മര്‍ക്കോസ്‌ 10 : 25

Jesus said, “Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel who will not receive a hundred times more now in this present age: houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and eternal life in the age to come.
Mark 10:29‭-‬30 
യേശു പ്രതിവചിച്ചു: സത്യമായി ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, എന്നെപ്രതിയും സുവിശേഷത്തെപ്രതിയും ഭവനത്തെയോ സഹോദരന്‍മാരെയോ സഹോദരിമാരെയോ മാതാവിനെയോ പിതാവിനെയോ മക്കളെയോ വയലുകളെയോ ത്യജിക്കുന്നവരിലാര്‍ക്കും
ഇവിടെ വച്ചുതന്നെ നൂറിരട്ടി ലഭിക്കാതിരിക്കയില്ല – ഭവനങ്ങളും സഹോദരന്‍മാരും സഹോദരിമാരും മാതാക്കളും മക്കളും വയലുകളും അവയോടൊപ്പം പീഡനങ്ങളും; വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തു നിത്യജീവനും.
മര്‍ക്കോസ്‌ 10 : 29-30

Jesus looked around and said to his disciples, “How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God!”
Mark 10:23 
യേശു ചുറ്റും നോക്കി ശിഷ്യരോടു പറഞ്ഞു: സമ്പന്നന്‍ ദൈവരാജ്യത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുക എത്രപ്രയാസം!
മര്‍ക്കോസ്‌ 10 : 23

This too is a grievous evil, that they go just as they came. What then does it profit them to toil for the wind?
Ecclesiastes 5:16
അതും വലിയ തിന്‍മയാണ്‌. അവന്‍ വന്നതുപോലെതന്നെ പോകും.
സഭാപ്രസംഗകന്‍ 5 : 16

This is a grievous evil which I have seen under the sun: riches hoarded by their owners to their own hurt.
Ecclesiastes 5:13
സൂര്യനു കീഴേ ഞാന്‍ വലിയൊരു തിന്‍മ കണ്ടു. ധനികന്‍ തന്‍െറ തന്നെ നാശത്തിനു മുതല്‍ സൂക്‌ഷിക്കുന്നു.
സഭാപ്രസംഗകന്‍ 5 : 13

In his prime, man does not understand. He is like the beasts—they perish.
Psalms 49:20
മനുഷ്യന്‍ തന്‍െറ പ്രതാപത്തില്‍നിലനില്‍ക്കുകയില്ല; മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ അവന്‍ നശിച്ചുപോകും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 49 : 20

Indeed, he will see that the wise die, and the fool will perish together with the senseless, and they leave their wealth to others.
Their tombs are their homes forever, their dwellings through all generations, “They named countries after themselves”
Psalms 49:10-11
ജ്‌ഞാനിപോലും മരിക്കുന്നെന്നും മണ്ടനും മന്‌ദബുദ്‌ധിയും ഒന്നുപോലെനശിക്കുമെന്നും തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത്‌ അന്യര്‍ക്കായിഉപേക്‌ഷിച്ചുപോകുമെന്നും അവര്‍ കാണും.
ദേശങ്ങള്‍ സ്വന്തമെന്ന്‌ അവകാശപ്പെട്ടെങ്കിലുംശവകുടീരങ്ങളായിരിക്കും അവരുടെ നിത്യവസതി;തലമുറകളോളം അവരുടെ വാസസ്‌ഥാനം.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 49 : 10-11

But when you have eaten and are satisfied, you must bless the Lord , your God, for the good land he has given you. Be careful not to forget the Lord , your God, by failing to keep his commandments and ordinances and statutes which I enjoin on you today:
Otherwise, you might say in your heart, “It is my own power and the strength of my own hand that has got me this wealth.”
Deuteronomy 8:10‭-‬11,18
നിങ്ങള്‍ ഭക്‌ഷിച്ചു തൃപ്‌തരാകുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കിയിരിക്കുന്ന നല്ല ദേശത്തെപ്രതി ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെ സ്‌തുതിക്കണം.
ഞാനിന്നു നല്‍കുന്ന കല്‍പനകളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ലംഘിച്ച്‌ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെ വിസ്‌മരിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്‌ധിച്ചുകൊള്ളുവിന്‍.
നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെ നിങ്ങള്‍ സ്‌മരിക്കണം. എന്തെന്നാല്‍, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്‍മാരോടു ചെയ്‌ത ഉടമ്പടി ഇന്നും നിറവേറ്റുന്നതിനു വേണ്ടി സമ്പത്തു നേടാന്‍ അവിടുന്നാണ്‌ നിങ്ങള്‍ക്കു ശക്‌തി തരുന്നത്‌.
നിയമാവര്‍ത്തനം 8 : 10-11, 18

“Plunder the silver, plunder the gold!” There is no end to the treasure, to wealth in every precious thing!
Nahum 2:10
വെള്ളിയും സ്വര്‍ണവും കൊളളയടിക്കുക! അതിലെ നിധികള്‍ക്ക്‌ അന്തമില്ല; എല്ലാത്തരം അനര്‍ഘവസ്‌തുക്കളും അവിടെയുണ്ട്‌.
നാഹും 2 : 9

Damascus traded with you for your many wares, so great was your wealth, exchanging Helbon wine and Zahar wool.
Ezekiel 27:18 
നിന്‍െറ ധാരാളമായ ചരക്കുകളും ബഹുവിധ സമ്പത്തും കണ്ട്‌ ദമാസ്‌ക്കസ്‌ നിന്നോട്‌ വ്യാപാരബന്‌ധത്തിലേര്‍പ്പെട്ടു.
എസെക്കിയേല്‍ 27 : 18

Tarshish traded with you, so great was your wealth, Exchanging for your wares silver, iron, tin, and lead.
Ezekiel 27:12 
നിന്‍െറ എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള സമ്പത്തുകണ്ട്‌ താര്‍ഷീഷുകാര്‍ നീയുമായി വ്യാപാരത്തിനു വന്നു. വെള്ളി, ഇരുമ്പ്‌, വെള്ളീയം, കാരീയം എന്നിവ അവര്‍ നിന്‍െറ ചരക്കുകള്‍ക്കു പകരം തന്നു.
എസെക്കിയേല്‍ 27 : 12

That which makes her seasons certain, her wealth, salvation, wisdom, and knowledge, is the fear of the Lord , her treasure.
Isaiah 33:6
അവിടുന്നാണ്‌ നിന്‍െറ ആയുസ്‌സിന്‍െറ ഉറപ്പ്‌. രക്‌ഷയുടെയും ജ്‌ഞാനത്തിന്‍െറയും അറിവിന്‍െറയും സമൃദ്‌ധി അവിടുന്ന്‌ തന്നെ. അവിടുന്ന്‌ നല്‍കുന്ന സമ്പത്ത്‌ ദൈവഭക്‌തിയാണ്‌.
ഏശയ്യാ 33 : 6

Think of the time of hunger in the time of plenty, poverty and need in the day of wealth.
Ben Sira 18:25
സമൃദ്‌ധിയുടെ കാലത്ത്‌ വിശപ്പിനെക്കുറിച്ചും , സമ്പത്തുകാലത്ത്‌ ദാരിദ്യ്രത്തെയുംവറുതിയെയും കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുക.
പ്രഭാഷകന്‍ 18 : 25

Wealth is good where there is no sin; but poverty is evil by the standards of the proud.
Ben Sira 13:24 
പാപവിമുക്‌തമെങ്കില്‍ സമ്പത്ത്‌ നല്ലതുതന്നെ; ദൈവഭയം ഇല്ലാത്തവന്‍െറ ദൃഷ്‌ടിയില്‍ദാരിദ്യ്രം തിന്‍മയാണ്‌.
പ്രഭാഷകന്‍ 13 : 24

Do not rely on deceitful wealth, for it will be no help on the day of wrath.
Ben Sira 5:8 
വ്യാജംകൊണ്ടു നേടിയ ധനത്തില്‍ആശ്രയിക്കരുത്‌; ആപത്തില്‍ അത്‌ ഉപകരിക്കുകയില്ല.
പ്രഭാഷകന്‍ 5 : 8

Dead flies corrupt and spoil the perfumer’s oil; more weighty than wisdom or wealth is a little folly!
Ecclesiastes 10:1
ചത്ത ഈ  ച്ചപരിമളദ്രവ്യത്തില്‍ ദുര്‍ഗന്‌ധം കലര്‍ത്തുന്നു; അതുപോലെ ജ്‌ഞാനവും പ്രശസ്‌തിയും കെടുത്താന്‍ അല്‍പം മൗഢ്യം മതി.
സഭാപ്രസംഗകന്‍ 10 : 1

The covetous are never satisfied with money, nor lovers of wealth with their gain; so this too is vanity.
Ecclesiastes 5:9 
ദ്രവ്യാഗ്രഹിക്കു ദ്രവ്യംകൊണ്ടു തൃപ്‌തിവരുകയില്ല. ധനം മോഹിക്കുന്നവന്‍ധനംകൊണ്ടു തൃപ്‌തിയടയുകയില്ല.
സഭാപ്രസംഗകന്‍ 5 : 10

Whoever amasses wealth by interest and overcharge gathers it for the one who is kind to the poor.
Proverbs 28:8
പലിശയും കൊള്ളലാഭവും വഴിനേടിയ സമ്പത്ത്‌ ദരിദ്രരോടു ദയയുളളവന്‍െറ കൈയില്‍ ചെന്നുചേരും.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 28 : 8

Keep your way far from her, do not go near the door of her house, Lest you give your honor to others, and your years to a merciless one; Lest outsiders take their fill of your wealth, and your hard-won earnings go to another’s house;
Proverbs 5:7‭-‬9
ആകയാല്‍, മക്കളേ, ഞാന്‍ പറയുന്നതുകേള്‍ക്കുവിന്‍. എന്‍െറ വചനങ്ങളില്‍നിന്ന്‌ വ്യതിചലിക്കരുത്‌.
അവളില്‍ നിന്ന്‌ അകന്നുമാറുവിന്‍. അവളുടെ വാതില്‍ക്കല്‍ ചെല്ലരുത്‌.
ചെന്നാല്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്‌ടിയില്‍നിന്‍െറ സത്‌കീര്‍ത്തി നഷ്‌ടപ്പെടുകയും നിന്‍െറ ആയുസ്‌സ്‌ നിര്‍ദയര്‍ അപഹരിക്കുകയും ചെയ്യും.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 5 : 7-9

He gave them the lands of the nations, they took possession of the wealth of the peoples, That they might keep his statutes and observe his teachings. Hallelujah!
Psalms 105:44‭-‬45
അവിടുന്നു ജനതകളുടെ ദേശങ്ങള്‍അവര്‍ക്കു നല്‍കി; ജനതകളുടെ അധ്വാനത്തിന്‍െറഫലം അവര്‍ കൈയടക്കി.
അവര്‍ എന്നെന്നും തന്‍െറ ചട്ടങ്ങള്‍ ആദരിക്കാനും തന്‍െറ നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിക്കാനുംവേണ്ടിത്തന്നെ. കര്‍ത്താവിനെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍!
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 105 : 44-45

Do not trust in extortion; in plunder put no empty hope. On wealth that increases, do not set your heart.
Psalms 62:10
ചൂഷണത്തില്‍ ആശ്രയിക്കരുത്‌, കവര്‍ച്ചയില്‍ വ്യര്‍ഥമായി ആശവയ്‌ക്കരുത്‌. സമ്പത്തു വര്‍ധിച്ചാല്‍ അതില്‍മനസ്‌സു വയ്‌ക്കരുത്‌.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 62 : 10

They carried off all their wealth, their children, and their women, and looted whatever was in the houses.
Genesis 34:29
അവരുടെ സ്വത്തും വീട്ടുവകകളൊക്കെയും യാക്കോബിന്‍െറ മക്കള്‍ കൈവശപ്പെടുത്തി. കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്‌ത്രീകളെയും പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്‌തു.
ഉല്‍പത്തി 34 : 29

Thus King Solomon surpassed all the kings of the earth in riches and wisdom. And the whole world sought audience with Solomon, to hear the wisdom God had put into his heart. They all brought their yearly tribute: vessels of silver and gold, garments, weapons, spices, horses and mules—what was due each year. Solomon’s Riches: Chariots and Horses.
1 Kings 10:23‭-‬25
ഇങ്ങനെ, സോളമന്‍രാജാവ്‌ സമ്പത്തിലും ജ്‌ഞാനത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ള സകല രാജാക്കന്‍മാരെയും പിന്നിലാക്കി.
1 രാജാക്കന്‍മാര്‍ 10 : 23

The treasure and wealth of the nations will be brought there,
Revelation 21:26
ജനതകള്‍ തങ്ങളുടെ മഹത്വവും ബഹുമാനവും അതിലേക്കു കൊണ്ടുവരും.
വെളിപാട്‌ 21 : 26

Come now, you rich, weep and wail over your impending miseries.  Your wealth has rotted away, your clothes have become moth-eaten,
James 5:1‭-‬2 
ധനവാന്‍മാരേ, നിങ്ങള്‍ക്കു സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളോര്‍ത്ത്‌ ഉച്ചത്തില്‍ നിലവിളിക്കുവിന്‍.
നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത്‌ ക്‌ഷയിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ പുഴു അരിച്ചുപോയി.
യാക്കോബ്‌ 5 : 1-2

Yet these also were godly; their virtues have not been forgotten. Their wealth remains in their families, their heritage with their descendants.
Ben Sira 44:10‭-‬11
എന്നാല്‍, അവര്‍ കാരുണ്യമുള്ളവരായിരുന്നു; അവരുടെ സത്‌പ്രവൃത്തികള്‍വിസ്‌മരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
അവരുടെ ഐശ്വര്യം അവരുടെപിന്‍ഗാമികളിലും അവരുടെ അവകാശം മക്കളുടെമക്കളിലും നിലനില്‍ക്കും.
പ്രഭാഷകന്‍ 44 : 10-11

Wealth or wages can make life sweet, but better than either, finding a treasure.
Ben Sira 40:18
സ്വാശ്രയശീലനും അധ്വാനപ്രിയനുംജീവിതം മധുരമാണ്‌; നിധി ലഭിച്ചവന്‍ ഇവരെക്കാള്‍ ഭാഗ്യവാനാണ്‌.
പ്രഭാഷകന്‍ 40 : 18

The offshoot of violence will not flourish, for the root of the godless is on sheer rock.
Ben Sira 40:15 

ദൈവഭയമില്ലാത്തവന്‍െറ സന്തതിഅധികം ശാഖ ചൂടുകയില്ല. വെറും പാറമേല്‍പടര്‍ന്നദുര്‍ബലമായ വേരുകളാണവര്‍.

പ്രഭാഷകന്‍ 40 : 15

Praise and worship 2

and they cried out in a loud voice: “Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches, wisdom and strength, honor and glory and blessing.”  Revelation 5:12
ഉച്ചസ്വരത്തില്‍ ഇവര്‍ ഉദ്‌ഘോഷിച്ചു: കൊല്ലപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടു ശക്‌തിയും ധനവും ജ്‌ഞാനവും ആധിപത്യവും ബഹുമാനവും മഹത്വവും സ്‌തുതിയും സ്വീകരിക്കാന്‍ യോഗ്യനാണ്‌. വെളിപാട്‌ 5 : 12

and said: “We give thanks to you, Lord God almighty, who are and who were. For you have assumed your great power and have established your reign.  Revelation 11:17

ആയിരുന്നവനും ആയിരിക്കുന്നവനും സര്‍വശക്‌തനും ദൈവവുമായ കര്‍ത്താവേ, അങ്ങേക്കു ഞങ്ങള്‍ നന്‌ദി പറയുന്നു. എന്തെന്നാല്‍, അങ്ങു വലിയ ശക്‌തി പ്രയോഗിക്കാനും ഭരിക്കാനും തുടങ്ങിയല്ലോ.

വെളിപാട്‌ 11 : 17


He said in a loud voice, “Fear God and give him glory, for his time has come to sit in judgment. Worship him who made heaven and earth and sea and springs of water.”
Revelation 14:7

അവന്‍ ഉച്ചസ്വരത്തില്‍ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയും അവിടുത്തേക്കു മഹത്വം നല്‍കുകയും ചെയ്യുവിന്‍. എന്തെന്നാല്‍, അവിടുത്തെ വിധിയുടെ സമയം വന്നുകഴിഞ്ഞു. ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സമുദ്രത്തെയും നീരുറവകളെയും സൃഷ്‌ടിച്ചവനെ ആരാധിക്കുവിന്‍.

വെളിപാട്‌ 14 : 7

and they sang the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb: “Great and wonderful are your works, Lord God almighty. Just and true are your ways, O king of the nations.
Revelation 15:3

അവര്‍ ദൈവത്തിന്‍െറ ദാസനായ മോശയുടെയും കുഞ്ഞാടിന്‍െറയും ഗീതങ്ങള്‍ ആല പിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: സര്‍വശക്‌തനും ദൈവവുമായ

വെളിപാട്‌ 15 : 3


Who will not fear you, Lord, or glorify your name? For you alone are holy. All the nations will come and worship before you, for your righteous acts have been revealed.”
Revelation 15:4

കര്‍ത്താവേ, അങ്ങയുടെപ്രവൃത്തികള്‍ മഹനീയവും വിസ്‌മയാവഹ വുമാണ്‌. ജനതകളുടെ രാജാവേ, അങ്ങയുടെ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ നീതിപൂര്‍ണവും സത്യസ ന്‌ധവുമാണ്‌. കര്‍ത്താവേ, അങ്ങേനാമത്തെ ഭയപ്പെടാത്തവനും സ്‌തുതിക്കാത്തവനും ആരുണ്ട്‌? അങ്ങുമാത്രമാണ്‌ പരിശുദ്‌ധന്‍. സകല ജനതകളും വന്ന്‌ അങ്ങയെ ആരാധിക്കും. കാരണം, അങ്ങയുടെന്യായവിധികള്‍ വെളിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വെളിപാട്‌ 15 : 4


Then I heard the altar cry out, “Yes, Lord God almighty, your judgments are true and just.”
Revelation 16:7

അപ്പോള്‍ ബലിപീഠംപറയുന്നതുകേട്ടു: അതേ, സര്‍വശക്‌ത നും ദൈവവുമായ കര്‍ത്താവേ, അങ്ങയുടെ വിധികള്‍ സത്യവും നീതിയും നിറഞ്ഞതാണ്‌. വെളിപാട്‌ 16 : 7


After this I heard what sounded like the loud voice of a great multitude in heaven, saying: “Alleluia! Salvation, glory, and might belong to our God,  Revelation 19:1

ഇതിനുശേഷം സ്വര്‍ഗത്തില്‍ വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന്‍േറ തുപോലുള്ള ശക്‌തമായ സ്വരം ഞാന്‍ കേട്ടു; ഹല്ലേലുയ്യാ! രക്‌ഷയും മഹത്വവും ശക്‌തിയും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്‍േറതാണ്‌. വെളിപാട്‌ 19 : 1


A voice coming from the throne said: “Praise our God, all you his servants, [and] you who revere him, small and great.”  Revelation 19:5 

സിംഹാസനത്തില്‍നിന്ന്‌ ഒരു സ്വരംകേട്ടു: ദൈവത്തിന്‍െറ ദാസരും അവിടുത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരും ചെറിയവരും വലിയവരുമായ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍. വെളിപാട്‌ 19 : 5


 Then I heard something like the sound of a great multitude or the sound of rushing water or mighty peals of thunder, as they said: “Alleluia! The Lord has established his reign, [our] God, the almighty.  Revelation 19:6 

പിന്നെ വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന്‍െറയും പെരുവെള്ളത്തിന്‍െറയും ഗംഭീരമായ ഇടിമുഴക്കത്തിന്‍െറയും ശബ്‌ദംപോലെയുള്ള ഒരു സ്വരം ഞാന്‍ കേട്ടു; ഹല്ലേലുയ്യാ! സര്‍വശക്‌തനും നമ്മുടെ ദൈവവുമായ കര്‍ത്താവു വാഴുന്നു.

വെളിപാട്‌ 19 : 6

Let us rejoice and be glad and give him glory. For the wedding day of the Lamb has come, his bride has made herself ready.

Revelation 19:7 

നമുക്ക്‌ ആനന്‌ദിക്കാം; ആഹ്ലാദിച്ച്‌ ആര്‍പ്പുവിളിക്കാം. അവിടുത്തേക്ക്‌ മഹത്വം നല്‍കാം. എന്തെന്നാല്‍, കുഞ്ഞാടിന്‍െറ വിവാഹം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ മണവാട്ടി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

വെളിപാട്‌ 19 : 7

O Lord , our Lord, how awesome is your name through all the earth!
Psalms 8:9
കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവേ, ഭൂമിയിലെങ്ങും അങ്ങയുടെ നാമം എത്ര മഹനീയം!
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 8 : 9

By the LORD has this been done; it is wonderful in our eyes. Psalms 118: 23

ഇതു കര്‍ത്താവിന്‍െറ പ്രവൃത്തിയാണ്‌; ഇതു നമ്മുടെ ദൃഷ്‌ടിയില്‍ വിസ്‌മയാവഹമായിരിക്കുന്നു. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 118:23

This is the day the LORD has made; let us rejoice in it and be glad. Psalms 118: 24 

കര്‍ത്താവ്‌ ഒരുക്കിയ ദിവസമാണിന്ന്‌; ഇന്നു സന്തോഷിച്ചുല്ലസിക്കാം.

സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 118 : 24

Better one day in your courts than a thousand elsewhere. Better the threshold of the house of my God than a home in the tents of the wicked.

Psalms 84:10

അന്യസ്‌ഥലത്ത്‌ ആയിരം ദിവസത്തെക്കാള്‍ അങ്ങയുടെ അങ്കണത്തില്‍ ഒരു ദിവസംആയിരിക്കുന്നതു കൂടുതല്‍ അഭികാമ്യമാണ്‌; ദുഷ്‌ടതയുടെ കൂടാരങ്ങളില്‍വാഴുന്നതിനെക്കാള്‍, എന്‍െറ ദൈവത്തിന്‍െറ ആലയത്തില്‍ വാതില്‍കാവല്‍ക്കാരനാകാനാണു ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌.

സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 84 : 10

He has a name written on his cloak and on his thigh, “King of kings and Lord of Lords.” Revelation 19:16

അവനു മേലങ്കിയിലും തുടയിലും എഴുതപ്പെട്ട ഒരു നാമ മുണ്ട്‌: രാജാക്കന്‍മാരുടെ രാജാവും നാഥന്‍മാരുടെ നാഥനും.വെളിപാട്‌ 19 : 16

 
I look to you in the sanctuary to see your power and glory. Psalms 63:2

അങ്ങയുടെ ശക്‌തിയും മഹത്വവും ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഞാന്‍ വിശുദ്‌ധ മന്‌ദിരത്തില്‍ വന്നു. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 63 : 2

 Give to the LORD the glory due his name! Bring gifts, and come before him; bow down to the LORD, splendid in holiness.1 Chronicles 16: 29

അവിടുത്തെനാമത്തെയഥായോഗ്യംമഹത്വപ്പെടുത്തുവിന്‍;തിരുമുന്‍പില്‍ കാഴ്‌ച സമര്‍പ്പിക്കുവിന്‍, കര്‍ത്താവിന്‍െറ പരിശുദ്‌ധതേജസ്‌സിനു മുന്‍പില്‍ വണങ്ങുവിന്‍. 1 ദിനവൃത്താന്തം 16 : 29

 At this, Jesus said to him, “Get away, Satan! It is written: ‘The Lord, your God, shall you worship and him alone shall you serve. Mathew 4:10

യേശു കല്‍പിച്ചു: സാത്താനേ, ദൂരെപ്പോവുക; എന്തെന്നാല്‍, നിന്‍െറ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെ ആരാധിക്കണം; അവിടുത്തെ മാത്രമേ പൂജിക്കാവൂ എന്ന്‌ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മത്തായി 4 : 10

 I fell at his feet to worship him. But he said to me, “Don’t! I am a fellow servant of yours and of your brothers who bear witness to Jesus. Worship God. Witness to Jesus is the spirit of prophecy.” Revelation 19:10

അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ അവനെ ആരാധിക്കാനായി കാല്‍ക്കല്‍ വീണു. എന്നാല്‍, അവന്‍ എന്നോടു പറഞ്ഞു: അരുത്‌. ഞാന്‍ നിന്‍െറ ഒരു സഹദാസനാണ്‌ വ യേശുവിനു സാക്‌ഷ്യം നല്‍കുന്ന നിന്‍െറ സഹോദരില്‍ ഒരുവന്‍ . നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. യേശുവിനുളള സാക്‌ഷ്യമാണു പ്രവചനത്തിന്‍െറ ആത്‌മാവ്‌. വെളിപാട്‌ 19 : 10

Enter, let us bow down in worship; let us kneel before the LORD who made us. Psalms 95:6

വരുവിന്‍, നമുക്കു കുമ്പിട്ട്‌ ആരാധിക്കാം; നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച കര്‍ത്താവിന്‍െറ മുന്‍പില്‍ മുട്ടുകുത്താം. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 95 : 6

Sing praise to the LORD for he has done glorious things; let this be known throughout all the earth. Isiah 12:5

കര്‍ത്താവിനു സ്‌തുതിപാടുവിന്‍. അവിടുന്ന്‌ മഹത്വത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. ഏശയ്യാ 12 : 5

Through him [then] let us continually offer God a sacrifice of praise, that is, the fruit of lips that confess his name. Hebrews 13:15
  അവനിലൂടെ നമുക്ക്‌ എല്ലായ്‌പോഴും ദൈവത്തിനു സ്‌തുതിയുടെ ബലി – അവന്‍െറ നാമത്തെ ഏറ്റുപറയുന്ന അധരങ്ങളുടെ ഫലങ്ങള്‍-അര്‍പ്പിക്കാം. ഹെബ്രായര്‍ 13 : 15

Therefore, we who are receiving the unshakable kingdom should have gratitude, with which we should offer worship pleasing to God in reverence and awe. Hebrews 12:28  

സുസ്‌ഥിരമായ ഒരു രാജ്യം ലഭി  ച്ചതില്‍ നമുക്കു നന്‌ദിയുള്ളവരായിരിക്കാം; അങ്ങനെ, ദൈവത്തിനു സ്വീകാര്യമായ ആരാധന ഭയഭക്‌ത്യാദരങ്ങളോടെ സമര്‍പ്പിക്കാം.
ഹെബ്രായര്‍ 12 : 28

 Give to the LORD the glory due his name. Bow down before the LORD’s holy splendor. Psalms 29:2

കര്‍ത്താവിന്‍െറ മഹത്വപൂര്‍ണമായനാമത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍; വിശുദ്‌ധവസ്‌ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ്‌അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുവിന്‍. 
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 29 : 2

Exalt the LORD, our God; bow down before his footstool; holy is he! Psalms 99: 5

നമ്മുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെപുകഴ്‌ത്തുവിന്‍; അവിടുത്തെ പാദപീഠത്തിങ്കല്‍ പ്രണമിക്കുവിന്‍;അവിടുന്നു പരിശുദ്‌ധനാണ്‌. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 99 : 5

 Let us enter his dwelling; let us worship at his footstool.”Psalms 132: 7

നമുക്ക്‌ അവിടുത്തെ വാസസ്‌ഥലത്തേക്കു പോകാം; അവിടുത്തെ പാദപീഠത്തിങ്കല്‍ആരാധിക്കാം. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 132 : 7

Psalms 96:9  bow down to the LORD, splendid in holiness. Tremble before him, all the earth;
വിശുദ്‌ധവസ്‌ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ്‌ അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുവിന്‍; ഭൂമി മുഴുവന്‍ അവിടുത്തെമുന്‍പില്‍ ഭയന്നുവിറയ്‌ക്കട്ടെ!
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 96 : 9

Mathew 18: 20 For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.”
എന്തെന്നാല്‍, രണ്ടോ മൂന്നോപേര്‍ എന്‍െറ നാമത്തില്‍ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നിടത്ത്‌ അവരുടെ മധ്യേ ഞാന്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും.
മത്തായി 18 : 20

Psalms 66:4 All the earth falls in worship before you; they sing of you, sing of your name!”
ഭൂവാസികള്‍ മുഴുവന്‍ അവിടുത്തെആരാധിക്കുന്നു, അവര്‍ അങ്ങയെ പാടിപ്പുകഴ്‌ത്തുന്നു, അങ്ങയുടെ നാമത്തിനുസ്‌തോത്രമാലപിക്കുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 66 : 4

For then I will make pure the speech of the peoples, That they all may call upon the name of the LORD, to serve him with one accord;
Zephaniah 3:9
“കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമം ജനതകള്‍ വിളിച്ചപേക്‌ഷിക്കാനും, ഏക മനസ്‌സോടെ അവിടുത്തേക്ക്‌ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനും വേണ്ടി അന്ന്‌ ഞാന്‍ അവരുടെ അധരങ്ങളെ ശുദ്‌ധീകരിക്കും.” 
സെഫാനിയാ 3 : 9They sang a new hymn: Worthy are you to receive the scroll and to break open its seals, for you were slain and with your blood you purchased for God those from every tribe and tongue, people and nation.

Revelation 5:9
അവര്‍ ഒരു നവ്യഗാനം ആലപിച്ചു: പുസ്‌തകച്ചുരുള്‍ സ്വീകരിക്കാനും അതിന്‍െറ മുദ്രകള്‍ തുറക്കാനും നീ യോഗ്യനാണ്‌. കാരണം, നീ വധിക്കപ്പെടുകയും നിന്‍െറ രക്‌തംകൊണ്ട്‌ എല്ലാ ഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും ജനതകളിലും രാജ്യങ്ങളിലും നിന്നുള്ളവരെ ദൈവത്തിനുവേണ്ടി വിലയ്‌ക്കുവാങ്ങുകയും ചെയ്‌തു. 
വെളിപാട്‌ 5:9


“Worthy are you, Lord our God, to receive glory and honor and power, for you created all things; because of your will they came to be and were created.”
Revelation 4:11
ഞങ്ങളുടെ ദൈവവും കര്‍ത്താവുമായ അവിടുന്നു മഹ ത്വവും ബഹുമാനവും ശക്‌തിയും സ്വീകരിക്കാന്‍ അര്‍ഹനാണ്‌. അങ്ങു സര്‍വ്വവും സൃഷ്‌ടിച്ചു. അങ്ങയുടെ ഹിതമനുസരിച്ച്‌ അവയ്‌ക്ക്‌ അസ്‌തിത്വം ലഭിക്കുകയും അവ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. 
വെളിപാട്‌ 4 : 11

As Moses entered the tent, the column of cloud would come down and stand at its entrance while the LORD spoke with Moses.

Exodus 33:9
മോശ കൂടാരത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ മേഘസ്തംഭം ഇറങ്ങിവന്നു കൂടാരവാതില്‍ക്കല്‍ നില്‍ക്കും. അപ്പോള്‍ കര്‍ത്താവു മോശയോടു സംസാരിക്കും. 
പുറപ്പാട്‌ 33:9


On seeing the column of cloud stand at the entrance of the tent, all the people would rise and bow down at the entrance of their own tents.
Exodus 33:10
മേഘസ്തംഭം കൂടാരവാതില്‍ക്കല്‍ നില്‍ക്കുന്നതു കാണുമ്പോള്‍ ജനം എഴുന്നേറ്റ് ഓരോരുത്തനും സ്വന്തം കൂടാരത്തിന്‍െറ വാതില്‍ക്കല്‍ കുമ്പിട്ടാരാധിച്ചിരുന്നു.
പുറപ്പാട്‌ 33 : 10Posted by Bilja Sajith at 2:58 AMNo comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Proclaim your faith 2

God is a shield above me saving the upright of heart.
Psalms 7:10
ഹൃദയനിഷ്‌കളങ്കതയുള്ളവരെരക്‌ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ്‌ എന്‍െറ പരിച.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 7 : 10

For you, Lord , bless the just one; you surround him with favor like a shield.
Psalms 5:12
കര്‍ത്താവേ, നീതിമാന്‍മാരെ അവിടുന്ന്‌ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു; പരിചകൊണ്ടെന്നപോലെ കാരുണ്യംകൊണ്ട്‌ അവിടുന്ന്‌ അവരെ മറയ്‌ക്കുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 5 : 12

The promises of the Lord are sure, silver refined in a crucible, silver purified seven times.
Psalms 12:6
കര്‍ത്താവിന്‍െറ വാഗ്‌ദാനങ്ങള്‍ നിര്‍മലമാണ്‌; ഉലയില്‍ ഏഴാവൃത്തി ശുദ്‌ധിചെയ്‌തെടുത്ത വെള്ളിയാണ്‌.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 12 : 6

Pleasant places were measured out for me; fair to me indeed is my inheritance.
Psalms 16:6
അഭികാമ്യമായ ദാനമാണ്‌ എനിക്ക്‌അളന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്‌; വിശിഷ്‌ടമായ അവകാശം എനിക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 16 : 6

The Lord is king forever; the nations have vanished from his land.
Psalms 10:16
കര്‍ത്താവ്‌ എന്നേക്കും രാജാവാണ്‌. ജനതകള്‍ അവിടുത്തെ ദേശത്തുനിന്ന്‌ അറ്റുപോകും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 10 : 16

Lord , my allotted portion and my cup, you have made my destiny secure.
Psalms 16:5
കര്‍ത്താവാണ്‌ എന്‍െറ ഓഹരിയും പാനപാത്രവും; എന്‍െറ ഭാഗധേയം അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലാണ്‌.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 16 : 5

Truly, who is God except the Lord ? Who but our God is the rock?
Psalms 18:31
കര്‍ത്താവല്ലാതെ ദൈവം ആരുണ്ട്‌? നമ്മുടെ ദൈവമല്ലാതെ രക്‌ഷാശില എവിടെയുണ്ട്‌?
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 31

The Lord is a stronghold for the oppressed, a stronghold in times of trouble.
Psalms 9:9
കര്‍ത്താവു മര്‍ദിതരുടെ ശക്‌തിദുര്‍ഗമാണ്‌; കഷ്‌ടകാലത്ത്‌ അവരുടെഅഭയസ്‌ഥാനവും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 9 : 9

Those who know your name trust in you; you never forsake those who seek you, Lord .
Psalms 9:10
അങ്ങയുടെ നാമമറിയുന്നവര്‍ അങ്ങില്‍ വിശ്വാസമര്‍പ്പിക്കുന്നു; കര്‍ത്താവേ, അങ്ങയെ അന്വേഷിച്ചവരെ അങ്ങ്‌ ഉപേക്‌ഷിച്ചിട്ടില്ല.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 9 : 10

The Lord looks down from heaven upon the children of men, To see if even one is wise, if even one seeks God.
Psalms 14:2
കര്‍ത്താവു സ്വര്‍ഗത്തില്‍നിന്നു മനുഷ്യമക്കളെ നോക്കുന്നു; ദൈവത്തെത്തേടുന്ന വിവേകികളുണ്ടോ എന്ന്‌അവിടുന്ന്‌ ആരായുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 14 : 2

I bless the Lord who counsels me; even at night my heart exhorts me.
Psalms 16:7
എനിക്ക്‌ ഉപദേശം നല്‍കുന്നകര്‍ത്താവിനെ ഞാന്‍ വാഴ്‌ത്തുന്നു; രാത്രിയിലും എന്‍െറ അന്തരംഗത്തില്‍ പ്രബോധനം നിറയുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 16 : 7

I say to the Lord , you are my Lord, you are my only good.
Psalms 16:2
അവിടുന്നാണ്‌ എന്‍െറ കര്‍ത്താവ്‌; അങ്ങില്‍നിന്നല്ലാതെ എനിക്കു നന്‍മയില്ല എന്നു ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിനോടു പറയും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 16 : 2

I keep the Lord always before me; with him at my right hand, I shall never be shaken.
Psalms 16:8
കര്‍ത്താവ്‌ എപ്പോഴും എന്‍െറ കണ്‍മുന്‍പിലുണ്ട്‌; അവിടുന്ന്‌ എന്‍െറ വലത്തുഭാഗത്തുള്ളതു കൊണ്ടു ഞാന്‍ കുലുങ്ങുകയില്ല.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 16 : 8

But you do see; you take note of misery and sorrow; you take the matter in hand. To you the helpless can entrust their cause; you are the defender of orphans.
Psalms 10:14
അങ്ങു കാണുന്നുണ്ട്‌;കഷ്‌ടപ്പാടുകളും ക്ലേശങ്ങളുംഅങ്ങു തീര്‍ച്ചയായും കാണുന്നുണ്ട്‌; അങ്ങ്‌ അവ ഏറ്റെടുക്കും, നിസ്‌സഹായന്‍ തന്നെത്തന്നെഅങ്ങേക്കു സമര്‍പ്പിക്കുന്നു; അനാഥന്‌ അവിടുന്നു സഹായകനാണല്ലോ.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 10 : 14

You made room for my steps beneath me; my ankles never twisted.
Psalms 18:36
എന്‍െറ പാത അങ്ങു വിശാലമാക്കി; എന്‍െറ കാലുകള്‍ വഴുതിയില്ല.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 36

You have given me your saving shield; your right hand has upheld me; your favor made me great.
Psalms 18:35
അങ്ങ്‌ എനിക്കു രക്‌ഷയുടെ പരിച നല്‍കി; അവിടുത്തെ വലത്തുകൈ എന്നെതാങ്ങിനിറുത്തി; അവിടുത്തെ വാത്‌സല്യം എന്നെ വലിയവനാക്കി.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 35

For you, Lord , give light to my lamp; my God brightens my darkness.
Psalms 18:28
അങ്ങ്‌ എന്‍െറ ദീപം കൊളുത്തുന്നു; എന്‍െറ ദൈവമായ കര്‍ത്താവ്‌ എന്‍െറ അന്‌ധകാരം അകറ്റുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 28

With you I can rush an armed band, with my God to help I can leap a wall.
Psalms 18:29
അവിടുത്തെ സഹായത്താല്‍ ഞാന്‍ സൈന്യനിരയെ ഭേദിക്കും; എന്‍െറ ദൈവത്തിന്‍െറ സഹായത്താല്‍ഞാന്‍ കോട്ട ചാടിക്കടക്കും;
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 29

God’s way is unerring; the Lord ’s promise is refined; he is a shield for all who take refuge in him.
Psalms 18:30
ദൈവത്തിന്‍െറ മാര്‍ഗം അവികലമാണ്‌; കര്‍ത്താവിന്‍െറ വാഗ്‌ദാനം നിറവേറും; തന്നില്‍ അഭയം തേടുന്നവര്‍ക്ക്‌അവിടുന്നു പരിചയാണ്‌.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 30

He said: I love you, Lord , my strength, Lord , my rock, my fortress, my deliverer, My God, my rock of refuge, my shield, my saving horn, my stronghold!
Psalms 18:1-2
കര്‍ത്താവേ! എന്‍െറ ശക്‌തിയുടെ ഉറവിടമേ, ഞാന്‍ അങ്ങയെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു.
അങ്ങാണ്‌ എന്‍െറ രക്‌ഷാശിലയും കോട്ടയും വിമോചകനും,എന്‍െറ ദൈവവും എനിക്ക്‌ അഭയം തരുന്ന പാറയും, എന്‍െറ പരിചയും രക്‌ഷാശൃംഗവും അഭയകേന്‌ദ്രവും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 1-2

He set me free in the open; he rescued me because he loves me.
Psalms 18:19
അവിടുന്ന്‌ എന്നെ വിശാലമായ സ്‌ഥലത്തേക്കു നയിച്ചു; എന്നില്‍ പ്രസാദിച്ചതിനാല്‍ എന്നെ വിമോചിപ്പിച്ചു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 19

You rescued me from the strife of peoples; you made me head over nations. A people I had not known served me; as soon as they heard of me they obeyed. Foreigners submitted before me;
Psalms 18:4‭3-‬44
ജനത്തിന്‍െറ കലഹത്തില്‍നിന്ന്‌അങ്ങ്‌ എന്നെ രക്‌ഷിച്ചു; അങ്ങ്‌ എന്നെ ജനതകളുടെ അധിപനാക്കി; എനിക്ക്‌ അപരിചിതമായിരുന്നജനത എന്നെ സേവിച്ചു.
എന്നെക്കുറിച്ചു കേട്ടമാത്രയില്‍അവര്‍ എന്നെ അനുസരിച്ചു; അന്യജനതകള്‍ എന്നോടു കേണിരന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 43-44

He reached down from on high and seized me; drew me out of the deep waters.
Psalms 18:16
ഉന്നതത്തില്‍നിന്നു കൈനീട്ടിഅവിടുന്ന്‌ എന്നെ പിടിച്ചു; പെരുവെള്ളത്തില്‍നിന്ന്‌അവിടുന്ന്‌ എന്നെ പൊക്കിയെടുത്തു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 16

He rescued me from my mighty enemy, from foes too powerful for me. They attacked me on my day of distress, but the Lord was my support.
Psalms 18:17-18‭
പ്രബലനായ ശത്രുവില്‍നിന്നും എന്നെ വെറുത്തവരില്‍നിന്നും അവിടുന്ന്‌ എന്നെ രക്‌ഷിച്ചു; അവര്‍ എന്‍െറ ശക്‌തിക്കതീതരായിരുന്നു.
അനര്‍ഥകാലത്ത്‌ അവര്‍എന്‍െറ മേല്‍ ചാടിവീണു, കര്‍ത്താവ്‌ എനിക്ക്‌ അഭയമായിരുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 :17-18

Toward the faithful you are faithful; to the honest man you are honest; Toward the pure, you are pure; but to the perverse you are devious. For humble people you save; haughty eyes you bring low.
Psalms 18: 25-27
വിശ്വസ്‌തനോട്‌ അങ്ങ്‌വിശ്വസ്‌തത പുലര്‍ത്തുന്നു; നിഷ്‌കളങ്കനോടു നിഷ്‌കളങ്കമായിപെരുമാറുന്നു.
നിര്‍മലനോടു നിര്‍മലമായും ദുഷ്‌ടനോടു ക്രൂരമായും അങ്ങു പെരുമാറുന്നു.
വിനീതരെ അങ്ങ്‌ വിടുവിക്കുന്നു, അഹങ്കാരികളെ അങ്ങ്‌ വീഴ്‌ത്തുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 25-27

This God who girded me with might, kept my way unerring,
Psalms 18:32
അവിടുന്നു ശക്‌തികൊണ്ട്‌ എന്‍െറ അരമുറുക്കുന്നു; എന്‍െറ മാര്‍ഗം സുരക്‌ഷിതമാക്കുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 32

Truly, who is God except the Lord ? Who but our God is the rock? This God who girded me with might, kept my way unerring, Who made my feet like a deer’s, and set me on the heights, Who trained my hands for war, my arms to string a bow of bronze.
Psalms 18:31- 34
കര്‍ത്താവല്ലാതെ ദൈവം ആരുണ്ട്‌? നമ്മുടെ ദൈവമല്ലാതെ രക്‌ഷാശില എവിടെയുണ്ട്‌?
അവിടുന്നു ശക്‌തികൊണ്ട്‌ എന്‍െറ അരമുറുക്കുന്നു; എന്‍െറ മാര്‍ഗം സുരക്‌ഷിതമാക്കുന്നു.
അവിടുന്ന്‌ എന്‍െറ കാലുകള്‍ക്കുമാന്‍പേടയുടെ വേഗം നല്‍കി; ഉന്നതഗിരികളില്‍ എന്നെസുരക്‌ഷിതനായി നിറുത്തി.
എന്‍െറ കൈകളെ അവിടുന്നുയുദ്‌ധമുറ അഭ്യസിപ്പിച്ചു; എന്‍െറ കരങ്ങള്‍ക്കു പിച്ചളവില്ല്‌കുലയ്‌ക്കാന്‍ കഴിയും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 31-34

Praised be the Lord , I exclaim! I have been delivered from my enemies.
Psalms 18:3
സ്‌തുത്യര്‍ഹനായ കര്‍ത്താവിനെഞാന്‍ വിളിച്ചപേക്‌ഷിക്കുന്നു; അവിടുന്ന്‌ എന്നെ ശത്രുക്കളില്‍നിന്നു രക്‌ഷിക്കും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 3

In my distress I called out: Lord ! I cried out to my God. From his temple he heard my voice; my cry to him reached his ears.
Psalms 18:6
കഷ്‌ടതയില്‍ ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിനെവിളിച്ചപേക്‌ഷിച്ചു; എന്‍െറ ദൈവത്തോടു ഞാന്‍ സഹായത്തിനായി നിലവിളിച്ചു; അവിടുന്നു തന്‍െറ ആലയത്തില്‍നിന്ന്‌എന്‍െറ അപേക്‌ഷ കേട്ടു; എന്‍െറ നിലവിളി അവിടുത്തെകാതുകളിലെത്തി.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 6

For you will not abandon my soul to Sheol, nor let your devout one see the pit.
Psalms 16:10
അവിടുന്ന്‌ എന്നെ പാതാളത്തില്‍ തള്ളുകയില്ല; അങ്ങയുടെ പരിശുദ്‌ധന്‍ ജീര്‍ണിക്കാന്‍അനുവദിക്കുകയില്ല.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 16 : 10

You will show me the path to life, abounding joy in your presence, the delights at your right hand forever.
Psalms 16:11
അങ്ങ്‌ എനിക്കു ജീവന്‍െറ മാര്‍ഗംകാണിച്ചുതരുന്നു; അങ്ങയുടെ സന്നിധിയില്‍ ആനന്‌ദത്തിന്‍െറ പൂര്‍ണതയുണ്ട്‌; അങ്ങയുടെ വലത്തുകൈയില്‍ ശാശ്വതമായ സന്തോഷമുണ്ട്‌.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 16 : 11

Oh, that from Zion might come the salvation of Israel! Jacob would rejoice, and Israel be glad when the Lord restores his people!
Psalms 14:7
ഇസ്രായേലിന്‍െറ വിമോചനംസീയോനില്‍നിന്നു വന്നിരുന്നെങ്കില്‍! കര്‍ത്താവു തന്‍െറ ജനതയുടെ സുസ്‌ഥിതി പുനഃസ്‌ഥാപിക്കുമ്പോള്‍ യാക്കോബ്‌ ആനന്‌ദിക്കും; ഇസ്രായേല്‍ സന്തോഷിക്കും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 14 : 7

But I trust in your mercy. Grant my heart joy in your salvation, I will sing to the Lord , for he has dealt bountifully with me!
Psalms 13:5-6
ഞാന്‍ അവിടുത്തെ കരുണയില്‍ ആശ്രയിക്കുന്നു; എന്‍െറ ഹൃദയം അങ്ങയുടെരക്‌ഷയില്‍ ആനന്‌ദം കൊള്ളും.
ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിനെ പാടിസ്‌തുതിക്കും; അവിടുന്ന്‌ എന്നോട്‌ അതിരറ്റകരുണ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 13 :5-6

The Lord is in his holy temple; the Lord ’s throne is in heaven. God’s eyes keep careful watch; they test the children of Adam.
Psalms 11:4
കര്‍ത്താവു തന്‍െറ വിശുദ്‌ധ മന്‌ദിരത്തിലുണ്ട്‌; അവിടുത്തെ സിംഹാസനംസ്വര്‍ഗത്തിലാണ്‌. അവിടുത്തെ കണ്ണുകള്‍ മനുഷ്യമക്കളെ കാണുന്നു; അവിടുന്ന്‌ അവരെ സൂക്‌ഷ്‌മമായി നിരീക്‌ഷിക്കുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 11 : 4

The Lord is just and loves just deeds; the upright will see his face.
Psalms 11:7
കര്‍ത്താവു നീതിമാനാണ്‌; അവിടുന്നു നീതിയുക്‌തമായപ്രവൃത്തികള്‍ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നു; പരമാര്‍ഥഹൃദയര്‍ അവിടുത്തെ മുഖം ദര്‍ശിക്കും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 11 : 7

You listen, Lord , to the needs of the poor; you strengthen their heart and incline your ear.
Psalms 10:17
കര്‍ത്താവേ! എളിയവരുടെ അഭിലാഷംഅവിടുന്നു നിറവേറ്റും; അവരുടെ ഹൃദയത്തിനു ധൈര്യം പകരും; അവിടുന്ന്‌ അവര്‍ക്കു ചെവികൊടുക്കും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 10 : 17

You win justice for the orphaned and oppressed; no one on earth will cause terror again.
Psalms 10:18
അനാഥര്‍ക്കും പീഡിതര്‍ക്കുംഅങ്ങു നീതി നടത്തിക്കൊടുക്കും; മണ്ണില്‍നിന്നുള്ള മനുഷ്യന്‍ഇനിമേല്‍ അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയില്ല.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 10 : 18

For the needy will never be forgotten, nor will the hope of the afflicted ever fade.
Psalms 9:18
ദരിദ്രര്‍ എന്നേക്കും വിസ്‌മരിക്കപ്പെടുകയില്ല; പാവങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ എന്നേക്കുമായി അസ്‌തമിക്കുകയില്ല.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 9 : 18

with the mouths of babes and infants. You have established a bulwark against your foes, to silence enemy and avenger.
Psalms 8:2
ശത്രുക്കളെയും രക്‌തദാഹികളെയുംനിശ്‌ശബ്‌ദരാക്കാന്‍ അവിടുന്നു ശിശുക്കളുടെയും മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും അധരങ്ങള്‍കൊണ്ടു സുശക്‌തമായ കോട്ടകെട്ടി.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 8 : 2

I will thank the Lord in accordance with his justice; I will sing the name of the Lord Most High.
Psalms 7:17
കര്‍ത്താവിന്‍െറ നീതിക്കൊത്തുഞാന്‍ അവിടുത്തേക്കു നന്‌ദിപറയും;അത്യുന്നതനായ കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമത്തിനു ഞാന്‍ സ്‌തോത്രമാലപിക്കും
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 7 : 17

God is a just judge, powerful and patient, not exercising anger every day.
Psalms 7:11
ദൈവം നീതിമാനായന്യായാധിപനാണ്‌; അവിടുന്നു ദിനംപ്രതിരോഷംകൊള്ളുന്ന ദൈവമാണ്‌.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 7 : 11

My foes will all be disgraced and will shudder greatly; they will turn back in sudden disgrace.
Psalms 6:10
എന്‍െറ സകല ശത്രുക്കളും ലജ്‌ജിച്ചു പരിഭ്രാന്തരാകും; അവര്‍ ക്‌ഷണത്തില്‍ അവമാനിതരായി പിന്‍വാങ്ങും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 6 : 10

The Lord has heard my plea; the Lord will receive my prayer.
Psalms 6:9
കര്‍ത്താവ്‌ എന്‍െറ യാചന ശ്രവിക്കുന്നു; അവിടുന്ന്‌ എന്‍െറ പ്രാര്‍ഥന കൈക്കൊള്ളുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 6 : 9

But I, through the abundance of your mercy, will enter into your house. I will bow down toward your holy sanctuary out of fear of you.
Psalms 5:7
എന്നാല്‍, അവിടുത്തെ കാരുണ്യാതിരേകത്താല്‍ ഞാന്‍ അങ്ങയുടെ ആലയത്തില്‍ പ്രവേശിക്കും. ഭക്‌തിപൂര്‍വം ഞാന്‍ അങ്ങയുടെ വിശുദ്‌ധ മന്‌ദിരത്തിനു നേരേ പ്രണമിക്കും;
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 5 : 7

the arrogant cannot stand before your eyes. You hate all who do evil; you destroy those who speak falsely. A bloody and fraudulent man the Lord abhors.
Psalms 5:5-6
അഹങ്കാരികള്‍ അങ്ങയുടെകണ്‍മുന്‍പില്‍ നില്‍ക്കുകയില്ല; അധര്‍മികളെ അങ്ങു വെറുക്കുന്നു.
വ്യാജം പറയുന്നവരെ അങ്ങ്‌ നശിപ്പിക്കുന്നു; രക്‌തദാഹികളെയും വഞ്ചകരെയുംകര്‍ത്താവു വെറുക്കുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 5 : 5-6

You are not a god who delights in evil; no wicked person finds refuge with you;
Psalms 5:4
അങ്ങു ദുഷ്‌ടതയില്‍ പ്രസാദിക്കുന്ന ദൈവമല്ല; തിന്‍മ അങ്ങയോടൊത്തു വസിക്കുകയില്ല.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 5 : 4Posted by Bilja Sajith at 2:56 AMNo comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Proclaim your faith 1

The Lord is my light and my salvation; whom should I fear? The Lord is my life’s refuge; of whom should I be afraid?
Psalms 27:1 കര്‍ത്താവ്‌ എന്‍െറ പ്രകാശവും രക്‌ഷയുമാണ്‌, ഞാന്‍ ആരെ ഭയപ്പെടണം?കര്‍ത്താവ്‌ എന്‍െറ ജീവിതത്തിനു കോട്ടയാണ്‌, ഞാന്‍ ആരെ പേടിക്കണം?സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 27 : 1

What then shall we say to this? If God is for us, who can be against us? 

Romans 8:31

ഇതിനെക്കുറിച്ചു നാം എന്താണു പറയേണ്ടത്‌? ദൈവം നമ്മുടെ പക്‌ഷത്തെങ്കില്‍ ആരു നമുക്ക്‌ എതിരുനില്‍ക്കും? 

റോമാ 8 : 31

I know that you can do all things, and that no purpose of yours can be hindered.

Job 42:2

അങ്ങേക്കെല്ലാം സാധിക്കുമെന്നും അങ്ങയുടെയാതൊരു ഉദ്‌ദേശ്യവുംതടയാനാവുകയില്ലെന്നുംഞാനറിയുന്നു.

ജോബ്‌ 42 : 2

He said, “They trust in weapons and acts of daring, but we trust in almighty God, who can by a mere nod destroy not only those who attack us but even the whole world.”

2 Maccabees 8:18

അവന്‍ വീണ്ടും പറഞ്ഞു: അവര്‍ ആയുധത്തിലും സാഹസകൃത്യങ്ങളിലും ആശ്രയിക്കുന്നു. നമുക്കെതിരേ വരുന്ന ശത്രുക്കളെയും ലോകം മുഴുവനെത്തന്നെയും അംഗുലീചലനംകൊണ്ടു തറപറ്റിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന സര്‍വശക്‌തനായ ദൈവത്തിലാണു നമ്മുടെ പ്രത്യാശ.

2 മക്കബായര്‍ 8 : 18

My God will fully supply whatever you need, in accord with his glorious riches in Christ Jesus.

Philippians 4:19

എന്‍െറ ദൈവം തന്‍െറ മഹത്വത്തിന്‍െറ സമ്പന്നതയില്‍നിന്ന്‌ യേശുക്രിസ്‌തുവഴി നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നല്‍കും.

ഫിലിപ്പി 4 : 19

I have the strength for everything through him who empowers me.

Philippians 4:13

എന്നെ ശക്‌തനാക്കുന്നവനിലൂടെ എല്ലാം ചെയ്യാന്‍ എനിക്കു സാധിക്കും.

ഫിലിപ്പി 4 : 13

There is no salvation through anyone else, nor is there any other name under heaven given to the human race by which we are to be saved.” Acts 4:12 

ആകാശത്തിനു കീഴെ മനുഷ്യരുടെയിടയില്‍ നമുക്കു രക്‌ഷയ്‌ക്കുവേണ്ടി മറ്റൊരു നാമവും നല്‍കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

അപ്പ. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 4 : 12

Psalms 138:7. Though l walk in the midst of trouble, you preserve me against the wrath of my enemies; you stretch out your hand, and your right hand delivers me.
കഷ്‌ടതകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നെങ്കിലും, എന്‍െറ ജീവനെ അവിടുന്നു പരിപാലിക്കുന്നു; എന്‍െറ ശത്രുക്കളുടെ ക്രോധത്തിനെ തിരേ അവിടുന്നു കരം നീട്ടും; അവിടുത്തെ വലത്തുകൈ എന്നെ രക്‌ഷിക്കും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 138 : 7

In peace I will lie down and fall asleep, for you alone, Lord , make me secure.

Psalms 4:8 

ഞാന്‍ പ്രശാന്തമായി കിടന്നുറങ്ങും; എന്തെന്നാല്‍, കര്‍ത്താവേ, അങ്ങുതന്നെയാണ്‌ എനിക്കുസുരക്‌ഷിതത്വം നല്‍കുന്നത്‌.

സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 4 : 8

But you have given my heart more joy than they have when grain and wine abound.

Psalms 4:7

ധാന്യത്തിന്‍െറയും വീഞ്ഞിന്‍െറയും സമൃദ്‌ധിയില്‍ അവര്‍ക്കുണ്ടായതിലേറെ ആനന്‌ദം എന്‍െറ ഹൃദയത്തില്‍ അങ്ങു നിക്‌ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു.

സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 4 : 7

Know that the Lord works wonders for his faithful one; the Lord hears when I call out to him.

Psalms 4:4

കര്‍ത്താവു നീതിമാന്‍മാരെ തനിക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന്‌ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിന്‍; ഞാന്‍ വിളിച്ചപേക്‌ഷിക്കുമ്പോള്‍ അവിടുന്നു കേള്‍ക്കുന്നു.

സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 4 : 3

Salvation is from the Lord ! May your blessing be upon your people! Selah

Psalms 3:8

വിമോചനം കര്‍ത്താവില്‍നിന്നാണ്‌; അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം അങ്ങയുടെ ജനത്തിന്‍മേല്‍ ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ!

സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 3 : 8

I lie down and I fall asleep, [and] I will wake up, for the Lord sustains me. I do not fear, then, thousands of people arrayed against me on every side.

Psalms 3:5-6

ഞാന്‍ ശാന്തമായി കിടന്നുറങ്ങുന്നു, ഉണര്‍ന്നെഴുന്നേല്‍ക്കുന്നു; എന്തെന്നാല്‍, ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിന്‍െറ കരങ്ങളിലാണ്‌.
എനിക്കെതിരേ പാളയമടിച്ചിരിക്കുന്ന പതിനായിരങ്ങളെ ഞാന്‍ ഭയപ്പെടുകയില്ല.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 3 : 5-6

With my own voice I will call out to the Lord , and he will answer me from his holy mountain. Selah

Psalms 3:4

ഉച്ചത്തില്‍ ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്‌ഷിക്കുന്നു; തന്‍െറ വിശുദ്‌ധപര്‍വതത്തില്‍നിന്ന്‌ അവിടുന്ന്‌ എനിക്ക്‌ ഉത്തരമരുളുന്നു.

സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 3 : 4

But you, Lord , are a shield around me; my glory, you keep my head high.

Psalms 3:3

കര്‍ത്താവേ, അങ്ങാണ്‌ എന്‍െറ രക്‌ഷാകവചവും എന്‍െറ മഹത്വവും; എന്നെ ശിരസ്‌സുയര്‍ത്തി നിറുത്തുന്നതും അവിടുന്നുതന്നെ.

സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 3 : 3Posted by Bilja Sajith at 2:29 AMNo comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Tuesday, September 4, 2018

Wealth

The offering of the just enriches the altar: a sweet odor before the Most High. The sacrifice of the just is accepted, never to be forgotten. With a generous spirit pay homage to the Lord, and do not spare your freewill gifts. With each contribution show a cheerful countenance, and pay your tithes in a spirit of joy.

Ben Sira 35:8‭-‬11നീതിമാന്‍െറ ബലി, ബലിപീഠത്തെഅഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു; അതിന്‍െറ സുഗന്‌ധം അത്യുന്നതന്‍െറ സന്നിധിയിലേക്ക്‌ ഉയരുന്നു.
നീതിമാന്‍െറ ബലി സ്വീകാര്യമാണ്‌;അതു വിസ്‌മരിക്കപ്പെടുകയില്ല.
കര്‍ത്താവിനെ മനം തുറന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുക; ആദ്യഫലം സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ലുബ്‌ധു കാട്ടരുത്‌.
കാഴ്‌ച സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ മുഖം വാടരുത്‌; സന്തോഷത്തോടെ ദശാംശം കൊടുക്കുക.
പ്രഭാഷകന്‍ 35 : 8-11 

Wealth from injustice is like a flooding wadi, like a mighty stream with lightning and thunder,
Ben Sira 40:13
അനീതി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവന്‍െറ സമ്പത്ത്‌ കുത്തിയൊഴുക്കുപോലെപെട്ടെന്ന്‌ അപ്രത്യക്‌ഷമാകും; ഭയാനകമായ ഇടിമുഴക്കംപോലെ തകര്‍ന്നുപോകും.
പ്രഭാഷകന്‍ 40 : 13

Happy the rich person found without fault, who does not turn aside after wealth. Who is he, that we may praise him? For he has done wonders among his people.
Ben Sira 31:8‭-‬9
കുറ്റമറ്റവനും സ്വര്‍ണത്തെകാംക്‌ഷിക്കാത്തവനുമായധനവാന്‍ അനുഗൃഹീതനാണ്‌.
അങ്ങനെയുള്ളവന്‍ ആരുണ്ട്‌?അവനെ ഞങ്ങള്‍ അനുഗൃഹീതന്‍എന്നുവിളിക്കും; സ്വജനമധ്യേ അവന്‍ അദ്‌ഭുതം പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരിക്കുന്നു.
പ്രഭാഷകന്‍ 31 : 8-9

The lover of gold will not be free from sin; whoever pursues money will be led astray by it.
Ben Sira 31: ‬5
സ്വര്‍ണത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവനുനീതീകരണമില്ല; പണത്തെ പിന്തുടരുന്നവനുമാര്‍ഗഭ്രംശം സംഭവിക്കും.
പ്രഭാഷകന്‍ 31 : 5

The rich labor to pile up wealth, and if they rest, it is to enjoy pleasure;
Ben Sira 31:3
ധനികന്‍ പണം കുന്നുകൂട്ടാന്‍ അദ്‌ധ്വാനിക്കുന്നു; വിശ്രമവേളയില്‍ അവന്‍ സുഖഭോഗങ്ങളില്‍ മുഴുകുന്നു.
പ്രഭാഷകന്‍ 31 : 3

Wakefulness over wealth wastes away the flesh, and anxiety over it drives away sleep.
Ben Sira 31:1
ധനത്തിലുള്ള അതിശ്രദ്‌ധ ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കുകയും അതെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്‌കണ്‌ഠഉറക്കം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പ്രഭാഷകന്‍ 31 : 1

For the sake of profit many sin, and the struggle for wealth blinds the eyes.
Ben Sira 27:1
നിസ്‌സാരലാഭത്തിനുവേണ്ടിപാപം ചെയ്‌തിട്ടുള്ളവര്‍ ഏറെയുണ്ട്‌. ദ്രവ്യാഗ്രഹി പലതും കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുന്നു
പ്രഭാഷകന്‍ 27 : 1

Harsh is the slavery and great the shame when a wife supports her husband.
Ben Sira 25:22
ഭാര്യയുടെ ധനത്തില്‍ ആശ്രയിച്ചുകഴിയുന്ന ഭര്‍ത്താവിനു കോപവുംനിന്‌ദയും അപകീര്‍ത്തിയും ഫലം.
പ്രഭാഷകന്‍ 25 : 22

Do not be enticed by a woman’s beauty, or be greedy for her wealth.
Ben Sira 25:21
സ്‌ത്രീയുടെ സൗന്‌ദര്യത്തില്‍കുടുങ്ങിപ്പോകരുത്‌; ധനത്തിനുവേണ്ടി അവളെ മോഹിക്കയുമരുത്‌.
പ്രഭാഷകന്‍ 25 : 21

Panic and pride wipe out wealth; so too the house of the proud is uprooted.
Ben Sira 21:4
ഭീകരതയും അക്രമവും ധനം നശിപ്പിക്കുന്നു; അതുപോലെ അഹങ്കാരിയുടെ ഭവനംശൂന്യമായിത്തീരുന്നു.
പ്രഭാഷകന്‍ 21 : 4

What they deny themselves they collect for someone else, and strangers will live sumptuously on their possessions. To whom will they be generous that are stingy with themselves and do not enjoy what is their own?
Ben Sira 14:4‭-‬5
സ്വന്തം കാര്യത്തില്‍ പിശുക്കു കാണിക്കുന്നവന്‍െറ സമ്പത്ത്‌ അന്യര്‍ക്കു പോകും; അവര്‍ അതുകൊണ്ട്‌ ആഡംബരപൂര്‍വംജീവിക്കും.
തന്നോടുതന്നെ പിശുക്കു കാണിക്കുന്നവന്‍ ആരോടെങ്കിലും ഒൗദാര്യം കാണിക്കുമോ? അവന്‍ സ്വന്തം സമ്പത്ത്‌ ആസ്വദിക്കുകയില്ല
പ്രഭാഷകന്‍ 14 : 4-5

Wealth is not appropriate for the mean-spirited; to misers, what use is gold?
Ben Sira 14:3
ലുബ്‌ധന്‍ സമ്പത്ത്‌ അര്‍ഹിക്കുന്നില്ല; അസൂയാലുവിന്‌ സമ്പത്തുകൊണ്ട്‌എന്തു പ്രയോജനം?
പ്രഭാഷകന്‍ 14 : 3

The poor are honored for their wisdom; the rich are honored for their wealth.
Ben Sira 10:30
ദരിദ്രന്‍ വിജ്‌ഞാനത്താല്‍ ബഹുമാനം നേടുന്നു; ധനവാന്‍ ധനത്താലും.
പ്രഭാഷകന്‍ 10 : 30

Do not rely on your wealth, or say, “I have the power.”
Ben Sira 5:1
സമ്പത്തില്‍ ആശ്രയിക്കരുത്‌; എനിക്കു മതിയാവോളം ഉണ്ടെന്നു മേനി പറയുകയും അരുത്‌.
പ്രഭാഷകന്‍ 5 : 1

What did our pride avail us? What have wealth and its boastfulness afforded us?
Wisdom 5:8
അഹങ്കാരംകൊണ്ടു നമുക്ക്‌ എന്തു നേട്ടമുണ്ടായി? ധനവും ഗര്‍വും നമുക്ക്‌ എന്തു നല്‍കി?
ജ്‌ഞാനം 5 : 8

Misers hurry toward wealth, not knowing that want is coming toward them.
Proverbs 28:22
ലുബ്‌ധന്‍ സമ്പത്തിനു പിന്നാലെപരക്കംപായുന്നു; തന്നെ ദാരിദ്യ്രംപിടികൂടുമെന്ന്‌ അവന്‍ അറിയുന്നില്ല.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 28 : 22

For wealth does not last forever, nor even a crown from age to age.
Proverbs 27:24
എന്തെന്നാല്‍, സമ്പത്ത്‌ എന്നേക്കുംനിലനില്‍ക്കുകയില്ല. കിരീടം എല്ലാ തലമുറകളിലുംനിലനില്‍ക്കാറുണ്ടോ?
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 27 : 24

Do not wear yourself out to gain wealth, cease to be worried about it; When your glance flits to it, it is gone! For assuredly it grows wings, like the eagle that flies toward heaven.
Proverbs 23:4‭-‬5
സമ്പത്തു നേടാന്‍ അമിതാധ്വാനം ചെയ്യരുത്‌, അതില്‍നിന്ന്‌ ഒഴിഞ്ഞുനില്‍ക്കാന്‍വേണ്ടവിവേകം കാണിക്കുക
സമ്പത്തിന്‍മേല്‍ കണ്ണുവയ്‌ക്കുമ്പോഴേക്കും അത്‌ അപ്രത്യക്‌ഷമാകും; കഴുകനെപ്പോലെ ചിറകുവച്ച്‌ ആകാശത്തിലേക്കു പെട്ടെന്ന്‌ അതു പറന്നുപോകുന്നു.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 23 : 4-5

Do not wear yourself out to gain wealth, cease to be worried about it;
Proverbs 23:4
സമ്പത്തു നേടാന്‍ അമിതാധ്വാനം ചെയ്യരുത്‌, അതില്‍നിന്ന്‌ ഒഴിഞ്ഞുനില്‍ക്കാന്‍വേണ്ടവിവേകം കാണിക്കുക.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 23 : 4

The wealth of the rich is their strong city; they fancy it a high wall.
Proverbs 18:11
സമ്പത്താണു ധനികന്‍െറ ബലിഷ്‌ഠമായ നഗരം; ഉയര്‍ന്ന കോട്ടപോലെ അത്‌ അവനെസംരക്‌ഷിക്കുന്നു.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 18 : 11

The crown of the wise is wealth; the diadem of fools is folly.
Proverbs 14:24
ജ്‌ഞാനമാണു വിവേകികളുടെ കിരീടം; ഭോഷത്തം ഭോഷന്‍മാര്‍ക്കു പൂമാലയും.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 14 : 24

Wealth won quickly dwindles away, but gathered little by little, it grows.
Proverbs 13:11
അനായാസമായി നേടിയസമ്പത്തു ക്‌ഷയിച്ചുപോകും; അല്‍പ്പാല്‍പ്പമായി കരുതിവയ്‌ക്കുന്നവന്‍ അതു വര്‍ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 13 : 11

But seek first the kingdom [of God] and his righteousness, and all these things will be given you besides.
Matthew 6:33
നിങ്ങള്‍ ആദ്യം അവിടുത്തെ രാജ്യവും അവിടുത്തെനീതിയും അന്വേഷിക്കുക. അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവയെല്ലാം നിങ്ങള്‍ക്കു ലഭിക്കും.
മത്തായി 6 : 33

No man can ransom even a brother, or pay to God his own ransom. The redemption of his soul is costly; and he will pass away forever.
Psalms 49:7-‬9
തന്നെത്തന്നെ വീണ്ടെടുക്കാനോസ്വന്തം ജീവന്‍െറ വില ദൈവത്തിനു കൊടുക്കാനോ ആര്‍ക്കും കഴിയുകയില്ല.
ജീവന്‍െറ വിടുതല്‍വില വളരെ വലുതാണ്‌; എത്ര ആയാലും അതു തികയുകയുമില്ല.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 49 : 7-8

Entrust your works to the Lord , and your plans will succeed.
Proverbs 16:3
നിന്‍െറ പ്രയത്‌നം കര്‍ത്താവില്‍അര്‍പ്പിക്കുക; നിന്‍െറ പദ്‌ധതികള്‍ ഫലമണിയും.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 16 : 3

We are brought low, not raised high, because we sinned against the Lord , our God, not listening to his voice.
Baruch 2:5
ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിന്‍െറ സ്വരം ശ്രവിക്കാതെ ഞങ്ങള്‍ അവിടുത്തേക്കെതിരായി പാപം ചെയ്‌തതിനാല്‍ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാതെ നിലംപറ്റി.
ബാറൂക്ക്‌ 2 : 5

Do not let this book of the law depart from your lips. Recite it by day and by night, that you may carefully observe all that is written in it; then you will attain your goal; then you will succeed.
Joshua 1:8
ന്യായപ്രമാണഗ്രന്‌ഥം എപ്പോഴും നിന്‍െറ അധരത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം. അതില്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം പാലിക്കാന്‍ നീ ശ്രദ്‌ധിക്കണം. അതിനെക്കുറിച്ച്‌ രാവും പകലും ധ്യാനിക്കണം. അപ്പോള്‍ നീ അഭിവൃദ്‌ധി പ്രാപിക്കുകയും വിജയം വരിക്കുകയും ചെയ്യും.
ജോഷ്വ 1 : 8

At all times bless the Lord, your God, and ask him that all your paths may be straight and all your endeavors and plans may prosper. For no other nation possesses good counsel, but it is the Lord who gives all good things. Whomever the Lord chooses to raise is raised; and whomever the Lord chooses to cast down is cast down to the recesses of Hades. So now, son, keep in mind these my commandments, and never let them be erased from your heart.
Tobit 4:19
ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെ എപ്പോഴും വാഴ്‌ത്തുക; നിന്‍െറ പാതകള്‍ നേരേയാകാനും നീ നിനയ്‌ക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ശുഭമായി ഭവിക്കാനും അവിടുത്തോടു പ്രാര്‍ഥിക്കുക. ജനതകള്‍ക്കു ജ്‌ഞാനം നല്‍കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കര്‍ത്താവാണ്‌ എല്ലാ നന്‍മയും നല്‍കുന്നത്‌. അവിടുന്ന്‌ എളിമപ്പെടുത്തണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നവനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. അതിനാല്‍ മകനേ, എന്‍െറ കല്‍പനകള്‍ അനുസ്‌മരിക്കുക. അവനിന്‍െറ മനസ്‌സില്‍നിന്നു മാഞ്ഞുപോകാന്‍ അനുവദിക്കരുത്‌.
തോബിത്‌ 4 : 19

Ephraim! What more have I to do with idols? I have humbled him, but I will take note of him. I am like a verdant cypress tree. From me fruit will be found for you!
Hosea 14:8
എഫ്രായിം, വിഗ്രഹങ്ങളുമായി നിനക്കെന്തു ബന്‌ധം? നിനക്ക്‌ ഉത്തര മരുളുന്നതും നിന്നെ സംരക്‌ഷിക്കുന്നതും ഞാനാണ്‌. നിത്യഹരിതമായ സരളമരംപോലെയാണ്‌ ഞാന്‍. നിനക്കു ഫലം തരുന്നത്‌ ഞാനാണ്‌.
ഹോസിയാ 14 : 8

Wealth adds many friends, but the poor are left friendless.
Proverbs 19:4
സമ്പത്ത്‌ അനേകം പുതിയസ്‌നേഹിതരെ നേടുന്നു; ദാരിദ്യ്രം, ഉള്ള സ്‌നേഹിതരെപ്പോലുംഅകറ്റുന്നു.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 19 : 4

Honored in poverty, how much more so in wealth! Disgraced in wealth, in poverty how much the more!
Ben Sira 10:31
ദരിദ്രനായിരിക്കേ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നെങ്കില്‍ സമ്പന്നനായാല്‍ എത്രയധികം! സമ്പന്നനായിരിക്കേ നിന്‌ദിക്കപ്പെടുന്നെങ്കില്‍ ദരിദ്രനായാല്‍ എത്രയധികം!
പ്രഭാഷകന്‍ 10 : 31

Such, then, are the wicked, always carefree, increasing their wealth.
Psalms 73:12
ഇതാ, ഇവരാണു ദുഷ്‌ടര്‍, അവര്‍സ്വസ്‌ഥത അനുഭവിക്കുന്നു,അവരുടെ സമ്പത്തു വര്‍ധിക്കുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 73 : 12

If, therefore, you are not trustworthy with dishonest wealth, who will trust you with true wealth?
If you are not trustworthy with what belongs to another, who will give you what is yours?
Luke 16:11-12
അധാര്‍മിക സമ്പത്തിന്‍െറ കാര്യത്തില്‍ വിശ്വസ്‌തരായിരിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍യഥാര്‍ഥധനം ആരു നിങ്ങളെ ഏല്‍പിക്കും?
മറ്റൊരുവന്‍െറ കാര്യത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ വിശ്വസ്‌തരല്ലെങ്കില്‍, നിങ്ങള്‍ക്കു സ്വന്തമായവ ആരു നിങ്ങള്‍ക്കുതരും?
ലൂക്കാ 16 : 11-12

Do not fear, son, that we have lived in poverty. You will have great wealth, if you fear God, avoid all sin, and do what is good before the Lord your God.”
Tobit 4:21
മകനേ, നമ്മള്‍ ദരിദ്രരായിത്തീര്‍ന്നതില്‍ നിനക്ക്‌ ആധി വേണ്ടാ. നിനക്കു ദൈവത്തോടു ഭക്‌തി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും നീ പാപത്തില്‍നിന്ന്‌ ഒഴിഞ്ഞുനില്‍ക്കുകയും അവിടുത്തേക്കു പ്രീതികരമായത്‌ അനുഷ്‌ഠിക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ നിനക്കു വലിയ സമ്പത്തു കൈവരും.
തോബിത്‌ 4 : 21

Jehoshaphat therefore had wealth and glory in abundance; but he became related to Ahab by marriage.
2 Chronicles 18:1
യഹോഷാഫാത്തിനു സമ്പത്തും പ്രശസ്‌തിയും വര്‍ധിച്ചു. അവന്‍ ആഹാബുകുടുംബവുമായി വിവാഹബന്‌ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടു.
2 ദിനവൃത്താന്തം 18 : 1

മനുഷ്യന്‍ സ്വന്തം ആത്‌മാവിനു പകരമായി എന്തു കൊടുക്കും?

മര്‍ക്കോസ്‌ 8 : 37
What could one give in exchange for his life?
Mark 8:37

What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life?
Matthew 16:26 
ഒരുവന്‍ ലോകം മുഴുവന്‍ നേടിയാലും സ്വന്തം ആത്‌മാവിനെ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തിയാല്‍ അവന്‌ എന്തു പ്രയോജനം? ഒരുവന്‍ സ്വന്തം ആത്‌മാവിനുപകരമായി എന്തു കൊടുക്കും?
മത്തായി 16 : 26

What profit is there for one to gain the whole world and forfeit his life?
Mark 8:36 
ഒരുവന്‍ ലോകം മുഴുവന്‍ നേടിയാലും തന്‍െറ ആത്‌മാവിനെ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തിയാല്‍ അതുകൊണ്ട്‌ അവന്‌ എന്തു പ്രയോജനം?
മര്‍ക്കോസ്‌ 8 : 36

What profit is there for one to gain the whole world yet lose or forfeit himself?
Luke 9:25
ഒരുവന്‍ ലോകം മുഴുവന്‍ നേടിയാലും തന്നെത്തന്നെ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്‌്‌താല്‍ അവന്‌ എന്തു പ്രയോജനം?
ലൂക്കാ 9 : 25

Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. The Return of the Unclean Spirit.
Luke 11:23 
എന്നോടുകൂടെയല്ലാത്തവന്‍ എനിക്ക്‌ എതിരാണ്‌. എന്നോടുകൂടെ ശേഖരിക്കാത്തവന്‍ ചിതറിച്ചു കളയുന്നു.
ലൂക്കാ 11 : 23

When a strong man fully armed guards his palace, his possessions are safe.
Luke 11:21
ശക്‌തന്‍ ആയുധ ധാരിയായി തന്‍െറ കൊട്ടാരത്തിനു കാവല്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ അവന്‍െറ വസ്‌തുക്കള്‍ സുരക്‌ഷിതമാണ്‌.
ലൂക്കാ 11 : 21

And the master commended that dishonest steward for acting prudently. Application of the Parable. “For the children of this world are more prudent in dealing with their own generation than are the children of light.
Luke 16:8 
കൗശലപൂര്‍വം പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിനാല്‍ നീതിരഹിതനായ കാര്യസ്‌ഥനെയജമാനന്‍ പ്രശംസിച്ചു. എന്തെന്നാല്‍, ഈയുഗത്തിന്‍െറ മക്കള്‍ തങ്ങളുടെ തലമുറയില്‍ വെളിച്ചത്തിന്‍െറ മക്കളെക്കാള്‍ ബുദ്‌ധിശാലികളാണ്‌.
ലൂക്കാ 16 : 8

But Zacchaeus stood there and said to the Lord, “Behold, half of my possessions, Lord, I shall give to the poor, and if I have extorted anything from anyone I shall repay it four times over.”
Luke 19:8 
സക്കേ വൂസ്‌ എഴുന്നേറ്റു പറഞ്ഞു: കര്‍ത്താവേ, ഇതാ, എന്‍െറ സ്വത്തില്‍ പകുതി ഞാന്‍ ദരിദ്രര്‍ക്കു കൊടുക്കുന്നു. ആരുടെയെങ്കിലും വക വഞ്ചിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍, നാലിരട്ടിയായി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു.
ലൂക്കാ 19 : 8

Then he said to the crowd, “Take care to guard against all greed, for though one may be rich, one’s life does not consist of possessions.” Parable of the Rich Fool.
Luke 12:15
അനന്തരം അവന്‍ അവരോടു പറഞ്ഞു: ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിന്‍. എല്ലാ അത്യാഗ്രഹങ്ങളിലുംനിന്ന്‌ അകന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുവിന്‍. മനുഷ്യജീവിതം സമ്പത്തുകൊണ്ടല്ല ധന്യ മാകുന്നത്‌.
ലൂക്കാ 12 : 15

Then Judas, his betrayer, seeing that Jesus had been condemned, deeply regretted what he had done. He returned the thirty pieces of silver to the chief priests and elders,
Matthew 27:3
അവനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂദാസ്‌ അവന്‍ ശിക്‌ഷയ്‌ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞപ്പോള്‍ പശ്‌ചാത്തപിച്ച്‌ ആ മുപ്പതുവെള്ളിനാണയങ്ങള്‍ പ്രധാനപുരോഹിതന്‍മാരെയും പ്രമാണിമാരെയും ഏല്‍പിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു:
മത്തായി 27 : 3

For to everyone who has, more will be given and he will grow rich; but from the one who has not, even what he has will be taken away.
Matthew 25:29 
ഉള്ളവനു നല്‍കപ്പെടും; അവനു സമൃദ്‌ധിയുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇല്ലാത്തവനില്‍നിന്ന്‌ ഉള്ളതുപോലും എടുക്കപ്പെടും.
മത്തായി 25 : 29

To anyone who has, more will be given and he will grow rich; from anyone who has not, even what he has will be taken away.
Matthew 13:12
ഉള്ളവനുനല്‍കപ്പെടും. അവനു സമൃദ്‌ധിയുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇല്ലാത്തവനില്‍നിന്ന്‌ ഉള്ളതുപോലും എടുക്കപ്പെടും.
മത്തായി 13 : 12

But God said to him, ‘You fool, this night your life will be demanded of you; and the things you have prepared, to whom will they belong?’ Thus will it be for the one who stores up treasure for himself but is not rich in what matters to God.” Dependence on God.
Luke 12:20‭-‬21
എന്നാല്‍, ദൈവം അവനോടു പറഞ്ഞു: ഭോഷാ, ഈ രാത്രി നിന്‍െറ ആത്‌മാവിനെ നിന്നില്‍നിന്ന്‌ ആവശ്യപ്പെടും; അപ്പോള്‍ നീ ഒരുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നവ ആരുടേതാകും?
ഇതുപോലെയാണ്‌ ദൈവസന്നിധിയില്‍ സമ്പന്നനാകാതെ തനിക്കുവേണ്ടി സമ്പത്തു ശേഖരിച്ചുവയ്‌ക്കുന്നവനും.
ലൂക്കാ 12 : 20-21

Then he said to the crowd, “Take care to guard against all greed, for though one may be rich, one’s life does not consist of possessions.” Parable of the Rich Fool.
Luke 12:15
അനന്തരം അവന്‍ അവരോടു പറഞ്ഞു: ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിന്‍. എല്ലാ അത്യാഗ്രഹങ്ങളിലുംനിന്ന്‌ അകന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുവിന്‍. മനുഷ്യജീവിതം സമ്പത്തുകൊണ്ടല്ല ധന്യ മാകുന്നത്‌.
ലൂക്കാ 12 : 15

When the poor man died, he was carried away by angels to the bosom of Abraham. The rich man also died and was buried,
Luke 16:22 
ആദരിദ്രന്‍മരിച്ചു. ദൈവദൂതന്‍മാര്‍ അവനെ അബ്രാഹത്തിന്‍െറ മടിയിലേക്കു സംവഹിച്ചു. ആ ധനികനും മരിച്ച്‌ അടക്കപ്പെട്ടു.
ലൂക്കാ 16 : 22

For the sun comes up with its scorching heat and dries up the grass, its flower droops, and the beauty of its appearance vanishes. So will the rich person fade away in the midst of his pursuits. Temptation.
James 1:11
സൂര്യന്‍ ഉഗ്രതാപത്തോടെ ഉദിച്ചുയര്‍ന്ന്‌ പുല്ലിനെ ഉണക്കിക്കളയുന്നു. അതിന്‍െറ പൂവു കൊഴിഞ്ഞുവീഴുന്നു; സൗന്‌ദര്യം അസ്‌തമിക്കുകയുംചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം ധനികനും തന്‍െറ ഉദ്യമങ്ങള്‍ക്കിടയ്‌ക്കു മങ്ങിമറഞ്ഞു പോകും.
യാക്കോബ്‌ 1 : 11

The brother in lowly circumstances should take pride in his high standing,  and the rich one in his lowliness, for he will pass away “like the flower of the field.”
James 1:9‭-‬10
എളിയ സഹോദരന്‍പോലും തനിക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒൗന്നത്യത്തില്‍ അഭിമാനിക്കട്ടെ.
ധനവാന്‍ താഴ്‌ത്തപ്പെടുന്നതില്‍ അഭിമാനിക്കട്ടെ. എന്തെന്നാല്‍, പുല്ലിന്‍െറ പൂവുപോലെ അവന്‍ കടന്നു പോകും.
യാക്കോബ്‌ 1 : 9-10

Jesus, looking at him, loved him and said to him, “You are lacking in one thing. Go, sell what you have, and give to [the] poor and you will have treasure in heaven; then come, follow me.”
Mark 10:21 

യേശു സ്‌നേഹപൂര്‍വം അവനെ കടാക്‌ഷിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: നിനക്ക്‌ ഒരു കുറവുണ്ട്‌. പോയി നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ്‌ ദരിദ്രര്‍ക്കു കൊടുക്കുക. അപ്പോള്‍ സ്വര്‍ഗത്തില്‍ നിനക്കു നിക്‌ഷേപമുണ്ടാകും. പിന്നെ വന്ന്‌ എന്നെ അനുഗമിക്കുക.
മര്‍ക്കോസ്‌ 10 : 21

The hungry he has filled with good things; the rich he has sent away empty.
Luke 1:53 
വിശക്കുന്നവരെ വിശിഷ്‌ടവിഭവങ്ങള്‍ കൊണ്ട്‌ സംതൃപ്‌തരാക്കി; സമ്പന്നരെ വെറുംകൈയോടെ പറഞ്ഞയച്ചു.
ലൂക്കാ 1 : 53

and they cried out in a loud voice: “Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches, wisdom and strength, honor and glory and blessing.”
Revelation 5:12 
ഉച്ചസ്വരത്തില്‍ ഇവര്‍ ഉദ്‌ഘോഷിച്ചു: കൊല്ലപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടു ശക്‌തിയും ധനവും ജ്‌ഞാനവും ആധിപത്യവും ബഹുമാനവും മഹത്വവും സ്‌തുതിയും സ്വീകരിക്കാന്‍ യോഗ്യനാണ്‌.
വെളിപാട്‌ 5 : 12

To me, the very least of all the holy ones, this grace was given, to preach to the Gentiles the inscrutable riches of Christ,
Ephesians 3:7
ദൈവത്തിന്‍െറ കൃപാവരത്താല്‍ ഞാന്‍ ഈ സുവിശേഷത്തിന്‍െറ ശുശ്രൂഷകനായി. അവിടുത്തെ ശക്‌തിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടത്ര എനിക്ക്‌ ഈ കൃപാവരം നല്‍കപ്പെട്ടത്‌.
എഫേസോസ്‌ 3 : 7

that in the ages to come he might show the immeasurable riches of his grace in his kindness to us in Christ Jesus.
Ephesians 2:7
അവിടുന്ന്‌ യേശുക്രിസ്‌തുവില്‍ നമ്മോടു കാണി  ച്ചകാരുണ്യത്താല്‍, വരാനിരിക്കുന്ന കാലങ്ങളില്‍ തന്‍െറ അപരിമേയമായ കൃപാസമൃദ്‌ധിയെ വ്യക്‌തമാക്കാനാണ്‌ ഇപ്രകാരം ചെയ്‌തത്‌.
എഫേസോസ്‌ 2 : 7

In him we have redemption by his blood, the forgiveness of transgressions, in accord with the riches of his grace
Ephesians 1:7
അവിടുത്തെ കൃപയുടെ സമൃദ്‌ധിക്കൊത്ത്‌ നമുക്കു ക്രിസ്‌തുവില്‍ പാപമോചനവും അവന്‍െറ രക്‌തംവഴി രക്‌ഷയും കൈവന്നിരിക്കുന്നു.
എഫേസോസ്‌ 1 : 7

Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How inscrutable are his judgments and how unsearchable his ways!
Romans 11:33
ഹാ! ദൈവത്തിന്‍െറ സമ്പത്തിന്‍െറയും ജ്‌ഞാനത്തിന്‍െറയും അറിവിന്‍െറയും ആഴം! അവിടുത്തെ വിധികള്‍ എത്ര ദുര്‍ജ്‌ഞേയം! അവിടുത്തെ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ എത്ര ദുര്‍ഗ്രഹം!
റോമാ 11 : 33

This was to make known the riches of his glory to the vessels of mercy, which he has prepared previously for glory,
Romans 9:23
അത്‌, താന്‍മഹത്വത്തിനായി മുന്‍കൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന കൃപാപാത്രങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള തന്‍െറ മഹത്വത്തിന്‍െറ സമ്പത്ത്‌ വെളിപ്പെടുത്താന്‍വേണ്ടിയാണ്‌.
റോമാ 9 : 23

but worldly anxiety, the lure of riches, and the craving for other things intrude and choke the word, and it bears no fruit.
Mark 4:19
എന്നാല്‍, ലൗകിക വ്യഗ്രതയും ധനത്തിന്‍െറ ആകര്‍ഷണവും മറ്റു വസ്‌തുക്കള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹവും അവരില്‍ കടന്നുകൂടി വചനത്തെ ഞെരുക്കുകയും അതു ഫലശൂന്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

മര്‍ക്കോസ്‌ 4 : 19
The seed sown among thorns is the one who hears the word, but then worldly anxiety and the lure of riches choke the word and it bears no fruit.
Matthew 13:22 
ഒരുവന്‍ വചനം ശ്രവിക്കുന്നു; എന്നാല്‍ ലൗകിക വ്യഗ്രതയും ധനത്തിന്‍െറ ആകര്‍ഷണവും വചനത്തെ ഞെരുക്കുകയും അതു ഫലശൂന്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവനാണു മുള്ളുകളുടെയിടയില്‍ വീണ വിത്ത്‌.
മത്തായി 13 : 22

“No one can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Dependence on God.
Matthew 6:24
രണ്ട്‌യജമാനന്‍മാരെ സേവിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കും സാധിക്കുകയില്ല: ഒന്നുകില്‍, ഒരുവനെ ദ്വേഷിക്കുകയും അപരനെ സ്‌നേഹിക്കുകയും ചെയ്യും; അല്ലെങ്കില്‍ ഒരുവനെ ബഹുമാനിക്കുകയും അപരനെ നിന്‌ദിക്കുകയുംചെയ്യും. ദൈവത്തെയും മാമോനെയും സേവിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു സാധിക്കുകയില്ല.
മത്തായി 6 : 24

My God will fully supply whatever you need, in accord with his glorious riches in Christ Jesus.
Philippians 4:19
എന്‍െറ ദൈവം തന്‍െറ മഹത്വത്തിന്‍െറ സമ്പന്നതയില്‍നിന്ന്‌ യേശുക്രിസ്‌തുവഴി നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നല്‍കും.
ഫിലിപ്പി 4 : 19

They threw dust on their heads and cried out, weeping and mourning: “Alas, alas, great city, in which all who had ships at sea grew rich from her wealth. In one hour she has been ruined.
Revelation 18:19
അവര്‍ തങ്ങളുടെ തലയില്‍ പൊടി വിതറുകയും കരഞ്ഞും വിലപിച്ചുംകൊണ്ടു വിളിച്ചുപറയുകയും ചെയ്‌തു: മഹാനഗരമേ! കഷ്‌ടം! കഷ്‌ടം! കടലില്‍ കപ്പലുകളുള്ളവരെല്ലാം നീ മൂലം സമ്പന്നരായി. പക്‌ഷേ, ഒറ്റ മണിക്കൂര്‍കൊണ്ടു നീ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
വെളിപാട്‌ 18 : 19

Indeed, religion with contentment is a great gain.  For we brought nothing into the world, just as we shall not be able to take anything out of it.
1 Timothy 6:6‭-‬7 
ഉള്ളതുകൊണ്ടു തൃപ്‌തിപ്പെടുന്നവന്‌ ദൈവഭക്തി വലിയൊരു നേട്ടമാണ്‌.
കാരണം, നാം ഈ ലോകത്തിലേക്ക്‌ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല. ഇവിടെനിന്ന്‌ ഒന്നും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാനും നമുക്കു സാധിക്കുകയില്ല.
1 തിമോത്തേയോസ്‌ 6 : 6-7

For the love of money is the root of all evils, and some people in their desire for it have strayed from the faith and have pierced themselves with many pains. Exhortations to Timothy.
1 Timothy 6:10
ധനമോഹമാണ്‌ എല്ലാതിന്മകളുടെയും അടിസ്ഥാനകാരണം. ധനമോഹത്തിലുടെ പലരും വിശ്വാസത്തില്‍നിന്നു വ്യതിചലിച്ചുപോകാനും ഒട്ടേറെ വ്യഥകളാല്‍ തങ്ങളെതന്നെ മുറിപ്പെടുത്താനും ഇടയുണ്ട്‌.
1 തിമോത്തേയോസ്‌ 6 : 10

Tell the rich in the present age not to be proud and not to rely on so uncertain a thing as wealth but rather on God, who richly provides us with all things for our enjoyment.
1 Timothy 6:17 
ഈ ലോകത്തിലെ ധനവാന്മാരോട്‌, ഒൗദ്ധത്യം ഉപേക്ഷിക്കാനും തങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകള്‍ അനിശ്ചിതമായ സമ്പത്തില്‍ വയ്‌ക്കാതെ അവയെല്ലാം നമുക്കനുഭിക്കുവാന്‍വേണ്ടി ധാരാളമായി നല്‍കിയിട്ടുള്ള ദൈവത്തില്‍ അര്‍പ്പിക്കാനും നീ ഉദ്‌ബോധിപ്പിക്കുക.
1 തിമോത്തേയോസ്‌ 6 : 17

He considered the reproach of the Anointed greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the recompense.
Hebrews 11:26
ക്രിസ്‌തുവിനെ പ്രതി സഹിക്കുന്ന നിന്‌ദനങ്ങള്‍ ഈജിപ്‌തിലെ നിധികളെക്കാള്‍ വിലയേറിയ സമ്പത്തായി അവന്‍ കരുതി. തനിക്കു ലഭിക്കാനിരുന്ന പ്രതിഫലത്തിലാണ്‌ അവന്‍ ദൃഷ്‌ടിപതിച്ചത്‌.
ഹെബ്രായര്‍ 11 : 26

for in a severe test of affliction, the abundance of their joy and their profound poverty overflowed in a wealth of generosity on their part.
2 Corinthians 8:2
എന്തെന്നാല്‍, ക്ലേശങ്ങളുടെ തീവ്രമായ പരീക്‌ഷയില്‍ അവരുടെ സന്തോഷാധിക്യവും കൊടിയ ദാരിദ്യ്രവും ഉദാരതയുടെ സമ്പത്തായി കരകവിഞ്ഞൊഴുകി.
2 കോറിന്തോസ്‌ 8 : 2

Jesus looked at him [now sad] and said, “How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God!
Luke 18:24 
യേശു അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു: സമ്പത്തുള്ളവര്‍ ദൈവരാജ്യത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത്‌ എത്ര ദുഷ്‌കരം!
ലൂക്കാ 18 : 24

I tell you, make friends for yourselves with dishonest wealth, so that when it fails, you will be welcomed into eternal dwellings.
Luke 16:9
ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. അധാര്‍മിക സമ്പത്തുകൊണ്ട്‌ നിങ്ങള്‍ക്കായി സ്‌നേഹിതരെ സമ്പാദിച്ചുകൊള്ളുവിന്‍. അതു നിങ്ങളെകൈവെടിയുമ്പോള്‍ അവര്‍ നിങ്ങളെ നിത്യകൂടാരങ്ങളില്‍ സ്വീകരിക്കും.
ലൂക്കാ 16 : 9

For they have all contributed from their surplus wealth, but she, from her poverty, has contributed all she had, her whole livelihood.”
Mark 12:44 
എന്തെന്നാല്‍, അവരെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ സമൃദ്‌ധിയില്‍നിന്നു സംഭാവന ചെയ്‌തു. ഇവളാകട്ടെ, തന്‍െറ ദാരിദ്യ്രത്തില്‍നിന്ന്‌ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം, തന്‍െറ ഉപജീവനത്തിനുള്ള വക മുഴുവനും നിക്‌ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു.
മര്‍ക്കോസ്‌ 12 : 44

It is easier for a camel to pass through [the] eye of [a] needle than for one who is rich to enter the kingdom of God.”
Mark 10:25
ധനവാന്‍ ദൈവരാജ്യത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെക്കാള്‍ എളുപ്പം ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂടെ കടക്കുന്നതാണ്‌.
മര്‍ക്കോസ്‌ 10 : 25

Jesus said, “Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel who will not receive a hundred times more now in this present age: houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and eternal life in the age to come.
Mark 10:29‭-‬30 
യേശു പ്രതിവചിച്ചു: സത്യമായി ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, എന്നെപ്രതിയും സുവിശേഷത്തെപ്രതിയും ഭവനത്തെയോ സഹോദരന്‍മാരെയോ സഹോദരിമാരെയോ മാതാവിനെയോ പിതാവിനെയോ മക്കളെയോ വയലുകളെയോ ത്യജിക്കുന്നവരിലാര്‍ക്കും
ഇവിടെ വച്ചുതന്നെ നൂറിരട്ടി ലഭിക്കാതിരിക്കയില്ല – ഭവനങ്ങളും സഹോദരന്‍മാരും സഹോദരിമാരും മാതാക്കളും മക്കളും വയലുകളും അവയോടൊപ്പം പീഡനങ്ങളും; വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തു നിത്യജീവനും.
മര്‍ക്കോസ്‌ 10 : 29-30

Jesus looked around and said to his disciples, “How hard it is for those who have wealth to enter the kingdom of God!”
Mark 10:23 
യേശു ചുറ്റും നോക്കി ശിഷ്യരോടു പറഞ്ഞു: സമ്പന്നന്‍ ദൈവരാജ്യത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുക എത്രപ്രയാസം!
മര്‍ക്കോസ്‌ 10 : 23

This too is a grievous evil, that they go just as they came. What then does it profit them to toil for the wind?
Ecclesiastes 5:16
അതും വലിയ തിന്‍മയാണ്‌. അവന്‍ വന്നതുപോലെതന്നെ പോകും.
സഭാപ്രസംഗകന്‍ 5 : 16

This is a grievous evil which I have seen under the sun: riches hoarded by their owners to their own hurt.
Ecclesiastes 5:13
സൂര്യനു കീഴേ ഞാന്‍ വലിയൊരു തിന്‍മ കണ്ടു. ധനികന്‍ തന്‍െറ തന്നെ നാശത്തിനു മുതല്‍ സൂക്‌ഷിക്കുന്നു.
സഭാപ്രസംഗകന്‍ 5 : 13

In his prime, man does not understand. He is like the beasts—they perish.
Psalms 49:20
മനുഷ്യന്‍ തന്‍െറ പ്രതാപത്തില്‍നിലനില്‍ക്കുകയില്ല; മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ അവന്‍ നശിച്ചുപോകും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 49 : 20

Indeed, he will see that the wise die, and the fool will perish together with the senseless, and they leave their wealth to others.
Their tombs are their homes forever, their dwellings through all generations, “They named countries after themselves”
Psalms 49:10-11
ജ്‌ഞാനിപോലും മരിക്കുന്നെന്നും മണ്ടനും മന്‌ദബുദ്‌ധിയും ഒന്നുപോലെനശിക്കുമെന്നും തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത്‌ അന്യര്‍ക്കായിഉപേക്‌ഷിച്ചുപോകുമെന്നും അവര്‍ കാണും.
ദേശങ്ങള്‍ സ്വന്തമെന്ന്‌ അവകാശപ്പെട്ടെങ്കിലുംശവകുടീരങ്ങളായിരിക്കും അവരുടെ നിത്യവസതി;തലമുറകളോളം അവരുടെ വാസസ്‌ഥാനം.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 49 : 10-11

But when you have eaten and are satisfied, you must bless the Lord , your God, for the good land he has given you. Be careful not to forget the Lord , your God, by failing to keep his commandments and ordinances and statutes which I enjoin on you today:
Otherwise, you might say in your heart, “It is my own power and the strength of my own hand that has got me this wealth.”
Deuteronomy 8:10‭-‬11,18
നിങ്ങള്‍ ഭക്‌ഷിച്ചു തൃപ്‌തരാകുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കിയിരിക്കുന്ന നല്ല ദേശത്തെപ്രതി ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെ സ്‌തുതിക്കണം.
ഞാനിന്നു നല്‍കുന്ന കല്‍പനകളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ലംഘിച്ച്‌ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെ വിസ്‌മരിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്‌ധിച്ചുകൊള്ളുവിന്‍.
നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെ നിങ്ങള്‍ സ്‌മരിക്കണം. എന്തെന്നാല്‍, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്‍മാരോടു ചെയ്‌ത ഉടമ്പടി ഇന്നും നിറവേറ്റുന്നതിനു വേണ്ടി സമ്പത്തു നേടാന്‍ അവിടുന്നാണ്‌ നിങ്ങള്‍ക്കു ശക്‌തി തരുന്നത്‌.
നിയമാവര്‍ത്തനം 8 : 10-11, 18

“Plunder the silver, plunder the gold!” There is no end to the treasure, to wealth in every precious thing!
Nahum 2:10
വെള്ളിയും സ്വര്‍ണവും കൊളളയടിക്കുക! അതിലെ നിധികള്‍ക്ക്‌ അന്തമില്ല; എല്ലാത്തരം അനര്‍ഘവസ്‌തുക്കളും അവിടെയുണ്ട്‌.
നാഹും 2 : 9

Damascus traded with you for your many wares, so great was your wealth, exchanging Helbon wine and Zahar wool.
Ezekiel 27:18 
നിന്‍െറ ധാരാളമായ ചരക്കുകളും ബഹുവിധ സമ്പത്തും കണ്ട്‌ ദമാസ്‌ക്കസ്‌ നിന്നോട്‌ വ്യാപാരബന്‌ധത്തിലേര്‍പ്പെട്ടു.
എസെക്കിയേല്‍ 27 : 18

Tarshish traded with you, so great was your wealth, Exchanging for your wares silver, iron, tin, and lead.
Ezekiel 27:12 
നിന്‍െറ എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള സമ്പത്തുകണ്ട്‌ താര്‍ഷീഷുകാര്‍ നീയുമായി വ്യാപാരത്തിനു വന്നു. വെള്ളി, ഇരുമ്പ്‌, വെള്ളീയം, കാരീയം എന്നിവ അവര്‍ നിന്‍െറ ചരക്കുകള്‍ക്കു പകരം തന്നു.
എസെക്കിയേല്‍ 27 : 12

That which makes her seasons certain, her wealth, salvation, wisdom, and knowledge, is the fear of the Lord , her treasure.
Isaiah 33:6
അവിടുന്നാണ്‌ നിന്‍െറ ആയുസ്‌സിന്‍െറ ഉറപ്പ്‌. രക്‌ഷയുടെയും ജ്‌ഞാനത്തിന്‍െറയും അറിവിന്‍െറയും സമൃദ്‌ധി അവിടുന്ന്‌ തന്നെ. അവിടുന്ന്‌ നല്‍കുന്ന സമ്പത്ത്‌ ദൈവഭക്‌തിയാണ്‌.
ഏശയ്യാ 33 : 6

Think of the time of hunger in the time of plenty, poverty and need in the day of wealth.
Ben Sira 18:25
സമൃദ്‌ധിയുടെ കാലത്ത്‌ വിശപ്പിനെക്കുറിച്ചും , സമ്പത്തുകാലത്ത്‌ ദാരിദ്യ്രത്തെയുംവറുതിയെയും കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുക.
പ്രഭാഷകന്‍ 18 : 25

Wealth is good where there is no sin; but poverty is evil by the standards of the proud.
Ben Sira 13:24 
പാപവിമുക്‌തമെങ്കില്‍ സമ്പത്ത്‌ നല്ലതുതന്നെ; ദൈവഭയം ഇല്ലാത്തവന്‍െറ ദൃഷ്‌ടിയില്‍ദാരിദ്യ്രം തിന്‍മയാണ്‌.
പ്രഭാഷകന്‍ 13 : 24

Do not rely on deceitful wealth, for it will be no help on the day of wrath.
Ben Sira 5:8 
വ്യാജംകൊണ്ടു നേടിയ ധനത്തില്‍ആശ്രയിക്കരുത്‌; ആപത്തില്‍ അത്‌ ഉപകരിക്കുകയില്ല.
പ്രഭാഷകന്‍ 5 : 8

Dead flies corrupt and spoil the perfumer’s oil; more weighty than wisdom or wealth is a little folly!
Ecclesiastes 10:1
ചത്ത ഈ  ച്ചപരിമളദ്രവ്യത്തില്‍ ദുര്‍ഗന്‌ധം കലര്‍ത്തുന്നു; അതുപോലെ ജ്‌ഞാനവും പ്രശസ്‌തിയും കെടുത്താന്‍ അല്‍പം മൗഢ്യം മതി.
സഭാപ്രസംഗകന്‍ 10 : 1

The covetous are never satisfied with money, nor lovers of wealth with their gain; so this too is vanity.
Ecclesiastes 5:9 
ദ്രവ്യാഗ്രഹിക്കു ദ്രവ്യംകൊണ്ടു തൃപ്‌തിവരുകയില്ല. ധനം മോഹിക്കുന്നവന്‍ധനംകൊണ്ടു തൃപ്‌തിയടയുകയില്ല.
സഭാപ്രസംഗകന്‍ 5 : 10

Whoever amasses wealth by interest and overcharge gathers it for the one who is kind to the poor.
Proverbs 28:8
പലിശയും കൊള്ളലാഭവും വഴിനേടിയ സമ്പത്ത്‌ ദരിദ്രരോടു ദയയുളളവന്‍െറ കൈയില്‍ ചെന്നുചേരും.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 28 : 8

Keep your way far from her, do not go near the door of her house, Lest you give your honor to others, and your years to a merciless one; Lest outsiders take their fill of your wealth, and your hard-won earnings go to another’s house;
Proverbs 5:7‭-‬9
ആകയാല്‍, മക്കളേ, ഞാന്‍ പറയുന്നതുകേള്‍ക്കുവിന്‍. എന്‍െറ വചനങ്ങളില്‍നിന്ന്‌ വ്യതിചലിക്കരുത്‌.
അവളില്‍ നിന്ന്‌ അകന്നുമാറുവിന്‍. അവളുടെ വാതില്‍ക്കല്‍ ചെല്ലരുത്‌.
ചെന്നാല്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്‌ടിയില്‍നിന്‍െറ സത്‌കീര്‍ത്തി നഷ്‌ടപ്പെടുകയും നിന്‍െറ ആയുസ്‌സ്‌ നിര്‍ദയര്‍ അപഹരിക്കുകയും ചെയ്യും.
സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 5 : 7-9

He gave them the lands of the nations, they took possession of the wealth of the peoples, That they might keep his statutes and observe his teachings. Hallelujah!
Psalms 105:44‭-‬45
അവിടുന്നു ജനതകളുടെ ദേശങ്ങള്‍അവര്‍ക്കു നല്‍കി; ജനതകളുടെ അധ്വാനത്തിന്‍െറഫലം അവര്‍ കൈയടക്കി.
അവര്‍ എന്നെന്നും തന്‍െറ ചട്ടങ്ങള്‍ ആദരിക്കാനും തന്‍െറ നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിക്കാനുംവേണ്ടിത്തന്നെ. കര്‍ത്താവിനെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍!
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 105 : 44-45

Do not trust in extortion; in plunder put no empty hope. On wealth that increases, do not set your heart.
Psalms 62:10
ചൂഷണത്തില്‍ ആശ്രയിക്കരുത്‌, കവര്‍ച്ചയില്‍ വ്യര്‍ഥമായി ആശവയ്‌ക്കരുത്‌. സമ്പത്തു വര്‍ധിച്ചാല്‍ അതില്‍മനസ്‌സു വയ്‌ക്കരുത്‌.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 62 : 10

They carried off all their wealth, their children, and their women, and looted whatever was in the houses.
Genesis 34:29
അവരുടെ സ്വത്തും വീട്ടുവകകളൊക്കെയും യാക്കോബിന്‍െറ മക്കള്‍ കൈവശപ്പെടുത്തി. കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്‌ത്രീകളെയും പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്‌തു.
ഉല്‍പത്തി 34 : 29

Thus King Solomon surpassed all the kings of the earth in riches and wisdom. And the whole world sought audience with Solomon, to hear the wisdom God had put into his heart. They all brought their yearly tribute: vessels of silver and gold, garments, weapons, spices, horses and mules—what was due each year. Solomon’s Riches: Chariots and Horses.
1 Kings 10:23‭-‬25
ഇങ്ങനെ, സോളമന്‍രാജാവ്‌ സമ്പത്തിലും ജ്‌ഞാനത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ള സകല രാജാക്കന്‍മാരെയും പിന്നിലാക്കി.
1 രാജാക്കന്‍മാര്‍ 10 : 23

The treasure and wealth of the nations will be brought there,
Revelation 21:26
ജനതകള്‍ തങ്ങളുടെ മഹത്വവും ബഹുമാനവും അതിലേക്കു കൊണ്ടുവരും.
വെളിപാട്‌ 21 : 26

Come now, you rich, weep and wail over your impending miseries.  Your wealth has rotted away, your clothes have become moth-eaten,
James 5:1‭-‬2 
ധനവാന്‍മാരേ, നിങ്ങള്‍ക്കു സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളോര്‍ത്ത്‌ ഉച്ചത്തില്‍ നിലവിളിക്കുവിന്‍.
നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത്‌ ക്‌ഷയിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ പുഴു അരിച്ചുപോയി.
യാക്കോബ്‌ 5 : 1-2

Yet these also were godly; their virtues have not been forgotten. Their wealth remains in their families, their heritage with their descendants.
Ben Sira 44:10‭-‬11
എന്നാല്‍, അവര്‍ കാരുണ്യമുള്ളവരായിരുന്നു; അവരുടെ സത്‌പ്രവൃത്തികള്‍വിസ്‌മരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
അവരുടെ ഐശ്വര്യം അവരുടെപിന്‍ഗാമികളിലും അവരുടെ അവകാശം മക്കളുടെമക്കളിലും നിലനില്‍ക്കും.
പ്രഭാഷകന്‍ 44 : 10-11

Wealth or wages can make life sweet, but better than either, finding a treasure.
Ben Sira 40:18
സ്വാശ്രയശീലനും അധ്വാനപ്രിയനുംജീവിതം മധുരമാണ്‌; നിധി ലഭിച്ചവന്‍ ഇവരെക്കാള്‍ ഭാഗ്യവാനാണ്‌.
പ്രഭാഷകന്‍ 40 : 18

The offshoot of violence will not flourish, for the root of the godless is on sheer rock.
Ben Sira 40:15 

ദൈവഭയമില്ലാത്തവന്‍െറ സന്തതിഅധികം ശാഖ ചൂടുകയില്ല. വെറും പാറമേല്‍പടര്‍ന്നദുര്‍ബലമായ വേരുകളാണവര്‍.

പ്രഭാഷകന്‍ 40 : 15

Friday, August 24, 2018

What should you pray for?

But I say to you, love your enemies, and pray for those who persecute you,
Matthew 5:44
എന്നാല്‍, ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ശത്രുക്കളെ സ്‌നേഹിക്കുവിന്‍; നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കുവിന്‍.
മത്തായി 5 : 44

bless those who curse you, pray for those who mistreat you.
Luke 6:28
ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവിന്‍; അധിക്‌ഷേപിക്കുന്നവര്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കുവിന്‍.
ലൂക്കാ 6 : 28

Then he said to them, “My soul is sorrowful even to death. Remain here and keep watch with me.”
Matthew 26:38
അവന്‍ അവരോടു പറഞ്ഞു: തീവ്രദുഃഖത്താല്‍ ഞാന്‍ മരണത്തോളം എത്തിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ എന്നോടൊത്ത്‌ ഉണര്‍ന്നിരിക്കുക.
മത്തായി 26 : 38

Watch and pray that you may not undergo the test. The spirit is willing, but the flesh is weak.”
Matthew 26:41
പ്രലോഭനത്തില്‍ അകപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ ഉണര്‍ന്നിരുന്നു പ്രാര്‍ഥിക്കുവിന്‍; ആത്‌മാവു സന്നദ്‌ധമെങ്കിലും ശരീരം ബലഹീനമാണ്‌.
മത്തായി 26 : 41

Watch and pray that you may not undergo the test. The spirit is willing but the flesh is weak.”
Mark 14:38
പ്രലോഭനത്തില്‍ അകപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ ഉണര്‍ന്നിരുന്നു പ്രാര്‍ഥിക്കുവിന്‍. ആത്‌മാവ്‌ സന്നദ്‌ധമെങ്കിലും ശരീരം ബലഹീനമാണ്‌.
മര്‍ക്കോസ്‌ 14 : 38

For everyone who asks, receives; and the one who seeks, finds; and to the one who knocks, the door will be opened.
Luke 11:10
എന്തെന്നാല്‍ ചോദിക്കുന്ന ഏവനും ലഭിക്കുന്നു. അന്വേഷിക്കുന്നവന്‍ കണ്ടെത്തുന്നു. മുട്ടുന്നവനു തുറന്നുകിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.
ലൂക്കാ 11 : 10

And we have this confidence in him, that if we ask anything according to his will, he hears us.
1 John 5:14
അവന്‍െറ ഇഷ്‌ടത്തിനനുസൃതമായി എന്തെങ്കിലും നാം ചോദിച്ചാല്‍, അവിടുന്നു നമ്മുടെ പ്രാര്‍ഥന കേള്‍ക്കും എന്നതാണു നമുക്ക്‌ അവനിലുള്ള ഉറപ്പ്‌.
1 യോഹന്നാന്‍ 5 : 14

And if we know that he hears us in regard to whatever we ask, we know that what we have asked him for is ours.
1 John 5:15
നമ്മുടെ അപേക്‌ഷ അവിടുന്നു കേള്‍ക്കുന്നെന്നു നമുക്കറിയാമെങ്കില്‍, നാം ചോദിച്ചതു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നു നമുക്ക്‌ അറിയാം.
1 യോഹന്നാന്‍ 5 : 15

Strive eagerly for the greatest spiritual gifts. But I shall show you a still more excellent way.
1 Corinthians 12:31
എന്നാല്‍, ഉത്‌കൃഷ്‌ടദാനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി തീക്‌ഷ്‌ണമായി അഭിലഷിക്കുവിന്‍. ഉത്തമ മായ മാര്‍ഗം ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു കാണിച്ചു തരാം.
1 കോറിന്തോസ്‌ 12 : 31

കൃതജ്‌ഞതാഭരിതരായി ഉണര്‍ന്നിരുന്ന്‌ നിരന്തരം പ്രാര്‍ഥിക്കുവിന്‍.
കൊളോസോസ്‌ 4 : 2
Persevere in prayer, being watchful in it with thanksgiving;
Colossians 4:2

so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest.”
Matthew 9:38
അതിനാല്‍, തന്‍െറ വിളഭൂമിയിലേക്കു വേലക്കാരെ അയയ്‌ക്കാന്‍ വിളവിന്‍െറ നാഥനോടു പ്രാര്‍ഥിക്കുവിന്‍.
മത്തായി 9 : 38

If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the holy Spirit to those who ask him?” .
Luke 11:13
മക്കള്‍ക്കു നല്ല ദാനങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ ദുഷ്‌ടരായ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ അറിയാമെങ്കില്‍, സ്വര്‍ഗ സ്‌ഥനായ പിതാവ്‌ തന്നോടു ചോദിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ എത്രയധികമായി പരിശുദ്‌ധാത്‌മാവിനെ നല്‍കുകയില്ല!
ലൂക്കാ 11 : 13

With all prayer and supplication, pray at every opportunity in the Spirit. To that end, be watchful with all perseverance and supplication for all the holy ones
Ephesians 6:18
നിങ്ങള്‍ അപേക്‌ഷകളോടുംയാചനകളോടും കൂടെ എല്ലാസമയവും ആത്‌മാവില്‍ പ്രാര്‍ഥനാനിരതരായിരിക്കുവിന്‍. അവിശ്രാന്തം ഉണര്‍ന്നിരുന്ന്‌ എല്ലാ വിശുദ്‌ധര്‍ക്കുംവേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കുവിന്‍.
എഫേസോസ്‌ 6 : 18

Then he told them a parable about the necessity for them to pray always without becoming weary. He said,
Luke 18:1
ഭഗ്‌നാശരാകാതെ എപ്പോഴും പ്രാര്‍ഥിക്കണം എന്നു കാണിക്കാന്‍ യേശു അവരോട്‌ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു:
ലൂക്കാ 18 : 1

[For] if I pray in a tongue, my spirit is at prayer but my mind is unproductive.
1 Corinthians 14:14
ഞാന്‍ ഭാഷാവരത്തോടെ പ്രാര്‍ഥിക്കുമ്പോള്‍ എന്‍െറ ആത്‌മാവു പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നു. എന്നാല്‍, എന്‍െറ മനസ്‌സ്‌ ഫലരഹിതമായിരിക്കും.
1 കോറിന്തോസ്‌ 14 : 14

In the same way, the Spirit too comes to the aid of our weakness; for we do not know how to pray as we ought, but the Spirit itself intercedes with inexpressible groanings.
Romans 8:26
നമ്മുടെ ബലഹീനതയില്‍ ആത്‌മാവ്‌ നമ്മെസഹായിക്കുന്നു. വേണ്ടവിധം പ്രാര്‍ഥിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നു നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാല്‍, അവാച്യമായ നെടുവീര്‍പ്പുകളാല്‍ ആത്‌മാവുതന്നെ നമുക്കുവേണ്ടി മാധ്യസ്‌ഥ്യം വഹിക്കുന്നു.
റോമാ 8 : 26

And the one who searches hearts knows what is the intention of the Spirit, because it intercedes for the holy ones according to God’s will. God’s Indomitable Love in Christ.
Romans 8:27
ഹൃദയങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്നവന്‍ ആത്‌മാവിന്‍െറ ഇംഗിതം ഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല്‍, ആത്‌മാവ്‌ദൈവഹിതമനുസരിച്ചാണ്‌ വിശുദ്‌ധര്‍ക്കുവേണ്ടി മാധ്യസ്‌ഥ്യം വഹിക്കുന്നത്‌.
റോമാ 8 : 27

Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The fervent prayer of a righteous person is very powerful.
James 5:16
നിങ്ങള്‍ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാനായി പരസ്‌പരം പാപങ്ങള്‍ ഏറ്റുപറയുകയും പ്രാര്‍ഥിക്കുകയും ചെയ്യുവിന്‍. നീതിമാന്‍െറ പ്രാര്‍ഥന വളരെ ശക്‌തിയുള്ളതും ഫല ദായകവുമാണ്‌.
യാക്കോബ്‌ 5 : 16

Is anyone among you sick? He should summon the presbyters of the church, and they should pray over him and anoint [him] with oil in the name of the Lord,
James 5:14
നിങ്ങളില്‍ ആരെങ്കിലും രോഗിയാണെങ്കില്‍ അവന്‍ സഭയിലെ ശ്രഷ്‌ഠന്‍മാരെ വിളിക്കട്ടെ. അവര്‍ കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമത്തില്‍ അവനെ തൈ ലാഭിഷേകം ചെയ്‌ത്‌ അവനുവേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കട്ടെ.
യാക്കോബ്‌ 5 : 14

and the prayer of faith will save the sick person, and the Lord will raise him up. If he has committed any sins, he will be forgiven. Confession and Intercession.
James 5:15
വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രാര്‍ഥന രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തും; കര്‍ത്താവ്‌ അവനെ എഴുന്നേല്‍പിക്കും; അവന്‍ പാപങ്ങള്‍ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അവിടുന്ന്‌ അവനു മാപ്പു നല്‍കും.
യാക്കോബ്‌ 5 : 15

Is anyone among you suffering? He should pray. Is anyone in good spirits? He should sing praise.
James 5:13
നിങ്ങളുടെയിടയില്‍ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവന്‍ പ്രാര്‍ഥിക്കട്ടെ. ആഹ്ലാദിക്കുന്നവന്‍ സ്‌തുതിഗീതം ആലപിക്കട്ടെ.
യാക്കോബ്‌ 5 : 13

Finally, brothers, pray for us, so that the word of the Lord may speed forward and be glorified, as it did among you,
2 Thessalonians 3:1
അവസാനമായി സഹോദരരേ, കര്‍ത്താവിന്‍െറ വചനത്തിനു നിങ്ങളുടെയിടയില്‍ ലഭിച്ചതുപോലെ മറ്റെല്ലായിടത്തും പ്രചാര വും മഹത്വവും ലഭിക്കുന്നതിനും ദുഷ്‌ടന്‍മാരും അധര്‍മികളുമായ മനുഷ്യരില്‍നിന്നു ഞങ്ങള്‍ രക്‌ഷപെടുന്നതിനുമായി ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കുവിന്‍.
2 തെസലോനിക്കാ 3 : 1

at the same time, pray for us, too, that God may open a door to us for the word, to speak of the mystery of Christ, for which I am in prison,
Colossians 4:3
ദൈവം വചനത്തിന്‍െറ കവാടം ഞങ്ങള്‍ക്കു തുറന്നുതരാനും ഞങ്ങള്‍ ക്രിസ്‌തുവിന്‍െറ രഹസ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാനുമായി നിങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടിയും പ്രാര്‍ഥിക്കണം. ഇതിനായിട്ടാണല്ലോ ഞാന്‍ ബന്‌ധനസ്‌ഥനായിരിക്കുന്നത്‌.
കൊളോസോസ്‌ 4 : 3

Give your servant, therefore, a listening heart to judge your people and to distinguish between good and evil. For who is able to give judgment for this vast people of yours?”
1 Kings 3:9
ഈ മഹാജനത്തെ ഭരിക്കാന്‍ ആര്‍ക്കു കഴിയും? ആകയാല്‍, നന്‍മയും തിന്‍മയും വിവേചി  ച്ചറിഞ്ഞ്‌ അങ്ങയുടെ ജനത്തെ ഭരിക്കാന്‍ പോരുന്ന വിവേകം ഈ ദാസനു നല്‍കിയാലും.
1 രാജാക്കന്‍മാര്‍ 3 : 9

Give to my son Solomon a wholehearted desire to keep your commandments, precepts, and statutes, that he may carry out all these plans and build the palace for which I have made preparation.”
1 Chronicles 29:19
എന്‍െറ മകന്‍ സോളമന്‌ അവിടുത്തെ കല്‍പനകളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പൂര്‍ണഹൃദയത്തോടെ പാലിക്കാനും അവിടുത്തെ ആലയം – ഞാന്‍ അതിനു സജ്‌ജീകരണങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്‌ – നിര്‍മിക്കാനും കൃപ നല്‌കണമേ!
1 ദിനവൃത്താന്തം 29 : 19

Answer me, Lord ! Answer me, that this people may know that you, Lord , are God and that you have turned their hearts back to you.”
1 Kings 18:37
കര്‍ത്താവേ, എന്‍െറ പ്രാര്‍ഥന കേള്‍ക്കണമേ! അങ്ങ്‌ മാത്രമാണു ദൈവമെന്നും അങ്ങ്‌ ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നെന്നും അവര്‍ അറിയുന്നതിന്‌ എന്‍െറ പ്രാര്‍ഥന കേള്‍ക്കണമേ!
1 രാജാക്കന്‍മാര്‍ 18 : 37

and went a day’s journey into the wilderness, until he came to a solitary broom tree and sat beneath it. He prayed for death: “Enough, Lord ! Take my life, for I am no better than my ancestors.”
1 Kings 19:4
അവിടെനിന്ന്‌ അവന്‍ തനിയെ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒരു ദിവസത്തെ വഴി നടന്ന്‌ ഒരു വാടാമുള്‍ച്ചെടിയുടെ തണലിലിരുന്നു. അവന്‍ മരണത്തിനായി പ്രാര്‍ഥിച്ചു: കര്‍ത്താവേ, മതി; എന്‍െറ പ്രാണനെ സ്വീകരിച്ചാലും! ഞാന്‍ എന്‍െറ പിതാക്കന്‍മാരെക്കാള്‍ മെച്ചമല്ല.
1 രാജാക്കന്‍മാര്‍ 19 : 4

For the peace of Jerusalem pray: “May those who love you prosper!
Psalms 122:6
ജറുസലെമിന്‍െറ സമാധാനത്തിനുവേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കുവിന്‍; നിന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ ഐശ്വര്യമുണ്ടാകട്ടെ!
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 122 : 6

Seek the welfare of the city to which I have exiled you; pray for it to the Lord , for upon its welfare your own depends.
Jeremiah 29:7
ഞാന്‍ നിങ്ങളെ അടിമകളായി അയച്ചിരിക്കുന്ന നഗരങ്ങളുടെ സമാധാനത്തിനായിയത്‌നിക്കുവിന്‍; അവയ്‌ക്കുവേണ്ടി കര്‍ത്താവിനോടു പ്രാര്‍ഥിക്കുവിന്‍. നിങ്ങളുടെ ക്‌ഷേമം അവയുടെ ക്‌ഷേമത്തെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്‌.
ജറെമിയാ 29 : 7

He shall pray and God will favor him; he shall see God’s face with rejoicing; for he restores a person’s righteousness.
Job 33:26
അപ്പോള്‍ മനുഷ്യന്‍ ദൈവത്തോടുപ്രാര്‍ഥിക്കുകയും അവിടുന്ന്‌അവനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും, അവിടുത്തെ സന്നിധിയില്‍ അവന്‍ സന്തോഷത്തോടെ പ്രവേശിക്കും. അവന്‍ തന്‍െറ രക്‌ഷയെക്കുറിച്ച്‌മനുഷ്യരോട്‌ ആവര്‍ത്തിച്ചു പറയും.
ജോബ്‌ 33 : 26

As for me, far be it from me to sin against the Lord by ceasing to pray for you and to teach you the good and right way.
1 Samuel 12:23
നിങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി തുടര്‍ന്നു പ്രാര്‍ഥിക്കാതെ കര്‍ത്താവിനെതിരേ പാപം ചെയ്യാന്‍ അവിടുന്ന്‌ എനിക്കു ഇടവരുത്താതിരിക്കട്ടെ! ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു നേര്‍വഴി ഉപദേശിക്കും.
1 സാമുവല്‍ 12 : 23

Then Moses cried to the Lord , “Please, not this! Please, heal her!”
Numbers 12:13
മോശ കര്‍ത്താവിനോടു നിലവിളിച്ചു: ഞാന്‍ കേണപേക്ഷിക്കുന്നു, ദൈവമേ, അവളെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ!
സംഖ്യ 12 : 13

Then I proclaimed a fast, there by the river of Ahava, that we might humble ourselves before our God to seek from him a safe journey for ourselves, our children, and all our possessions.
Ezra 8:21
ദൈവസന്നിധിയില്‍ ഞങ്ങളെത്തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തുന്നതിനും, മക്കളോടും വ സ്‌തുവകകളോടും കൂടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെയാത്ര സുഗമമാകുന്നതിനും വേണ്ടി ദൈവത്തോടു പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നതിന്‌ അഹാവാ നദീതീരത്തുവച്ചു ഞാന്‍ ഒരു ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
എസ്രാ 8 : 21

May your ears be attentive, and your eyes open, to hear the prayer that I, your servant, now offer in your presence day and night for your servants the Israelites, confessing the sins we have committed against you, I and my ancestral house included.
Nehemiah 1:6
ഈ ദാസനെ കടാക്‌ഷിച്ച്‌ പ്രാര്‍ഥന ശ്രവിക്കണമേ! അവിടുത്തെ ജന മായ ഞങ്ങള്‍ അങ്ങേക്കെതിരേ ചെയ്‌തുപോയ പാപങ്ങള്‍ ഏറ്റുപറയുന്നു. ഞാനും എന്‍െറ പിതൃഭവനവും പാപം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.
നെഹമിയാ 1 : 6

Lord , may your ears be attentive to the prayer of your servant and that of all your servants who willingly revere your name. Grant success to your servant this day, and let him find favor with this man”—for I was cupbearer to the king.
Nehemiah 1:11
കര്‍ത്താവേ, ഈ ദാസന്‍െറയും അവിടുത്തെനാമം വണങ്ങുന്ന ഇതര ദാസരുടെയും പ്രാര്‍ഥന ശ്രവിക്കണമേ! അവിടുത്തെ ദാസന്‌ ഇന്ന്‌ വിജയമരുളണമേ! ഈ മനുഷ്യന്‌ എന്നോടു കരുണ തോന്നാന്‍ ഇടയാക്കണമേ! ഞാന്‍ രാജാവിന്‍െറ പാനപാത്രവാഹകന്‍ ആയിരുന്നു.
നെഹമിയാ 1 : 11

We prayed to our God and posted a watch against them day and night for fear of what they might do.
Nehemiah 4:3
ഞങ്ങള്‍ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തോടു പ്രാര്‍ഥിക്കുകയും അവര്‍ക്കെതിരേ രാവും പകലും കാവല്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു.
നെഹമിയാ 4 : 9

Ask the Lord for rain in the spring season, the Lord who brings storm clouds, and heavy rains, who gives to everyone grain in the fields.
Zechariah 10:1
വസന്തവൃഷ്‌ടിയുടെ കാലത്ത്‌ കര്‍ത്താവിനോടു മഴ ചോദിക്കുവിന്‍. മഴക്കാറയയ്‌ക്കുന്നതും മഴ പെയ്യിച്ച്‌ എല്ലാവര്‍ക്കും വേണ്ടി വയലിനെ ഹരിതപൂര്‍ണമാക്കുന്നതും കര്‍ത്താവാണ്‌.
സഖറിയാ 10 : 1

I prayed for this child, and the Lord granted my request.
1 Samuel 1:27
ഈ കുഞ്ഞിനുവേണ്ടിയാണു ഞാന്‍ പ്രാര്‍ഥിച്ചത്‌; എന്‍െറ പ്രാര്‍ഥന കര്‍ത്താവ്‌ കേട്ടു.
1 സാമുവല്‍ 1 : 27

Manoah then prayed to the Lord . “Please, my Lord,” he said, “may the man of God whom you sent return to us to teach us what to do for the boy who is to be born.”
Judges 13:8
മനോവ കര്‍ത്താവിനോട്‌ പ്രാര്‍ഥിച്ചു. കര്‍ത്താവേ, അങ്ങ്‌ അയ  ച്ചദൈവപുരുഷന്‍ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെയടുക്കല്‍ വന്ന്‌ ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന ശിശുവിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളെന്താണ്‌ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്‌ അറിയിക്കാന്‍ ഇടയാക്കണമേ!
ന്യായാധിപന്‍മാര്‍ 13 : 8

When I heard this report, I began to weep and continued mourning for several days, fasting and praying before the God of heaven.
Nehemiah 1:4
ഇതുകേട്ടു ഞാന്‍ നിലത്തിരുന്നു കരഞ്ഞു; ദിവസങ്ങളോളം വിലപിക്കുകയും ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്‌തു. സ്വര്‍ഗസ്‌ഥനായ ദൈവത്തിന്‍െറ സന്നിധിയില്‍ ഞാന്‍ പ്രാര്‍ഥിച്ചു:
നെഹമിയാ 1 : 4

approached Jeremiah the prophet and said, “Please grant our petition; pray for us to the Lord , your God, for all this remnant. As you see, only a few of us remain, but once we were many.
Jeremiah 42:2
ജറെമിയാപ്രവാചകനോടു പറഞ്ഞു: ഞങ്ങളുടെ അപേക്‌ഷ കേട്ടാലും. അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി നിന്‍െറ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനോടു പ്രാര്‍ഥിക്കുക. വലിയ ജനമായിരുന്ന ഞങ്ങളില്‍ കുറച്ചുപേര്‍ മാത്രമേ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളു എന്നു നീ കാണുന്നുവല്ലോ.
ജറെമിയാ 42 : 2

The greater part of the people, in fact, chiefly from Ephraim, Manasseh, Issachar, and Zebulun, had not cleansed themselves. Nevertheless they ate the Passover, contrary to the prescription; because Hezekiah prayed for them, saying, “May the good Lord grant pardon to all who have set their heart to seek God, the Lord , the God of their ancestors, even though they are not clean as holiness requires.”
2 Chronicles 30:18‭-‬19
വളരെപ്പേര്‍ – അതില്‍ ബഹുഭൂരിപക്‌ഷവും എഫ്രായിം, മനാസ്‌സെ, ഇസാക്കര്‍, സെബുലൂണ്‍ ഗോത്രങ്ങളില്‍നിന്നുള്ളവര്‍ – വിധിപ്രകാരമല്ലാതെ പെസഹാ ഭക്‌ഷിച്ചു. ഹെസെക്കിയാ അവര്‍ക്കുവേണ്ടി ഇപ്രകാരം പ്രാര്‍ഥിച്ചു:
ദേവാലയനിയമപ്രകാരമുള്ള ശുദ്‌ധീകരണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവരെങ്കിലും, തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്‍മാരുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെ ഹൃദയപൂര്‍വം അന്വേഷിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും നല്ലവനായ കര്‍ത്താവു ക്‌ഷമിക്കുമാറാകട്ടെ.
2 ദിനവൃത്താന്തം 30 : 18-19

I pray for them. I do not pray for the world but for the ones you have given me, because they are yours,
John 17:9
ഞാന്‍ അവര്‍ക്കുവേണ്ടിയാണുപ്രാര്‍ഥിക്കുന്നത്‌; ലോകത്തിനുവേണ്ടിയല്ല, അങ്ങ്‌ എനിക്കു തന്നവര്‍ക്കു വേണ്ടിയാണ്‌ പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നത്‌. എന്തെന്നാല്‍, അവര്‍ അവിടുത്തേക്കുള്ളവരാണ്‌. എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അങ്ങയുടേതാണ്‌.
യോഹന്നാന്‍ 17 : 9

“I pray not only for them, but also for those who will believe in me through their word,
John 17:20
അവര്‍ക്കുവേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവരുടെ വചനം മൂലം എന്നില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ക്കുവേണ്ടിക്കൂടിയാണു ഞാന്‍ പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നത്‌.
യോഹന്നാന്‍ 17 : 20

He advanced a little and fell prostrate in prayer, saying, “My Father, if it is possible, let this cup pass from me; yet, not as I will, but as you will.”
Matthew 26:39
അവന്‍ അല്‍പദൂരം മുന്നോട്ടു ചെന്ന്‌ കമിഴ്‌ന്നു വീണു പ്രാര്‍ഥിച്ചു: എന്‍െറ പിതാവേ, സാധ്യമെങ്കില്‍ ഈ പാനപാത്രം എന്നില്‍ നിന്നകന്നുപോകട്ടെ. എങ്കിലും എന്‍െറ ഹിതംപോലെയല്ല; അവിടുത്തെ ഹിതംപോലെയാകട്ടെ.
മത്തായി 26 : 39

Withdrawing a second time, he prayed again, “My Father, if it is not possible that this cup pass without my drinking it, your will be done!”
Matthew 26:42
രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും അവന്‍ പോയി പ്രാര്‍ഥിച്ചു: എന്‍െറ പിതാവേ, ഞാന്‍ കുടിക്കാതെ ഇതു കടന്നുപോകയില്ലെങ്കില്‍ അങ്ങയുടെ ഹിതം നിറവേറട്ടെ!
മത്തായി 26 : 42

He left them and withdrew again and prayed a third time, saying the same thing again.
Matthew 26:44
അവന്‍ അവരെവിട്ടു മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും പോയി അതേ പ്രാര്‍ഥന ആവര്‍ത്തിച്ചു.
മത്തായി 26 : 44

Then he said to them, “My soul is sorrowful even to death. Remain here and keep watch.”
Mark 14:34
അവന്‍ അവരോടു പറഞ്ഞു: എന്‍െറ ആത്‌മാവ്‌ മരണത്തോളം ദുഃഖിതമായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ ഇവിടെ ഉണര്‍ന്നിരിക്കുവിന്‍.
മര്‍ക്കോസ്‌ 14 : 34

He advanced a little and fell to the ground and prayed that if it were possible the hour might pass by him;
Mark 14:35
അവന്‍ അല്‍പദൂരം മുന്നോട്ടു ചെന്ന്‌, നിലത്തുവീണ്‌, സാധ്യമെങ്കില്‍ ആ മണിക്കൂര്‍ തന്നെ കടന്നുപോകട്ടെ എന്നു പ്രാര്‍ഥിച്ചു.
മര്‍ക്കോസ്‌ 14 : 35

he said, “Abba, Father, all things are possible to you. Take this cup away from me, but not what I will but what you will.”
Mark 14:36
അവന്‍ പറഞ്ഞു: ആബ്‌ബാ, പിതാവേ, എല്ലാം അങ്ങേക്കു സാധ്യമാണ്‌. ഈ പാനപാത്രം എന്നില്‍ നിന്നു മാറ്റിത്തരണമേ! എന്നാല്‍ എന്‍െറ ഹിതമല്ല അങ്ങയുടെ ഹിതം മാത്രം.
മര്‍ക്കോസ്‌ 14 : 36

Withdrawing again, he prayed, saying the same thing.
Mark 14:39
അവന്‍ വീണ്ടും പോയി, അതേ വചനം പറഞ്ഞുപ്രാര്‍ഥിച്ചു.
മര്‍ക്കോസ്‌ 14 : 39

For we rejoice when we are weak but you are strong. What we pray for is your improvement.
2 Corinthians 13:9
ഞങ്ങള്‍ ബലഹീനരും നിങ്ങള്‍ ബലവാന്‍മാരും ആയിരിക്കുമ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ സന്തോഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പുനരുദ്‌ധാരണത്തിനുവേണ്ടിയാണ്‌ ഞങ്ങള്‍ പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നത്‌.
2 കോറിന്തോസ്‌ 13 : 9

do not cease giving thanks for you, remembering you in my prayers,  that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation resulting in knowledge of him.
Ephesians 1:16‭-‬17
നിങ്ങളെപ്രതി ദൈവത്തിനു കൃതജ്‌ഞതയര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതില്‍നിന്ന്‌ ഞാന്‍ വിരമിച്ചിട്ടില്ല.
നമ്മുടെ കര്‍ത്താവായ യേശുക്രിസ്‌തുവിന്‍െറ ദൈവവും മഹത്വത്തിന്‍െറ പിതാവുമായവന്‍ ജ്‌ഞാനത്തിന്‍െറയും വെ ളിപാടിന്‍െറയും ആത്‌മാവിനെ നിങ്ങള്‍ക്കു പ്രദാനം ചെയ്‌തുകൊണ്ട്‌ തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂര്‍ണമായ അറിവിലേക്കു നിങ്ങളെ നയിക്കട്ടെ!
എഫേസോസ്‌ 1 : 16-17

To this end, we always pray for you, that our God may make you worthy of his calling and powerfully bring to fulfillment every good purpose and every effort of faith,
2 Thessalonians 1:11
നമ്മുടെ ദൈവം നിങ്ങളെ തന്‍െറ വിളിക്കു യോഗ്യരായി പരിഗണിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സദുദ്‌ദേശ്യങ്ങളും വിശ്വാസത്തിന്‍െറ പ്രവൃത്തികളും തന്‍െറ ശക്‌തിയാല്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനുമായി ഞങ്ങള്‍ സദാ പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നു.
2 തെസലോനിക്കാ 1 : 11

And this is my prayer: that your love may increase ever more and more in knowledge and every kind of perception,  to discern what is of value, so that you may be pure and blameless for the day of Christ,
Philippians 1:9‭-‬10
നിങ്ങളുടെ സ്‌നേഹം ജ്‌ഞാനത്തിലും എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള വിവേചനാശക്‌തിയിലും ഉത്തരോത്തരം വര്‍ധിച്ചുവരട്ടെ എന്നു ഞാന്‍ പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നു.
അങ്ങനെ, ഉത്തമമായവ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു കഴിയും.
ഫിലിപ്പി 1 : 9-10

Paul replied, “I would pray to God that sooner or later not only you but all who listen to me today might become as I am except for these chains.”
Acts 26:29
പൗലോസ്‌ പറഞ്ഞു: എളുപ്പത്തിലോ അല്ലാതെയോ, നീ മാത്രമല്ല ഇന്ന്‌ എന്‍െറ വാക്കു കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, ഈ ചങ്ങലയുടെ കാര്യത്തിലൊഴികെ, എന്നെപ്പോലെ ആകണമെന്നാണ്‌ ഞാന്‍ ദൈവത്തോടു പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നത്‌.
അപ്പ. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 26 : 29

First of all, then, I ask that supplications, prayers, petitions, and thanksgivings be offered for everyone,
1 Timothy 2:1
എല്ലാവര്‍ക്കുംവേണ്ടി അപേക്ഷകളുംയാചനകളും മാധ്യസ്ഥപ്രാര്‍ത്ഥനകളും ഉപകാരസ്‌മരണകളും അര്‍പ്പിക്കണമെന്ന്‌ ഞാന്‍ ആദ്യമേ ആഹ്വനം ചെയ്യുന്നു.
1 തിമോത്തേയോസ്‌ 2 : 1

and also for me, that speech may be given me to open my mouth, to make known with boldness the mystery of the gospel
Ephesians 6:19
ഞാന്‍ വായ്‌ തുറക്കുമ്പോള്‍ എനിക്കു വചനം ലഭിക്കാനും സുവിശേഷത്തിന്‍െറ രഹസ്യം ധൈര്യപൂര്‍വം പ്രഘോഷിക്കാനും നിങ്ങള്‍ എനിക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കുവിന്‍.
എഫേസോസ്‌ 6 : 19

for which I am an ambassador in chains, so that I may have the courage to speak as I must. A Final Message.
Ephesians 6:20
സുവിശേഷ രഹസ്യത്തിന്‍െറ ബന്‌ധനസ്‌ഥനായ സ്‌ഥാനപതിയാണല്ലോ ഞാന്‍. എന്‍െറ കടമയ്‌ക്കൊത്തവിധം ധീരതയോടെ പ്രസംഗിക്കാന്‍വേണ്ടി നിങ്ങള്‍ പ്രാര്‍ഥിക്കണം.
എഫേസോസ്‌ 6 : 20

So now take seven bulls and seven rams, and go to my servant Job, and sacrifice a burnt offering for yourselves, and let my servant Job pray for you. To him I will show favor, and not punish your folly, for you have not spoken rightly concerning me, as has my servant Job.”
Job 42:8
അതിനാല്‍, ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ഏഴുകാളകളെയും ഏഴു മുട്ടാടുകളെയും കൊണ്ട്‌ ജോബിന്‍െറ അടുക്കല്‍ച്ചെന്ന്‌ നിങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ദഹനബലി അര്‍പ്പിക്കുവിന്‍; എന്‍െറ ദാസനായ ജോബ്‌ നിങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ത്‌ഥിക്കും. ഞാന്‍ അവന്‍െറ പ്രാര്‍ത്‌ഥന സ്വീകരിച്ച്‌ നിങ്ങളുടെ ഭോഷത്തത്തിന്‌ നിങ്ങളെ ശിക്‌ഷിക്കുകയില്ല. നിങ്ങള്‍ എന്‍െറ ദാസനായ ജോബിനെപ്പോലെ എന്നെപ്പറ്റി ശരിയായതു സംസാരിച്ചില്ല.
ജോബ്‌ 42 : 8

If anyone sees his brother sinning, if the sin is not deadly, he should pray to God and he will give him life. This is only for those whose sin is not deadly. There is such a thing as deadly sin, about which I do not say that you should pray.
1 John 5:16
 മരണത്തിനര്‍ഹമല്ലാത്ത പാപം സഹോദരന്‍ ചെയ്യുന്നത്‌ ഒരുവന്‍ കണ്ടാല്‍ അവന്‍ പ്രാര്‍ഥിക്കട്ടെ. അവനു ദൈവം ജീവന്‍ നല്‍കും. മരണാര്‍ഹമല്ലാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കു മാത്രമാണിത്‌. മരണാര്‍ഹമായ പാപമുണ്ട്‌. അതെപ്പറ്റി പ്രാര്‍ഥിക്കണമെന്നു ഞാന്‍ പറയുന്നില്ല.
1 യോഹന്നാന്‍ 5 : 16

The Lord also restored the prosperity of Job, after he had prayed for his friends; the Lord even gave to Job twice as much as he had before.
Job 42:10
ജോബ്‌ തന്‍െറ സ്‌നേഹിതന്‍മാര്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ത്‌ഥിച്ചപ്പോള്‍ അവനുണ്ടായിരുന്ന ഐശ്വര്യം കര്‍ത്താവ്‌ തിരിയെക്കൊടുത്തു. അവിടുന്ന്‌ അത്‌ ഇരട്ടിയായിക്കൊടുത്തു.
ജോബ്‌ 42 : 10

But he persisted: “Please, do not let my Lord be angry if I speak up this last time. What if ten are found there?” For the sake of the ten, he replied, I will not destroy it.
Genesis 18:32
അവന്‍ പറഞ്ഞു: കര്‍ത്താവേ, കോപിക്കരുതേ! ഒരു തവണകൂടി മാത്രം ഞാന്‍ സംസാരിക്കട്ടെ. പത്തുപേരെ അവിടെയുള്ളുവെങ്കിലോ? അവിടുന്ന്‌ അരുളിച്ചെയ്‌തു: ആ പത്തുപേരെപ്രതി ഞാന്‍ അതു നശിപ്പിക്കുകയില്ല.
ഉല്‍പത്തി 18 : 32

In return for my love they slander me, even though I prayed for them.
Psalms 109:4
ഞാന്‍ അവര്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കുമ്പോള്‍ പോലും എന്‍െറ സ്‌നേഹത്തിനു പകരമായി അവര്‍ കുറ്റാരോപണം നടത്തുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 109 : 4

Brothers, pray for us [too].
1 Thessalonians 5:25
സഹോദരരേ, ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കുവിന്‍.
1 തെസലോനിക്കാ 5 : 25

I especially ask for your prayers that I may be restored to you very soon.
Hebrews 13:19
ഞാന്‍ എത്രയും വേഗം നിങ്ങളുടെ അടുത്തു തിരിച്ചുവരുന്നതിനു നിങ്ങള്‍ ഏറെശുഷ്‌കാന്തിയോടെ പ്രാര്‍ഥിക്കണമെന്നു ഞാനപേക്‌ഷിക്കുന്നു.
ഹെബ്രായര്‍ 13 : 19

Simon said in reply, “Pray for me to the Lord, that nothing of what you have said may come upon me.”
Acts 8:24
ശിമയോന്‍മറുപടി പറഞ്ഞു: നിങ്ങള്‍ പറഞ്ഞതൊന്നും എനിക്കു സംഭവിക്കാതിരിക്കാന്‍ എനിക്കുവേണ്ടി നിങ്ങള്‍ കര്‍ത്താവിനോടു പ്രാര്‍ഥിക്കുക.
അപ്പ. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 8 : 24

Again, [amen,] I say to you, if two of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father.
Matthew 18:19
വീണ്ടും ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ഭൂമിയില്‍ നിങ്ങളില്‍ രണ്ടുപേര്‍ യോജിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ഏതു കാര്യവും എന്‍െറ സ്വര്‍ഗസ്‌ഥനായ പിതാവ്‌ നിറവേറ്റിത്തരും.
മത്തായി 18 : 19Posted by Bilja Sajith at 12:27 PMNo comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Wednesday, August 15, 2018

Praise and worship 1

By the LORD has this been done; it is wonderful in our eyes.Psalms 118: 23ഇതു കര്‍ത്താവിന്‍െറ പ്രവൃത്തിയാണ്‌; ഇതു നമ്മുടെ ദൃഷ്‌ടിയില്‍ വിസ്‌മയാവഹമായിരിക്കുന്നു.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 118 : 23
This is the day the LORD has made; let us rejoice in it and be glad. Psalms 118: 24.കര്‍ത്താവ്‌ ഒരുക്കിയ ദിവസമാണിന്ന്‌; ഇന്നു സന്തോഷിച്ചുല്ലസിക്കാം.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 118 : 24
Psalms 118: 23-24 By the LORD has this been done; it is wonderful in our eyes.This is the day the LORD has made; let us rejoice in it and be glad.ഇതു കര്‍ത്താവിന്‍െറ പ്രവൃത്തിയാണ്‌; ഇതു നമ്മുടെ ദൃഷ്‌ടിയില്‍വിസ്‌മയാവഹമായിരിക്കുന്നു.കര്‍ത്താവ്‌ ഒരുക്കിയ ദിവസമാണിന്ന്‌; ഇന്നു സന്തോഷിച്ചുല്ലസിക്കാം.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 118 : 23-24
Better one day in your courts than a thousand elsewhere. Better the threshold of the house of my God than a home in the tents of the wicked.Psalms 84:10അന്യസ്‌ഥലത്ത്‌ ആയിരം ദിവസത്തെക്കാള്‍ അങ്ങയുടെ അങ്കണത്തില്‍ ഒരു ദിവസംആയിരിക്കുന്നതു കൂടുതല്‍ അഭികാമ്യമാണ്‌; ദുഷ്‌ടതയുടെ കൂടാരങ്ങളില്‍വാഴുന്നതിനെക്കാള്‍, എന്‍െറ ദൈവത്തിന്‍െറ ആലയത്തില്‍ വാതില്‍കാവല്‍ക്കാരനാകാനാണു ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 84 : 10
He has a name written on his cloak and on his thigh, “King of kings and Lord of Lords.”Revelation 19:16അവനു മേലങ്കിയിലും തുടയിലും എഴുതപ്പെട്ട ഒരു നാമ മുണ്ട്‌: രാജാക്കന്‍മാരുടെ രാജാവും നാഥന്‍മാരുടെ നാഥനും.വെളിപാട്‌ 19 : 16
 I look to you in the sanctuary to see your power and glory.Psalms 63:3അങ്ങയുടെ ശക്‌തിയും മഹത്വവും ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഞാന്‍ വിശുദ്‌ധ മന്‌ദിരത്തില്‍ വന്നു.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 63 : 2
1 Chronicles 16: 29 Give to the LORD the glory due his name! Bring gifts, and come before him; bow down to the LORD, splendid in holiness.അവിടുത്തെനാമത്തെയഥായോഗ്യംമഹത്വപ്പെടുത്തുവിന്‍;തിരുമുന്‍പില്‍ കാഴ്‌ച സമര്‍പ്പിക്കുവിന്‍, കര്‍ത്താവിന്‍െറ പരിശുദ്‌ധതേജസ്‌സിനു മുന്‍പില്‍ വണങ്ങുവിന്‍.1 ദിനവൃത്താന്തം 16 : 29

Mathew 4:10 At this, Jesus said to him, “Get away, Satan! It is written: ‘The Lord, your God, shall you worship and him alone shall you serve.”യേശു കല്‍പിച്ചു: സാത്താനേ, ദൂരെപ്പോവുക; എന്തെന്നാല്‍, നിന്‍െറ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെ ആരാധിക്കണം; അവിടുത്തെ മാത്രമേ പൂജിക്കാവൂ എന്ന്‌ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.മത്തായി 4 : 10
Revelation 19:10 I fell at his feet to worship him. But he said to me, “Don’t! I am a fellow servant of yours and of your brothers who bear witness to Jesus. Worship God. Witness to Jesus is the spirit of prophecy.”അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ അവനെ ആരാധിക്കാനായി കാല്‍ക്കല്‍ വീണു. എന്നാല്‍, അവന്‍ എന്നോടു പറഞ്ഞു: അരുത്‌. ഞാന്‍ നിന്‍െറ ഒരു സഹദാസനാണ്‌ വ യേശുവിനു സാക്‌ഷ്യം നല്‍കുന്ന നിന്‍െറ സഹോദരില്‍ ഒരുവന്‍ . നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. യേശുവിനുളള സാക്‌ഷ്യമാണു പ്രവചനത്തിന്‍െറ ആത്‌മാവ്‌.വെളിപാട്‌ 19 : 10
Job 1: 20 Then Job arose and tore his cloak and cut off his hair. He fell to the ground and worshiped.ജോബ്‌ എഴുന്നേറ്റ്‌ അങ്കി വലിച്ചുകീറി; ശിരസ്‌സു മുണ്‍ഡനം ചെയ്‌തു;
സാഷ്‌ടാംഗം വീണു നമസ്‌കരിച്ചു. ജോബ്‌ 1 : 20
Job 1: 21 He said, “Naked I came forth from my mother’s womb, and naked shall I go back there. The LORD gave and the LORD has taken away; blessed be the name of the LORD!” .അവന്‍ പറഞ്ഞു: അമ്മയുടെ ഉദരത്തില്‍നിന്ന്‌ നഗ്‌നനായി ഞാന്‍ വന്നു. നഗ്‌നനായിത്തന്നെ ഞാന്‍ പിന്‍വാങ്ങും. കര്‍ത്താവ്‌ തന്നു; കര്‍ത്താവ്‌ എടുത്തു, കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ!
ജോബ്‌ 1 : 21
Job 1: 20-21 Then Job arose and tore his cloak and cut off his hair. He fell to the ground and worshiped.He said, “Naked I came forth from my mother’s womb, and naked shall I go back there. The LORD gave and the LORD has taken away; blessed be the name of the LORD!” ജോബ്‌ എഴുന്നേറ്റ്‌ അങ്കി വലിച്ചുകീറി; ശിരസ്‌സു മുണ്‍ഡനം ചെയ്‌തു;
സാഷ്‌ടാംഗം വീണു നമസ്‌കരിച്ചു. അവന്‍ പറഞ്ഞു: അമ്മയുടെ ഉദരത്തില്‍നിന്ന്‌ നഗ്‌നനായി ഞാന്‍ വന്നു. നഗ്‌നനായിത്തന്നെ ഞാന്‍ പിന്‍വാങ്ങും. കര്‍ത്താവ്‌ തന്നു; കര്‍ത്താവ്‌ എടുത്തു, കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ!ജോബ്‌ 1 : 20-21
Pslams 84: 1 How lovely your dwelling, O LORD of hosts!സൈന്യങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവേ, അങ്ങയുടെ വാസസ്‌ഥലം എത്ര മനോഹരം!സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 84 : 1 Pslams 84:2 My soul yearns and pines for the courts of the LORD. My heart and flesh cry out for the living God.എന്‍െറ ആത്‌മാവു കര്‍ത്താവിന്‍െറ അങ്കണത്തിലെത്താന്‍ വാഞ്‌ഛിച്ചു തളരുന്നു; എന്‍െറ മനസ്‌സും ശരീരവും ജീവിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തിന്‌ ആനന്‌ദഗാനമാലപിക്കുന്നു.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 84:2 Pslams 84: 3 As the sparrow finds a home and the swallow a nest to settle her young, My home is by your altars, LORD of hosts, my king and my God!എന്‍െറ രാജാവും ദൈവവുമായ സൈന്യങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവേ, കുരികില്‍പ്പക്‌ഷി ഒരു സങ്കേതവും മീവല്‍പ്പക്‌ഷി കുഞ്ഞിന്‌ ഒരു കൂടും അങ്ങയുടെ ബലിപീഠത്തിങ്കല്‍ കണ്ടെണ്ടത്തുന്നുവല്ലോ.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 84:3
 Pslams 84: 1-3 How lovely your dwelling, O LORD of hosts!My soul yearns and pines for the courts of the LORD. My heart and flesh cry out for the living God.As the sparrow finds a home and the swallow a nest to settle her young, My home is by your altars, LORD of hosts, my king and my God!സൈന്യങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവേ, അങ്ങയുടെ വാസസ്‌ഥലം എത്ര മനോഹരം!എന്‍െറ ആത്‌മാവു കര്‍ത്താവിന്‍െറ അങ്കണത്തിലെത്താന്‍ വാഞ്‌ഛിച്ചു തളരുന്നു; എന്‍െറ മനസ്‌സും ശരീരവും ജീവിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തിന്‌ ആനന്‌ദഗാനമാലപിക്കുന്നു.എന്‍െറ രാജാവും ദൈവവുമായ സൈന്യങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവേ, കുരികില്‍പ്പക്‌ഷി ഒരു സങ്കേതവും മീവല്‍പ്പക്‌ഷി കുഞ്ഞിന്‌ ഒരു കൂടും അങ്ങയുടെ ബലിപീഠത്തിങ്കല്‍ കണ്ടെണ്ടത്തുന്നുവല്ലോ.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 84 : 1-3
 Then the prophet Miriam, Aaron’s sister, took a tambourine in her hand, while all the women went out after her with tambourines, dancing; Exodus 15:20അപ്പോള്‍ പ്രവാചികയും അഹറോന്‍െറ സഹോദരിയുമായ മിരിയാം തപ്പു കൈയിലെടുത്തു; സ്ത്രീകളെല്ലാവരും തപ്പുകളെ ടുത്തു നൃത്തംചെയ്‌തുകൊണ്ട്‌ അവളെ അനുഗമിച്ചു. പുറപ്പാട്‌ 15:20 and she responded to them: Sing to the LORD, for he is gloriously triumphant; horse and chariot he has cast into the sea.Exodus 15:21മിരിയാം അവര്‍ക്കു പാടിക്കൊടുത്തു: കര്‍ത്താവിനെ പാടിസ്‌തുതിക്കുവിന്‍; എന്തെന്നാല്‍, അവിടുന്നു മഹത്വ പൂര്‍ണമായ വിജയം നേടിയിരിക്കുന്നു. കുതിരയെയും കുതിരക്കാരനെയും അവിടുന്നു കടലിലെറിഞ്ഞു. പുറപ്പാട്‌ 15:21. Then the prophet Miriam, Aaron’s sister, took a tambourine in her hand, while all the women went out after her with tambourines, dancing; and she responded to them: Sing to the LORD, for he is gloriously triumphant; horse and chariot he has cast into the sea.Exodus 15:20-21അപ്പോള്‍ പ്രവാചികയും അഹറോന്‍െറ സഹോദരിയുമായ മിരിയാം തപ്പു കൈയിലെടുത്തു; സ്ത്രീകളെല്ലാവരും തപ്പുകളെ ടുത്തു നൃത്തംചെയ്‌തുകൊണ്ട്‌ അവളെ അനുഗമിച്ചു. മിരിയാം അവര്‍ക്കു പാടിക്കൊടുത്തു: കര്‍ത്താവിനെ പാടിസ്‌തുതിക്കുവിന്‍; എന്തെന്നാല്‍, അവിടുന്നു മഹത്വ പൂര്‍ണമായ വിജയം നേടിയിരിക്കുന്നു. കുതിരയെയും കുതിരക്കാരനെയും അവിടുന്നു കടലിലെറിഞ്ഞു. പുറപ്പാട്‌ 15:20-21. But I shall sing of your strength, extol your mercy at dawn, For you are my fortress, my refuge in time of trouble.Psalms 59:16ഞാന്‍ അങ്ങയുടെ ശക്‌തി പാടിപ്പുകഴ്‌ത്തും; പ്രഭാതത്തില്‍ ഞാന്‍ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഉച്ചത്തില്‍ പ്രകീര്‍ത്തിക്കും; എന്‍െറ കഷ്‌ടതയുടെ കാലത്ത്‌ അങ്ങ് എന്‍െറ കോട്ടയും അഭയവുമായിരുന്നു. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 59:16. For your love is better than life; my lips shall ever praise you!Psalms 63:3അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ജീവനെക്കാള്‍ കാമ്യമാണ്‌; എന്‍െറ അധരങ്ങള്‍ അങ്ങയെ സ്‌തുതിക്കും. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 63 : 3.  I will bless you as long as I live; I will lift up my hands, calling on your name.Psalms 63:4എന്‍െറ ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ഞാന്‍ അങ്ങയെ പുകഴ്‌ത്തും. ഞാന്‍ കൈകളുയര്‍ത്തി അങ്ങയുടെനാമം വിളിച്ചപേക്‌ഷിക്കും. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 63:4.  Say to God: “How awesome your deeds! Before your great strength your enemies cringe.Psalms 66: 3അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികള്‍എത്ര ഭീതിജനകം! അങ്ങയുടെ ശക്‌തിപ്രഭാവത്താല്‍ശത്രുക്കള്‍ അങ്ങേക്കു കീഴടങ്ങും. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 66:3.  All the earth falls in worship before you; they sing of you, sing of your name!”Psalms 66:4ഭൂവാസികള്‍ മുഴുവന്‍ അവിടുത്തെആരാധിക്കുന്നു, അവര്‍ അങ്ങയെ പാടിപ്പുകഴ്‌ത്തുന്നു, അങ്ങയുടെ നാമത്തിനു സ്തോത്രമാലപിക്കുന്നു. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 66 : 4.  God is Spirit, and those who worship him must worship in Spirit and truth.”John 4:24ദൈവം ആത്‌മാവാണ്‌. അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്‍ ആഃ്‌മാവിലും സത്യത്തിലുമാണ്‌ ആരാധിക്കേണ്ടത്‌. യോഹന്നാന്‍ 4 : 24 Enter, let us bow down in worship; let us kneel before the LORD who made us. Psalms 95:6വരുവിന്‍, നമുക്കു കുമ്പിട്ട്‌ ആരാധിക്കാം; നമ്മെസൃഷ്ടിച്ച കര്‍ത്താവിന്‍െറ മുന്‍പില്‍ മുട്ടുകുത്താം.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 95 : 6  But the hour is coming, and is now here, when true worshipers will worship the Father in Spirit and truth; and indeed the Father seeks such people to worship him.John 4:23 എന്നാല്‍, യഥാര്‍ഥ ആരാധകര്‍ ആത്‌മാവിലും സത്യത്തിലും പിതാവിനെ ആരാധിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു. അല്ല, അത്‌ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെയാണ്‌. യഥാര്‍ഥത്തില്‍ അങ്ങനെയുള്ള ആരാധകരെത്തന്നെയാണ്‌ പിതാവ്‌ അന്വേഷിക്കുന്നതും. യോഹന്നാന്‍ 4 : 23 And over all these put on love, that is, the bond of perfection.Colossinas 3: 14
സര്‍വ്വോപരി, എല്ലാറ്റിനെയും കൂട്ടിയിണക്കി പരിപൂര്‍ണമായ ഐക്യത്തില്‍ ബന്‌ധിക്കുന്ന സ്‌നേഹം പരിശീലിക്കുവിന്‍.
കൊളോസോസ്‌ 3 : 14

And let the peace of Christ control your hearts, the peace into which you were also called in one body. And be thankful.Colossinas 3: 15
ക്രിസ്‌തുവിന്‍െറ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഭരിക്കട്ടെ! ഈ സമാധാനത്തിലേക്കാണ്‌ നിങ്ങള്‍ ഏകശരീരമായി വിളിക്കപ്പെട്ടത്‌. അതിനാല്‍, നിങ്ങള്‍ കൃതജ്‌ഞതാനിര്‍ഭരരായിരിക്കുവിന്‍.
കൊളോസോസ്‌ 3 : 15

Let the word of Christ dwell in you richly, as in all wisdom you teach and admonish one another, singing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God.Colossinas 3: 16
പരസ്‌പരം പഠിപ്പിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും, കൃതജ്‌ഞത നിറഞ്ഞഹൃദയത്തോടെ, ദൈവത്തിനു സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങളും ഗാനങ്ങളും ആത്‌മീയഗീതങ്ങളും പാടുമ്പോഴും ക്രിസ്‌തുവിന്‍െറ വചനം നിങ്ങളില്‍ സമൃദ്‌ധമായി വസിക്കട്ടെ! കൊളോസോസ്‌ 3 : 16

And whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.Colossinas 3: 17
നിങ്ങള്‍ വാക്കാലോ പ്രവൃത്തിയാലോ എന്തു ചെയ്‌താലും അതെല്ലാം കര്‍ത്താവായ യേശുവഴി പിതാവായദൈവത്തിനു കൃതജ്‌ഞതയര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ട്‌ അവന്‍െറ നാമത്തില്‍ ചെയ്യുവിന്‍.  കൊളോസോസ്‌ 3 : 17

Sing praise to the LORD for he has done glorious things; let this be known throughout all the earth.Isiah 12:5
കര്‍ത്താവിനു സ്‌തുതിപാടുവിന്‍. അവിടുന്ന്‌ മഹത്വത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. ഏശയ്യാ 12 : 5

Through him [then] let us continually offer God a sacrifice of praise, that is, the fruit of lips that confess his name. Hebrews 13:15 അവനിലൂടെ നമുക്ക്‌ എല്ലായ്‌പോഴും ദൈവത്തിനു സ്‌തുതിയുടെ ബലി – അവന്‍െറ നാമത്തെ ഏറ്റുപറയുന്ന അധരങ്ങളുടെ ഫലങ്ങള്‍-അര്‍പ്പിക്കാം. ഹെബ്രായര്‍ 13 : 15

Jesus said to him in reply, “It is written: ‘You shall worship the Lord, your God, and him alone shall you serve.’”Luke 4:8 യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു: നിന്‍െറ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെ നീ ആരാധിക്കണം; അവനെ മാത്രമേ പൂജിക്കാവൂ എന്ന്‌ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലൂക്കാ 4 : 8 Therefore, we who are receiving the unshakable kingdom should have gratitude, with which we should offer worship pleasing to God in reverence and awe.Hebrews 12:28  സുസ്‌ഥിരമായ ഒരു രാജ്യം ലഭി  ച്ചതില്‍ നമുക്കു നന്‌ദിയുള്ളവരായിരിക്കാം; അങ്ങനെ, ദൈവത്തിനു സ്വീകാര്യമായ ആരാധന ഭയഭക്‌ത്യാദരങ്ങളോടെ സമര്‍പ്പിക്കാം. ഹെബ്രായര്‍ 12 : 28  
Come, let us sing joyfully to the Lord ; cry out to the rock of our salvation.Psalms 95:1 വരുവിന്‍, നമുക്കു കര്‍ത്താവിനുസ്‌തോത്രമാലപിക്കാം; നമ്മുടെ ശിലയെ സന്തോഷപൂര്‍വം പാടിപ്പുകഴ്‌ത്താം.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 95 : 1
Let us come before him with a song of praise, joyfully sing out our psalms.Psalms 95:2കൃതജ്‌ഞതാസ്‌തോത്രത്തോടെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയില്‍ ചെല്ലാം. ആനന്‌ദത്തോടെ സ്‌തുതിഗീതങ്ങള്‍ ആലപിക്കാം.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 95 : 2
For the Lord is the great God, the great king over all gods,Psalms 95:3എന്നാല്‍, കര്‍ത്താവ്‌ ഉന്നതനായ ദൈവമാണ്‌; എല്ലാ ദേവന്‍മാര്‍ക്കും അധിപനായരാജാവാണ്‌;സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 95 : 3
Whose hand holds the depths of the earth; who owns the tops of the mountains.Psalms 95:4ഭൂമിയുടെ അഗാധതലങ്ങള്‍ അവിടുത്തെ കൈയിലാണ്‌; പര്‍വതശൃംഗങ്ങളും അവിടുത്തേതാണ്‌.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 95 : 4
The sea and dry land belong to God, who made them, formed them by hand.Psalms 95:5 സമുദ്രം അവിടുത്തേതാണ്‌, അവിടുന്നാണ്‌ അതു നിര്‍മിച്ചത്‌; ഉണങ്ങിയ കരയെയും അവിടുന്നാണു മെനഞ്ഞെടുത്തത്‌.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 95 : 5
Enter, let us bow down in worship; let us kneel before the Lord who made us.Psalms 95:6 വരുവിന്‍, നമുക്കു കുമ്പിട്ട്‌ ആരാധിക്കാം; നമ്മെസൃഷ്‌ടി  ച്ചകര്‍ത്താവിന്‍െറ മുന്‍പില്‍ മുട്ടുകുത്താം.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 95 : 6
For he is our God, we are the people he shepherds, the sheep in his hands. Oh, that today you would hear his voice:Psalms 95:7 
എന്തെന്നാല്‍, അവിടുന്നാണു നമ്മുടെ ദൈവം. നാം അവിടുന്നു മേയ്‌ക്കുന്ന ജനവും; അവിടുന്നു പാലിക്കുന്ന അജഗണം. നിങ്ങള്‍ ഇന്ന്‌ അവിടുത്തെ സ്വരം ശ്രവിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍!സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 95 : 7
Come, let us sing joyfully to the LORD; cry out to the rock of our salvation.Let us come before him with a song of praise, joyfully sing out our psalms. 
For the LORD is the great God, the great king over all gods,
Whose hand holds the depths of the earth; who owns the tops of the mountains.
The sea and dry land belong to God, who made them, formed them by hand. 
Enter, let us bow down in worship; let us kneel before the LORD who made us.
Psalms 95:1-6
വരുവിന്‍, നമുക്കു കുമ്പിട്ട്‌ ആരാധിക്കാം; നമ്മെസൃഷ്‌ടി  ച്ചകര്‍ത്താവിന്‍െറ മുന്‍പില്‍ മുട്ടുകുത്താം. 
വരുവിന്‍, നമുക്കു കര്‍ത്താവിനു സ്‌തോത്രമാലപിക്കാം; നമ്മുടെ ശിലയെ സന്തോഷപൂര്‍വം പാടിപ്പുകഴ്‌ത്താം.

കൃതജ്‌ഞതാസ്‌തോത്രത്തോടെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയില്‍ ചെല്ലാം. ആനന്‌ദത്തോടെ സ്‌തുതിഗീതങ്ങള്‍ ആലപിക്കാം.
എന്നാല്‍, കര്‍ത്താവ്‌ ഉന്നതനായ ദൈവമാണ്‌; എല്ലാ ദേവന്‍മാര്‍ക്കും അധിപനായരാജാവാണ്‌; സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 
ഭൂമിയുടെ അഗാധതലങ്ങള്‍ അവിടുത്തെ കൈയിലാണ്‌; പര്‍വതശൃംഗങ്ങളും അവിടുത്തേതാണ്‌. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍
സമുദ്രം അവിടുത്തേതാണ്‌, അവിടുന്നാണ്‌ അതു നിര്‍മിച്ചത്‌; ഉണങ്ങിയ കരയെയും അവിടുന്നാണു മെനഞ്ഞെടുത്തത്‌.
വരുവിന്‍, നമുക്കു കുമ്പിട്ട്‌ ആരാധിക്കാം; നമ്മെസൃഷ്ടി  ച്ചകര്‍ത്താവിന്‍െറ മുന്‍പില്‍ മുട്ടുകുത്താം. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 95:1-6

Psalms 29:2  Give to the LORD the glory due his name. Bow down before the LORD’s holy splendorകര്‍ത്താവിന്‍െറ മഹത്വപൂര്‍ണമായനാമത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍; വിശുദ്‌ധവസ്‌ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ്‌അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുവിന്‍. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 29 : 2

 Psalms 99: 5 Exalt the LORD, our God; bow down before his footstool; holy is he!നമ്മുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെപുകഴ്‌ത്തുവിന്‍; അവിടുത്തെ പാദപീഠത്തിങ്കല്‍ പ്രണമിക്കുവിന്‍;അവിടുന്നു പരിശുദ്‌ധനാണ്‌. 
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 99 : 5

Psalms 132: 7 Let us enter his dwelling; let us worship at his footstool.”നമുക്ക്‌ അവിടുത്തെ വാസസ്‌ഥലത്തേക്കു പോകാം; അവിടുത്തെ പാദപീഠത്തിങ്കല്‍ആരാധിക്കാം.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 132 : 7

Psalms 96:9  bow down to the LORD, splendid in holiness. Tremble before him, all the earth;വിശുദ്‌ധവസ്‌ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ്‌ അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുവിന്‍; ഭൂമി മുഴുവന്‍ അവിടുത്തെമുന്‍പില്‍ ഭയന്നുവിറയ്‌ക്കട്ടെ!
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 96 : 9

Mathew 18: 20 For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.”എന്തെന്നാല്‍, രണ്ടോ മൂന്നോപേര്‍ എന്‍െറ നാമത്തില്‍ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നിടത്ത്‌ അവരുടെ മധ്യേ ഞാന്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും.
മത്തായി 18 : 20

Psalms 66:4 All the earth falls in worship before you; they sing of you, sing of your name!”ഭൂവാസികള്‍ മുഴുവന്‍ അവിടുത്തെആരാധിക്കുന്നു, അവര്‍ അങ്ങയെ പാടിപ്പുകഴ്‌ത്തുന്നു, അങ്ങയുടെ നാമത്തിനുസ്‌തോത്രമാലപിക്കുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 66 : 4

For then I will make pure the speech of the peoples, That they all may call upon the name of the LORD, to serve him with one accord;Zephaniah 3:9
“കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമം ജനതകള്‍ വിളിച്ചപേക്‌ഷിക്കാനും, ഏക മനസ്‌സോടെ അവിടുത്തേക്ക്‌ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനും വേണ്ടി അന്ന്‌ ഞാന്‍ അവരുടെ അധരങ്ങളെ ശുദ്‌ധീകരിക്കും.” 
സെഫാനിയാ 3 : 9

Hallelujah! Praise God in his holy sanctuary; give praise in the mighty dome of heaven.Psalms 150:1 കര്‍ത്താവിനെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍; ദൈവത്തിന്‍െറ വിശുദ്‌ധമന്‌ദിരത്തില്‍ അവിടുത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍; പ്രതാപപൂര്‍ണമായ ആകാശ വിതാനത്തില്‍ അവിടുത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 150 : 1
Give praise for his mighty deeds, praise him for his great majesty.Psalms 150:2 ശക്‌തമായ പ്രവൃത്തികളെപ്രതി അവിടുത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍; അവിടുത്തെ മഹിമാതിശയത്തിനു ചേര്‍ന്നവിധം അവിടുത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 150 : 2
Give praise with blasts upon the horn, praise him with harp and lyre.Psalms 150:3കാഹളനാദത്തോടെ അവിടുത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍; വീണയും കിന്നരവും മീട്ടിഅവിടുത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 150 : 3
Give praise with tambourines and dance, praise him with strings and pipes.Psalms 150:4 തപ്പുകൊട്ടിയും നൃത്തമാടിയും അവിടുത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍; തന്ത്രികളും കുഴലുകളുംകൊണ്ട്‌ അവിടുത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 150 : 4
Give praise with crashing cymbals, praise him with sounding cymbals.Psalms 150:5കൈത്താളംകൊട്ടി അവിടുത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍; ഉച്ചത്തില്‍ മുഴങ്ങുന്ന കൈത്താളംകൊട്ടി അവിടുത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 150 : 5
Let everything that has breath give praise to the Lord ! Hallelujah!Psalms 150:6സര്‍വ ജീവജാലങ്ങളും കര്‍ത്താവിനെ സ്‌തുതിക്കട്ടെ! കര്‍ത്താവിനെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 150 : 6
Hallelujah! Praise God in his holy sanctuary; give praise in the mighty dome of heaven.
Give praise for his mighty deeds, praise him for his great majesty.
Give praise with blasts upon the horn, praise him with harp and lyre. 
Hallelujah! Praise God in his holy sanctuary; give praise in the mighty dome of heaven.
Give praise with tambourines and dance, praise him with strings and pipes.
Give praise with crashing cymbals, praise him with sounding cymbals. 
Let everything that has breath give praise to the LORD! Hallelujah! 
Psalms 150:1-6
കര്‍ത്താവിനെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍; ദൈവത്തിന്‍െറ വിശുദ്‌ധമന്‌ദിരത്തില്‍ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുവിന്‍; പ്രതാപപൂര്‍ണമായ ആകാശ വിതാനത്തില്‍ അവിടുത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍. 
ശക്‌തമായ പ്രവൃത്തികളെപ്രതി അവിടുത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍; അവിടുത്തെ മഹിമാതിശയത്തിനു ചേര്‍ന്നവിധം 
കാഹളനാദത്തോടെ അവിടുത്തെസ്‌തുതിക്കുവിന്‍; വീണയും കിന്നരവും മീട്ടിഅവിടുത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍. 
തപ്പുകൊട്ടിയും നൃത്തമാടിയുംഅവിടുത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍; തന്ത്രികളും കുഴലുകളുംകൊണ്ട്‌അവിടുത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍. 
കൈത്താളംകൊട്ടി അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുവിന്‍; ഉച്ചത്തില്‍ മുഴങ്ങുന്ന കൈത്താളംകൊട്ടി അവിടുത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍. സര്‍വ ജീവജാലങ്ങളും കര്‍ത്താവിനെസ്‌തുതിക്കട്ടെ! കര്‍ത്താവിനെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍. സങ്കീര്ത്തനങ്ങള് 150:1- 6
Enter, let us bow down in worship; let us kneel before the LORD who made us. Psalms 95:6
വരുവിന്‍, നമുക്കു കുമ്പിട്ട്‌ ആരാധിക്കാം; നമ്മെസൃഷ്‌ടി  ച്ചകര്‍ത്താവിന്‍െറ മുന്‍പില്‍ മുട്ടുകുത്താം. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 95 : 6

God is Spirit, and those who worship him must worship in Spirit and truth.”John 4:24
ദൈവം ആത്‌മാവാണ്‌. അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്‍ ആഃ്‌മാവിലും സത്യത്തിലുമാണ്‌ ആരാധിക്കേണ്ടത്‌. യോഹന്നാന്‍ 4:24

Instead, you shall seek out the place which the LORD, your God, chooses out of all your tribes and designates as his dwelling to put his name there. There you shall go, bringing your burnt offerings and sacrifices, your tithes and personal contributions, your votive and voluntary offerings, and the firstlings of your herds and flocks.
There, too, in the presence of the LORD, your God, you and your families shall eat and rejoice in all your undertakings, in which the LORD, your God, has blessed you.
Deuteronomy 12:5-7
നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്ത്താവ് തന്െറ നാമം സ്ഥാപിക്കാനും തനിക്കു വസിക്കാനും ആയി നിങ്ങളുടെ സകല ഗോത്രങ്ങളിലുംനിന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലമേതെന്ന് അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങള് അവിടേക്കു പോകണം.
നിങ്ങളുടെ ദഹന ബലികളും മറ്റുബലികളും ദശാംശങ്ങളും നീരാജനങ്ങളും നേര്ച്ചകളും സ്വാഭീഷ്ടക്കാഴ്ച കളും ആടുമാടുകളുടെ കടിഞ്ഞൂല്ഫലങ്ങളും അവിടെ കൊണ്ടുവരണം.
നിങ്ങളുടെ സകല പ്രവൃത്തികളിലും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്ത്താവു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനാല് നിങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങളും അവിടെവച്ചു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്ത്താവിന്െറ മുന്പില് അവ ഭക്ഷിച്ചു സന്തോഷിക്കണം.
നിയമാവര്ത്തനം 12:5-7

Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name that is above every name,that at the name of Jesus every knee should bend, of those in heaven and on earth and under the earth,
and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Philippians 2:9-11
യേശുക്രിസ്തു കര്‍ത്താവാണെന്ന്പിതാവായ ദൈവത്തിന്‍െറ മഹത്വത്തിനായി എല്ലാ നാവുകളും ഏറ്റുപറയുന്നതിനുംവേണ്ടിയാണ്‌. 
ആകയാല്, ദൈവം അവനെ അത്യധികം ഉയര്ത്തി. എല്ലാ നാമങ്ങള്ക്കും ഉപരിയായ നാമം നല്കുകയും ചെയ്തു.
ഇത്, യേശുവിന്െറ നാമത്തിനു മു മ്പില് സ്വര്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും പാതാളത്തിലുമുള്ള സകലരും മുട്ടുകള് മടക്കുന്നതിനും,
യേശുക്രിസ്തു കര്ത്താവാണെന്ന്പിതാവായ ദൈവത്തിന്െറ മഹത്വത്തിനായി എല്ലാ നാവുകളും ഏറ്റുപറയുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്.
ഫിലിപ്പി 2:9-11

They sang a new hymn: Worthy are you to receive the scroll and to break open its seals, for you were slain and with your blood you purchased for God those from every tribe and tongue, people and nation.Revelation 5:9
അവര്‍ ഒരു നവ്യഗാനം ആലപിച്ചു: പുസ്‌തകച്ചുരുള്‍ സ്വീകരിക്കാനും അതിന്‍െറ മുദ്രകള്‍ തുറക്കാനും നീ യോഗ്യനാണ്‌. കാരണം, നീ വധിക്കപ്പെടുകയും നിന്‍െറ രക്‌തംകൊണ്ട്‌ എല്ലാ ഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും ജനതകളിലും രാജ്യങ്ങളിലും നിന്നുള്ളവരെ ദൈവത്തിനുവേണ്ടി വിലയ്‌ക്കുവാങ്ങുകയും ചെയ്‌തു. 
വെളിപാട്‌ 5:9
“Worthy are you, Lord our God, to receive glory and honor and power, for you created all things; because of your will they came to be and were created.”
Revelation 4:11
ഞങ്ങളുടെ ദൈവവും കര്‍ത്താവുമായ അവിടുന്നു മഹ ത്വവും ബഹുമാനവും ശക്‌തിയും സ്വീകരിക്കാന്‍ അര്‍ഹനാണ്‌. അങ്ങു സര്‍വ്വവും സൃഷ്‌ടിച്ചു. അങ്ങയുടെ ഹിതമനുസരിച്ച്‌ അവയ്‌ക്ക്‌ അസ്‌തിത്വം ലഭിക്കുകയും അവ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. 
വെളിപാട്‌ 4 : 11

As Moses entered the tent, the column of cloud would come down and stand at its entrance while the LORD spoke with Moses.Exodus 33:9
മോശ കൂടാരത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ മേഘസ്തംഭം ഇറങ്ങിവന്നു കൂടാരവാതില്‍ക്കല്‍ നില്‍ക്കും. അപ്പോള്‍ കര്‍ത്താവു മോശയോടു സംസാരിക്കും. 
പുറപ്പാട്‌ 33:9
On seeing the column of cloud stand at the entrance of the tent, all the people would rise and bow down at the entrance of their own tents.
Exodus 33:10
മേഘസ്തംഭം കൂടാരവാതില്‍ക്കല്‍ നില്‍ക്കുന്നതു കാണുമ്പോള്‍ ജനം എഴുന്നേറ്റ് ഓരോരുത്തനും സ്വന്തം കൂടാരത്തിന്‍െറ വാതില്‍ക്കല്‍ കുമ്പിട്ടാരാധിച്ചിരുന്നു.
പുറപ്പാട്‌ 33 : 10

Enter his gates with thanksgiving, his courts with praise. Give thanks to him, bless his name;
Psalms 100:4
കൃതജ്‌ഞതാഗീതത്തോടെഅവിടുത്തെ കവാടങ്ങള്‍ കടക്കുവിന്‍; സ്‌തുതികള്‍ ആലപിച്ചുകൊണ്ട്‌ അവിടുത്തെ അങ്കണത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുവിന്‍. അവിടുത്തേക്കു നന്‌ദിപറയുവിന്‍; അവിടുത്തെനാമം വാഴ്‌ത്തുവിന്‍. 
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 100 : 4.

I urge you therefore, brothers, by the mercies of God, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, your spiritual worship. 
Do not conform yourselves to this age but be transformed by the renewal of your mind, that you may discern what is the will of God, what is good and pleasing and perfect.
Romans 12:1-2
ആകയാല്‍ സഹോദരരേ, ദൈവത്തിന്‍െറ കാരുണ്യം അനുസ്‌മരിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഞാന്‍ നിങ്ങളോട്‌ അപേക്‌ഷിക്കുന്നു: നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്‌ധവും ദൈവത്തിനു പ്രീതികരവുമായ സജീവബലിയായി സമര്‍പ്പിക്കുവിന്. ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെയഥാര്‍ഥമായ ആരാധന.
നിങ്ങള്‍ ഈലോകത്തിന്‌ അനുരൂപരാകരുത്‌; പ്രത്യുത, നിങ്ങളുടെ മനസ്‌സിന്‍െറ നവീകരണംവഴി രൂപാന്തരപ്പെടുവിന്‍. ദൈവഹിതം എന്തെന്നും, നല്ലതും പ്രീതിജനകവും പരിപൂര്‍ണവുമായത്‌ എന്തെന്നും വിവേചിച്ചറിയാന്‍ അപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു സാധിക്കും.  റോമാ 12 :1-2

Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you of two minds.James 4:8
ദൈവത്തോടു ചേര്‍ന്നുനില്‍ക്കുവിന്‍; അവിടുന്ന്‌ നിങ്ങളോടും ചേര്‍ന്നുനില്‍ക്കും. പാപികളേ, നിങ്ങള്‍ കരങ്ങള്‍ ശുചിയാക്കുവിന്‍. സന്‌ദിഗ്‌ധമനസ്‌കരേ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങള്‍ ശുചിയാക്കുവിന്‍. 
യാക്കോബ്‌ 4 : 8

I urge you therefore, brothers, by the mercies of God, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, your spiritual worship. Romans 12:1
ആകയാല്‍ സഹോദരരേ, ദൈവത്തിന്‍െറ കാരുണ്യം അനുസ്‌മരിച്ചുകൊണ്ട്‌ ഞാന്‍ നിങ്ങളോട്‌ അപേക്‌ഷിക്കുന്നു: നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്‌ധവും ദൈവത്തിനു പ്രീതികരവുമായ സജീവബലിയായി സമര്‍പ്പിക്കുവിന്. ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെയഥാര്‍ഥമായ ആരാധന.
റോമാ 12 : 1

Tuesday, August 14, 2018

God’s promise to bless

Joel 2:25 I will repay you double what the swarming locust has eaten, The hopper, the consuming locust, and the cutter, my great army I sent against you.
വിട്ടില്‍, വെട്ടുകിളി, പച്ചക്കുതിര, കമ്പിളിപ്പുഴു എന്നിങ്ങനെ ഞാന്‍ അയ  ച്ചമഹാസൈന്യങ്ങള്‍ നശിപ്പി  ച്ചസംവത്‌സരങ്ങളിലെ വിളവുകള്‍ ഞാന്‍ തിരിച്ചുതരും. ജോയേല്‍ 2 : 25 Matthew 1:21She will bear a son and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins.
അവള്‍ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും. നീ അവന്‌ യേശു എന്നുപേരിടണം. എന്തെന്നാല്‍, അവന്‍ തന്‍െറ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളില്‍ നിന്നു മോചിപ്പിക്കും. മത്തായി 1 : 21 Matthew 3:11 I am baptizing you with water, for repentance, but the one who is coming after me is mightier than I. I am not worthy to carry his sandals. He will baptize you with the holy Spirit and fire.
മാനസാന്തരത്തിനായി ഞാന്‍ ജലംകൊണ്ടു നിങ്ങളെ സ്‌നാനപ്പെടുത്തി. എന്‍െറ പിന്നാലെ വരുന്നവന്‍ എന്നെക്കാള്‍ ശക്‌തന്‍; അവന്‍െറ ചെരിപ്പു വഹിക്കാന്‍ പോലും ഞാന്‍ യോഗ്യനല്ല; അവന്‍ പരിശുദ്‌ധാത്‌മാവിനാലും അഗ്‌നിയാലും നിങ്ങളെ സ്‌നാനപ്പെടുത്തും. വീശുമുറം അവന്‍െറ കൈയിലുണ്ട്‌. മത്തായി 3 : 11 Psalms 91:10 No evil shall befall you, no affliction come near your tent.
നിനക്ക്‌ ഒരു തിന്‍മയും ഭവിക്കുകയില്ല; ഒരനര്‍ഥവും നിന്‍െറ കൂടാരത്തെസമീപിക്കുകയില്ല. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 91 : 10 Zephaniah 3:17 The Lord , your God, is in your midst, a mighty savior, Who will rejoice over you with gladness, and renew you in his love, Who will sing joyfully because of you,
നിന്‍െറ ദൈവമായ കര്‍ത്താവ്‌, വിജയം നല്‍കുന്ന യോദ്‌ധാവ്‌, നിന്‍െറ മധ്യേ ഉണ്ട്‌. സെഫാനിയാ 3 : 17 Jeremiah 20:11 But the Lord is with me, like a mighty champion: my persecutors will stumble, they will not prevail. In their failure they will be put to utter shame, to lasting, unforgettable confusion.
എന്നാല്‍ വീരയോദ്‌ധാവിനെപ്പോലെ കര്‍ത്താവ്‌ എന്‍െറ പക്‌ഷത്തുണ്ട്‌. അതിനാല്‍ എന്‍െറ പീഡകര്‍ക്കു കാലിടറും. അവര്‍ എന്‍െറ മേല്‍ വിജയം വരിക്കുകയില്ല. വിജയിക്കാതെവരുമ്പോള്‍ അവര്‍ വല്ലാതെ ലജ്‌ജിക്കും. അവര്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന നിത്യമായ അവമാനം ഒരിക്കലും വിസ്‌മരിക്കപ്പെടുകയില്ല. ജറെമിയാ 20 : 11 Ben Sira 2:10 Consider the generations long past and see: has anyone trusted in the Lord and been disappointed? Has anyone persevered in his fear and been forsaken? has anyone called upon him and been ignored?
കഴിഞ്ഞതലമുറകളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവിന്‍; കര്‍ത്താവിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട്‌ ആരാണ്‌ ഭഗ്‌നാശനായത്‌? കര്‍ത്താവിന്‍െറ ഭക്‌തരില്‍ ആരാണ്‌പരിത്യക്‌തനായത്‌? അവിടുത്തെ വിളിച്ചപേക്‌ഷിച്ചിട്ട്‌ആരാണ്‌ അവഗണിക്കപ്പെട്ടത്‌? പ്രഭാഷകന്‍ 2 : 10 Jeremiah 32:40 With them I will make an everlasting covenant, never to cease doing good to them; I will put fear of me in their hearts so that they never turn away from me.
ഞാന്‍ അവരുമായി ശാശ്വതമായ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കും; അവര്‍ക്കു നന്‍മ ചെയ്യുന്നതില്‍നിന്നു ഞാന്‍ പിന്തിരിയുകയില്ല. അവര്‍ എന്നില്‍നിന്നു പിന്തിരിയാതിരിക്കാന്‍ എന്നോടുള്ള ഭക്‌തി ഞാന്‍ അവരുടെ ഹൃദയത്തില്‍ നിക്‌ഷേപിക്കും. ജറെമിയാ 32 : 40 Exodus 23:25‭-‬26 You shall serve the Lord , your God; then he will bless your food and drink, and I will remove sickness from your midst; no woman in your land will be barren or miscarry; and I will give you a full span of life.
നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെ നിങ്ങള്‍ ആരാധിക്കണം. അപ്പോള്‍ ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെ ഭക്‌ഷ്യവും പാനീയവും ആശീര്‍വദിക്കും; നിങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ നിന്നു രോഗം നിര്‍മാര്‍ജനം ചെയ്യും. ഗര്‍ഭച്‌ഛിദ്രമോ വന്‌ധ്യതയോ നാട്ടില്‍ ഉണ്ടാവുകയില്ല; നിനക്കു ഞാന്‍ ദീര്‍ഘായുസ്‌സു തരും. പുറപ്പാട്‌ 23 : 25-26Posted by Bilja Sajith at 6:36 PMNo comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Promise to the generations

Isaiah 59:21 This is my covenant with them, which I myself have made, says the Lord : My spirit which is upon you and my words that I have put in your mouth Shall not depart from your mouth, nor from the mouths of your children Nor the mouths of your children’s children from this time forth and forever, says the Lord .കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാന്‍ അവരുമായി ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടി ഇതാണ്‌; നിന്‍െറ മേലുള്ള എന്‍െറ ആത്‌മാവും, നിന്‍െറ അധരങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ നിക്‌ഷേപിച്ചവചനങ്ങളും, നിന്‍െറ യോ നിന്‍െറ സന്താനങ്ങളുടെയോ അവരുടെ സന്താനങ്ങളുടെയോ അധരങ്ങളില്‍ നിന്ന്‌ ഇനി ഒരിക്കലും അകന്നുപോവുകയില്ല. കര്‍ത്താവാണ്‌ ഇത്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നത്‌. ഏശയ്യാ 59 : 21
 Wisdom 16:10 But not even the fangs of poisonous reptiles overcame your children, for your mercy came forth and healed them.
അങ്ങയുടെ മക്കളെ വക വരുത്താന്‍ വിഷസര്‍പ്പത്തിന്‍െറ പല്ലിനും കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം രക്‌ഷക്കെത്തി, അവരെ സുഖപ്പെടുത്തി. ജ്‌ഞാനം 16 : 10
 Psalms 102:28 May the children of your servants live on; may their descendants live in your presence.
അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ മക്കള്‍ സുരക്‌ഷിതരായി വസിക്കും; അവരുടെ സന്തതിപരമ്പര അങ്ങയുടെ മുന്‍പില്‍ നിലനില്‍ക്കും.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 102 : 28
 Psalms 128:3 Your wife will be like a fruitful vine within your home, Your children like young olive plants around your table.
നിന്‍െറ ഭാര്യ ഭവനത്തില്‍ ഫലസമൃദ്‌ധമായ മുന്തിരിപോലെയായിരിക്കും; നിന്‍െറ മക്കള്‍ നിന്‍െറ മേശയ്‌ക്കുചുറ്റും ഒലിവുതൈകള്‍ പോലെയും. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 128 : 3
 Psalms 147:13 For he has strengthened the bars of your gates, blessed your children within you.
നിന്‍െറ കവാടങ്ങളുടെ ഓടാമ്പലുകള്‍ അവിടുന്നു ബലപ്പെടുത്തുന്നു; നിന്‍െറ കോട്ടയ്‌ക്കുള്ളിലുള്ള മക്കളെഅവിടുന്ന്‌ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 147 : 13
 Isaiah 54:13 All your children shall be taught by the Lord ; great shall be the peace of your children.
കര്‍ത്താവ്‌ നിന്‍െറ പുത്രരെ പഠിപ്പിക്കും; അവര്‍ ശ്രയസ്‌സാര്‍ജിക്കും.
ഏശയ്യാ 54 : 13

Wisdom 19:6 For all creation, in its several kinds, was being made over anew, serving your commands, that your children might be preserved unharmed.
അങ്ങയുടെ മക്കളെ ഉപദ്രവമേല്‍ക്കാതെ പരിരക്‌ഷിക്കാന്‍ അവിടുത്തെ ഇഷ്‌ടത്തിനു വിധേയമായി സൃഷ്‌ടികളുടെ സ്വഭാവം നവ്യരൂപമെടുത്തു. ജ്‌ഞാനം 19 : 6
 Deuteronomy 11:21  so that, as long as the heavens are above the earth, you and your children may live on in the land which the Lord swore to your ancestors he would give them.
അപ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്‍മാര്‍ക്കു നല്‍കുമെന്നു കര്‍ത്താവു ശപഥം ചെയ്‌ത നാട്ടില്‍ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളും ദീര്‍ഘകാലം, ഭൂമിക്കുമുകളില്‍ ആകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, വസിക്കും. നിയമാവര്‍ത്തനം 11 : 21
 Jeremiah 32:40 With them I will make an everlasting covenant, never to cease doing good to them; I will put fear of me in their hearts so that they never turn away from me.ഞാന്‍ അവരുമായി ശാശ്വതമായ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കും; അവര്‍ക്കു നന്‍മ ചെയ്യുന്നതില്‍നിന്നു ഞാന്‍ പിന്തിരിയുകയില്ല. അവര്‍ എന്നില്‍നിന്നു പിന്തിരിയാതിരിക്കാന്‍ എന്നോടുള്ള ഭക്‌തി ഞാന്‍ അവരുടെ ഹൃദയത്തില്‍ നിക്‌ഷേപിക്കും. ജറെമിയാ 32 : 40
 Ben Sira 2:10 Consider the generations long past and see: has anyone trusted in the Lord and been disappointed? Has anyone persevered in his fear and been forsaken? has anyone called upon him and been ignored?കഴിഞ്ഞതലമുറകളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവിന്‍; കര്‍ത്താവിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട്‌ ആരാണ്‌ ഭഗ്‌നാശനായത്‌? കര്‍ത്താവിന്‍െറ ഭക്‌തരില്‍ ആരാണ്‌പരിത്യക്‌തനായത്‌? അവിടുത്തെ വിളിച്ചപേക്‌ഷിച്ചിട്ട്‌ആരാണ്‌ അവഗണിക്കപ്പെട്ടത്‌? പ്രഭാഷകന്‍ 2 : 10

1 Maccabees 2:64 Children! be courageous and strong in keeping the law, for by it you shall be honored.
എന്‍െറ മക്കളേ, ധൈര്യമായിരിക്കുവിന്‍. നിയമത്തില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുവിന്‍. അതുവഴി നിങ്ങള്‍ക്കു ബഹുമതി ലഭിക്കും. 1 മക്കബായര്‍ 2 : 64
 Deuteronomy 30:2 and return to the Lord , your God, obeying his voice, according to all that I am commanding you today, you and your children, with your whole heart and your whole being,
അന്നു നിന്‍െറ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞ്‌, നീയും നിന്‍െറ മക്കളും ഇന്നു ഞാന്‍ നല്‍കുന്ന കര്‍ത്താവിന്‍െറ കല്‍പനകളെല്ലാം കേട്ട്‌ പൂര്‍ണഹൃദയത്തോടും പൂര്‍ണാത്‌മാവോടും കൂടെ അവ അനുസരിക്കും. നിയമാവര്‍ത്തനം 30 : 2
 Luke 23:28 Jesus turned to them and said, “Daughters of Jerusalem, do not weep for me; weep instead for yourselves and for your children,
അവരുടെ നേരേ തിരിഞ്ഞ്‌ യേശു പറഞ്ഞു: ജറുസലെം പുത്രിമാരേ, എന്നെപ്രതി നിങ്ങള്‍ കരയേണ്ടാ. നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയുംപ്രതി കരയുവിന്‍. ലൂക്കാ 23 : 28
 Joel 1:3 Report it to your children. Have your children report it to their children, and their children to the next generation.Proverbs 29:17 Discipline your children, and they will bring you comfort, and give delight to your soul.
മകനു ശിക്‌ഷണം നല്‍കുക, അവന്‍ നിനക്ക്‌ ആശ്വാസഹേതുവാകും; നിന്‍െറ ഹൃദയത്തെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 29 : 17
 Deuteronomy 6:7  Keep repeating them to your children. Recite them when you are at home and when you are away, when you lie down and when you get up.Jeremiah 31:20 Is Ephraim not my favored son, the child in whom I delight? Even though I threaten him, I must still remember him! My heart stirs for him, I must show him compassion!—oracle of the Lord .
എഫ്രായിം എന്‍െറ വത്‌സലപുത്രനല്ലേ; എന്‍െറ ഓമനക്കുട്ടന്‍, അവനു വിരോധമായി പെരുമാറുമ്പോഴെല്ലാം അവന്‍െറ സ്‌മരണ എന്നിലുദിക്കുന്നു. എന്‍െറ ഹൃദയം അവനുവേണ്ടി തുടിക്കുന്നു; എനിക്ക്‌ അവനോടു നിസ്‌സീമമായ കരുണ തോന്നുന്നു – കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. ജറെമിയാ 31 : 20
 Deuteronomy 4:9  However, be on your guard and be very careful not to forget the things your own eyes have seen, nor let them slip from your heart as long as you live, but make them known to your children and to your children’s children,
നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകള്‍ കണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ മറക്കാതിരിക്കാനും ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ അവ ഹൃദയത്തില്‍ നിന്നു മായാതിരിക്കാനും ശ്രദ്‌ധിക്കുവിന്‍; ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിന്‍. അവയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും മക്കളുടെ മക്കളെയും അറിയിക്കണം. നിയമാവര്‍ത്തനം 4 : 9
 Wisdom 12:19 You taught your people, by these deeds, that those who are righteous must be kind; And you gave your children reason to hope that you would allow them to repent for their sins.
നീതിമാന്‍ ദയാലുവായിരിക്കണമെന്ന്‌ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികള്‍കൊണ്ട്‌ അങ്ങ്‌ സ്വജനത്തെ പഠിപ്പിച്ചു. അവിടുന്ന്‌ പാപത്തെക്കുറിച്ച്‌ അനുതാപം നല്‍കി. അവിടുത്തെ മക്കളെ പ്രത്യാശകൊണ്ടു നിറച്ചു. ജ്‌ഞാനം 12 : 19
Indeed, he will see that the wise die, and the fool will perish together with the senseless, and they leave their wealth to others.
Their tombs are their homes forever, their dwellings through all generations, “They named countries after themselves”Psalms 49:10-11ജ്‌ഞാനിപോലും മരിക്കുന്നെന്നും മണ്ടനും മന്‌ദബുദ്‌ധിയും ഒന്നുപോലെനശിക്കുമെന്നും തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത്‌ അന്യര്‍ക്കായിഉപേക്‌ഷിച്ചുപോകുമെന്നും അവര്‍ കാണും.
ദേശങ്ങള്‍ സ്വന്തമെന്ന്‌ അവകാശപ്പെട്ടെങ്കിലുംശവകുടീരങ്ങളായിരിക്കും അവരുടെ നിത്യവസതി;തലമുറകളോളം അവരുടെ വാസസ്‌ഥാനം.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 49 : 10-11

But when you have eaten and are satisfied, you must bless the Lord , your God, for the good land he has given you. Be careful not to forget the Lord , your God, by failing to keep his commandments and ordinances and statutes which I enjoin on you today:
Otherwise, you might say in your heart, “It is my own power and the strength of my own hand that has got me this wealth.”Deuteronomy 8:10‭-‬11,18നിങ്ങള്‍ ഭക്‌ഷിച്ചു തൃപ്‌തരാകുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കിയിരിക്കുന്ന നല്ല ദേശത്തെപ്രതി ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെ സ്‌തുതിക്കണം.
ഞാനിന്നു നല്‍കുന്ന കല്‍പനകളും നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ലംഘിച്ച്‌ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെ വിസ്‌മരിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്‌ധിച്ചുകൊള്ളുവിന്‍.നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെ നിങ്ങള്‍ സ്‌മരിക്കണം. എന്തെന്നാല്‍, നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്‍മാരോടു ചെയ്‌ത ഉടമ്പടി ഇന്നും നിറവേറ്റുന്നതിനു വേണ്ടി സമ്പത്തു നേടാന്‍ അവിടുന്നാണ്‌ നിങ്ങള്‍ക്കു ശക്‌തി തരുന്നത്‌.നിയമാവര്‍ത്തനം 8 : 10-11, 18
The offshoot of violence will not flourish, for the root of the godless is on sheer rock.Ben Sira 40:15 ദൈവഭയമില്ലാത്തവന്‍െറ സന്തതിഅധികം ശാഖ ചൂടുകയില്ല. വെറും പാറമേല്‍പടര്‍ന്നദുര്‍ബലമായ വേരുകളാണവര്‍.പ്രഭാഷകന്‍ 40 : 15
I will bless you and make your descendants as countless as the stars of the sky and the sands of the seashore; your descendants will take possession of the gates of their enemies,Genesis 22:17ഞാന്‍ നിന്നെ സമൃദ്‌ധമായി അനുഗ്രഹിക്കും. നിന്‍െറ സന്തതികളെ ആ കാശത്തിലെ നക്‌ഷത്രങ്ങള്‍ പോലെയും കടല്‍ത്തീരത്തിലെ മണല്‍ത്തരിപോലെയും ഞാന്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കും. ശത്രുവിന്‍െറ നഗര കവാടങ്ങള്‍ അവര്‍ പിടിച്ചെടുക്കും.ഉല്‍പത്തി 22 : 17
God said to Abraham: For your part, you and your descendants after you must keep my covenant throughout the ages.Genesis 17:9ദൈവം അബ്രാഹത്തോടു കല്‍പിച്ചു: നീയും നിന്‍െറ സന്താനങ്ങളും തലമുറതോറും എന്‍െറ ഉടമ്പടി പാലിക്കണം.ഉല്‍പത്തി 17 : 9
See, I am now establishing my covenant with you and your descendants after you  I will establish my covenant with you, that never again shall all creatures be destroyed by the waters of a flood; there shall not be another flood to devastate the earth.Genesis 9:9‭, ‬11
നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ സന്തതികളോടും ഞാനിതാ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നു.നിങ്ങളുമായുള്ള എന്‍െറ ഉടമ്പടി ഞാന്‍ ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഇനിയൊരിക്കലുംവെള്ളപ്പൊക്കംകൊണ്ട്‌ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം നശിക്കാന്‍ ഇടവരുകയില്ല. ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കാന്‍ ഇനിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാവില്ല.ഉല്‍പത്തി 9 : 9,11
After Lot had parted from him, the Lord said to Abram: Look about you, and from where you are, gaze to the north and south, east and west;  all the land that you see I will give to you and your descendants forever.Genesis 13:14‭-‬15അബ്രാം ലോത്തില്‍നിന്നു വേര്‍പെട്ടതിനുശേഷം കര്‍ത്താവ്‌ അബ്രാമിനോടു പറഞ്ഞു: നീ തലയുയര്‍ത്തി കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും നോക്കുക.നീ കാണുന്ന പ്രദേശമെല്ലാം നിനക്കും നിന്‍െറ സന്താനപരമ്പരകള്‍ക്കും എന്നേക്കുമായി ഞാന്‍ തരും.ഉല്‍പത്തി 13 : 14-15
I will make your descendants like the dust of the earth; if anyone could count the dust of the earth, your descendants too might be counted.Genesis 13:16ഭൂമിയിലെ പൂഴിപോലെ നിന്‍െറ സന്തതികളെ ഞാന്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കും. പൂഴി ആര്‍ക്കെങ്കിലും എണ്ണിത്തീര്‍ക്കാമെങ്കില്‍ നിന്‍െറ സന്തതികളെയും എണ്ണാനാവും.ഉല്‍പത്തി 13 : 16
Children, listen to me, your father; act accordingly, that you may be safe.Ben Sira 3:1 കുഞ്ഞുങ്ങളേ, നിങ്ങളുടെ പിതാവായ എന്‍െറ വാക്കു കേള്‍ക്കുവിന്‍; സുരക്‌ഷിതരായിരിക്കാന്‍ അതനുസരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുവിന്‍.പ്രഭാഷകന്‍ 3 : 1
But keep the commandments of the Lord , your God, and the decrees and the statutes he has commanded you.Deuteronomy 6:17നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവ്‌ നല്‍കിയിട്ടുള്ളകല്‍പനകളും ചട്ടങ്ങളും ജാഗരൂകതയോടെ പാലിക്കണം. നിയമാവര്‍ത്തനം 6 : 17-18
The Lord , your God, shall you fear; him shall you serve, and by his name shall you swear.Deuteronomy 6:13 നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യണം. അവിടുത്തെനാമത്തില്‍ മാത്രമേസത്യം ചെയ്യാവൂ.നിയമാവര്‍ത്തനം 6 : 13
When the Lord , your God, brings you into the land which he swore to your ancestors, to Abraham, Isaac, and Jacob, that he would give you, a land with fine, large cities that you did not build,  with houses full of goods of all sorts that you did not garner, with cisterns that you did not dig, with vineyards and olive groves that you did not plant; and when, therefore, you eat and are satisfied,  be careful not to forget the Lord , who brought you out of the land of Egypt, that house of slavery.Deuteronomy 6:10‭-‬12നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവ്‌ നിങ്ങള്‍ക്കു തരുമെന്ന്‌ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്‍മാരായ അബ്രാഹം, ഇസഹാക്ക്‌, യാക്കോബ്‌ എന്നിവരോടു ശപഥം ചെയ്‌ത നാട്ടിലേക്കു നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന്‌, നിങ്ങള്‍ പണിയാത്ത വിശാലവും മനോഹരവുമായ നഗരങ്ങളും,നിങ്ങള്‍ നിറയ്‌ക്കാതെ വിശിഷ്‌ടവസ്‌തുക്കള്‍ കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വീടുകളും, നിങ്ങള്‍ കുഴിക്കാത്ത കിണറുകളും നിങ്ങള്‍ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാത്ത മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും ഒലിവുമരങ്ങളും നിങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കുകയും നിങ്ങള്‍ ഭക്‌ഷിച്ചു സംതൃപ്‌തരാവുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍,നിങ്ങളെ അടിമത്തത്തിന്‍െറ ഭവനത്തില്‍നിന്നു കൊണ്ടുവന്ന കര്‍ത്താവിനെ മറക്കാതിരിക്കാന്‍ സൂക്‌ഷിച്ചുകൊള്ളുക.നിയമാവര്‍ത്തനം 6 : 10-12
How precious is your mercy, O God! The children of Adam take refuge in the shadow of your wings.Psalms 36:7ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യംഎത്ര അമൂല്യം! മനുഷ്യമക്കള്‍ അങ്ങയുടെചിറകുകളുടെ തണലില്‍ അഭയംതേടുന്നു.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 36 : 7
Children, obey your parents in everything, for this is pleasing to the Lord.Colossians 3:20 കുട്ടികളേ, എല്ലാകാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്‍മാരെ അനുസരിക്കുവിന്‍. ഇതു കര്‍ത്താവിനു പ്രീതികരമത്ര.കൊളോസോസ്‌ 3 : 20
Children, obey your parents [in the Lord], for this is right.Ephesians 6:1കുട്ടികളേ, കര്‍ത്താവില്‍ നിങ്ങള്‍ മാതാപിതാക്കന്‍മാരെ അനുസരിക്കുവിന്‍. അതുന്യായയുക്‌തമാണ്‌.എഫേസോസ്‌ 6 : 1
Discipline your son, for there is hope; but do not be intent on his death.Proverbs 19:18നന്നാകുമെന്നു പ്രതീക്‌ഷയുള്ളപ്പോള്‍നിന്‍െറ മകനെ ശിക്‌ഷിക്കുക; അവന്‍ നശിച്ചുപൊയ്‌ക്കൊള്ളട്ടെഎന്നു കരുതരുത്‌.സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 19 : 18
so that you, that is, you, your child, and your grandchild, may fear the Lord , your God, by keeping, as long as you live, all his statutes and commandments which I enjoin on you, and thus have long life.Deuteronomy 6:2 നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും ഞാനിന്നു നല്‍കുന്ന ദൈവമായ കര്‍ത്താവിന്‍െറ ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും അനുസരിച്ച്‌ ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ അവിടുത്തെ ഭയപ്പെടുന്നതിനും നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ദീര്‍ഘായുസ്‌സുണ്ടാകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്‌ ഇവ.നിയമാവര്‍ത്തനം 6 : 2
May the Lord increase your number, yours and your descendants.Psalms 115:14കര്‍ത്താവു നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ!നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 115 : 14
Each of you revere your mother and father, and keep my sabbaths. I, the Lord , am your God.Leviticus 19:3 മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുകയും എന്‍െറ സാബത്ത്‌ ആചരിക്കുകയും വേണം. ഞാനാണ്‌ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവ്‌.ലേവ്യര്‍ 19 : 3
do, then, bless the house of your servant, that it may be in your presence forever—since you, Lord G od , have promised, and by your blessing the house of your servant shall be blessed forever.”2 Samuel 7:29 അടിയന്‍െറ കുടുംബം അങ്ങയുടെ മുന്‍പില്‍നിന്ന്‌ ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്‌ അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കാന്‍ തിരുവുള്ളമാകണമേ! ദൈവമായ കര്‍ത്താവേ, അങ്ങു വാഗ്‌ദാനംചെയ്‌തിരിക്കുന്നു; അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹത്താല്‍ അടിയന്‍െറ കുടുംബം എന്നേക്കും അനുഗൃഹീതമാകും.2 സാമുവല്‍ 7 : 29
May the children of your servants live on; may their descendants live in your presence.Psalms 102:28അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ മക്കള്‍ സുരക്‌ഷിതരായി വസിക്കും; അവരുടെ സന്തതിപരമ്പര അങ്ങയുടെ മുന്‍പില്‍ നിലനില്‍ക്കും.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 102 : 28
Observe, my son, your father’s command, and do not reject your mother’s teaching;Proverbs 6:20 മകനേ, നിന്‍െറ പിതാവിന്‍െറ കല്‍പന കാത്തുകൊള്ളുക; മാതാവിന്‍െറ ഉപദേശം നിരസിക്കയുമരുത്‌.സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 6 : 20
The God of old is a refuge; a support are the arms of the Everlasting. He drove the enemy out of your way and he said, “Destroy!”Deuteronomy 33:27നിത്യനായ ദൈവം നിന്‍െറ അഭയം;താങ്ങാന്‍ ശാശ്വത ഹസ്‌തങ്ങള്‍; അവിടുന്ന്‌ നിന്‍െറ ശത്രുവിനെ തട്ടിമാറ്റും. സംഹരിക്കൂ! അവിടുന്നു പറയും.നിയമാവര്‍ത്തനം 33 : 27
May the bolts of your gates be iron and bronze; may your strength endure through all your days!Deuteronomy 33:25 നിന്‍െറ ഓടാമ്പല്‍ ഇരുമ്പും പിത്തളയും; നിന്‍െറ ആയുസ്‌സോളം നിന്‍െറ ശക്‌തിയും.നിയമാവര്‍ത്തനം 33 : 25
Israel abides securely, Jacob dwells apart, In a land of grain and wine, where the heavens drip with dew.Deuteronomy 33:28ഇസ്രായേല്‍ സുരക്‌ഷിതമായി വസിക്കും; യാക്കോബിന്‍െറ സന്തതികള്‍ ധാന്യവും വീഞ്ഞുമുള്ള നാട്ടില്‍ തനിച്ചു പാര്‍ക്കും; ആകാശം മഞ്ഞു പൊഴിക്കും.നിയമാവര്‍ത്തനം 33 : 28
Now I am ready to come to you this third time. And I will not be a burden, for I want not what is yours, but you. Children ought not to save for their parents, but parents for their children.2 Corinthians 12:14 ഇ താ, ഞാന്‍ മൂന്നാംപ്രാവശ്യം നിങ്ങളെ സന്‌ദര്‍ശിക്കാന്‍ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. തീര്‍ച്ചയായും ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഒരു ഭാരമായിരിക്കുകയില്ല. എന്തെന്നാല്‍, ഞാന്‍ കാംക്‌ഷിക്കുന്നത്‌ നിങ്ങളെയാണ്‌, നിങ്ങള്‍ക്കുള്ളതല്ല. മക്കള്‍ മാതാപിതാക്കന്‍മാര്‍ക്കുവേണ്ടിയല്ല സമ്പാദിക്കേണ്ടത്‌; മറിച്ച്‌ മാതാപിതാക്കന്‍മാര്‍ മക്കള്‍ക്കുവേണ്ടിയാണ്‌.2 കോറിന്തോസ്‌ 12 : 14
The vessels of the coastlands are gathering, with the ships of Tarshish in the lead, To bring your children from afar, their silver and gold with them— For the name of the Lord , your God, for the Holy One of Israel who has glorified you.Isaiah 60:9 തീരദേശങ്ങള്‍ എന്നെ കാത്തിരിക്കും. ദൈവമായ കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമത്തിനും ഇസ്രായേലിന്‍െറ പരിശുദ്‌ധനുംവേണ്ടി, വിദൂരത്തുനിന്നു നിന്‍െറ പുത്രന്‍മാരെ അവരുടെ സ്വര്‍ണവും വെള്ളിയും സഹിതം കൊണ്ടുവരുന്നതിന്‌ താര്‍ഷീഷിലെ കപ്പലുകള്‍ മുന്‍പന്തിയിലുണ്ട്‌. അവിടുന്ന്‌ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.ഏശയ്യാ 60 : 9
Therefore, in the sight of all Israel, the assembly of the Lord , and in the hearing of our God: keep and carry out all the commandments of the Lord , your God, that you may continue to possess this good land and afterward leave it as an inheritance to your children forever.1 Chronicles 28:8 അതിനാല്‍ ഇസ്രായേലിന്‍െറ കര്‍ത്താവിന്‍െറ സമൂഹത്തിനു മുന്‍പില്‍ നമ്മുടെ ദൈവം കേള്‍ക്കേ ഞാന്‍ പറയുന്നു: ഐശ്വര്യപൂര്‍ണമായ ഈ ദേശം അനുഭവിക്കാനും നിങ്ങള്‍ക്കുശേഷം നിങ്ങളുടെ മക്കള്‍ ഇതിനെ ശാശ്വതമായി അവകാശപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിന്‍െറ എല്ലാ കല്‍പനകളും അന്വേഷിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുവിന്‍.1 ദിനവൃത്താന്തം 28 : 8
The leg of the contribution and the brisket of the elevated offering shall be brought in with the oblations of fat to be raised as an elevated offering before the Lord . They shall belong to you and your children as your due forever, as the Lord has commanded.”Leviticus 10:15അര്‍പ്പിക്കാനുള്ള കുറകും നീരാജനംചെയ്യാനുള്ള നെഞ്ചും ദഹനബലിക്കുള്ളമേദസ്‌സോടുകൂടെ അവര്‍ കര്‍ത്താവിന്‍െറ മുന്‍പില്‍ നീരാജനം ചെയ്യാന്‍ കൊണ്ടുവരണം. കര്‍ത്താവു കല്‍പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ നിനക്കും നിന്‍െറ മക്കള്‍ക്കും നിത്യമായി നല്‍കിയിരിക്കുന്ന അവകാശമാണത്‌.ലേവ്യര്‍ 10 : 15
but as witness between us and you and our descendants, that we have the right to provide for the service of the Lord in his presence with our burnt offerings, sacrifices, and communion sacrifices. Now in the future your children cannot say to our children, ‘You have no share in the Lord .’Joshua 22:27പ്രത്യുത, ഞങ്ങള്‍ക്കും നിങ്ങള്‍ക്കും മധ്യേ നമ്മുടെ പിന്‍തലമുറകള്‍ക്കിടയില്‍ ഒരു സാക്‌ഷ്യമായാണ്‌ അതു നിര്‍മിച്ചത്‌. കര്‍ത്താവിന്‍െറ സന്നിധിയില്‍ ഞങ്ങള്‍ ദഹനബലിയും സമാധാനബലിയും മറ്റു ബലികളും അര്‍പ്പിക്കുന്നത്‌, ഭാവിയില്‍ നിങ്ങളുടെ മക്കള്‍ ഞങ്ങളുടെ മക്കളോട്‌ കര്‍ത്താവില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഓഹരിയില്ല എന്നു പറയാതിരിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ്‌.ജോഷ്വ 22 : 27
Rise up! Wail in the night, at the start of every watch; Pour out your heart like water before the Lord; Lift up your hands to him for the lives of your children, Who collapse from hunger at the corner of every street.Lamentations 2:19 രാത്രിയില്‍,യാമങ്ങളുടെ ആരംഭത്തില്‍എഴുന്നേറ്റ്‌ ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുക. കര്‍ത്താവിന്‍െറ സന്നിധിയില്‍ ജലധാരപോലെ നിന്‍െറ ഹൃദയത്തെ ചൊരിയുക. നാല്‍ക്കവലകളില്‍ വിശന്നു തളര്‍ന്നുവീഴുന്ന നിന്‍െറ മക്കളുടെ ജീവനുവേണ്ടി നീ അവിടുത്തേ സന്നിധിയിലേക്കുകൈകളുയര്‍ത്തുക.വിലാപങ്ങള്‍ 2 : 19
Do not, then, give your daughters to their sons in marriage, and do not take their daughters for your sons. Never promote their welfare and prosperity; thus you will grow strong, enjoy the produce of the land, and leave it as an inheritance to your children forever.Ezra 9:12അതിനാല്‍, നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാര്‍ അവരുടെ പുത്രന്‍മാര്‍ക്കോ, അവരുടെ പുത്രിമാര്‍ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്‍മാര്‍ക്കോ ഭാര്യമാരാകരുത്‌. അവരുടെ സമാധാനവും സമൃദ്‌ധിയും തേടുകയുമരുത്‌. നിങ്ങള്‍ ശക്‌തിയാര്‍ജിച്ച്‌, ദേശത്തെ വിഭവങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുകയും, അത്‌ മക്കള്‍ക്ക്‌ ശാശ്വതാവകാശമായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്‌ അവര്‍ക്കു സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും കാംക്‌ഷിക്കരുത്‌.എസ്രാ 9 : 12
If you return to the Lord , your kinfolk and your children will find mercy with their captors and return to this land. The Lord , your God, is gracious and merciful and he will not turn away his face from you if you return to him.”2 Chronicles 30:9 നിങ്ങള്‍ കര്‍ത്താവിങ്കലേക്കു മടങ്ങി വരുമെങ്കില്‍, നിങ്ങളുടെ സഹോദരരും മക്കളും തങ്ങളെ തടവുകാരാക്കിയവരുടെ മുന്‍പില്‍ കരുണ കണ്ടെണ്ടത്തുകയും ഈ ദേശത്തേക്കു തിരിച്ചു വരുകയും ചെയ്യും. ദൈവമായ കര്‍ത്താവു കൃപാലുവും കാരുണ്യവാനും ആണ്‌. നിങ്ങള്‍ മടങ്ങിവന്നാല്‍ അവിടുന്നു നിങ്ങളില്‍നിന്നു മുഖം തിരിക്കുകയില്ല.2 ദിനവൃത്താന്തം 30 : 9
For the unbelieving husband is made holy through his wife, and the unbelieving wife is made holy through the brother. Otherwise your children would be unclean, whereas in fact they are holy.1 Corinthians 7:14എന്തെന്നാല്‍, അവിശ്വാസിയായ ഭര്‍ത്താവ്‌ ഭാര്യ മുഖേനയും അവിശ്വാസിനിയായ ഭാര്യ ഭര്‍ത്താവു മുഖേനയും വിശുദ്‌ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ മക്കള്‍ അശുദ്‌ധരാകുമായിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഈ സ്‌ഥിതിയില്‍ അവര്‍ വിശുദ്‌ധരത്ര.1 കോറിന്തോസ്‌ 7 : 14
“Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how many times I yearned to gather your children together as a hen gathers her brood under her wings, but you were unwilling!Luke 13:34ജറുസലേം, ജറുസലേം, പ്രവാചകന്‍മാരെ കൊല്ലുകയും നിന്‍െറ അടുത്തേക്ക്‌ അയയ്‌ക്കപ്പെടുന്നവരെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്യുന്നവളേ, പിടക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറ കിന്‍കീഴ്‌ചേര്‍ത്തുനിര്‍ത്തുന്നതുപോലെ നിന്‍െറ സന്താനങ്ങളെ ഒന്നിച്ചുചേര്‍ക്കുന്നതിന്‌ ഞാന്‍ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ആഗ്രഹിച്ചു! പക്‌ഷേ, നിങ്ങള്‍ സമ്മതിച്ചില്ല.ലൂക്കാ 13 : 34
If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the holy Spirit to those who ask him?” Jesus and Beelzebul.Luke 11:13മക്കള്‍ക്കു നല്ല ദാനങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ ദുഷ്‌ടരായ നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ അറിയാമെങ്കില്‍, സ്വര്‍ഗ സ്‌ഥനായ പിതാവ്‌ തന്നോടു ചോദിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ എത്രയധികമായി പരിശുദ്‌ധാത്‌മാവിനെ നല്‍കുകയില്ല!ലൂക്കാ 11 : 13
“Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how many times I yearned to gather your children together, as a hen gathers her young under her wings, but you were unwilling!Matthew 23:37 ജറുസലെം, ജറുസലെം, പ്രവാചകന്‍മാരെ വധിക്കുകയും നിന്‍െറ അടുത്തേക്ക്‌ അയയ്‌ക്കപ്പെടുന്നവരെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്യുന്നവളേ, പിടക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ കാത്തുകൊള്ളുന്നതുപോലെ നിന്‍െറ സന്തതികളെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടാന്‍ ഞാന്‍ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ആഗ്രഹിച്ചു! പക്‌ഷേ, നിങ്ങള്‍ വിസമ്മതിച്ചു.മത്തായി 23 : 37
Rise up, Jerusalem! stand upon the heights; look to the east and see your children Gathered from east to west at the word of the Holy One, rejoicing that they are remembered by God.Baruch 5:5 ജറുസലെം, ഉണരുക; ഉയരത്തില്‍ നിന്നു കിഴക്കോട്ടു നോക്കുക. പരിശുദ്‌ധനായവന്‍െറ കല്‍പനയനുസരിച്ച്‌, കിഴക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞാറുനിന്നും ശേഖരിക്കപ്പെട്ട നിന്‍െറ മക്കളെ കാണുക. ദൈവം നിന്നെ സ്‌മരിച്ചതില്‍ അവര്‍ ആനന്‌ദിക്കുന്നു.ബാറൂക്ക്‌ 5 : 5
With your mighty arm you redeemed your people, the children of Jacob and Joseph. SelahPsalms 77:15അവിടുത്തെ കരം അവിടുത്തെ ജനത്തെ, യാക്കോബിന്‍െറയും ജോസഫിന്‍െറയും സന്തതികളെ, രക്‌ഷിച്ചു.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 77 : 15
I rejoiced greatly to find some of your children walking in the truth just as we were commanded by the Father.2 John 1:4 പിതാവില്‍നിന്നു നാം സ്വീകരി  ച്ചകല്‍പനയ്‌ക്കനുസൃതമായി നിന്‍െറ മക്കളില്‍ ചിലര്‍ സത്യത്തില്‍ വ്യാപരിക്കുന്നതു കണ്ടു ഞാന്‍ അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു.2 യോഹന്നാന്‍ 1 : 4
For the promise is made to you and to your children and to all those far off, whomever the Lord our God will call.”Acts 2:39 ഈ വാഗ്‌ദാനം നിങ്ങള്‍ക്കും നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങള്‍ക്കും വിദൂരസ്‌ഥര്‍ക്കും നമ്മുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവ്‌ തന്‍െറ അടുക്കലേക്കു വിളിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും ഉള്ളതാണ്‌.അപ്പ. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 2 : 39
Jesus turned to them and said, “Daughters of Jerusalem, do not weep for me; weep instead for yourselves and for your children,Luke 23:28അവരുടെ നേരേ തിരിഞ്ഞ്‌ യേശു പറഞ്ഞു: ജറുസലെം പുത്രിമാരേ, എന്നെപ്രതി നിങ്ങള്‍ കരയേണ്ടാ. നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയുംപ്രതി കരയുവിന്‍.ലൂക്കാ 23 : 28
If then you continue hostile, unwilling to obey me, I will multiply my blows sevenfold, as your sins deserve. I will unleash wild beasts against you, to rob you of your children and wipe out your livestock, till your population dwindles away and your roads become deserted.Leviticus 26:21‭-‬22 നിങ്ങള്‍ എനിക്കു വിരുദ്‌ധമായി വ്യാപരിക്കുകയും എന്നെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയുംചെയ്‌താല്‍ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങള്‍ക്കു ശിക്‌ഷയായി ഏഴിരട്ടി അനര്‍ഥങ്ങള്‍ ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെമേല്‍ വരുത്തും.ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെയിടയിലേക്കു വന്യമൃഗങ്ങളെ കടത്തിവിടും. അവനിങ്ങളുടെ മക്കളെ അപഹരിക്കുകയും കന്നുകാലികളെ നശിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ നിങ്ങളെ എണ്ണത്തില്‍ കുറയ്‌ക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ വീഥികള്‍ വിജന മാകും.ലേവ്യര്‍ 26 : 21-22
Fathers, do not provoke your children, so they may not become discouraged. Slaves and Masters.Colossians 3:21പിതാക്കന്‍മാരേ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പ്രകോപിപ്പിക്കരുത്‌. പ്രകോപിപ്പിച്ചാല്‍ അവര്‍ നിരുന്‍മേഷരാകും.കൊളോസോസ്‌ 3 : 21
Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up with the training and instruction of the Lord. Slaves and Masters.Ephesians 6:4പിതാക്കന്‍മാരേ, നിങ്ങള്‍ കുട്ടികളില്‍ കോപം ഉളവാക്കരുത്‌. അവരെ കര്‍ത്താവിന്‍െറ ശിക്‌ഷണത്തിലും ഉപദേശത്തിലും വളര്‍ത്തുവിന്‍.എഫേസോസ്‌ 6 : 4
If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good things to those who ask him. The Golden Rule.Matthew 7:11 മക്കള്‍ക്കു നല്ല വസ്‌തുക്കള്‍ കൊടുക്കണമെന്നു ദുഷ്‌ടരായ നിങ്ങള്‍ അറിയുന്നുവെങ്കില്‍, നിങ്ങളുടെ സ്വര്‍ഗസ്‌ഥനായ പിതാവ്‌, തന്നോടു ചോദിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ എത്രയോ കൂടുതല്‍ നന്‍മകള്‍ നല്‍കും!മത്തായി 7 : 11
My people are ruined for lack of knowledge! Since you have rejected knowledge, I will reject you from serving as my priest; Since you have forgotten the law of your God, I will also forget your children.Hosea 4:6നിന്‍െറ അമ്മയെ ഞാന്‍ നശിപ്പിക്കും. അജ്‌ഞതനിമിത്തം എന്‍െറ ജനം നശിക്കുന്നു. നീ വിജ്‌ഞാനം തിരസ്‌കരിച്ചതുകൊണ്ട്‌ എന്‍െറ പുരോഹിതനായിരിക്കുന്നതില്‍നിന്നു നിന്നെ ഞാന്‍ തിരസ്‌കരിക്കുന്നു. നീ നിന്‍െറ ദൈവത്തിന്‍െറ കല്‍പന വിസ്‌മരിച്ചതുകൊണ്ട്‌ ഞാനും നിന്‍െറ സന്തതികളെ വിസ്‌മരിക്കും.ഹോസിയാ 4 : 6
Your little ones, who you said would become plunder, and your children, who as yet do not know good from evil—they shall enter there; to them I will give it, and they shall take possession of it.Deuteronomy 1:39എന്നാല്‍, ശത്രുക്കള്‍ക്കിരയാകുമെന്നു നിങ്ങള്‍ കരുതിയ നിങ്ങളുടെ ശിശുക്കളും നന്‍മ തിന്‍മ തിരിച്ചറിയാന്‍ ഇനിയും പ്രായമാകാത്ത കുട്ടികളും അവിടെ പ്രവേശിക്കും. അവര്‍ക്കു ഞാന്‍ അതു നല്‍കും. അവര്‍ അതു സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യും.നിയമാവര്‍ത്തനം 1 : 39
as well as in the wilderness, where you saw how the Lord , your God, carried you, as one carries his own child, all along your journey until you arrived at this place.”Deuteronomy 1:31 നിങ്ങള്‍ ഇവിടെ എത്തുന്നതുവരെ കടന്നുപോരുന്ന വഴിയിലെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവു നിങ്ങളെ, ഒരു പിതാവു പുത്രനെയെന്നപോലെ, വഹിച്ചിരുന്നതു മരുഭൂമിയില്‍വച്ചു നിങ്ങള്‍ കണ്ട താണല്ലോ.നിയമാവര്‍ത്തനം 1 : 31
But when the harvest is in, you must give a fifth of it to Pharaoh, while you keep four-fifths as seed for your fields and as food for yourselves and your households and as food for your children.”Genesis 47:24 കൊയ്യുമ്പോള്‍ അഞ്ചിലൊന്നു ഫറവോയ്‌ക്കുകൊടുക്കണം. അഞ്ചില്‍ നാലും നിങ്ങളുടേതായിരിക്കും. വിത്തിനായും നിങ്ങള്‍ക്കും വീട്ടുകാര്‍ക്കും കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള ആഹാരത്തിനായും അതെടുത്തു കൊള്ളുക.ഉല്‍പത്തി 47 : 24
and return to the Lord , your God, obeying his voice, according to all that I am commanding you today, you and your children, with your whole heart and your whole being,Deuteronomy 30:2അന്നു നിന്‍െറ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞ്‌, നീയും നിന്‍െറ മക്കളും ഇന്നു ഞാന്‍ നല്‍കുന്ന കര്‍ത്താവിന്‍െറ കല്‍പനകളെല്ലാം കേട്ട്‌ പൂര്‍ണഹൃദയത്തോടും പൂര്‍ണാത്‌മാവോടും കൂടെ അവ അനുസരിക്കും.നിയമാവര്‍ത്തനം 30 : 2
With your mighty arm you redeemed your people, the children of Jacob and Joseph. SelahPsalms 77:15അവിടുത്തെ കരം അവിടുത്തെ ജനത്തെ, യാക്കോബിന്‍െറയും ജോസഫിന്‍െറയും സന്തതികളെ, രക്‌ഷിച്ചു.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 77 : 15
I rejoiced greatly to find some of your children walking in the truth just as we were commanded by the Father.2 John 1:4 പിതാവില്‍നിന്നു നാം സ്വീകരി  ച്ചകല്‍പനയ്‌ക്കനുസൃതമായി നിന്‍െറ മക്കളില്‍ ചിലര്‍ സത്യത്തില്‍ വ്യാപരിക്കുന്നതു കണ്ടു ഞാന്‍ അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു.2 യോഹന്നാന്‍ 1 : 4
For the promise is made to you and to your children and to all those far off, whomever the Lord our God will call.”Acts 2:39ഈ വാഗ്‌ദാനം നിങ്ങള്‍ക്കും നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങള്‍ക്കും വിദൂരസ്‌ഥര്‍ക്കും നമ്മുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവ്‌ തന്‍െറ അടുക്കലേക്കു വിളിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും ഉള്ളതാണ്‌.അപ്പ. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 2 : 39
Here come your children whom you sent away, gathered in from east to west By the word of the Holy One, rejoicing in the glory of God.Baruch 4:37 ഇതാ, നീ പറഞ്ഞയ  ച്ചനിന്‍െറ സന്തതികള്‍ വരുന്നു. പരിശുദ്‌ധനായവന്‍െറ കല്‍പനയനുസരിച്ച്‌ കിഴക്കുനിന്നും പടിഞ്ഞാറുനിന്നും ശേഖരിക്കപ്പെട്ട അവര്‍ ദൈവമഹത്വത്തില്‍ ആനന്‌ദിച്ചുകൊണ്ടു ഇതാ വരുന്നു.ബാറൂക്ക്‌ 4 : 37
Be careful to heed all these words I command you today, that you and your descendants after you may forever prosper for doing what is good and right in the sight of the Lord , your God. Deuteronomy 12:28ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു കല്‍പിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്‌ധാപൂര്‍വം ശ്രവിക്കുവിന്‍. നിങ്ങള്‍ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിന്‍െറ മുന്‍പില്‍ നന്‍മയും ശരിയും മാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കുശേഷം നിങ്ങളുടെ സന്തതികള്‍ക്കും എന്നേക്കും നന്‍മയുണ്ടാകും.നിയമാവര്‍ത്തനം 12 : 28
For all creation, in its several kinds, was being made over anew, serving your commands, that your children might be preserved unharmed.Wisdom 19:6അങ്ങയുടെ മക്കളെ ഉപദ്രവമേല്‍ക്കാതെ പരിരക്‌ഷിക്കാന്‍ അവിടുത്തെ ഇഷ്‌ടത്തിനു വിധേയമായി സൃഷ്‌ടികളുടെ സ്വഭാവം നവ്യരൂപമെടുത്തു.ജ്‌ഞാനം 19 : 6
while your children will wander for forty years, suffering for your infidelity, till the last of you lies dead in the wilderness.Numbers 14:33എന്‍െറ മഹത്വവും, ഈജിപ്‌തിലും മരുഭൂമിയിലും വച്ചു ഞാന്‍ ചെയ്‌ത അടയാളങ്ങളും കണ്ടിട്ടും എന്നെ പത്തു പ്രാവശ്യം പരീക്ഷിക്കുകയും എന്‍െറ സ്വരം അവഗണിക്കുകയുംചെയ്‌ത ഈ ജനത്തിലാരും,അവരുടെ പിതാക്കന്‍മാര്‍ക്കു ഞാന്‍ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത ദേശം കാണുകയില്ല.സംഖ്യ 14 : 22-23
However, be on your guard and be very careful not to forget the things your own eyes have seen, nor let them slip from your heart as long as you live, but make them known to your children and to your children’s children,Deuteronomy 4:9നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകള്‍ കണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ മറക്കാതിരിക്കാനും ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ അവ ഹൃദയത്തില്‍ നിന്നു മായാതിരിക്കാനും ശ്രദ്‌ധിക്കുവിന്‍; ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിന്‍. അവയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും മക്കളുടെ മക്കളെയും അറിയിക്കണം.നിയമാവര്‍ത്തനം 4 : 9
saying to the Israelites, “In the future, when your children ask their parents, ‘What do these stones mean?’ you shall inform them, ‘Israel crossed the Jordan here on dry ground.’Joshua 4:21‭-‬22അവന്‍ ഇസ്രായേല്‍ ജനത്തോടു പറഞ്ഞു: ഭാവിയില്‍നിങ്ങളുടെ സന്തതികള്‍ പിതാക്കന്‍മാരോട്‌ ഈ കല്ലുകള്‍ എന്തു സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നു ചോദിക്കുമ്പോള്‍,ഇസ്രായേല്‍ ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടെ ജോര്‍ദാന്‍ കടന്നു എന്ന്‌ നിങ്ങള്‍ അവര്‍ക്കു പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം.ജോഷ്വ 4 : 21-22
There is hope for your future—oracle of the Lord — your children shall return to their own territory.Jeremiah 31:17നിന്‍െറ മക്കള്‍ സ്വദേശത്തേക്കു തിരിച്ചുവരും – കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.ജറെമിയാ 31 : 17
Therefore I will again accuse you—oracle of the Lord — even your children’s children I will accuse.Jeremiah 2:9 അതുകൊണ്ടു ഞാന്‍ നിങ്ങളെ കുറ്റം വിധിക്കും; നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മക്കളുടെമേലും ഞാന്‍ കുറ്റം വിധിക്കും- കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.ജറെമിയാ 2 : 9
For he has strengthened the bars of your gates, blessed your children within you.Psalms 147:13 നിന്‍െറ കവാടങ്ങളുടെ ഓടാമ്പലുകള്‍അവിടുന്നു ബലപ്പെടുത്തുന്നു; നിന്‍െറ കോട്ടയ്‌ക്കുള്ളിലുള്ള മക്കളെഅവിടുന്ന്‌ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 147 : 13
When your children ask you, ‘What does this rite of yours mean?’ you will reply, ‘It is the Passover sacrifice for the Lord , who passed over the houses of the Israelites in Egypt; when he struck down the Egyptians, he delivered our houses.’” Then the people knelt and bowed down,Exodus 12:26‭-‬27ഇതിന്‍െറ അര്‍ഥമെന്താണെന്നു നിങ്ങളുടെ മക്കള്‍ ചോദിക്കുമ്പോള്‍ പറയണം:ഇത്‌ കര്‍ത്താവിനര്‍പ്പിക്കുന്നപെസഹാബലിയാണ്‌. അവിടുന്ന്‌ ഈജിപ്‌തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇസ്രായേല്‍ക്കാരുടെ ഭവനങ്ങള്‍ കടന്നുപോയി, ഈജിപ്‌തുകാരെ സംഹരിച്ചപ്പോള്‍ അവിടുന്ന്‌ ഇസ്രായേല്‍ക്കാരെ രക്‌ഷിച്ചു. അപ്പോള്‍ ജനം കുമ്പിട്ട്‌ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു.പുറപ്പാട്‌ 12 : 26-27
Discipline your children, and they will bring you comfort, and give delight to your soul.Proverbs 29:17മകനു ശിക്‌ഷണം നല്‍കുക, അവന്‍ നിനക്ക്‌ ആശ്വാസഹേതുവാകും; നിന്‍െറ ഹൃദയത്തെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 29 : 17
Kings shall be your guardians, their princesses your nursemaids; Face to the ground, they shall bow down before you and lick the dust at your feet. Then you shall know that I am the Lord , none who hope in me shall be ashamed.Isaiah 49:23 രാജാക്കന്‍മാര്‍ നിന്‍െറ വളര്‍ത്തുപിതാക്കന്‍മാരും രാജ്‌ഞിമാര്‍ വളര്‍ത്തമ്മമാരും ആയിരിക്കും. അവര്‍ നിന്നെ സാഷ്‌ടാംഗം വണങ്ങുകയും നിന്‍െറ കാലിലെ പൊടി നക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാനാണു കര്‍ത്താവ്‌ എന്ന്‌ അപ്പോള്‍ നീ അറിയും. എനിക്കുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവര്‍ ലജ്‌ജിതരാവുകയില്ല.ഏശയ്യാ 49 : 23
Thus says the Lord G od : See, I will lift up my hand to the nations, and to the peoples raise my signal; They shall bring your sons in their arms, your daughters shall be carried on their shoulders.Isaiah 49:22 ദൈവമായ കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ജനതകള്‍ക്കുനേരേ ഞാന്‍ കരം ഉയര്‍ത്തുകയും അവര്‍ക്ക്‌ അടയാളം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അവര്‍ നിന്‍െറ പുത്രന്‍മാരെ മാറിലണച്ചും പുത്രിമാരെ തോളിലേറ്റിയും കൊണ്ടുവരും.ഏശയ്യാ 49 : 22
All your children shall be taught by the Lord ; great shall be the peace of your children.Isaiah 54:13 കര്‍ത്താവ്‌ നിന്‍െറ പുത്രരെ പഠിപ്പിക്കും; അവര്‍ ശ്രയസ്‌സാര്‍ജിക്കും.ഏശയ്യാ 54 : 13
Listen to this, you elders! Pay attention, all who dwell in the land! Has anything like this ever happened in your lifetime, or in the lifetime of your ancestors? Report it to your children. Have your children report it to their children, and their children to the next generation.Joel 1:2‭-‬3ദേശവാസികളെ, ചെവിക്കൊള്ളുവിന്‍. നിങ്ങളുടെയോ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്‍മാരുടെയോ കാലത്ത്‌ ഇങ്ങനെയൊന്നു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ?ഇതെപ്പറ്റി നിങ്ങളുടെ മക്കളോട്‌ പറയുവിന്‍. അവര്‍ തങ്ങളുടെ മക്കളോടും അവരുടെ മക്കള്‍ അടുത്ത തലമുറയോടും പറയട്ടെ.ജോയേല്‍ 1 : 2-3
May the Lord bless you from Zion; may you see Jerusalem’s prosperity all the days of your life, and live to see your children’s children. Peace upon Israel!Psalms 128:5‭-‬6കര്‍ത്താവു സീയോനില്‍നിന്നു നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ! നിന്‍െറ ആയുഷ്‌കാലമത്രയും നീജറുസലെമിന്‍െറ ഐശ്വര്യം കാണും.മക്കളുടെ മക്കളെ കാണാന്‍ നിനക്ക്‌ ഇടവരട്ടെ! ഇസ്രായേലിനു സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ!സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 128 : 5-6
Posted by Bilja Sajith at 6:35 PMNo comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

God’s promises 1

But the righteous live forever, and in the Lord is their recompense, and the thought of them is with the Most High. Therefore shall they receive the splendid crown, the beautiful diadem, from the hand of the Lord , For he will shelter them with his right hand, and protect them with his arm.Wisdom 5:15‭-‬16 
നീതിമാന്‍മാര്‍ എന്നേക്കും ജീവിക്കും. അവരുടെ പ്രതിഫലം കര്‍ത്താവിന്‍െറ പക്കലുണ്ട്‌; അത്യുന്നതന്‍ അവരെ പരിപാലിക്കുന്നു.
അതുകൊണ്ട്‌ മഹത്തരവും സുന്‌ദരവുമായ കിരീടം അവര്‍ക്ക്‌ കര്‍ത്താവില്‍നിന്നു ലഭിക്കും. അവിടുത്തെ വലത്തുകരം അവരെ രക്‌ഷിക്കും. അവിടുത്തെ ഭുജം അവരെ കാത്തുകൊള്ളും.
ജ്‌ഞാനം 5 : 15-16

The Lord is close to the brokenhearted, saves those whose spirit is crushed.Psalms 34:18ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവര്‍ക്കു കര്‍ത്താവ്‌സമീപസ്‌ഥനാണ്‌; മനമുരുകിയവരെ അവിടുന്നു രക്‌ഷിക്കുന്നു.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 34 : 18
“They trust in weapons and acts of daring, but we trust in almighty God, who can by a mere nod destroy not only those who attack us but even the whole world.”
2 Maccabees 8:18
അവന്‍ ആയുധത്തിലും സാഹസകൃത്യങ്ങളിലും ആശ്രയിക്കുന്നു. നമുക്കെതിരേ വരുന്ന ശത്രുക്കളെയും ലോകം മുഴുവനെത്തന്നെയും അംഗുലീചലനംകൊണ്ടു തറപറ്റിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന സര്‍വശക്‌തനായ ദൈവത്തിലാണു നമ്മുടെ പ്രത്യാശ.
2 മക്കബായര്‍ 8 : 18 No evil shall befall you, no affliction come near your tent.
Psalms 91:10
നിനക്ക്‌ ഒരു തിന്‍മയും ഭവിക്കുകയില്ല; ഒരനര്‍ഥവും നിന്‍െറ കൂടാരത്തെ സമീപിക്കുകയില്ല.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 91 : 10 The angel of the Lord encamps around those who fear him, and he saves them.
Psalms 34:7
കര്‍ത്താവിന്‍െറ ദൂതന്‍ദൈവഭക്‌തരുടെ ചുറ്റും പാളയമടിച്ച്‌അവരെ രക്‌ഷിക്കുന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 34 : 7 I know that you can do all things, and that no purpose of yours can be hindered.
Job 42:2
അങ്ങേക്കെല്ലാം സാധിക്കുമെന്നും അങ്ങയുടെ യാതൊരു ഉദ്‌ദേശ്യവും തടയാനാവുകയില്ലെന്നും ഞാനറിയുന്നു.
ജോബ്‌ 42 : 2 The righteous cry out, the Lord hears and he rescues them from all their afflictions.Psalms 34:17നീതിമാന്‍മാര്‍ സഹായത്തിനു നിലവിളിക്കുമ്പോള്‍ കര്‍ത്താവു കേള്‍ക്കുന്നു; അവരെ സകലവിധ കഷ്‌ടതകളിലുംനിന്ന്‌ രക്‌ഷിക്കുന്നു.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 34 : 17
Many are the troubles of the righteous, but the Lord delivers him from them all.Psalms 34:19നീതിമാന്‍െറ ക്‌ളേശങ്ങള്‍ അസംഖ്യമാണ്‌, അവയില്‍നിന്നെല്ലാം കര്‍ത്താവുഅവനെ മോചിപ്പിക്കുന്നു.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 34 : 19
Behind and before you encircle me and rest your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me, far too lofty for me to reach.Psalms 139:5‭-‬6 മുന്‍പിലും പിന്‍പിലും അവിടുന്ന്‌എനിക്കു കാവല്‍നില്‍ക്കുന്നു; അവിടുത്തെ കരം എന്‍െറ മേലുണ്ട്‌.ഈ അറിവ്‌ എന്നെ വിസ്‌മയിപ്പിക്കുന്നു; എനിക്ക്‌ അപ്രാപ്യമാംവിധം അത്‌ ഉന്നതമാണ്‌.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 139 : 5-6
Then the Lord will guide you always and satisfy your thirst in parched places, will give strength to your bones And you shall be like a watered garden, like a flowing spring whose waters never fail.
Isaiah 58:11
കര്‍ത്താവ്‌ നിന്നെ നിരന്തരം നയിക്കും; മരുഭൂമിയിലും നിനക്കു സമൃദ്‌ധി നല്‍കും; നിന്‍െറ അസ്‌ഥികളെ ബലപ്പെടുത്തും. നനച്ചു വളര്‍ത്തിയ പൂന്തോട്ടവും വറ്റാത്തനീരുറവയുംപോലെ ആകും നീ.
ഏശയ്യാ 58 : 11 Whatever you ask for in prayer with faith, you will receive.”
Matthew 21:22
വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങള്‍ക്കു ലഭിക്കും.
മത്തായി 21 : 22 But not in hurried flight will you go out, nor leave in headlong haste, For the Lord goes before you, and your rear guard is the God of Israel.
Isaiah 52:12
നിങ്ങള്‍ തിടുക്കം കൂട്ടേണ്ടാ; വേഗം ഓടുകയും വേണ്ടാ. കര്‍ത്താവ്‌ നിങ്ങളുടെ മുന്‍പില്‍ നടക്കും. ഇസ്രായേലിന്‍െറ ദൈവമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പിന്‍കാവല്‍ക്കാരന്‍.
ഏശയ്യാ 52 : 12
And you shall be secure, because there is hope; you shall look round you and lie down in safety;Job 11:18പ്രത്യാശയുള്ളതുകൊണ്ട്‌ നിനക്ക്‌ആത്‌മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകും. നീ സംരക്‌ഷിക്കപ്പെടുകയും സുരക്‌ഷിതനായിവിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും.ജോബ്‌ 11 : 18
Cast all your worries upon him because he cares for you.1 Peter 5:7 ദൈവത്തിന്‍െറ ശക്‌തമായ കരത്തിന്‍കീഴില്‍, നിങ്ങള്‍ താഴ്‌മയോടെ നില്‍ക്കുവിന്‍. അവിടുന്നു തക്കസമയത്തു നിങ്ങളെ ഉയര്‍ത്തിക്കൊള്ളും. നിങ്ങളുടെ ഉത്‌കണ്‌ഠകളെല്ലാം അവിടുത്തെ ഏല്‍പിക്കുവിന്‍. അവിടുന്നു നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ ശ്രദ്‌ധാലുവാണ്‌.നിങ്ങള്‍ സമചിത്തതയോടെ ഉണര്‍ന്നിരിക്കുവിന്‍.1 പത്രോസ് 5 : 6-7
I will give them a heart to know me, that I am the Lord . They shall be my people and I will be their God, for they shall return to me with their whole heart.Jeremiah 24:7ഞാനാണു കര്‍ത്താവ്‌ എന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി ഞാന്‍ അവര്‍ക്കു ഹൃദയം നല്‍കും. അവര്‍ എന്‍െറ ജനവും ഞാന്‍ അവരുടെ ദൈവവുമായിരിക്കും. അവര്‍ പൂര്‍ണഹൃദയത്തോടെ എന്‍െറ അടുക്കലേക്കു തിരിച്ചുവരും. ജറെമിയാ 24 : 7

I know, Lord , that your judgments are righteous; though you afflict me, you are faithful.Psalms 119:75 കര്‍ത്താവേ, അങ്ങയുടെ വിധികള്‍ന്യായയുക്‌തമാണെന്നും വിശ്വസ്‌തതമൂലമാണ്‌ അവിടുന്ന്‌ എന്നെ കഷ്‌ടപ്പെടുത്തിയതെന്നും ഞാനറിയുന്നു.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 119 : 75
let Israel hope in the Lord , For with the Lord is mercy, with him is plenteous redemption,Psalms 130:7 പ്രഭാതത്തിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന കാവല്‍ക്കാരെക്കാള്‍ ആകാംക്‌ഷയോടെ ഇസ്രായേല്‍ കര്‍ത്താവിനെ കാത്തിരിക്കട്ടെ; എന്തെന്നാല്‍, കര്‍ത്താവു കാരുണ്യവാനാണ്‌; അവിടുന്ന്‌ ഉദാരമായി രക്‌ഷ നല്‍കുന്നു.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 130 : 7
The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The decree of the Lord is trustworthy, giving wisdom to the simple.Psalms 19:8 കര്‍ത്താവിന്‍െറ സാക്‌ഷ്യം വിശ്വാസ്യമാണ്‌; അതു വിനീതരെ വിജ്‌ഞാനികളാക്കുന്നു: കര്‍ത്താവിന്‍െറ കല്‍പനകള്‍നീതിയുക്‌തമാണ്‌; അവ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു; കര്‍ത്താവിന്‍െറ പ്രമാണം വിശുദ്‌ധമാണ്‌; അതു കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 19 : 8
Have you not surrounded him and his family and all that he has with your protection? You have blessed the work of his hands, and his livestock are spread over the land.
Job 1:10
അങ്ങ്‌ അവനും അവന്‍െറ ഭവനത്തിനും സമ്പത്തിനും ചുറ്റും വേലികെട്ടി സുരക്‌ഷിതത്വം നല്‍കി. അവന്‍െറ പ്രവൃത്തികളെ അനുഗ്രഹിച്ചു; അവന്‍െറ സമ്പത്ത്‌ വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.
ജോബ്‌ 1 : 10 If, then, you truly listen to my commandments which I give you today, loving and serving the Lord , your God, with your whole heart and your whole being, I will give the seasonal rain to your land, the early rain and the late rain, that you may have your grain, wine and oil to gather in; and I will bring forth grass in your fields for your animals. Thus you may eat and be satisfied.Deuteronomy 11:13‭-‬15 
ഇന്നു ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കുന്ന കല്‍പനകള്‍ അനുസരിച്ചു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനെ പൂര്‍ണഹൃദയത്തോടും പൂര്‍ണാത്‌മാവോടും കൂടെ സ്‌നേഹിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍
നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ധാന്യങ്ങളും വീഞ്ഞും എണ്ണയും സമൃദ്‌ധമായി ലഭിക്കത്തക്കവിധം നിങ്ങളുടെ ഭൂമിക്കാവശ്യമായ ശരത്‌കാലവൃഷ്‌ടിയും വസന്തകാലവൃഷ്‌ടിയുംയഥാസമയം അവിടുന്നു നല്‍കും.
നിങ്ങള്‍ക്കു ഭക്‌ഷ്യവിഭവങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന കന്നുകാലികള്‍ക്കാവശ്യമായ പുല്ല്‌ നിങ്ങളുടെ മേച്ചില്‍ സ്‌ഥലത്തു ഞാന്‍ മുളപ്പിക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങള്‍ സംതൃപ്‌തരാകും.
നിയമാവര്‍ത്തനം 11 : 13-15

Whoever has my commandments and observes them is the one who loves me. And whoever loves me will be loved by my Father, and I will love him and reveal myself to him.”John 14:21എന്‍െറ കല്‍പനകള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ്‌ എന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്നത്‌. എന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവനെ എന്‍െറ പിതാവും സ്‌നേഹിക്കും. ഞാനും അവനെ സ്‌നേഹിക്കുകയും എന്നെ അവനു വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.യോഹന്നാന്‍ 14 : 21
To proclaim: “The Lord is just; my rock, in whom there is no wrong.”Psalms 92:16 കര്‍ത്താവു നീതിമാനാണെന്ന്‌ അവര്‍പ്രഘോഷിക്കുന്നു; അവിടുന്നാണ്‌ എന്‍െറ അഭയശില; അനീതി അവിടുത്തെ തീണ്ടിയിട്ടില്ല.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 92 : 15
A psalm of David. The Lord is my shepherd; there is nothing I lack.Psalms 23:1കര്‍ത്താവാണ്‌ എന്‍െറ ഇടയന്‍; എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 23 : 1
 Asa called upon the Lord , his God: “Lord , there is none like you to help the powerless against the strong. Help us, Lord , our God, for we rely on you, and in your name we have come against this multitude. You are the Lord , our God; do not let men prevail against you.”
2 Chronicles 14:10
അപ്പോള്‍ ആസാ തന്‍െറ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിനോടു നിലവിളിച്ചു: കര്‍ത്താവേ, ബലവാനെതിരേ ബലഹീനനെ സഹായിക്കാന്‍ അവിടുന്നല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു; ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ! അവിടുത്തെനാമത്തിലാണ്‌ ഞങ്ങള്‍ ഈ വലിയ സൈന്യത്തിനെതിരേ വന്നിരിക്കുന്നത്‌. കര്‍ത്താവേ, അവിടുന്നാണു ഞങ്ങളുടെ ദൈവം; അങ്ങേക്കെതിരേ മര്‍ത്യന്‍ പ്രബലനാകരുതേ!
2 ദിനവൃത്താന്തം 14 : 11  I will encamp at my house, a garrison against invaders; No oppressor will overrun them again, for now I have seen their affliction. Zechariah 9:8
ആരും കയറിയിറങ്ങി നടക്കാതിരിക്കാന്‍ ഞാന്‍ എന്‍െറ ഭവനത്തിനു ചുറ്റും പാളയമടിച്ചു കാവല്‍ നില്‍ക്കും. ഒരു മര്‍ദകനും ഇനി അവരെ കീഴടക്കുകയില്ല. എന്‍െറ കണ്ണ്‌ അവരുടെമേല്‍ ഉണ്ട്‌.
സഖറിയാ 9 : 8 and he said to the latter, “Run, speak to that official: Jerusalem will be unwalled, because of the abundance of people and beasts in its midst. Zechariah 2:8നിങ്ങളെ കവര്‍ച്ചചെയ്‌ത ജനതകളുടെ അടുത്തേക്ക്‌ അവിടുത്തെ മഹത്വം എന്നെ അയച്ചു. നിങ്ങളെ സ്‌പര്‍ശിക്കുന്നവന്‍ അവിടുത്തെ കൃഷ്‌ണമണിയെയാണ്‌ സ്‌പര്‍ശിക്കുന്നത്‌. സൈന്യങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവായ അവിടുന്ന്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: സഖറിയാ 2 : 8 The Lord will fight for you; you have only to keep still.” Exodus 14:14
കര്‍ത്താവു നിങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടിയുദ്‌ധം ചെയ്‌തു കൊള്ളും. നിങ്ങള്‍ ശാന്തരായിരുന്നാല്‍ മതി. പുറപ്പാട്‌ 14 : 14 When you lie down, you will not be afraid, when you rest, your sleep will be sweet. Proverbs 3:24
നീ നിര്‍ഭയനായിരിക്കും; നിനക്കു സുഖനിദ്രലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 3 : 24 Thus says the Lord : See! I will restore the fortunes of Jacob’s tents, on his dwellings I will have compassion; A city shall be rebuilt upon its own ruins, a citadel restored where it should be. From them will come praise, the sound of people rejoicing. I will increase them, they will not decrease, I will glorify them, they will not be insignificant. Jeremiah 30:18‭-‬19
കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: യാക്കോബിന്‍െറ കൂടാരങ്ങളുടെ ഭാഗധേയം ഞാന്‍ പുനഃസ്‌ഥാപിക്കും. അവരുടെ വാസസ്‌ഥലങ്ങളോടു ഞാന്‍ കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കും. നഗരം നാശക്കൂമ്പാരത്തില്‍നിന്നു വീണ്ടും പണിയപ്പെടും; കൊട്ടാരം അതിന്‍െറ സ്‌ഥാനത്തുതന്നെ വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കും.
അവയില്‍നിന്നു കൃതജ്‌ഞതാഗീതങ്ങളും സന്തുഷ്‌ടരുടെ ആഹ്ലാദാരവവും ഉയരും: ഞാന്‍ അവരെ വര്‍ധിപ്പിക്കും; അവര്‍ കുറഞ്ഞു പോവുകയില്ല. ഞാന്‍ അവരെ മഹത്വമണിയിക്കും; അവര്‍ നിസ്‌സാരരാവുകയില്ല. ജറെമിയാ 30 : 18-19 For you will surely have a future, and your hope will not be cut off. Proverbs 23:18തീര്‍ച്ചയായും നിനക്കൊരു ഭാവിയുണ്ട്‌; നിന്‍െറ പ്രതീക്‌ഷയ്‌ക്കു ഭംഗം നേരിടുകയില്ല.സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 23 : 18 When you walk, your step will not be impeded, and should you run, you will not stumble. Proverbs 4:12
നടക്കുമ്പോള്‍ നിന്‍െറ കാലിടറുകയില്ല.ഓടുമ്പോള്‍ വീഴുകയുമില്ല. സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 4 : 12 Proverbs 18:10 The name of the Lord is a strong tower; the just run to it and are safe.
കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമം ബലിഷ്‌ഠമായ ഒരു ഗോപുരമാണ്‌; നീതിമാന്‍ അതില്‍ ഓടിക്കയറിസുരക്‌ഷിതനായിക്കഴിയുന്നു.സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 18 : 10 John 14:1 “Do not let your hearts be troubled. You have faith in God; have faith also in me.
നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്‌ഥമാകേണ്ടാ. ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുവിന്‍; എന്നിലും വിശ്വസിക്കുവിന്‍. യോഹന്നാന്‍ 14 : 1 Acts 18:10 for I am with you. No one will attack and harm you, for I have many people in this city.”
എന്തെന്നാല്‍, ഞാന്‍ നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട്‌. ആരും നിന്നെ ആക്രമിക്കുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ഇല്ല. ഈ നഗരത്തില്‍ എനിക്കു വളരെ ആളുകളുണ്ട്‌. അപ്പ. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 18 : 10 Psalms 118:17 I shall not die but live and declare the deeds of the Lord .
ഞാന്‍ മരിക്കുകയില്ല, ജീവിക്കും;ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിന്‍െറ പ്രവൃത്തികള്‍ പ്രഘോഷിക്കും. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 118 : 17 1 Maccabees 2:61 And so, consider this from generation to generation, that none who hope in Heaven shall fail in strength.
തലമുറ തലമുറയായി ദൈവത്തില്‍ വിശ്വാസം അര്‍പ്പിക്കുന്നവരാരും അശക്‌തരാവുകയില്ല എന്നു ഗ്രഹിക്കുവിന്‍. 1 മക്കബായര്‍ 2 : 61 2 Maccabees 8:18 He said, “They trust in weapons and acts of daring, but we trust in almighty God, who can by a mere nod destroy not only those who attack us but even the whole world.”
അവന്‍ വീണ്ടും പറഞ്ഞു: അവര്‍ ആയുധത്തിലും സാഹസകൃത്യങ്ങളിലും ആശ്രയിക്കുന്നു. നമുക്കെതിരേ വരുന്ന ശത്രുക്കളെയും ലോകം മുഴുവനെത്തന്നെയും അംഗുലീചലനം കൊണ്ടു തറപറ്റിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന സര്‍വശക്‌തനായ ദൈവത്തിലാണു നമ്മുടെ പ്രത്യാശ. 2 മക്കബായര്‍ 8 : 18 Romans 8:28 We know that all things work for good for those who love God, who are called according to his purpose.
ദൈവത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌, അവിടുത്തെ പദ്‌ധതിയനുസരിച്ചു വിളിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്ക്‌, അവിടുന്നു സകലവും നന്‍മയ്‌ക്കായി പരിണമിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ. റോമാ 8 : 28 Romans 8:31 What then shall we say to this? If God is for us, who can be against us?
ഇതിനെക്കുറിച്ചു നാം എന്താണു പറയേണ്ടത്‌? ദൈവം നമ്മുടെ പക്‌ഷത്തെങ്കില്‍ ആരു നമുക്ക്‌ എതിരുനില്‍ക്കും? റോമാ 8 : 31 Philippians 4:19 My God will fully supply whatever you need, in accord with his glorious riches in Christ Jesus.
എന്‍െറ ദൈവം തന്‍െറ മഹത്വത്തിന്‍െറ സമ്പന്നതയില്‍നിന്ന്‌ യേശുക്രിസ്‌തുവഴി നിങ്ങള്‍ക്ക്‌ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നല്‍കും. ഫിലിപ്പി 4 : 19 Philippians 4:13 I have the strength for everything through him who empowers me.
എന്നെ ശക്‌തനാക്കുന്നവനിലൂടെ എല്ലാം ചെയ്യാന്‍ എനിക്കു സാധിക്കും.
ഫിലിപ്പി 4 : 13 Isaiah 40:29 He gives power to the faint, abundant strength to the weak.
തളര്‍ന്നവന്‌ അവിടുന്ന്‌ ബലം നല്‍കുന്നു; ദുര്‍ബലനു ശക്‌തി പകരുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഏശയ്യാ 40 : 29 Psalm 121:2 My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth
എനിക്കു സഹായം കര്‍ത്താവില്‍നിന്നു വരുന്നു; ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്‌ടിച്ചകര്‍ത്താവില്‍നിന്ന്‌.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 121 : 2

Isiah 41:10 Do not fear: I am with you; do not be anxious: I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand.ഭയപ്പെടേണ്ടാ, ഞാന്‍ നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട്‌. സംഭ്രമിക്കേണ്ടാ, ഞാനാണ്‌ നിന്‍െറ ദൈവം. ഞാന്‍ നിന്നെ ശക്‌തിപ്പെടുത്തുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്‍െറ വിജയകരമായ വലത്തുകൈകൊണ്ടു ഞാന്‍ നിന്നെതാങ്ങിനിര്‍ത്തും. ഏശയ്യാ 41 : 10 Isiah 41: 13. For I am the LORD, your God, who grasp your right hand;It is I who say to you, Do not fear,I will help you.നിന്‍െറ ദൈവവും കര്‍ത്താവുമായ ഞാന്‍ നിന്‍െറ വലത്തുകൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാനാണു പറയുന്നത്‌, ഭയപ്പെടേണ്ടാ. ഞാന്‍ നിന്നെ സഹായിക്കും. ഏശയ്യാ 41 : 13 The spirit of the Lord G od is upon me, because the Lord has anointed me; He has sent me to bring good news to the afflicted, to bind up the brokenhearted, To proclaim liberty to the captives, release to the prisoners, To announce a year of favor from the Lord and a day of vindication by our God; To comfort all who mourn; to place on those who mourn in Zion a diadem instead of ashes, To give them oil of gladness instead of mourning, a glorious mantle instead of a faint spirit. They will be called oaks of justice, the planting of the Lord to show his glory.Isaiah 61:1‭-‬3 
ദൈവമായ കര്‍ത്താവിന്‍െറ ആത്‌മാവ്‌ എന്‍െറ മേല്‍ ഉണ്ട്‌. പീഡിതരെ സദ്വാര്‍ത്ത അറിയിക്കുന്നതിന്‌ അവിടുന്ന്‌ എന്നെ അഭിഷേകംചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.
ഹൃദയം തകര്‍ന്ന വരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും തടവുകാര്‍ക്കു മോചനവും ബന്‌ധിതര്‍ക്കു സ്വാതന്ത്യ്രവും പ്രഖ്യാപിക്കാനും കര്‍ത്താവിന്‍െറ കൃപാവത്‌സരവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്‍െറ പ്രതികാരദിനവും പ്രഘോഷിക്കാനും വിലപിക്കുന്നവര്‍ക്കു സമാശ്വാസം നല്‍കാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു.
സീയോനില്‍ വിലപിക്കുന്നവര്‍ കര്‍ത്താവ്‌ നട്ടുപിടിപ്പി  ച്ചനീതിയുടെ ഓക്കുമരങ്ങള്‍ എന്ന്‌ വിളിക്കപ്പെടാനും അവിടുത്തെ മഹത്വം പ്രകീര്‍ത്തിക്കപ്പടാനും വേണ്ടി അവര്‍ക്കു വെണ്ണീറിനുപകരം പുഷ്‌പ മാല്യവും വിലാപത്തിനുപകരം ആനന്‌ദത്തിന്‍െറ തൈലവും തളര്‍ന്ന മനസ്‌സിനുപകരം സ്‌തുതിയുടെ മേലങ്കിയും നല്‍കാന്‍ അവിടുന്ന്‌ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു.

Who is God? What’s the nature of God?

The Lord is king; let the earth rejoice; let the many islands be glad.Psalms 97:1 കര്‍ത്താവു വാഴുന്നു; ഭൂമിസന്തോഷിക്കട്ടെ! ദ്വീപസമൂഹങ്ങള്‍ ആനന്‌ദിക്കട്ടെ!സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 97 : 1
For the Lord is the great God, the great king over all gods,Psalms 95:3എന്നാല്‍, കര്‍ത്താവ്‌ ഉന്നതനായ ദൈവമാണ്‌; എല്ലാ ദേവന്‍മാര്‍ക്കും അധിപനായരാജാവാണ്‌;സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 95 : 3
The Lord is close to the brokenhearted, saves those whose spirit is crushed.Psalms 34:19ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവര്‍ക്കു കര്‍ത്താവ്‌സമീപസ്‌ഥനാണ്‌; മനമുരുകിയവരെ അവിടുന്നു രക്‌ഷിക്കുന്നു.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 34 : 18 The righteous cry out, the Lord hears and he rescues them from all their afflictions.Psalms 34:18 നീതിമാന്‍മാര്‍ സഹായത്തിനുനിലവിളിക്കുമ്പോള്‍ കര്‍ത്താവു കേള്‍ക്കുന്നു; അവരെ സകലവിധ കഷ്‌ടതകളിലുംനിന്ന്‌ രക്‌ഷിക്കുന്നു.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 34 : 17
Many are the troubles of the righteous, but the Lord delivers him from them all.Psalms 34:20 നീതിമാന്‍െറ ക്‌ളേശങ്ങള്‍ അസംഖ്യമാണ്‌, അവയില്‍നിന്നെല്ലാം കര്‍ത്താവുഅവനെ മോചിപ്പിക്കുന്നു.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 34 : 19
So he said to them, “The Lord is witness against you this day, and the Lord ’s anointed is witness, that you have found nothing in my possession.” “The Lord is witness,” they said.1 Samuel 12:5 അവന്‍ അവരോടു പറഞ്ഞു: ഞാന്‍ തികച്ചും നിഷ്‌കളങ്കനാണെന്നുനിങ്ങള്‍ കണ്ടുവെന്നതിനു കര്‍ത്താവും അവിടുത്തെ അഭിഷിക്‌ത നും സാക്‌ഷിയാണ്‌. അവര്‍ പ്രതിവചിച്ചു; അതേ, കര്‍ത്താവ്‌ സാക്‌ഷി.1 സാമുവല്‍ 12 : 5
Those who fear the Lord trust in the Lord , who is their help and shield.Psalms 115:11 കര്‍ത്താവിന്‍െറ ഭക്‌തരേ, കര്‍ത്താവില്‍ആശ്രയിക്കുവിന്‍; അവിടുന്നാണുനിങ്ങളുടെ സഹായവും പരിചയും.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 115 : 11
The Lord is king, the peoples tremble; he is enthroned on the cherubim, the earth quakes.Psalms 99:1 കര്‍ത്താവു വാഴുന്നു; ജനതകള്‍വിറകൊള്ളട്ടെ; അവിടുന്നു കെരൂബുകളുടെമേല്‍ സിംഹാസനസ്‌ഥനായിരിക്കുന്നു; ഭൂമി കുലുങ്ങട്ടെ!സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 99 : 1
Hear, O Israel! The Lord is our God, the Lord alone!Deuteronomy 6:4 ഇസ്രായേലേ, കേള്‍ക്കുക: നമ്മുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവ്‌ ഒരേ ഒരു കര്‍ത്താവാണ്‌.നിയമാവര്‍ത്തനം 6 : 4

The Lord ’s fire came down and devoured the burnt offering, wood, stones, and dust, and lapped up the water in the trench. Seeing this, all the people fell prostrate and said, “The Lord is God! The Lord is God!”1 Kings 18:38‭-‬39 ഉടനെ കര്‍ത്താവില്‍ നിന്ന്‌ അഗ്‌നി ഇറങ്ങി ബലിവസ്‌തുവും വിറകും കല്ലും മണ്ണും ദഹിപ്പിക്കുകയും ചാലിലെ വെള്ളം വറ്റിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇതു കണ്ടു ജനം സാഷ്‌ടാംഗം വീണ്‌ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: കര്‍ത്താവുതന്നെ ദൈവം! കര്‍ത്താവുതന്നെ ദൈവം! 1 രാജാക്കന്‍മാര്‍ 18 : 38-39

The Lord is king, robed with majesty; the Lord is robed, girded with might. The world will surely stand in place, never to be moved.Psalms 93:1 കര്‍ത്താവു വാഴുന്നു; അവിടുന്നു മഹിമയണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവിടുന്നു ശക്‌തികൊണ്ട്‌അരമുറുക്കിയിരിക്കുന്നു; ലോകം സുസ്‌ഥാപിതമായിരിക്കുന്നു;അതിന്‌ ഇളക്കം തട്ടുകയില്ല.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 93 : 1
The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The command of the Lord is clear, enlightening the eye.Psalms 19:9 ദൈവഭക്‌തി നിര്‍മലമാണ്‌; അത്‌ എന്നേക്കും നിലനില്‍ക്കുന്നു; കര്‍ത്താവിന്‍െറ വിധികള്‍ സത്യമാണ്‌; അവ തികച്ചും നീതിപൂര്‍ണമാണ്‌.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 19 : 9
You stirred up the sea by your might; you smashed the heads of the dragons on the waters.
Psalms 74:13 
ശക്‌തിയാല്‍ അങ്ങു കടലിനെ വിഭജിച്ചു; സമുദ്രത്തിലെ ഭീകരസത്വങ്ങളുടെ തല പിളര്‍ന്നു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 74 : 13Psalms 102:27 But you are the same, your years have no end.
എന്നാല്‍, അങ്ങേക്കു മാറ്റമില്ല; അങ്ങയുടെ സംവത്‌സരങ്ങള്‍ക്ക്‌ അവസാനമില്ല. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 102 : 27Amos‬ ‭4:13‬ The one who forms mountains and creates winds, and declares to mortals their thoughts; Who makes dawn into darkness and strides upon the heights of the earth, the LORD, the God of hosts, is his name!
മലകള്‍ക്കു രൂപംനല്‍കുകയും കാറ്റിനെ സൃഷ്‌ടിക്കുകയും മനുഷ്യനു തന്‍െറ ചിന്തവെളിപ്പെടുത്തുകയും പ്രഭാതത്തെ അന്‌ധകാരമാക്കുകയും ഭൂമിയുടെ ഉന്നതതലങ്ങളില്‍ സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവനുണ്ട്‌. സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവ്‌ എന്നാണ്‌ അവിടുത്തെനാമം. ആമോസ്‌ 4 : 13
Wisdom 5: 17 He shall take his zeal for armor and arm creation to requite the enemy,
കര്‍ത്താവ്‌ തീക്‌ഷ്‌ണ തയാകുന്ന കവചമണിയും; തങ്ങളുടെ വൈരികളെ തുരത്താന്‍ തന്‍െറ സൃഷ്‌ടികളെ ആയുധമണിയിക്കും. ജ്‌ഞാനം 5 : 17
1-chronicles 16:25 For great is the LORD and highly to be praised; to be feared above all gods.എന്തെന്നാല്‍, കര്‍ത്താവ്‌ഉന്നതനാണ്‌; അത്യന്തം സ്‌തുത്യര്‍ഹനാണ്‌; സര്‍വദേവന്‍മാരെയുംകാള്‍ ആരാധ്യനുമാണ്‌. 1 ദിനവൃത്താന്തം 16 : 25
1-chronicles 16:27 Splendor and majesty go before him; power and rejoicing are in his holy place.മഹത്വവും തേജസ്‌സും അവിടുത്തെവലയം ചെയ്യുന്നു, ശക്‌തിയും ആനന്‌ദവുംഅവിടുത്തെ ആലയത്തില്‍നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്നു. 1 ദിനവൃത്താന്തം 16 : 27
 1-chronicles 16:29 Give to the LORD the glory due his name! Bring gifts, and come before him; bow down to the LORD, splendid in holiness.അവിടുത്തെനാമത്തെയഥായോഗ്യംമഹത്വപ്പെടുത്തുവിന്‍;തിരുമുന്‍പില്‍ കാഴ്‌ച സമര്‍പ്പിക്കുവിന്‍, കര്‍ത്താവിന്‍െറ പരിശുദ്‌ധതേജസ്‌സിനു മുന്‍പില്‍ വണങ്ങുവിന്‍. 1 ദിനവൃത്താന്തം 16 : 29
 Psalms 8:1 O LORD, our Lord, how awesome is your name through all the earth! I will sing of your majesty above the heavensകര്‍ത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവേ, ഭൂമിയിലെങ്ങും അവിടുത്തെനാമംഎത്ര മഹനീയം! അങ്ങയുടെ മഹത്വം ആകാശങ്ങള്‍ക്കുമീതേ പ്രകീര്‍ത്തിക്കപ്പെടുന്നു. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 8 : 1
Psalms 29:2 Give to the LORD the glory due his name. Bow down before the LORD’s holy splendor!
കര്‍ത്താവിന്‍െറ മഹത്വപൂര്‍ണമായനാമത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍; വിശുദ്‌ധവസ്‌ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ്‌ അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുവിന്‍. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 29 : 2
Psalms 95:6 Enter, let us bow down in worship; let us kneel before the LORD who made us.
വരുവിന്‍, നമുക്കു കുമ്പിട്ട്‌ ആരാധിക്കാം; നമ്മെസൃഷ്ടിച്ച കര്‍ത്താവിന്‍െറ മുന്‍പില്‍ മുട്ടുകുത്താം. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 95 : 6
Jeremiah 23: 29.Is not my word like fire like a hammer shattering rock?
എന്‍െറ വചനം അഗ്‌നി പോലെയും പാറയെ തകര്‍ക്കുന്ന കൂടംപോലെയുമല്ലേ? കര്‍ത്താവ്‌ ചോദിക്കുന്നു. ജറെമിയാ 23 : 29.
Luke 1: 37. for nothing will be impossible for God.”
ദൈവത്തിന്‌ ഒന്നും അസാധ്യമല്ല. ലൂക്കാ 1 : 37Posted by Bilja Sajith at 6:02 PMNo comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

The name of the Lord

And it shall be that everyone shall be saved who calls on the name of the Lord.’Acts 2:21
കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമം വിളിച്ചപേക്‌ഷിക്കുന്നവര്‍ രക്‌ഷപ്രാപിക്കും. അപ്പ. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 2 : 21
The name of the Lord is a strong tower; the just run to it and are safe. Proverbs 18:10
കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമം ബലിഷ്‌ഠമായ ഒരു ഗോപുരമാണ്‌; നീതിമാന്‍ അതില്‍ ഓടിക്കയറിസുരക്‌ഷിതനായിക്കഴിയുന്നു. സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 18 : 10
The Lord answer you in time of distress; the name of the God of Jacob defend you! Psalms 20:1 
നിന്‍െറ കഷ്‌ടകാലത്തു കര്‍ത്താവുനിന്‍െറ പ്രാര്‍ഥന കേള്‍ക്കുമാറാകട്ടെ! യാക്കോബിന്‍െറ ദൈവത്തിന്‍െറ നാമം നിന്നെ സംരക്‌ഷിക്കട്ടെ. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 20 : 1
From the rising of the sun to its setting let the name of the Lord be praised. Psalms 113:3 
ഉദയം മുതല്‍ അസ്‌തമയംവരെ കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമം വാഴ്‌ത്തപ്പെടട്ടെ!സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 113 : 3
Though all the peoples walk, each in the name of its god, We will walk in the name of the Lord , our God, forever and ever. Micah 4:5 
എല്ലാ ജനതകളും തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്‍െറ നാമത്തില്‍ ചരിക്കുന്നു. നാം നമ്മുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമത്തില്‍ എന്നെന്നും വ്യാപരിക്കും. മിക്കാ 4 : 5
For “everyone who calls on the name of the Lord will be saved.” Romans 10:13 
എന്തെന്നാല്‍, കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമം വിളിച്ചപേക്‌ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരും രക്‌ഷപ്രാപിക്കും. റോമാ 10 : 13
Blessed be the name of the Lord both now and forever. Psalms 113:2 
കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമം ഇന്നുമെന്നേക്കും വാഴ്‌ത്തപ്പെടട്ടെ! സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 113 : 2
Blessed is he who comes in the name of the Lord . We bless you from the house of the Lord. Psalms 118:26 
കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമത്തില്‍ വരുന്നവന്‍ അനുഗൃഹീതന്‍; ഞങ്ങള്‍ കര്‍ത്താവിന്‍െറ ആലയത്തില്‍ നിന്നു നിങ്ങളെ ആശീര്‍വദിക്കും. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 118 : 26
Our help is in the name of the Lord , the maker of heaven and earth. Psalms 124:8ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്‌ടി  ച്ചകര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമത്തിലാണു നമ്മുടെ ആശ്രയം. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 124 : 8

For then I will make pure the speech of the peoples, That they all may call upon the name of the Lord , to serve him with one accord; Zephaniah 3:9 
കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമം ജനതകള്‍ വിളിച്ചപേക്‌ഷിക്കാനും, ഏക മനസ്‌സോടെ അവിടുത്തേക്ക്‌ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനും വേണ്ടി അന്ന്‌ ഞാന്‍ അവരുടെ അധരങ്ങളെ ശുദ്‌ധീകരിക്കും. സെഫാനിയാ 3 : 9
All the peoples of the earth will see that the name of the Lord is proclaimed over you, and they will be afraid of you.Deuteronomy 28:10കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമം നീ വഹിക്കുന്നതു കാണുമ്പോള്‍ ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും നിന്നെ ഭയപ്പെടും.നിയമാവര്‍ത്തനം 28 : 10
For I will proclaim the name of the Lord , praise the greatness of our God!Deuteronomy 32:3 കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമം ഞാന്‍ പ്രഘോഷിക്കും; നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്‍െറ മഹത്വം പ്രകീര്‍ത്തിക്കുവിന്‍.നിയമാവര്‍ത്തനം 32 : 3
I will raise the cup of salvation and call on the name of the Lord .Psalms 116:13ഞാന്‍ രക്‌ഷയുടെ പാനപാത്രമുയര്‍ത്തികര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമം വിളിച്ചപേക്‌ഷിക്കും.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 116 : 13
Then I called on the name of the Lord , “O Lord , save my life!”Psalms 116:4 ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമം വിളിച്ചപേക്‌ഷിച്ചു;കര്‍ത്താവേ, ഞാന്‍ യാചിക്കുന്നു; എന്‍െറ ജീവന്‍ രക്‌ഷിക്കണമേ!സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 116 : 4
I will offer a sacrifice of praise and call on the name of the Lord .Psalms 116:17 ഞാന്‍ അങ്ങേക്കു കൃതജ്‌ഞതാബലിഅര്‍പ്പിക്കും; ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമം വിളിച്ചപേക്‌ഷിക്കും.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 116 : 17
Hallelujah! Praise the name of the Lord ! Praise, you servants of the Lord ,Psalms 135:1 കര്‍ത്താവിനെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍; കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍; കര്‍ത്താവിന്‍െറ ദാസരേ, അവിടുത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 135 : 1
Hallelujah! Praise, you servants of the Lord , praise the name of the Lord .Psalms 113:1കര്‍ത്താവിനെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍! കര്‍ത്താവിന്‍െറ ദാസരേ, അവിടുത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍! കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍!സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 113 : 1
Blessed be the name of the Lord both now and forever.Psalms 113:2കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമം ഇന്നുമെന്നേക്കുംവാഴ്‌ത്തപ്പെടട്ടെ!സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 113 : 2
From the rising of the sun to its setting let the name of the Lord be praised.Psalms 113:3 ഉദയം മുതല്‍ അസ്‌തമയംവരെ കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമം വാഴ്‌ത്തപ്പെടട്ടെ!സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 113 : 3
For I, the Lord , am your God, the Holy One of Israel, your savior. I give Egypt as ransom for you, Ethiopia and Seba in exchange for you.Isaiah 43:3 ഞാന്‍ നിന്‍െറ ദൈവമായ കര്‍ത്താവും രക്‌ഷകനും ഇസ്രായേലിന്‍െറ പരിശുദ്‌ധനുമാണ്‌. നിന്‍െറ മോചനദ്രവ്യമായി ഈജിപ്‌തും നിനക്കു പകരമായി എത്യോപ്യായും സേബായും ഞാന്‍ കൊടുത്തു.ഏശയ്യാ 43 : 3

Take as an example of hardship and patience, brothers, the prophets who spoke in the name of the Lord. James 5:10 
സഹോദരരേ, കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമത്തില്‍ സംസാരിച്ച പ്രവാചകന്‍മാരെ സഹനത്തിന്‍െറയും ക്‌ഷമയുടെയും മാതൃകയായി നിങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുവിന്‍. യാക്കോബ്‌ 5 : 10
David went up at the word of Gad, which he spoke in the name of the Lord. 1 Chronicles 21:19
കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമത്തില്‍ ഗാദ്‌ പറഞ്ഞവാക്കനുസരിച്ച്‌ ദാവീദ്‌ പുറപ്പെട്ടു. 1 ദിനവൃത്താന്തം 21 : 19
David then built an altar there to the Lord , and sacrificed burnt offerings and communion offerings. He called upon the Lord , who answered him by sending down fire from heaven upon the altar for burnt offerings. 1 Chronicles 21:26
ദാവീദ്‌ അവിടെ കര്‍ത്താവിനു ബലിപീഠം പണിതു. ദഹനബലികളും സമാധാനബലികളും അര്‍പ്പിച്ച്‌ കര്‍ത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്‌ഷിച്ചു. ആകാശത്തില്‍നിന്നു ദഹനബലിപീഠത്തിലേക്ക്‌ അഗ്‌നി അയച്ച്‌ കര്‍ത്താവ്‌ അവന്‌ ഉത്തരമരുളി. 1 ദിനവൃത്താന്തം 21 : 26
When David my father wished to build a house for the name of the Lord , the God of Israel, 1 Kings 8:17 
ഇസ്രായേലിന്‍െറ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിന്‌ ആലയം പണിയാന്‍ എന്‍െറ പിതാവായ ദാവീദ്‌ അത്യധികം ആഗ്രഹിച്ചു. 1 രാജാക്കന്‍മാര്‍ 8 : 17
Nevertheless, God’s solid foundation stands, bearing this inscription, “The Lord knows those who are his”; and, “Let everyone who calls upon the name of the Lord avoid evil.” 2 Timothy 2:19
എന്നാല്‍, ദൈവം ഉറപ്പി  ച്ചഅടിത്തറ ഇളകാതെ നില്‌ക്കുന്നു. അതില്‍ ഇങ്ങനെ മുദ്രിതമായിരിക്കുന്നു: കര്‍ത്താവു തനിക്കു സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവരെ അറിയുന്നു. കര്‍ത്താവിന്റെ നാമം വിളിക്കുന്നവരെല്ലാം പാപത്തില്‍നിന്ന്‌ ഒഴിഞ്ഞുനില്‍ക്കട്ടെ. 2 തിമോത്തേയോസ്‌ 2 : 19

Some rely on chariots, others on horses, but we on the name of the Lord our God. Psalms 20:8
ചിലര്‍ രഥങ്ങളിലും മറ്റുചിലര്‍കുതിരകളിലും അഹങ്കരിക്കുന്നു; ഞങ്ങളാകട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായകര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമത്തില്‍ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 20 : 7
He who consecrates and those who are being consecrated all have one origin. Therefore, he is not ashamed to call them “brothers,” saying: “I will proclaim your name to my brothers, in the midst of the assembly I will praise you”;Hebrews 2:11‭-‬12 വിശുദ്‌ധീകരിക്കുന്നവനും വിശുദ്‌ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവരും ഉദ്‌ഭവിക്കുന്നത്‌ ഒരുവനില്‍ നിന്നുതന്നെ. അതിനാല്‍ അവരെ സഹോദരര്‍ എന്നു വിളിക്കാന്‍ അവന്‍ ലജ്‌ജിച്ചില്ല.
അവന്‍ പറയുന്നു: അങ്ങേനാമം എന്‍െറ സഹോദരരെ ഞാന്‍ അറിയിക്കും. സഭാമധ്യേ അങ്ങേക്കു ഞാന്‍ സ്‌തുതിഗീതം ആലപിക്കും.
ഹെബ്രായര്‍ 2 : 11-12

I made known to them your name and I will make it known, that the love with which you loved me may be in them and I in them.”John 17:26അങ്ങയുടെ നാമം അവരെ ഞാന്‍ അറിയിച്ചു. അവിടുന്ന്‌ എനിക്കു നല്‍കിയ സ്‌നേഹം അവരില്‍ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും ഞാന്‍ അവരില്‍ ആയിരിക്കേണ്ടതിനുമായി ഞാന്‍ ഇനിയും അത്‌ അറിയിക്കും.
യോഹന്നാന്‍ 17 : 26
They had all seen him and were terrified. But at once he spoke with them, “Take courage, it is I, do not be afraid!”Mark 6:50 അവരെല്ലാവരും അവനെ കണ്ടു പരിഭ്രമിച്ചുപോയി. ഉടനെ അവന്‍ അവരോടു സംസാരിച്ചു: ധൈര്യമായിരിക്കു വിന്‍, ഞാനാണ്‌; ഭയപ്പെടേണ്ടാ.മര്‍ക്കോസ്‌ 6 : 50
Jesus answered, “I told you that I AM. So if you are looking for me, let these men go.”John 18:8 യേശു പ്രതിവചിച്ചു: ഞാനാണ്‌ എന്നു നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞുവല്ലോ. നിങ്ങള്‍ എന്നെയാണ്‌ അന്വേഷിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഇവര്‍ പൊയ്‌ക്കൊള്ളട്ടെ.യോഹന്നാന്‍ 18 : 8
They answered him, “Jesus the Nazorean.” He said to them, “I AM.” Judas his betrayer was also with them. When he said to them, “I AM,” they turned away and fell to the ground.John 18:5‭-‬6അവര്‍ പറഞ്ഞു: നസറായനായ യേശുവിനെ. യേശു പറഞ്ഞു: അതു ഞാനാണ്‌. അവനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂദാസും അവരോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഞാനാണ്‌ എന്ന്‌ അവന്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അവര്‍ പിന്‍വലിയുകയും നിലംപതിക്കുകയും ചെയ്‌തു.
യോഹന്നാന്‍ 18 : 5-6

From now on I am telling you before it happens, so that when it happens you may believe that I AM.John 13:19അതു സംഭവിക്കുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ തന്നെ എന്നു നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനാണു സംഭവിക്കുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നത്‌.യോഹന്നാന്‍ 13 : 19
Jesus said to them, “Amen, amen, I say to you, before Abraham came to be, I AM.”John 8:58 യേശു പറഞ്ഞു: സത്യം സത്യമായി ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. അബ്രാഹം ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പ്‌ ഞാന്‍ ഉണ്ട്‌.യോഹന്നാന്‍ 8 : 58
But he said to them, “It is I. Do not be afraid.”John 6:20 അവന്‍ അവരോടു പറഞ്ഞു: ഞാനാണ്‌; ഭയപ്പെടേണ്ടാ.യോഹന്നാന്‍ 6 : 20
Jesus said to her, “I am he, the one who is speaking with you.”John 4:26 യേശു അവളോടു പറഞ്ഞു: നിന്നോടു സംസാരിക്കുന്ന ഞാന്‍ തന്നെയാണ്‌ അവന്‍.യോഹന്നാന്‍ 4 : 26
So Jesus said [to them], “When you lift up the Son of Man, then you will realize that I AM, and that I do nothing on my own, but I say only what the Father taught me.John 8:28 അതുകൊണ്ട്‌ യേശു പറഞ്ഞു: നിങ്ങള്‍ മനുഷ്യപുത്രനെ ഉയര്‍ത്തിക്കഴിയുമ്പോള്‍, ഞാന്‍ ഞാന്‍ തന്നെയെന്നും ഞാന്‍ സ്വമേധയാ ഒന്നും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല, പ്രത്യുത, എന്‍െറ പിതാവ്‌ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ഞാന്‍ സംസാരിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങള്‍ മനസ്‌സിലാക്കും. എന്നെ അയച്ചവന്‍ എന്നോടുകൂടെയുണ്ട്‌.യോഹന്നാന്‍ 8 : 28
That is why I told you that you will die in your sins. For if you do not believe that I AM, you will die in your sins.”John 8:24നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളില്‍ മരിക്കും എന്നു ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. എന്തെന്നാല്‍, ഞാന്‍ ഞാന്‍ തന്നെ എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളില്‍ മരിക്കും.യോഹന്നാന്‍ 8 : 24
“I revealed your name to those whom you gave me out of the world. They belonged to you, and you gave them to me, and they have kept your word.John 17:6ലോകത്തില്‍നിന്ന്‌ അവിടുന്ന്‌ എനിക്കു നല്‍കിയവര്‍ക്ക്‌ അവിടുത്തെനാമം ഞാന്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. അവര്‍ അങ്ങയുടേതായിരുന്നു; അങ്ങ്‌ അവരെ എനിക്കു നല്‍കി. അവര്‍ അങ്ങയുടെ വചനം പാലിക്കുകയും ചെയ്‌തു.യോഹന്നാന്‍ 17 : 6
Therefore my people shall know my name on that day, that it is I who speaks: Here I am!Isaiah 52:6 എന്‍െറ ജനം എന്‍െറ നാമം അറിയും. ഞാന്‍ തന്നെയാണു സംസാരിക്കുന്നതെന്ന്‌ ആദിവസം അവര്‍ അറിയും. ഇതാ, ഞാന്‍ ഇവിടെയുണ്ട്‌.ഏശയ്യാ 52 : 6
Then the Lord ’s name will be declared on Zion, his praise in Jerusalem, When peoples and kingdoms gather to serve the Lord .Psalms 102:21‭-‬22ജനതകളും രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ചുവന്നു
കര്‍ത്താവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോള്‍, സീയോനില്‍ കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമവും ജറുസലെമില്‍ അവിടുത്തെ സ്‌തുതിയുംപ്രഘോഷിക്കപ്പെടാന്‍വേണ്ടിത്തന്നെ.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 102 : 21-22
Then God spoke to Moses, and said to him: I am the Lord . As God the Almighty I appeared to Abraham, Isaac, and Jacob, but by my name, Lord , I did not make myself known to them.Exodus 6:2‭-‬3അവിടുന്നു തുടര്‍ന്നു: ഞാന്‍ കര്‍ത്താവാണ്‌.
അബ്രാഹത്തിനും ഇസഹാക്കിനും യാക്കോബിനും സര്‍വശക്‌തനായ ദൈവമായി ഞാന്‍ പ്രത്യക്‌ഷപ്പെട്ടു; എന്നാല്‍ കര്‍ത്താവ്‌ എന്ന നാമത്താല്‍ ഞാന്‍ എന്നെ അവര്‍ക്കു വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല.
പുറപ്പാട്‌ 6 : 2-3

Magnify the Lord with me; and let us exalt his name together. Psalms 34:4 
എന്നോടൊത്തു കര്‍ത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവിന്‍; നമുക്കൊരുമിച്ച്‌ അവിടുത്തെനാമത്തെ സ്‌തുതിക്കാം. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 34 : 3
When David had finished sacrificing the burnt offerings and communion offerings, he blessed the people in the name of the Lord , 1 Chronicles 16:2
അതിനുശേഷം ദാവീദ്‌ കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമത്തില്‍ ജനത്തെ ആശീര്‍വദിച്ചു.
1 ദിനവൃത്താന്തം 16 : 2

You shall call upon the name of your gods, and I will call upon the name of the Lord . The God who answers with fire is God.” All the people answered, “We agree!”1 Kings 18:24 
നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്‍െറ നാമം വിളിച്ചപേക്‌ഷിക്കുവിന്‍. ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമം വിളിച്ചപേക്‌ഷിക്കാം. അഗ്‌നി അയച്ചു പ്രാര്‍ഥന കേള്‍ക്കുന്ന ദൈവമായിരിക്കും യഥാര്‍ഥ ദൈവം. വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം, ജനം ഒന്നാകെ പ്രതിവചിച്ചു. 1 രാജാക്കന്‍മാര്‍ 18 : 24
The circuit of the city shall be eighteen thousand cubits. From now on the name of the city is “The Lord is there.” Ezekiel 48:35
നഗരത്തിന്‍െറ ചുറ്റളവ്‌ പതി നെണ്ണായിരം മുഴമായിരിക്കണം. ഇനിമേല്‍ നഗരത്തിന്‍െറ പേര്‌ യാഹ്‌വെഷാമാ എന്നായിരിക്കും. എസെക്കിയേല്‍ 48 : 35
You shall not invoke the name of the Lord , your God, in vain.  For the Lord will not leave unpunished anyone who invokes his name in vain. Exodus 20:7
നിന്‍െറ ദൈവമായ കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമം വൃഥാ ഉപയോഗിക്കരുത്‌. തന്‍െറ നാമം വൃഥാ ഉപയോഗിക്കുന്നവനെ കര്‍ത്താവു ശിക്‌ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല. പുറപ്പാട്‌ 20 : 7

He moved about freely with them in Jerusalem, and spoke out boldly in the name of the Lord. Acts 9:28 
അനന്തരം, സാവൂള്‍ അവരോടൊപ്പം ജറുസലെ മില്‍ ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട്‌ കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമത്തില്‍ ധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചു. അപ്പ. പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 9 : 28
Posted by Bilja Sajith at 5:58 PMNo comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Healing

The voice of the Lord is power; the voice of the Lord is splendor.Psalms 29:4 കര്‍ത്താവിന്‍െറ സ്വരം ശക്‌തി നിറഞ്ഞതാണ്‌; അവിടുത്തെ ശബ്‌ദം പ്രതാപമുറ്റതാണ്‌.സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 29 : 4
When it was evening, they brought him many who were possessed by demons, and he drove out the spirits by a word and cured all the sick,Matthew 8:16സായാഹ്‌നമായപ്പോള്‍ അനേകം പിശാചുബാധിതരെ അവര്‍ അവന്‍െറ യടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു. അവന്‍ അശുദ്‌ധാത്‌മാക്കളെ വചനംകൊണ്ടു പുറത്താക്കുകയും എല്ലാരോഗികളെയും സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു.മത്തായി 8 : 16
This poor one cried out and the Lord heard, and from all his distress he saved him.
Psalms 34:7
ഈ എളിയവന്‍ നിലവിളിച്ചു, കര്‍ത്താവു കേട്ടു; എല്ലാ കഷ്‌ടതകളിലുംനിന്ന്‌അവനെ രക്‌ഷിക്കുകയും ചെയ്‌തു.
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 34 : 6
Then he said, “Let them put a clean turban on his head.” And they put a clean turban on his head and clothed him with the garments while the angel of the Lord was standing by. Zechariah 3:5
അവന്‍ തുടര്‍ന്നു: അവനെ നിര്‍മലമായ ശിരോവസ്‌ത്രം അണിയിക്കുക. അവര്‍ അവനെ നിര്‍മലമായ ശിരോവസ്‌ത്രം അണിയിക്കുകയും വസ്‌ത്രം ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. കര്‍ത്താവിന്‍െറ ദൂതന്‍ അടുത്തു നില്‍പ്പുണ്ടായിരുന്നു. സഖറിയാ 3 : 5
Then Jesus said to her in reply, “O woman, great is your faith! Let it be done for you as you wish.” And her daughter was healed from that hour. Matthew 15:28
യേശു പറഞ്ഞു: സ്‌ത്രീയേ, നിന്‍െറ വിശ്വാസം വലുതാണ്‌. നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ നിനക്കു ഭവിക്കട്ടെ. ആ സമയംമുതല്‍ അവളുടെ പുത്രി സൗഖ്യമുള്ളവളായി. മത്തായി 15 : 28
And then a leper approached, did him homage, and said, “Lord, if you wish, you can make me clean.” He stretched out his hand, touched him, and said, “I will do it. Be made clean.” His leprosy was cleansed immediately. Matthew 8:2‭-‬3
അപ്പോള്‍ ഒരു കുഷ്‌ഠരോഗി അടുത്തുവന്ന്‌ താണുവണങ്ങിപ്പറഞ്ഞു: കര്‍ത്താവേ, അങ്ങേക്കു മനസ്‌സുണ്ടെങ്കില്‍ എന്നെ ശുദ്‌ധനാക്കാന്‍ കഴിയും.
യേശു കൈനീട്ടി അവനെ സ്‌പര്‍ശിച്ചുകൊണ്ട്‌, അരുളിച്ചെയ്‌തു: എനിക്കു മനസ്സുണ്ട്‌, നിനക്കു ശുദ്‌ധിവരട്ടെ. തത്‌ക്‌ഷണം കുഷ്‌ഠം മാറി അവനു ശുദ്‌ധി വന്നു. മത്തായി 8 : 2-3
There is no healing for your hurt, your wound is fatal. All who hear this news of you clap their hands over you; For who has not suffered under your endless malice? Nahum 3:19
നിന്‍െറ ക്‌ഷതത്തിനു ശമനമില്ല. നിന്‍െറ മുറിവു മാരകമാണ്‌. നിന്നെക്കുറിച്ച്‌ കേള്‍ക്കുന്നവരെല്ലാം കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്കും. നിന്‍െറ ഒടുങ്ങാത്ത ദ്രാഹം ഏല്‍ക്കാത്തത്‌ ആര്‍ക്കാണ്‌? നാഹും 3 : 19
“What do you want me to do for you?” He replied, “Lord, please let me see.”  Jesus told him, “Have sight; your faith has saved you.” Luke 18:41‭-‬42
അവന്‍ അടുത്തു വന്നപ്പോള്‍ യേശു ചോദിച്ചു:ഞാന്‍ നിനക്കുവേണ്ടി എന്തു ചെയ്യണമെന്നാണു നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌? അവന്‍ പറഞ്ഞു: കര്‍ത്താവേ, എനിക്കു കാഴ്‌ച വീണ്ടുകിട്ടണം.
യേശു പറഞ്ഞു: നിനക്കു കാഴ്‌ചയുണ്ടാകട്ടെ. നിന്‍െറ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്‌ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ലൂക്കാ 18 : 41-42
He replied, “Go and tell that fox, ‘Behold, I cast out demons and I perform healings today and tomorrow, and on the third day I accomplish my purpose. Luke 13:32 
അവന്‍ പറഞ്ഞു: നിങ്ങള്‍ പോയി ആ കുറുക്കനോടു പറയുവിന്‍: ഞാന്‍ ഇന്നും നാളെയും പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കുകയും രോഗശാന്തി നല്‍കുകയും ചെയ്യും. മൂന്നാംദിവസം എന്‍െറ ദൗത്യം ഞാന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരിക്കും. ലൂക്കാ 13 : 32
At sunset, all who had people sick with various diseases brought them to him. He laid his hands on each of them and cured them. And demons also came out from many, shouting, “You are the Son of God.” But he rebuked them and did not allow them to speak because they knew that he was the Messiah. Luke 4:40‭-‬41വൈകുന്നേരമായപ്പോള്‍, വിവിധരോഗങ്ങളാല്‍ കഷ്‌ടപ്പെട്ടിരുന്നവരെയെല്ലാം അവര്‍ അവന്‍െറ അടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയുംമേല്‍ കൈ വച്ച്‌ അവന്‍ അവരെ സുഖപ്പെടുത്തി.
നീ ദൈവപുത്രനാണ്‌ എന്ന്‌ ഉറക്കെവിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട്‌ അനേകരില്‍നിന്ന്‌ പിശാചുക്കള്‍ വിട്ടുപോയി. അവന്‍ അവ യെ ശാസിച്ചു. താന്‍ ക്രിസ്‌തുവാണെന്ന്‌ അവയ്‌ക്ക്‌ അറിയാമായിരുന്നതുകൊണ്ട്‌, അവന്‍ അവയെ സംസാരിക്കാന്‍ അനുവദിച്ചില്ല. ലൂക്കാ 4 : 40-41
He stood over her, rebuked the fever, and it left her. She got up immediately and waited on them. Luke 4:39 
അവന്‍ അവളുടെ അടുത്തെത്തി പനിയെ ശാസിച്ചു; അത്‌ അവളെ വിട്ടുമാറി. ഉടനെ അവള്‍ എഴുന്നേറ്റ്‌ അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു.
ലൂക്കാ 4 : 39
Then he said to her, “For saying this, you may go. The demon has gone out of your daughter.” When the woman went home, she found the child lying in bed and the demon gone. Mark 7:29‭-‬30
അവന്‍ അവളോടു പറഞ്ഞു: ഈ വാക്കുമൂലം, നീ പൊയ്‌ക്കൊള്ളുക; പിശാചു നിന്‍െറ മകളെ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു.
അവള്‍ വീട്ടിലേക്കു പോയി. കുട്ടി കട്ടിലില്‍ കിടക്കുന്നത്‌ അവള്‍ കണ്ടു. പിശാച്‌ അവളെ വിട്ടുപോയിരുന്നു. മര്‍ക്കോസ്‌ 7 : 29-30
He approached, grasped her hand, and helped her up. Then the fever left her and she waited on them. Mark 1:31
അവന്‍ അടുത്തു ചെന്ന്‌ അവളെ കൈയ്‌ക്കു പിടിച്ച്‌ എഴുന്നേല്‍പിച്ചു. പനി അവളെ വിട്ടുമാറി. അവള്‍ അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. മര്‍ക്കോസ്‌ 1 : 31
Look! I am bringing the city recovery and healing; I will heal them and reveal to them an abundance of lasting peace. Jeremiah 33:6 
ഞാന്‍ അവര്‍ക്കു സമാധാനവും ഭദ്രതയും സമൃദ്‌ധമായി കൊടുക്കും. ജറെമിയാ 33 : 6
Woe is me! I am undone, my wound is beyond healing. Yet I had thought: if I make light of my sickness, I can bear it. Jeremiah 10:19
ഹാ! കഷ്‌ടം. എനിക്കു മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നു- ദാരുണമായ മുറിവ്‌; ഞാന്‍ അതു സഹി  ച്ചേമതിയാവൂ. എന്‍െറ കൂടാരം തകര്‍ന്നുപോയി. ജറെമിയാ 10 : 19
Whatever villages or towns or countryside he entered, they laid the sick in the marketplaces and begged him that they might touch only the tassel on his cloak; and as many as touched it were healed. Mark 6:56 
ഗ്രാമങ്ങളിലോ, നഗരങ്ങളിലോ, നാട്ടിന്‍പുറങ്ങളിലോ അവന്‍ ചെന്നിടത്തൊക്കെ, ആളുകള്‍ രോഗികളെ കൊണ്ടുവന്ന്‌ പൊതുസ്‌ഥലങ്ങളില്‍ കിടത്തിയിരുന്നു. അവന്‍െറ വസ്‌ത്രത്തിന്‍െറ വിളുമ്പിലെങ്കിലും സ്‌പര്‍ശിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന്‌ അവര്‍ അപേക്‌ഷിച്ചു. സ്‌പര്‍ശിച്ചവരെല്ലാം സുഖം പ്രാപിക്കയും ചെയ്‌തു. മര്‍ക്കോസ്‌ 6 : 56
Then he touched their eyes and said, “Let it be done for you according to your faith.” Matthew 9:29
നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസംപോലെ നിങ്ങള്‍ക്കു ഭവിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട്‌ അവന്‍ അവരുടെ കണ്ണുകളില്‍ സ്‌പര്‍ശിച്ചു. മത്തായി 9 : 29
He touched her hand, the fever left her, and she rose and waited on him. Matthew 8:15 
അവന്‍ അവളുടെ കൈയില്‍ സ്‌പര്‍ശിച്ചു; പനി അവളെ വിട്ടുമാറി. അവള്‍ എഴുന്നേറ്റ്‌ അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. മത്തായി 8 : 15
Go up to Gilead, procure balm, Virgin daughter Egypt! No use to multiply remedies; for you there is no healing. Jeremiah 46:11 
ഈജിപ്‌തിന്‍െറ കന്യകയായ പുത്രീ, ഗിലയാദിലേക്കു പോകൂ, തൈലം കൈയിലെടുക്കൂ. നീ അനവധി ഒൗഷധങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചു; എല്ലാം പാഴായിപ്പോയി. നിനക്കു രോഗശാന്തിയില്ല. ജറെമിയാ 46 : 11
For thus says the Lord : Incurable is your wound, grievous your injury; There is none to plead your case, no remedy for your running sore, no healing for you. Jeremiah 30:12‭-‬13
കര്‍ത്താവ്‌ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: സുഖപ്പെടുത്താനാവാത്തവിധം നിനക്കു ക്‌ഷതമേറ്റിരിക്കുന്നു; നിന്‍െറ മുറിവു ഗുരുതരമാണ്‌.
നിനക്കുവേണ്ടി വാദിക്കാന്‍ ആരുമില്ല; നിന്‍െറ മുറിവിനു മരുന്നില്ല; നിനക്കു സൗഖ്യം ലഭിക്കുകയുമില്ല. ജറെമിയാ 30 : 12-13
The babble of some people is like sword thrusts, but the tongue of the wise is healing. Proverbs 12:18 
ഐശ്വര്യത്തില്‍ സ്‌നേഹിതനെഅറിയാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല; കഷ്‌ടതയില്‍ ശത്രു മറഞ്ഞിരിക്കുകയുമില്ല. പ്രഭാഷകന്‍ 12 : 8Do all have gifts of healing? Do all speak in tongues? Do all interpret? 1 Corinthians 12:30 
ഒരുവന്‌ അദ്‌ഭുതങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ശക്‌തിയും, മറ്റൊരുവനു പ്രവചിക്കാന്‍ വരവും, വേറൊരുവന്‌ ആത്‌മാക്കളെ വിവേചിച്ചറിയാന്‍ കഴിവും വേറൊരുവനു ഭാഷാവരവും, വേറൊരുവന്‌ വ്യാഖ്യാനത്തിനുള്ള വരവും, അതേ ആത്‌മാവു തന്നെ നല്‍കുന്നു. 1 കോറിന്തോസ്‌ 12 : 10
When the crowd was put out, he came and took her by the hand, and the little girl arose. And news of this spread throughout all that land. Matthew 9:25‭-‬26 
ജനക്കൂട്ടത്തെ പുറത്താക്കിയശേഷം അവന്‍ അകത്തുകടന്ന്‌, അവളെ കൈയ്‌ക്കുപിടിച്ച്‌ ഉയര്‍ത്തി. അപ്പോള്‍ ബാലിക എഴുന്നേറ്റു.
ഈ വാര്‍ത്ത ആ നാട്ടിലെങ്ങും പരന്നു. മത്തായി 9 : 25-26
Then give the doctor his place lest he leave; you need him too, Ben Sira 38:12
വൈദ്യന്‌ അര്‍ഹമായ സ്‌ഥാനം നല്‍കുക; കര്‍ത്താവാണ്‌ അവനെ നിയോഗിച്ചത്‌; അവനെ ഉപേക്‌ഷിക്കരുത്‌; അവനെക്കൊണ്ട്‌ നിനക്കാവശ്യമുണ്ട്‌. പ്രഭാഷകന്‍ 38 : 12
For there are times when recovery is in his hands. He too prays to God That his diagnosis may be correct and his treatment bring about a cure. Ben Sira 38:13‭-‬14
വിജയം വൈദ്യന്‍െറ കൈകളില്‍സ്‌ഥിതിചെയ്യുന്ന അവസരമുണ്ട്‌.
രോഗം നിര്‍ണയിച്ചു സുഖപ്പെടുത്തിജീവന്‍ രക്‌ഷിക്കാന്‍ അവിടുത്തെഅനുഗ്രഹത്തിനുവേണ്ടി അവനുംകര്‍ത്താവിനോട്‌ പ്രാര്‍ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. പ്രഭാഷകന്‍ 38 : 13-14
My son, when you are ill, do not delay, but pray to God, for it is he who heals. Ben Sira 38:9
മകനേ, രോഗം വരുമ്പോള്‍ ഉദാസീനനാകാതെ കര്‍ത്താവിനോടു പ്രാര്‍ഥിക്കുക; അവിടുന്ന്‌ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തും. പ്രഭാഷകന്‍ 38 : 9
He endows people with knowledge, to glory in his mighty works, Through which the doctor eases pain, Ben Sira 38:6‭-‬7
മനുഷ്യന്‍െറ അദ്‌ഭുതകൃത്യങ്ങളില്‍ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന്‌ അവിടുന്ന്‌ മനുഷ്യര്‍ക്കു സിദ്‌ധികള്‍ നല്‍കി.
അതുമുഖേന അവന്‍ വേദനയകറ്റുകയും രോഗം സുഖമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; പ്രഭാഷകന്‍ 38 : 6-7
God makes the earth yield healing herbs which the prudent should not neglect; Ben Sira 38:4 
കര്‍ത്താവ്‌ ഭൂമിയില്‍നിന്ന്‌ഒൗഷധങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിച്ചു; ബുദ്‌ധിയുള്ളവന്‍ അവയെ അവഗണിക്കുകയില്ല. പ്രഭാഷകന്‍ 38 : 4
Does anyone nourish anger against another and expect healing from the Lord ? Ben Sira 28:3
അയല്‍ക്കാരനോടു പക വച്ചുപുലര്‍ത്തുന്നവന്‌ കര്‍ത്താവില്‍ നിന്നു കരുണ പ്രതീക്‌ഷിക്കാമോ? പ്രഭാഷകന്‍ 28 : 3
All lawlessness is like a two-edged sword; when it cuts, there is no healing. Ben Sira 21:3 
നിയമലംഘനം ഇരുവായ്‌ത്തലവാള്‍ പോലെയാണ്‌; അതുണ്ടാക്കുന്ന മുറിവുകള്‍ ഉണങ്ങുകയില്ല. പ്രഭാഷകന്‍ 21 : 3
For indeed, neither herb nor application cured them, but your all-healing word, O Lord ! Wisdom 16:12 
കര്‍ത്താവേ, മരുന്നോ ലേപനൗഷധമോ അല്ല, എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തുന്ന അങ്ങയുടെ വചനമാണ്‌ അവരെ സുഖപ്പെടുത്തിയത്‌. ജ്‌ഞാനം 16 : 12
A wicked messenger brings on disaster, but a trustworthy envoy is a healing remedy. Proverbs 13:17
ഒൗചിത്യമില്ലാത്ത ദൂതന്‍ ആളുകളെകുഴപ്പത്തിലാഴ്‌ത്തുന്നു; വിശ്വസ്‌തനായ സന്‌ദേശവാഹകന്‍ രഞ്‌ജനം കൈവരുത്തുന്നു. സുഭാഷിതങ്ങള്‍ 13 : 17
He went around all of Galilee, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and curing every disease and illness among the people. Matthew 4:23
അവന്‍ അവരുടെ സിനഗോഗുകളില്‍ പഠിപ്പിച്ചും രാജ്യത്തിന്‍െറ സുവിശേഷംപ്രസംഗിച്ചും ജനങ്ങളുടെ എല്ലാരോഗങ്ങളും വ്യാധികളും സുഖപ്പെടുത്തിയും ഗലീലി മുഴുവന്‍ ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു. മത്തായി 4 : 23
and he sent them to proclaim the kingdom of God and to heal [the sick]. Luke 9:2 
ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കാനും രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താനുമായി അവന്‍ അവരെ അയച്ചു. ലൂക്കാ 9 : 2
For he wounds, but he binds up; he strikes, but his hands give healing. Job 5:18 
അവിടുന്ന്‌ മുറിവേല്‍പ്പിക്കും;എന്നാല്‍, വച്ചുകെട്ടും; അവിടുന്ന്‌ പ്രഹരിക്കും;എന്നാല്‍, അവിടുത്തെ കരം സുഖപ്പെടുത്തും. ജോബ്‌ 5 : 18
The Lord rebuilds Jerusalem, and gathers the dispersed of Israel, Healing the brokenhearted, and binding up their wounds. Psalms 147:2‭-‬3 
കര്‍ത്താവു ജറുസലെമിനെ പണിതുയര്‍ത്തുന്നു; ഇസ്രായേലില്‍നിന്നു ചിതറിപ്പോയവരെ അവിടുന്ന്‌ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നു.
അവിടുന്നു ഹൃദയം തകര്‍ന്നവരെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ മുറിവുകള്‍ വച്ചുകെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 147 : 2-3
Who pardons all your sins, and heals all your ills, Psalms 103:3
അവിടുന്നു നിന്‍െറ അകൃത്യങ്ങള്‍ക്‌ഷമിക്കുന്നു; നിന്‍െറ രോഗങ്ങള്‍ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 103 : 3
He himself bore our sins in his body upon the cross, so that, free from sin, we might live for righteousness. By his wounds you have been healed. 1 Peter 2:24
നമ്മുടെ പാപങ്ങള്‍ സ്വന്തം ശരീരത്തില്‍ വഹിച്ചുകൊണ്ട്‌ അവന്‍ കുരിശിലേറി. അത്‌, നാം പാപത്തിനു മരിച്ചു നീതിക്കായി ജീവിക്കേണ്ടതിനാണ്‌. അവന്‍െറ മുറിവിനാല്‍ നിങ്ങള്‍ സൗഖ്യമുള്ളവരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 1 പത്രോസ് 2 : 24
Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The fervent prayer of a righteous person is very powerful.James 5:16
നിങ്ങള്‍ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാനായി പരസ്‌പരം പാപങ്ങള്‍ ഏറ്റുപറയുകയും പ്രാര്‍ഥിക്കുകയും ചെയ്യുവിന്‍. നീതിമാന്‍െറ പ്രാര്‍ഥന വളരെ ശക്‌തിയുള്ളതും ഫല ദായകവുമാണ്‌.യാക്കോബ്‌ 5 : 16
and the prayer of faith will save the sick person, and the Lord will raise him up. If he has committed any sins, he will be forgiven. James 5:15 
വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രാര്‍ഥന രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തും; കര്‍ത്താവ്‌ അവനെ എഴുന്നേല്‍പിക്കും; അവന്‍ പാപങ്ങള്‍ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അവിടുന്ന്‌ അവനു മാപ്പു നല്‍കും. യാക്കോബ്‌ 5 : 15
Is anyone among you sick? He should summon the presbyters of the church, and they should pray over him and anoint [him] with oil in the name of the Lord, James 5:14 
നിങ്ങളില്‍ ആരെങ്കിലും രോഗിയാണെങ്കില്‍ അവന്‍ സഭയിലെ ശ്രഷ്‌ഠന്‍മാരെ വിളിക്കട്ടെ. അവര്‍ കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമത്തില്‍ അവനെ തൈ ലാഭിഷേകം ചെയ്‌ത്‌ അവനുവേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കട്ടെ. യാക്കോബ്‌ 5 : 14
Jesus said to him, “Rise, take up your mat, and walk.” John 5:8 
അവന്‍ പറഞ്ഞു: കര്‍ത്താവേ, വെള്ളമിളകുമ്പോള്‍ എന്നെ കുളത്തിലേക്കിറക്കാന്‍ ആരുമില്ല.

He said to her, “Daughter, your faith has saved you. Go in peace and be cured of your affliction.” Mark 5:34
അവന്‍ അവളോടു പറഞ്ഞു: മകളേ, നിന്‍െറ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്‌ഷിച്ചിരിക്കുന്നു; സമാധാനത്തോടെ പോവുക; വ്യാധിയില്‍നിന്നു വിമുക്‌തയായിരിക്കുക. മര്‍ക്കോസ്‌ 5 : 34 But he was pierced for our sins, crushed for our iniquity. He bore the punishment that makes us whole, by his wounds we were healed. Isaiah 53:5നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി അവന്‍ മുറിവേല്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ക്‌ഷതമേല്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവന്‍െറ മേലുള്ള ശിക്‌ഷ നമുക്കു രക്‌ഷ നല്‍കി; അവന്‍െറ ക്‌ഷതങ്ങളാല്‍ നാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. ഏശയ്യാ 53 : 5

House of God

‘If evil comes upon us, the sword of judgment, or pestilence, or famine, we will stand before this house and before you, for your name is in this house, and we will cry out to you in our affliction, and you will hear and save!’
2 Chronicles 20:9 
അവര്‍ പറഞ്ഞു:യുദ്‌ധം, ഈതിബാധ, മഹാമാരി, ക്‌ഷാമം എന്നിങ്ങനെ അനര്‍ഥങ്ങള്‍ ഞങ്ങളുടെമേല്‍ പതിക്കുമ്പോള്‍, അങ്ങയുടെ നാമം അധിവസിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിനു മുന്‍പില്‍, അങ്ങയുടെ മുന്‍പില്‍ വന്നു ഞങ്ങള്‍ ഞങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളുടെ ആഴത്തില്‍നിന്നു വിളിച്ചപേക്‌ഷിച്ചാല്‍ അങ്ങു ഞങ്ങളുടെ പ്രാര്‍ഥന ശ്രവിച്ചു ഞങ്ങളെ രക്‌ഷിക്കും.
2 ദിനവൃത്താന്തം 20 : 9 If anyone destroys God’s temple, God will destroy that person; for the temple of God, which you are, is holy.
1 Corinthians 3:17 
ദൈവത്തിന്‍െറ ആലയം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവവും നശിപ്പിക്കും. എന്തെന്നാല്‍, ദൈവത്തിന്‍െറ ആലയം പരിശുദ്‌ധമാണ്‌. ആ ആലയം നിങ്ങള്‍ തന്നെ.
1 കോറിന്തോസ്‌ 3 : 17 and since we have “a great priest over the house of God,” let us approach with a sincere heart and in absolute trust, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed in pure water.
Hebrews 10:21‭-‬22
ദൈവഭവനത്തിന്‍െറ മേല്‍നോട്ടക്കാരനായി നമുക്കൊരു മഹാപുരോഹിതനുണ്ട്‌.
അതിനാല്‍, വിശ്വാസത്തിന്‍െറ ഉറപ്പുള്ള സത്യഹൃദയത്തോടെ നമുക്ക്‌ അടുത്തുചെല്ലാം. ഇതിന്‌ ദുഷ്‌ടമനഃസാക്‌ഷിയില്‍നിന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വെടിപ്പാക്കുകയും ശരീരം ശുദ്‌ധജലത്താല്‍ കഴുകുകയും വേണം.
ഹെബ്രായര്‍ 10 : 21-22 Hallelujah! Praise the name of the Lord ! Praise, you servants of the Lord , Who stand in the house of the Lord , in the courts of the house of our God!
Psalms 135:1‭-‬2
കര്‍ത്താവിനെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍; കര്‍ത്താവിന്‍െറ നാമത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍; കര്‍ത്താവിന്‍െറ ദാസരേ, അവിടുത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍.
കര്‍ത്താവിന്‍െറ ആലയത്തില്‍ ശുശ്രൂഷചെയ്യുന്നവരേ, ദൈവത്തിന്‍െറഭവനാങ്കണത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്നവരേ, അവിടുത്തെ സ്‌തുതിക്കുവിന്‍,
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 135 : 1-2 But let those who favor my just cause shout for joy and be glad. May they ever say, “Exalted be the Lord who delights in the peace of his loyal servant.”
Psalms 35:27 
എന്‍െറ നീതി സ്‌ഥാപിച്ചുകിട്ടാന്‍ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ആനന്‌ദിച്ച്‌ ആര്‍പ്പിടട്ടെ! തന്‍െറ ദാസന്‍െറ ശ്രയസ്‌സില്‍സന്തോഷിക്കുന്ന കര്‍ത്താവുവലിയവനാണ്‌, എന്ന്‌ അവര്‍ എന്നും പറയുമാറാകട്ടെ!
സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 35 : 27 An altar of earth make for me, and sacrifice upon it your burnt offerings and communion sacrifices, your sheep and your oxen. In every place where I cause my name to be invoked I will come to you and bless you.
Exodus 20:24 
നിങ്ങള്‍ എനിക്കു മണ്ണുകൊണ്ട്‌ ഒരു ബലിപീഠം ഉണ്ടാക്കണം. അ തിന്‍മേല്‍ ആടുകളെയും കാളകളെയും ദഹ നബലികളും സമാധാനബലികളുമായി അര്‍പ്പിക്കണം. എന്‍െറ നാമം അനുസ്‌മരിക്കാന്‍ ഞാന്‍ ഇടവരുത്തുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കു വന്ന്‌ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും.
പുറപ്പാട്‌ 20 : 24 The Lord, however, had not chosen the nation for the sake of the place, but the place for the sake of the nation. Therefore, the place itself, having shared in the nation’s misfortunes, afterward participated in their good fortune; and what the Almighty had forsaken in wrath was restored in all its glory, once the great Sovereign Lord became reconciled.
2 Maccabees 5:19‭-‬20
കര്‍ത്താവ്‌ വിശുദ്‌ധ സ്‌ഥലത്തിനുവേണ്ടി ജനത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല, ജനത്തിനുവേണ്ടി സ്‌ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണു ചെയ്‌തത്‌.
അതിനാല്‍, ജനത്തിന്‍െറ കഷ്‌ടതകളിലും ഐശ്വര്യത്തിലും ആ സ്‌ഥലവും പങ്കുചേര്‍ന്നു. സര്‍വശക്‌തന്‍ ക്രോധത്താല്‍ പുറംതള്ളിയതിനെ പരമോന്നതനായ അവിടുന്ന്‌ ജനത്തോട്‌ അനുരഞ്‌ജനപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അതിന്‍െറ സര്‍വ മഹത്വത്തിലും പുനഃസ്‌ഥാപിച്ചു.
2 മക്കബായര്‍ 5 : 19-20

13 COMMENTS