തടസ്സങ്ങൾ മാറാൻ ഉള്ള ദൈവവചനം

12
2240

ഈ വചനങ്ങൾ വായികുന്നത് യോടൊപ്പം ദൈവവചനം വായിക്കണം 13 ദിവസം 13 അധ്യായം വായിക്കണം

തടസ്സങ്ങൾ മാറാൻ  ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക  ഈ വചനങ്ങൾ 

സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍, അദ്ധ്യായം 42, വാക്യം 5
എന്റെ ആത്മാവേ, നീ എന്തിനു വിഷാദിക്കുന്നു? നീ എന്തിനു നെടുവീര്‍പ്പിടുന്നു? ദൈവത്തില്‍ പ്രത്യാശവയ്ക്കുക. എന്റെ സഹായവും ദൈവവുമായ അവിടുത്തെ ഞാന്‍ വീണ്ടും പുകഴ്ത്തും.

12 COMMENTS

 1. Помощь профессионального Психолога.
  Профессиональные психологи Консультация психолога
  онлайн. Психотерапия онлайн!
  Услуги психолога. Услуги аналитического психолога, психотерапевта.

  Цены на услуги и консультации психолога.
  Психологи онлайн.