ദൈവം നൽകിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം, പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം

0
1213

ഈശോയുടെ മക്കളെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ നേരത്ത്. നിങ്ങളുടെ പേര് സ്ഥലം. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൻറെ പേര് പ്രത്യേകം പറയണം. ട്വൻറി ഫോർ ന്യൂസ് ലൈവ് ഡോട്ട് കോം. https://24newslive.com. അതുപോലെ ബൈബിൾ വായിച്ച് ദിവസവും പറയണം.  എൻറെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പറയണമെങ്കിൽ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല . ഷിബു കിഴക്കേകുറ്റ്. Shibu Kizhakkekuttu പിന്നെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം. ദൈവത്തിനു മഹത്വം പറയണം.

ഒപ്പം ത്രിയേക ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയണം. പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. അതിലുപരി നമ്മുടെ അൽഭുത മാതാവിനും ഉണ്ണീയിശോക്കും നന്ദി പറയണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൃപാവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആണ് നമുക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയണം എല്ലാം നന്ദി ഈശോയ്ക്ക് ആയിരിക്കണം


 പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ?.. ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ ഒക്കെ നടക്കുന്നതെന്ന്.
 അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈശോയുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന. ഇനിയും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും . ഏക രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നും ഇനിയും ഉണ്ടാവട്ടെ.  

അറിയിപ്പ്
ഇതുപോലെ ചെയ്യണം

ഈശോയുടെ മക്കളെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ നേരത്ത്. നിങ്ങളുടെ പേര് സ്ഥലം. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൻറെ പേര് പ്രത്യേകം പറയണം. ട്വൻറി ഫോർ ന്യൂസ് ലൈവ് ഡോട്ട് കോം. https://24newslive.com.  അതുപോലെ നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ വായിച്ചു എന്നു പറയണം ഏത് ദൈവവചനമാണ് വായിച്ചതു എന്നു പറയണം.നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുത്ത് കാര്യം പറയണം . മാതാവിനെയും ഉണ്ണിയുടെയും ലോഗോ ഉള്ള ഫോട്ടോ ഇട്ട കാര്യം പറയണം  പിന്നെ എൻറെ പേര്  ഷിബു കിഴക്കേകുറ്റ്. Shibu Kizhakkekuttu .    നിങ്ങടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ വോയിസ് മെസ്സേജ്ലും  ടൈപ്പ് കൂടി ചെയ്തു  തരുവാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം കിട്ടും.  വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്ന മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ,ശ്രദ്ധിച്ച് കാര്യങ്ങളും പറയണം
പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് Amen ഈശോയുടെ തിരുരക്തംകൊണ്ട് കഴുകണമേ . അതിനുശേഷം അത്ഭുത മാതാവിന്റെയും ഉണ്ണീശോയുടെയും ചിത്രം മനസ്സിൽ ഓർക്കുക.കുരിശിൽ കിടക്കുന്ന ഈശോയെ ഓർക്കുക.കുരിശു വരയ്ക്കുക.ഈ പ്രാർഥന എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം. ഒപ്പം 13 ദിവസം ബൈബിളും വായിക്കണം
Br Shibu Kizhakkekuttuhttps://24newslive.comഷിബു കിഴക്കേകുറ്റ്.
+1 416 8397744  ഈ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ഇടുക പിന്നെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം. ദൈവത്തിനു മഹത്വം പറയണം. ഒപ്പം ത്രിയേക ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയണം. പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. അതിലുപരി നമ്മുടെ അൽഭുത മാതാവിനും ഉണ്ണി ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയണം.
 പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ.. ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ ഒക്കെ നടക്കുന്നതെന്ന്.
പേരിനോട് സാമ്യമുള്ള പലരും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറയുന്നത് .ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഉള്ളൂ
ഷിബു കിഴക്കേകുറ്റ്.
https://24newslive.com

എൻറെ ദൈവത്തിന് ആരാധന മഹത്വം. നന്ദി. ഈശോ എനിക്ക് നൽകിയ ഈ കൃപാ വരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ.. അതുമൂലം എൻറെ കുടുംബത്തിനും യാതൊരു ദോഷവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ,അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞങ്ങടെ മധ്യസ്ഥപ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആർക്കും യാതൊരു ആപത്തൊന്നും വരാതെ കാത്തുകൊള്ളണമേ

അറിയിപ്പ്
ഇതുപോലെ ചെയ്യണം

ഈശോയുടെ മക്കളെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ നേരത്ത്. നിങ്ങളുടെ പേര് സ്ഥലം. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൻറെ പേര് പ്രത്യേകം പറയണം. ട്വൻറി ഫോർ ന്യൂസ് ലൈവ് ഡോട്ട് കോം. https://24newslive.com.  അതുപോലെ നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ വായിച്ചു എന്നു പറയണം ഏത് ദൈവവചനമാണ് വായിച്ചതു എന്നു പറയണം.നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുത്ത് കാര്യം പറയണം . മാതാവിനെയും ഉണ്ണിയുടെയും ലോഗോ ഉള്ള ഫോട്ടോ ഇട്ട കാര്യം പറയണം  പിന്നെ എൻറെ പേര്  ഷിബു കിഴക്കേകുറ്റ്. Shibu Kizhakkekuttu .    നിങ്ങടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ വോയിസ് മെസ്സേജ്ലും  ടൈപ്പ് കൂടി ചെയ്തു  തരുവാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം കിട്ടും.  വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്ന മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ,ശ്രദ്ധിച്ച് കാര്യങ്ങളും പറയണം
പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് Amen ഈശോയുടെ തിരുരക്തംകൊണ്ട് കഴുകണമേ . അതിനുശേഷം അത്ഭുത മാതാവിന്റെയും ഉണ്ണീശോയുടെയും ചിത്രം മനസ്സിൽ ഓർക്കുക.കുരിശിൽ കിടക്കുന്ന ഈശോയെ ഓർക്കുക.കുരിശു വരയ്ക്കുക.ഈ പ്രാർഥന എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം. ഒപ്പം 13 ദിവസം ബൈബിളും വായിക്കണം
Br Shibu Kizhakkekuttuhttps://24newslive.comഷിബു കിഴക്കേകുറ്റ്.
+1 416 8397744  ഈ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ഇടുക പിന്നെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം. ദൈവത്തിനു മഹത്വം പറയണം. ഒപ്പം ത്രിയേക ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയണം. പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. അതിലുപരി നമ്മുടെ അൽഭുത മാതാവിനും ഉണ്ണി ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയണം.
 പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ.. ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ ഒക്കെ നടക്കുന്നതെന്ന്.
പേരിനോട് സാമ്യമുള്ള പലരും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറയുന്നത് .ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഉള്ളൂ
ഷിബു കിഴക്കേകുറ്റ്.
https://24newslive.com

ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈശോയുടെ തിരൂരക്തം കൊണ്ട് കഴുകണമേ . എൻറെ കുടുംബത്തെയും ഈ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുന്ന വരെയും. പിശാചിൽ നിന്ന് ഉള്ള എല്ലാ. ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റിനിർത്തണം..Amen 


 സ്നേഹപൂർവ്വം

Br Shibu kizhakkekuttu


ഷിബു കിഴക്കേകുറ്റ്

+416 839 77 44 ഈ നമ്പറിലേക്ക് മാത്രമേ സാക്ഷ്യം അയയ്ക്കാവൂ

എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കും.എന്നെ ആരും നേരിട്ട് വിളിക്കേണ്ട .ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം എനിക്ക് ചെറിയൊരു വോയിസ് മെസ്സേജ് വിടാം 416 839 7744.ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നവർ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം നോക്കി വരരുത് .

പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാവുക. ഈ പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പിലൂടെ എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ സാക്ഷ്യം പറയണം .അതോടൊപ്പം മധ്യസ്ഥപ്രാർഥന ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാവുകയും ചെയ്യണം.ഈ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൻറെ ലക്ഷ്യം ഈശോയുടെ രണ്ടാം വരവിന് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുകയും മറ്റുള്ളവരെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അതോടൊപ്പം അതോടൊപ്പം കത്തോലിക്കാസഭയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മരണംവരെയും ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ കൂടിയുമാണ് .

അതായത് ഈ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ മരണംവരെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയുടെ രണ്ടാം വരവ് വരെയും .ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയതിനുശേഷം .ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാം എന്ന് കരുതി കൊണ്ട് ആരും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരരുത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷമേ ചെയ്യൂ . അതായത് ഈ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ മരണംവരെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈശോയുടെ രണ്ടാം വരവ് വരെയും .ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയതിനുശേഷം .ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാം എന്ന് കരുതി കൊണ്ട് ആരും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരരുത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷമേ ചെയ്യൂ .ഇത് ട്വൻറി ഫോർ ന്യൂസ് ലൈവ് ഡോട്ട് കോം എൻറെ പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പാണ്.ലോകം മുഴുവൻ സുവിശേഷം എത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള വരെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഇതൊരു പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിൻറെ ലക്ഷ്യം .ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നാൽ മതി .സ്നേഹപൂർവ്വം